• E-Posta
  • Yazdır

Uluslararası ilişkiler


GENEL BAKIŞ

Bütün dünya ülkeleri tarafından, ekonominin temel direği olduğu kabul edilen esnaf, sanatkâr ve küçük işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üretilmekte ve büyük işletmelere karşı devamlılıklarını sağlayacak yeni modeller oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Dünyada yaşanan siyasi, ekonomik ve kültürel değişimlerin, ekonomi ve ticaretin en önemli aktörleri olan işletmelere yansıması ve benzeri gelişmeler başta olmak üzere, özellikle aday ülke olduğumuz AB mevzuatının esnaf ve sanatkârlara etkilerinin değerlendirilmesi Konfederasyonumuz AB ve Dışilişkiler Müdürlüğünün görev alanının önemli bir bölümünü kapsamaktadır.  

Yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkârın (Mayıs 2011 tarihi itibariyle toplam 1.948.687) temsilcisi olan Konfederasyonumuz da; ülkemizin ekonomi ve dış politikaları gereğince kendisine yüklenen ulusal ve uluslararası yükümlülükleri kapsamında, üzerine düşen görevleri yerine getirmek ve kendi imkânları ile bilgiye ve kaynağa ulaşmakta zorluk yaşayan, esnaf ve sanatkârlara bu konuda gerekli bilgi ve imkanları aktarmak amacıyla hem ülke içinde, hem de ülke dışında mevcut ve olası fırsatların ve risklerin tespit edilebilmesi için özellikle, üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarla mevcut ilişkilerin geliştirilmesine önem vermektedir. Ulusal ve uluslararası platformlarda yapılan çalışmalar ile; gelişmeler takip edilmekte, esnaf ve sanatkarların temsili sağlanmakta ve politikaların şekillenmesinde, Konfederasyonumuza iletilen çalışmalarda ülkemiz nüfusunun önemli bir kesimini oluşturan esnaf ve sanatkarlar ile bunların yanlarında çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin menfaatlerine etkileri değerlendirilerek, temsil ettiğimiz kesimin, olumsuz etkilenmemelerini sağlamak üzere, esnaf ve sanatkarlarımızın hak ve menfaatlerini koruyucu görüş ve önerilerimizle, bu çalışmalara katkı sağlanmaktadır.

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

Avrupa Birliğinin temelini, II. Dünya Savaşı sonrasında sanayi bakımından özellikle önemli iki temel hammadde olan kömür ve çelik sektörünü güçlendirmek ve bunları uluslarüstü bir otorite ile kontrol ederek barışı sürdürmek amacıyla 1951’de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu oluşturmaktadır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, 18 Nisan 1951’de Belçika, Almanya Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya arasında imzalanan Paris Antlaşması ile kurulmuştur. Yine bu ülkelerin imzaladığı 25 Mart 1957 tarihli Roma Antlaşması ile, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kurulmuştur. 1958de yürürlüğe giren Roma Antlaşması üye ülkeler arasında önce gümrük birliğini, yani malların gümrük vergisi ödenmeksizin üye ülkeler arasında serbestçe alınıp satılmasını öngörmüştür. Bu yapının oluşturulmasının öncüleri Fransız Planlama Teşkilatı Başkanı Jean Monnet ve Dışişleri Bakanı Robert Schuman olmuştur. Jean Monnet ve ekibinin titizlikle hazırlanan "Schuman Bildirgesi" olarak anılan metnin Robert Schuman tarafından ilan edildiği tarih olan 9 Mayıs 1950 AB’nin kuruluşunun önemli bir simgesi olup, Avrupa Günü olarak kutlanmaktadır.

Türkiye 1959 yılında bu topluluğun bir parçası olmak için başvuruda bulundu. 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık çatısı oluşturdu. Bu antlaşma 12 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girdi. 14 Nisan 1987 tarihinde Türkiye resmen tam üyelik başvurusunda bulundu. Avrupa Birliği'yle bütünleşmenin ilk aşaması olarak 1 Ocak 1996 tarihinde Avrupa Birliği'yle Türkiye arasında Gümrük Birliği oluştu.

Uzun süreli AB yolculuğunda 1999 yılında yapılan AB Helsinki Zirvesi kararı ile adaylığı teyid edilen Türkiye için, bir diğer önemli tarih de müzakerelere başlama kararının verildiği Ekim 2005’tir. Müzakere süreci, Kopenhag kriterleri arasında yer alan siyasi kriterlerin ve ekonomik kriterlerin sağlandığına ve müktesebatın üstlenilebileceğine dair Avrupa Komisyonu’nun olumlu raporu üzerine başlamıştır.

Müzakere süreci, AB müktesebatı ile Türkiye’nin kendi mevzuatı arasındaki farklılıkların ortaya konulması ve iç hukukun nasıl ve hangi takvim çerçevesinde uyumlaştırılacağının belirlenmesidir. Bazı alanlarda mevzuatın uygulanması aday ülkeye önemli mali yük getiren yatırımlar gerektirmekte, teknik zorluklar yaratmakta ya da kısa vadede ekonomik, siyasi ve sosyal açılardan olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle, aday ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal yapısı da göz önünde bulundurularak, uyum süreci belirlenen bir takvim içinde gerçekleşmektedir.

