• E-Posta
  • Yazdır

Kapasite Raporu


Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı esnaf ve sanatkârlara ait işyerlerinin kayıt, unvan, personel, sermaye, adres gibi bilgileri ile makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgilerini gösteren, elektronik ortamda düzenlenen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan bir belgedir.

Kapasite raporlarının sayısında artış olması ve bilgi teknoloji çağının gereklerine uygun olarak işlem yapılabilmesi amacıyla Konfederasyonumuzca “e-kapasite raporu bilgi sistemi programı” hazırlanmış ve sistemin işleyişine ilişkin detaylı bilgiler Konfederasyonumuz web sitesinde kullanıcıların bilgisine sunulmuştur.


Kapasite raporunun düzenlenmesi

- Esnaf ve Sanatkâr Siciline ve odaya kayıtlı esnaf veya sanatkârın talebine istinaden, üretim konusuyla ilgili mühendis tarafından düzenlenen kapasite raporu sisteme aktarılır. Usulüne uygun düzenlenen kapasite raporu oda yetkilisi tarafından elektronik ortamda onaylanır.

- Oda tarafından elektronik ortamda kaydedilen kapasite raporu, e-kapasite raporu bilgi sistemi üzerinden odanın bağlı olduğu birliğe gönderilmiş olur. Kapasite raporu, birlik yetkilisi tarafından incelenir, eksiksiz ve usulüne uygun ise onaylanır. Birliğin onayından sonra birlik başkanı ve birlik genel sekreteri imzaları kapasite raporunun birlik onayı bölümünde imaj olarak yer alır.

- Kapasite raporunun elektronik ortamda onaylanması halinde, Birlik Başkanı ve Genel Sekreter veya kapasite raporlarını incelemek ve onaylamakla görevli ve yetkili kılınan Birlik personeli tarafından raporlar kontrol edilerek Konfederasyon Bilgi İşlem Müdürlüğü’nce verilen kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle onay işlemi gerçekleştirilir.  Kapasite raporunun “Onaylar” kısmında birlik için ayrılan bölümde  “…… Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Onayı” ibaresi yer alır.”

- Kapasite raporu, Birliğin onayını müteakip, Konfederasyonda kapasite raporu ile ilgili işlemleri yürütmekle görevli birim uzmanları tarafından incelenir. Uygun bulunan kapasite raporu, Konfederasyon Genel Sekreterliğinin görevli ve yetkili kıldığı personel tarafından kendilerine Bilgi İşlem Müdürlüğünce verilen kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle elektronik ortamda onaylanır. Kapasite raporunun “Onaylar” kısmında Konfederasyon için ayrılan bölümde “Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Onayı” ile “Tarih ve No” ibareleri yer alır. Usulüne uygun olarak düzenlenmediği tespit edilen kapasite raporları, usulüne uygun olarak düzenlenmek üzere kapasite raporunu düzenleyen mühendise iade edilir.”

- Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, elektronik ortamda onaylanan kapasite raporlarından 2 nüsha çıktı alınarak kapasite raporunun bir adedi üyeye verilecek ve 1adedi de odada muhafaza edilecektir. Birlik ve Konfederasyona onaylanmış kapasite raporlarının örneği gönderilmeyecektir.

 

Onay ücreti

Kapasite raporu tasdik ücreti, 5362 sayılı Kanun’un 61'nci maddesi hükümleri doğrultusunda, sermaye-kıymetler toplamı üzerinden nispi olarak belirlenir ve genelge ile oda ve birliklere duyurulur. Oda, birlik ve Konfederasyonca ayrı ayrı tahsil edilen kapasite raporu tasdik ücreti, odanın dahil olduğu gruba göre belirlenen yıllık aidat miktarının yarısını aşamaz.

Kapasite raporu tasdik ücretine ilişkin banka dekontunun birlik ve Konfederasyon tarafından görülebilmesi için, e-kapasite raporu bilgi sisteminde yer alan “dokümanlar” kısmına taranır veya akıllı telefon ile net bir şekilde çekilen fotoğraf eklenebilir. Banka dekontu sisteme eklenmezse kapasite raporu onay işlemi yapılmaz.