Katılım müzakerelerinin ilk aşaması, Hükümetlerarası Konferans kararı ile başlatılan tarama sürecidir. AB müktesebatının analitik olarak incelenmesi anlamını taşıyan tarama sürecinde, aday ülkeler müktesebat hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilmekte ve aday ülke ulusal mevzuatlarının AB müktesebatı ile ne ölçüde uyumlu olduğunun tespiti yapılmaktadır.

Ülkemizde, Avrupa Birliği ile yürütülen tarama süreci 20 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır. Tarama toplantıları belirlenen takvime uygun olarak 13 Ekim 2006’da tamamlanmıştır.

Her bir müzakere faslı için önce tanıtıcı sonra ayrıntılı tarama toplantısı yapılmıştır. Tanıtıcı taramada Komisyon yetkilileri ilgili müzakere faslındaki AB müktesebatı hakkında bilgi vermiştir. Tanıtıcı toplantının yapılmasından yaklaşık 1 ay sonra ayrıntılı taramaya geçilmiş ve AB mevzuatı ile karşılaştırılarak, yürürlükteki Türk mevzuatı hakkında bilgi sunulmuştur.

Her bir müzakere faslının taraması bittikten sonra, Komisyon üye ülkelere bir rapor sunmaktadır. Buradaki değerlendirme ve öneriler, o fasılda müzakerelerin açılmasına temel teşkil etmektedir. Komisyon, raporlarında, ayrıntılı tarama sırasında Türkiye tarafından verilen bilgilere dayanarak müzakerelere hazır olunup olunmadığını değerlendirilmiş, sonuç kısmında ya faslın müzakereye açılmasını önermiş ya da bunun için tamamlanması gereken kıyas koşullarını (benchmarks) ortaya koymuştur.

Prosedüre göre, taraması tamamlanan fasıllarda Komisyon’un önerisi ve 27 üye ülkenin onayıyla fiili müzakerelere geçilebilmektedir.

Türkiye- AB müzakere süreci 35 fasılda yürütülmektedir.

Fasıllar aşağıdaki gibidir:

1) Malların Serbest Dolaşımı
2) İşçilerin Serbest Dolaşımı
3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
4) Sermayenin Serbest Dolaşımı
5) Kamu Alımları
6) Şirketler Hukuku
7) Fikri Mülkiyet Hukuku
8) Rekabet Politikası
9) Mali Hizmetler
10) Bilgi Toplumu ve Medya
11) Tarım ve Kırsal Kalkınma
12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
13) Balıkçılık
14) Taşımacılık Politikası
15) Enerji
16) Vergilendirme
17) Ekonomik ve Parasal Politika
18) İstatistik
19) Sosyal Politika ve İstihdam
20) İşletme ve Sanayi Politikası
21) Trans-Avrupa Şebekeleri
 22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
23) Yargı ve Temel Haklar
24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
25) Bilim ve Araştırma
26) Eğitim ve Kültür
27) Çevre
28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
29) Gümrük Birliği
30) Dış İlişkiler
31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
32) Mali Kontrol
33) Mali ve Bütçesel Hükümler
34) Kurumlar
 35) Diğer Konular

Aralık 2006’da gerçekleşen AB Genel İşler Konseyi’nde bir araya gelen AB üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Malların Serbest Dolaşımı, Yerleşim Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Balıkçılık, Ulaştırma Politikası, Gümrük Birliği, Dış İlişkiler fasıllarında müzakerelerin başlatılmamasını öneren Komisyon Tavsiyesini kabul etmiştir. Bu çerçevede, Komisyon Türkiye’nin Ek Protokol’e ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini doğrulayana kadar, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a yönelik kısıtlamalarını ilgilendiren politika alanlarını kapsayan bu 8 faslın açılmayacağı ve geçici olarak kapatılmayacağı kararlaştırılmıştır.

Müzakereye açılan fasıllar için Türkiye tarafından Müzakere Pozisyon belgeleri hazırlanmaktadır. Müzakere pozisyonları, AB’ye aday ülkelerin katılım müzakereleri sürecinde Topluluk müktesebatına uyum açısından pozisyonlarını ortaya koydukları belgelerdir. Müzakere pozisyonunda aday ülkenin ulusal mevzuatını ne şekilde müktesebata uyumlu hale getireceği ve uygulayacağı, bunun yanı sıra uygulama için nasıl bir kurumsal yapı oluşturacağı açıklanmaktadır. Belgelerin hazırlanma sürecinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bütün sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmıştır.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Bilim ve Araştırma, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Fikri Mülkiyet Hukuku, İşletme ve Sanayi Politikası, Mali Kontrol, Vergilendirme, Tüketicinin ve Tüketici Sağlığının Korunması, Bilgi Toplumu ve Medya, İstatistik, Şirketler Hukuku, Trans-Avrupa Ağları fasıllarında müzakereler geçici olarak kapatılmıştır.

Konfederasyonumuz tarafından da söz konusu fasıllar için hazırlanan Müzakere Pozisyon belgelerine ilişkin görüş, öneriler ve beklentileri içeren görüşler hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiş ve konulara ilişkin yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır.

Avrupa Birliği’ne tam üyelik kapsamında hazırlanan Ulusal Program ve AB tarafından her yıl hazırlanan İlerleme Raporu bağlamında, temsil ettiğimiz esnaf ve sanatkârlar kesimini ilgilendiren konularda Devlet kurumlarınca sürdürülen mevzuat uyumu çalışmalarına katılım sağlanmakta ve görüşler oluşturulmaktadır.

Bunların içerisinde, daha önceki yıllarda da çalışmaları yapılan müzakere başlıkları, mesleki eğitimle ilgili mevzuatlar tekrar incelenmiş ve yeni yasa çalışmalarında değerlendirilmek üzere görüşler ilgili kurum ve kuruşlara iletilmiştir. Özellikle, söz konusu müktesebat çerçevesinde yasal düzenleme gereken hususlar 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu ile diğer ilgili mevzuat ve uygulamalar açısından irdelenerek görüşler oluşturulmuştur.  

Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı (IPA)

Avrupa Birliği – Türkiye ilişkilerinin önemli bir boyutunu “mali işbirliği” oluşturmaktadır. Türkiye’nin 3 Ekim 2005 tarihinde müzakere sürecine girmesi ile birlikte Türkiye – AB mali işbirliği sürecinde önemli gelişmeler olmuştur.

AB Komisyonu’nun teklifi uyarınca, Konsey 17 Temmuz 2006 tarihinde yeni bir Katılım Öncesi Mali Aracın (IPA) kurulmasını öngören tüzüğü kabul etmiştir. Avrupa Birliği bu tüzüğe göre, 2007–2013 dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir program çerçevesinde toplamıştır.

IPA'nın temel amacı, aday ülkeleri üyelik sonrası Yapısal ve Uyum Fonlarının programlaması, yönetim ve uygulamasına hazırlamaktır.

IPA ile birlikte AB tarafından daha önce uygulanmakta olan programlar ve Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım gibi mali destek araçları yürürlükten kaldırılmıştır.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) olarak adlandırılan bu sistem çerçevesinde, Türkiye'ye sunulacak AB mali yardımlarının, AB üyesi ülkelerde uygulanan yaklaşıma uygun olarak kullandırılması amacıyla çalışmalar ilgili kurumlarca yapılmıştır.

Bu yeni dönemde, katılım öncesi AB fonlarının kullandırılması amacıyla, ülkemizde birden fazla kurumun rol aldığı ve sorumlu olduğu bir yapı kurulmuştur. Belirlenen kurumlar, koordinasyon, programlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve denetleme ana eksenleri etrafında oluşturulan IPA sistemi içerisinde görevlendirilmiştir.

IPA kapsamında yer alan Kurumsal Kapasite Geliştirme, Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği, Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarının Gelişimi ve Kırsal Kalkınma başlıklı beş bileşene göre sorumlu olan kuruluşlar aşağıdaki tabloda yer alan şekilde belirlenmiştir.IPA Birleşeni

Sorumlu Kuruluş
Kurumsal Kapasite Geliştirme

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği

TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı)
Bölgesel Kalkınma

Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı
İnsan Kaynaklarının Gelişimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kırsal Kalkınma

Tarım ve Köyişleri BakanlığıBölgesel Kalkınma IPA bileşeni; Çevre, Ulaştırma ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik alt bileşenlerine ayrılmıştır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik bileşeninden sorumlu olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalara, Konfederasyonumuzu temsilen AB ve Dışilişkiler Müdürlüğü tarafından katılım sağlanmıştır.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar içinde yer alan, IPA Yönetmeliği uyarınca Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyon Programı’nın hazırlık aşamasına Müdürlüğümüzce aktif olarak dahil olunmuştur. Hazırlanan “Operasyonel Program Uygulaması” ve program ile ilgili düzenlenen ilgili eğitim programlarına katılınmış ve programlama ve projelendirme aşamaları ile ilgili bilgiler kazanılmıştır. Değişik zamanlarda düzenlenen bütün tarafların katıldığı toplantılarda taslak Operasyonel Programa ilişkin görüşler sunulmuştur.

Küçük İşletmeler Yasası (Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı)

Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı 19-20 Haziran 2000 tarihli Feira Avrupa Konseyi Zirvesi'nde kabul edilmiştir.

Türkiye, Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı’nı kabul ettiğine ilişkin Maribor Deklarasyonu’nu diğer aday ülkelerle birlikte 23 Nisan 2002 tarihinde imzalamıştır.

Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı'nda, küçük işletmelerin Avrupa ekonomisinin belkemiğini oluşturduğu belirtilmekte ve küçük işletmeler ve girişimciler için mümkün olan en iyi iş ortamının oluşturulması gereği vurgulanmaktadır. Avrupa Şartı, küçük işletmeleri desteklemek için faaliyette bulunulacak on anahtar alanı kapsamaktadır. Türkiye, Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı’nı onaylamakla tüm kurum ve kuruluşlarıyla Şart’ta belirtilen ve

1- Girişimcilik için eğitim ve öğretim

2- Hızlı ve ucuz iş kurma,

3- Daha iyi mevzuat ve düzenlemeler,

4- Uzmanlık-ustalıkların geliştirilmesi (availability of skills),

5- On-line sistemlerine girişlerin iyileştirilmesi,

6- İç pazarın imkânlarından daha fazla yararlanılması,

7- Vergilendirme ve finansal konularda iş ortamının iyileştirilmesi,

8- Küçük işletmelerin teknoloji kapasitelerinin desteklenmesi,

9- Başarılı e-iş modellerinin uygulanmasını teşvik etmek ve küçük işletmelere en üst kalitede iş destek hizmeti sağlamak,

10- AB ve ulusal seviyede küçük işletmelerin daha etkin ve daha güçlü temsil edilmesi,

konularını kapsayan 10 temel alanda somut adımlar atmayı, program ve projeler üretmeyi taahhüt etmiş bulunmaktadır. Şartın kapsadığı alanlardaki ilerlemelere ilişkin çalışmalara dair rapor her yıl Hükümet tarafından AB Komisyonuna sunulacaktır. Tüm üye ve aday ülkelerce hazırlanan Şartın yürütülmesine ilişkin ilerleme raporlar ise her yıl bahar aylarında yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine sunulacaktır.

Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı’nın yürütülmesine ilişkin 2002 Yılı Türkiye Raporu KOSGEB Koordinasyonunda hazırlanmış ve AB Komisyonuna iletilmiştir. AB Komisyonunun Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı'nın yürütülmesine ilişkin Üye ülkeler raporu ve aday ülkeler raporu 21 Ocak 2003 tarihinde yayımlanmıştır.

Avrupa –Akdeniz Topluluğu Birliği (EUROMED)

Asıl amacı bütün Akdeniz havzasındaki benzer kuruluşlar arasında sağlanacak diyalog vasıtası ile işbirliğinin geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması olan Avrupa –Akdeniz Topluluğu Birliği,

· KOBİ’lerin ilgili temsil kuruluşları ile uluslararası diyalogu artırmak,

· AB’nin desteğini teşvik edici potansiyel olasılıkları değerlendirmek,

· Akdeniz havzasının ekonomik yönü hakkındaki çalışmaları değerlendirmek amacıyla

Akdeniz Bölgesi lehine Avrupa önceliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu çerçevede 29-30 Haziran 2007 tarihinde Tunus’ta yapılan AB ve Akdeniz havzasındaki ülkelerin katıldığı ilk toplantıda yeni kurulan oluşumun yararını vurguladıklarını belirten üyeler, öncelikle birlik faaliyetlerini yönetmek üzere yönetim kadrolarını oluşturdu. Yapılan çalışmalar sonucunda ortak bir basın toplantısı düzenlenerek, 11-12 Eylül 2007 tarihinde Bari/ İtalya’da son şeklini vermek ve organlarını belirlemek üzere Akdeniz Sanatkâr İşletmeleri ve KOBİ Toplulukları projesinin nihai toplantısının yapılacağı belirtilmiştir.

Bu toplantıda TESK’in Birliğe üyeliğinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabii olduğu bildirilmiştir. EUROMED’den gelen Birliğe katılım daveti, söz konusu iznin alınabilmesi amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na iletilmiş ve Bakanlığın izni üzerine, Akdeniz Sanatkâr İşletmeleri ve KOBİ Toplulukları Birliğine üyeliğimiz hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli iznin alındığı Birliğe resmen bildirilmiştir.

 İtalya Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu- Confartigianato tarafından “ Avrupa –Akdeniz KOBİ Topluluğu” birliğinin resmi tüzüğünü görüşmek amacıyla 17 Nisan 2008 tarihinde düzenlenen toplantıda, Tüzük Senedi Euro-Med Topluluğunun altı kurucu üyesi tarafından imzalanmıştır. Kuruluşun resmen onaylanması anlamına da gelen Tüzük Senedi İtalya Fransa, Romanya, Türkiye ve Tunus temsilcilerinin katılım ile, Libya tarafından ise toplantıya katılım sağlanmaksızın imzalanmıştır.

2011 Nisan ayında yapılan Genel Kurul toplantısında 2008-2011 yıllarında görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiştir. TESK Genel Başkanı Bendevi PALANDÖKEN EUROMED Başkan Vekilliği’ne seçilmiştir. Toplantıda ayrıca topluluğun gelişimi için neler yapılması gerektiği tartışılmış ve Kuzey Afrika ülkeleri ile daha yakın işbirliğine girilmesi gerektiği mutabakatına varılmıştır.