 

Kapasite Raporu Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

- Konfederasyon tarafından onaylanan kapasite raporunda yapılacak değişiklik talebi, oda tarafından bir dilekçe ile Konfederasyona iletilir. Konfederasyon tarafından incelenen değişiklik talebi kapasite raporunun ilk sayfasında ise, daha önce onaylanmış kapasite raporu üzerinde değişiklik yapılır. Değişiklik talebi kapasite raporunun diğer sayfalarında ise kapasite raporu iptal edilip onay kaldırma işlemi yapılır. Onayı kaldırılan kapasite raporunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra; mühendis, oda, birlik ve Konfederasyon tarafından tekrar onayı verilir.

- Kapasite raporunun ilk sayfasında yer alan ( adres, işyeri unvanı ) değişikliklerinde, yazılan dilekçe ile birlikte Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesinin de gönderilmesi gerekmektedir. Değişiklik işleminin kapasite raporuna aktarılabilmesi için, değişiklik talepleri kısmına kayıt yapılmalıdır.

- Oda tarafından Konfederasyona gönderilen değişiklik dilekçesinde raporun daha önce hiçbir kurum/kuruluşta kullanılmadığı beyan edilir. Daha önce kullanılan kapasite raporu üzerinde değişiklik yapılmaz.

- Kapasite raporu, geçerlilik süresinin sona ermesi ve makine ve tesisat, kapasite hesabı, yıllık üretim kapasitesi ve yıllık tüketim kapasitesi bölümlerinde değişiklik olması halinde raporda değişiklik yapılamaz ve eski rapor iptal edilerek yenilenir.

- Yenileme ve değişiklik işlemleri için ilgili oda tarafından Konfederasyonumuza gönderilen dilekçenin ( Oda genel sekreteri ve oda başkanı/başkan vekili tarafından imzalandıktan sonra) taratılmış olan örneğinin bilgisayarlarına kayıt ettikten sonra e-kapasite raporu bilgi sistemine giriş yapılmalıdır. E- Kapasite Raporu Bilgi Sistemi – “Kapasite Raporları” “Sorgulama Kriterleri” kısmına Esnafın TC Kimlik No.su yazılarak “Durumu” kısmı “Hepsi” işaretlenerek sorgulama yapılması gerekmektedir. Yeşil “değişiklik talepleri” butonuna tıkladıktan sonra, “yeni kayıt” kısmı tıklanır açılan bölümde kapasite raporunun ilk sayfasında yer alan bilgiler düzeltilip kayıt edilir. Sonra “kaydet” butonu tıklandığında “değişiklik talebi için imzalı belgeleri yükleyiniz“ uyarısını görünce dilekçe ve eki değişiklik talepleri kısmına eklenir. Kapasite raporunun hangi kısmında düzeltme olacaksa sadece o kısım doldurulup kayıt edilir.

- Oda başkanı, oda genel sekreteri; birlik başkanı, birlik genel sekreterinin değişmesi durumunda, e-kapasite sistemi ile ilgili teknik sıkıntılarda ve şifre talep işlemlerinde TESK  Bilgi-İşlem Müdürlüğü ile görüşülmesi gerekmektedir.

 

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:

Kapasite Raporu;

-            Çalışma İzni, 

-        İşletme Kayıt Belgesi/İşletme Onay  Belgesi başvurularında,    

-            Üretim izni alınmasında,

-            İhalelere katılmada,

-            İmalatçı belgesi alınmasında,

-            İthalat / İhracat işlemlerinde,

-            Devlet destekleri ve teşviklerden yararlanmada,

-            Sanayi Sicil Belgesi alımında,

-            Yerli Malı Belgesi alımında,

vb. işlerde gerekli belgedir.

             Kapasite Raporu Kullanım kılavuzu için TIKLAYIN