AB Tarafından Desteklenen ve Uygulanan Projeler

Konfederasyonumuz Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde esnaf- sanatkâr ve KOBİ’lere yönelik gelişmeleri ve AB’nin Hibe ve Topluluk Programları kapsamında sağladığı proje imkânlarını takip etmekte ve teşkilatımızın bu imkanlardan yararlanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çerçevede, AB ve Dışilişkiler Müdürlüğü tarafından uygulanan projeler özetle aşağıda verilmektedir:

Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi 

Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi, 9 Merkez, 16 bağlı merkez olmak üzere toplam 25 ildeki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde 27 Temmuz 2007- 24 Nisan 2009 tarihleri arasında uygulanmıştır.

Proje eğitim ve danışmanlık hizmeti ile kadın girişimciliğin geliştirilmesi ve bu konuda ESOB’ların kurumsal kapasitesinin arttırılması bileşenlerinden oluşmuştur. Proje İhale Şartnamesine göre teknik destek Hollanda ECORYS Firması başkanlığındaki konsorsiyum tarafından yerine getirilmiştir. Konfederasyon bünyesinde Proje Koordinasyon Birimi kurulmuş ve projenin uygulandığı illerde projeden sorumlu kişiler ile çalışmalar yürütülmüştür.

Proje sonunda, eğitim hizmetinden 6.291 kadın, danışmanlık hizmetinden 2.755 kadın yararlanmıştır. Farklı modüllerde verilen eğitimlere katılan 10.684 kadın sertifika almıştır. Bu hizmetlerden yararlanan 255 kadın kendi işyerini açmıştır.

ESOB’lar bünyesinden Kadın Girişimciliğini Destekleme Merkezleri kanalıyla hizmetler sunulmuş ve yoğun ilgi görmüştür.

İş Destek Programı Kapsamındaki SME- FIT Projesi

Üyesi bulunduğumuz UEAPME liderliğinde, AB İş Destek Programı’nın hedef ülkeleri olan Türkiye, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya’daki UEAPME üyesi kuruluşların yararlanıcı olduğu ve AB üyesi ülke kuruluşlarının teknik destek sağladığı SME- FIT projesi, 30 Eylül 2007- 30 Mayıs 2009 tarihleri arasında uygulanmıştır.

AB üyesi İtalya’nın sanatkâr kuruluşu Confartigianato grubun liderliğini üstlenmiş ve AB üyesi ülke kuruluşlarının fiili desteği ile proje içeriği yerine getirilmiştir.

Proje süresince, eğiticilerin eğitimi, ulusal eğitim programları, yaygınlaştırma ve bilgilendirme seminerleri yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla yapılmıştır. UEAPME ve bütün katılımcı kuruluşlarca seçilen konularda eğitim kitapları ve CD’ler basılmış, teşkilatımıza ve seminerlere katılanlara dağıtılmıştır.

Program kapsamında proje uygulayan bütün kuruluşların katıldığı ve projelerin değerlendirildiği genel toplantı sonrasında proje sona ermiştir.

Türkiye ve Avrupa Esnaf- Sanatkâr Topluluğu Arasında İşbirliği Kurulması Projesi

IPA Merkezi Ulusal Programı kapsamında,

· Esnaf - sanatkâr ve küçük işletmelerin iş idaresi ve teknik konularda desteklenmesi için ESOB’larda ehil bir danışmanlık hizmeti sunma kapasitesi oluşturulması,

·  ESOB’lar ve AB ülke Esnaf- Sanatkâr Odaları arasında sürekli ve kapsamlı işbirliği kurulması,

amacıyla ESOB’larda kapsamlı danışmanlık hizmetinin oluşturulması için, üyesi bulunduğumuz UEAPME ve AB kuruluşları ile işbirliği içerisinde sivil toplum diyaloğunu arttırmak üzere hazırlanan proje Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ne sunulmuştur.

AB Komisyonu’ndan katılan ilgililer ile yapılan toplantı sonucu proje, içerik ve amaç itibariyle uygun görülerek ön kabulü yapılmıştır. Ancak projenin faaliyetleri ve uygulanma yerleri itibariyle İş Destek Programı kapsamındaki SME-FIT projesi ile benzerlik göstermesi nedeniyle, diğer proje ile birleştirilmiştir.

TESK’in Proje Hazırlama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ne sunulan ve kabul edilen TESK’in Proje Hazırlama Kapasitesi’nin Geliştirilmesi Projesi 2006 ve 2007 yılı içerisinde 2 bölüm halinde uygulanmıştır. Birinci bölüme 15 TESK personeli 15 Birlik ve Federasyon Personeli olmak üzere 30 kişi katılmış ve proje hazırlama konusunda eğitim almıştır.

Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Düzey II Bölgesel Kalkınma Bölgesi içinde yer alan 10 il ESOB’un ve Federasyonların çalışanlarına yönelik eğiticilerin eğitimi programı ikinci bölüm olarak uygulanmıştır. Proje uygulama ve fikir geliştirme konularını da kapsayan projenin bu bölümünün eğitimleri, daha önceki eğitimlere katılan TESK personeli tarafından verilmiştir.

Bu eğitimler sonunda, özellikle ESOB’lar tarafından AB Programlarına proje hazırlama talebi artmış ve değişik konularda projeler hazırlanmıştır. AB ve Dışilişkiler Müdürlüğü tarafından ESOB’ların proje kapsamında aradıkları AB’li partnerlerin bulunulması sağlanmış ve ilişki içerisinde bulunulan kuruluşlara talepler iletilerek ortaklıklar tesis edilmiştir.


TUR&BO Çalışmaları

Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmek ve AB uygulamalarını daha yakından izleyebilmek amacıyla TESK, TOBB, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından imzalanan İşbirliği Protokolü gereğince “Kar Amacı Gütmeyen Uluslararası Birlik – AISBL” statüsünde Tur&Bo 2003 yılından bu yana Brüksel’de faaliyette bulunmaktadır. Faaliyetleri ve kontrolü taraf kuruluş temsilcilerinden oluşan Koordinasyon Kurulunca ve sekreterya görevi TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. Koordinasyon Kurulu en az yılda 4 kere toplanmakta ve konuları değerlendirmektedir.


TURBO Faaliyetleri

TURBO çalışmaları AB programlarının takip edilmesi, AB kurumları ile ilişkilerin geliştirilmesi, tanıtım ve lobi faaliyetlerinin yapılması, işbirlikleri kurulmasına katkı sağlanması, AB ve üye ülke uygulamalarının takip edilmesi konularına odaklanmaktadır.


AB Programlarına İlişkin Faaliyetler

Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan, KOBİ’lere yönelik Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) ve araştırma ve geliştirme konulu 7.Çerçeve Programı ile ilgili gerekli girişimler yapılmış,  Avrupa Parlamentosu ve Konseyi nezdindeki gelişmeler, çalışma programları, 7.ÇP Zaman Çizelgesi 7.ÇP Özel Programları, Euratom (Avrupa Atom Enerjisi Kurumu), Avrupa Araştırma Konseyi, Güvenlik gibi Çerçeve Programlarına ilişkin özellikli başlıklarda bilgi dosyaları hazırlanmıştır. Avrupa Araştırma ve İş dünyasının yaklaşımları hakkında raporlar hazırlanmış, etkinlikler düzenli olarak takip edilmiş ve taraf kuruluşlar bilgilendirilmiştir.

Avrupa Birliği Programları finansman olanakları ve projelere ortak arayan yabancı kuruluşlar hakkında da kuruluşlara bilgiler derlenmiştir.


AB Kurumları ve Kuruluşlar İle İlişkiler

Taraf kuruluşların çalışma konuları ile ilgili Komisyon Genel Müdürlükleri ile ilişkiler geliştirilmiş ve AB uygulamaları hakkında taraflar bilgilendirilmiştir. AB İşletmeler Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu, Küçük İşletmeler Yasası, Avrupa Ekonomik Bölgesel Forumu, Avrupa Teknoloji Enstitüsü, Meslek Kuruluşlarındaki yardım masaları gibi konularda destekleyici bilgiler derlenmiştir.

Brüksel’de yerleşik AB üyesi meslek kuruluşlarının temsilci kuruluşları ve UEAPME ile TESK adına görüşmeler yapılmış ve TESK’in AB Nezdinde tanınan bir kuruluş olmasına katkı sağlanmıştır.

Çocuk İşçiliği Konusunda TESK’in Duyarlılığının Artırılması Projesi

Konfederasyon ve alt teşkilatının yöneticilerinin mesleki eğitime kanalize edilmesi ve çalışan çocuk ve gençlerin sorunlarının çözülmesini hedefleyen bu proje kapsamında Mart 1995’de İstanbul’da 1 haftalık bir seminer düzenlenmiştir. Seminere Marmara Bölgesindeki illerin esnaf ve sanatkarlar teşkilatı yöneticileri katılmış ve katılımcılara mesleki eğitim ve çalışan çocuklar konularında uzmanlar tarafından bilgi verildi.


Samsun Sağlık Ocağı Projesi

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun’da çocukların yoğun olarak çalıştığı Marangozlar Sanayi Sitesinde, Samsun Marangozlar ve Döşemeciler Odası tarafından bir sağlık merkezi kurulması planlandığı, bu çalışmaya uluslararası kuruluşların desteğinin sağlanmasını arzu ettiklerini bildirmiş, Uluslararası Çalışma Örgütü nezdinde girişimde bulunularak 9 Aralık 1999 tarihinde ILO ile Konfederasyonumuz arasında bir proje imzalanmıştır. Bu proje ile, kurulması planlanan sağlık merkezine donanım desteği sağlanmıştır. Söz konusu merkez sanayi sitesinde çalışan esnaf ve sanatkarların ve çırak öğrencilerin hizmetine sunulan faaliyetler sona erdi.

Halıcılık Sektöründe Çocuk Emeğinin Rolü Projesi

Proje bir alan araştırması niteliğindedir ve 1995 yılında Manisa, Tokat, Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri illerinde, toplam 32 atölye-ev, 2 özel sektör atölyesi ve bir kamu atölyesinde çalışan 256 kişi üzerinde uygulanmıştır. Araştırmanın amacı el halıcılığı sektöründe çocuk emeği kullanımının saptanması, bu sektörde çalışan çocuk sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesine dayanak teşkil edecek veriler elde etmektir. Araştırma sonuçları 1996 yılında yayınlanmıştır.

İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının Profillerinin Tespiti Projesi

Bir alan araştırması olan bu çalışma, Temmuz-Eylül 1995 tarihleri arasında İstanbul’da uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, çeşitli kurumlardan konu ile ilgili 20 uzmanın katıldığı bir çalışma grubu toplantısında tartışılmıştır. Araştırma sonucunda İDDG üyelerinin eğitilmeleri gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

TESK Bünyesindeki İDDG’lerin Eğitimi Progrmaı Projesi (Eğitici El Kitabı Hazırlanması)

İDDG’lerin incelenmesi araştırmasının ikinci kısmını oluşturan İDDG’lerin eğitilmesi amacıyla bir kılavuz kitap hazırlanması ve bir eğitim programı oluşturulması hakkındaki Projenin amacı, İDDG üyelerinin eğitim düzeyleri ile çalışan çocuk ve mesleki eğitim konularındaki bilgi birikimlerinin dikkate alınarak İDDG üyelerine yönelik bir eğitici el kitabının ve bir eğitim programının hazırlanmasıdır. Hazırlanan kılavuz kitap çerçevesinde İDDG üyelerine çeşitli konularda eğitim verilip İDDG’lerin denetim ve danışmanlık hizmetlerini etkin şekilde yerine getirmesi hedeflenmiştir. Kitap hazırlanarak 1998 yılı içinde yayınlanmış ve TESK tarafından İDDG hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde kullanılmaya başlanılmıştır. Daha sonra mevcudunun kalmaması üzerine iki baskı daha yapılmıştır.

TESK Bünyesindeki İDD’lerin Eğitimi Programı Projesi

Projenin ilk aşamasında Konfederasyon ve Birlikler bünyesinde bir çekirdek kadronun eğitilmesi, Projenin ikinci aşamasında ise pilot il olarak seçilen İstanbul ESOB’a bağlı odalardan 108 İDDG üyesinin bu çekirdek kadro tarafından eğitimi ve eğitilen İDDG üyelerinin saha çalışmalarının izlenmesi hedeflenmiştir.

Proje Ekim 1999 itibariyle tamamlanmış ve proje metninde öngörülen hedeflere büyük ölçüde ulaşılmıştır. Türkiye genelinde TESK ve alt teşkilatından 30 kişilik bir çekirdek kadro seçilerek eğitilmiş, daha sonra İstanbul ve Bursa illerinde toplam 230 İDDG üyesi proje kapsamında hazırlanan 40 saatlik eğitim programına tabi tutulmuştur. TESK projeden elde edilen veriler doğrultusunda eğitim programını diğer illere de yaygınlaştırmıştır.  

TESK-GOOGLE Kafeler ve Restoranlar Dijitalleşiyor Projesi:

Programın amacı, yeme-içme sektöründe çalışmakta olan zor durumdaki bireylerin özgüvenini ve dijital yeteneklerini arttırmak, COVID-19 vb. kriz durumlarında dirençli olmaları için onları desteklemektir. Proje Mart 2021 -  Ocak 2023 arasında uygulanmıştır.

Projenin çıktıları arasında;

·         Dijital Beceri Webinarları,

·         Restoran ve Kafeler İçin 3000 Nihai Yararlanıcıya Sertifika Programı,

·         Online Bireysel Çalışma Platformu;15.000 Nihai Yararlanıcıya online platformun kurulması,

·         İçerik Geliştirme:restoran ve kafelerle ilgili gereksinimlerin tespit edilerek içerik üretilmesi,

·         Projenin 20 ilinde Roadshow düzenlenmesi ve farkındalığın arttırılması,

·         Her ilde kurulan mobil ekiplerce proje hakkında farkındalığı arttırmak için restoran ve kafelere ziyaretler,

·         Dijitalleşmeye yönelik bilgi içeren el kitapları,

yer almaktadır. Projenin bu çıktılara ulaşması için onaylanan bütçesi 500.000 ABD Doları’dır.

Proje kapsamında 22.642 esnafın online eğitim portalına kayıt edilmesi sağlanmış olup, 1839 kişi roadshow kapsamında yüz yüze eğitim almıştır. Proje hedef illerinde Roadshow esnasında toplam 1770 esnaf ziyaret edilmiştir.


İSTİHDAM İÇİN MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI (İMEP)

Proje Başlığı: Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı

Başlangıç Tarihi: 01.01.2020 – 31.12.2023

Proje Bütçesi: 30.000.000 Euro

Ülke: Türkiye

Genel Amacı;

·         İşgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla mesleki beceri kazandırmak Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve istidama erişimlerini kolaylaştırmaktır.

·         01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 30.000.000 Euro bütçe ile MEB, TESK, Expertise France ve EDUSER işbirliği ile Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin illerinde mesleki eğitimin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Programın özel amaçları ise şunlardır;

·         Zorunlu eğitim çağında olduğu halde eğitime devam etmeyen ve çalışmak durumunda olan çocukları örgün çıraklık eğitimine yönlendirerek devlet koruması altında eğitimlerine devam etmelerini ve mesleki eğitim alarak istihdama daha iyi hazırlanmalarını sağlamak ve bu sayede çocuk işçiliği ile mücadele etmek,

·         Ülkemizde aileler, çocuklar ve işletmeler başta olmak üzere kamuoyunu çıraklık ve mesleki eğitim konularında bilinçlendirmek, çıraklık eğitimin avantajını anlatmak ve toplum gözünde mesleki eğitimin değerini güçlendirmek,

·         Program kapsamında örgün çıraklık eğitimine yönlendirilen çocukların aileleri başta olmak üzere yetişkin Suriyeli ve Türklere yaygın mesleki eğitim yoluyla meslek becerileri kazandırarak istihdama erişmelerini sağlamak.

Sayılar ve göstergeler;

·         14.400 çırak öğrenci kaydı ve 4 yıl boyunca destek.

·         5000 çırak öğrenciye mesleki danışmanlık hizmeti.

·         Çırak öğrencisi olan  TESK’e bağlı 350 işletmede çırak öğrencilerin eğitim ortamının iyileştirilmesine katkı ( küçük ölçekli yapı işleri ve eğitim gereç araç temini)

·         12 ilde faaliyet gösteren gençlere ve yetişkinlere çıraklık ve mesleki eğitim sunan 36 Mesleki Eğitim Kurumuna destek.

·         Çırak öğrencilerin işyerindeki eğitimini sağlayan 5000 işveren usta öğretici ve yöneticiye yönelik işletmede çıraklık eğitimi konusunda kapasite geliştirme çalışmaları.

·         5000 Suriyeli genç ve yetişkine Türkçe konuşma ve dil eğitimi.

·         80.000 kişiye yönelik çıraklık eğitiminin faydaları mesleki eğitim seçenekleri, çocuk işçiliğinin olumsuz sonuçları konularında farkındalık çalışmaları.

·         36.800 kişiye eğitim ve iş ortamında sosyal uyum becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler.

Ayrıntılar için: https://imep.org/


TESK-UNICEF Çoçuk Hakları ve İş İlkeleri Programı

Ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023) da uygulamaya konulmuş olup, bu kapsamda Konfederasyonumuzun da görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır.

Anılan belgede de ifade edildiği gibi çıraklık eğitimi sistemine dahil işyerlerinin büyük bir kısmı Konfederasyonumuza bağlı işyerleridir. Bu işletmelerin çıraklık eğitimini yürütecek yeterliliğe ulaştırılması ve eğitim verilen işyerlerinin ve buradaki çalışma koşullarının uygunluğunu gözetmek üzere desteklenmesi ve aynı zamanda denetlenmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Bu kapsamda Konfederasyonumuz, 2018-2023 yılları arasında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından fonlana Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programını yürütmüştür.

UNICEF yapılan başarılı çalışmaların devamını temin için 4. Çalışma programını geliştirmiş olup, UNICEF yetkilileri ile yapılan çeşitli istişareler ve çalışmalar neticesinde 4. Dönem çalışma programını oluşturmuştur.

Program kapsamında ana faaliyetler olarak;

·         İşyeri Denetim ve Danışmanlık Gruplarının (İDDG) çocuk işçileri ve risk altında bulunan çocukları tespit etme ve formal eğitim kapsamında iş başında eğitim olanaklarına yönlendirme kapasitelerinin güçlendirilmesi, 

·         Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler  (KOBİ) arasında çocuk hakları ve iş ilkelerinin (ÇHİİ) benimsenmesinin desteklenmesi,

·         Birer eğitim yerleri olan Esnaf ve Sanatkâr teşkilatına bağlı işyerlerinin eğitim ve çalışma ortamlarının insana yakışır bir ortama dönüştürülmesi ve İş Sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması ve öneminin anlatılmasına yönelik faaliyetler,

·         Gençlere yönelik geleneksel işlerin dönüştürülmesi/dijitalleştirilmesi yoluyla cinsiyete duyarlı insana yakışır beceriler geliştirme, çalışma ve girişimcilik fırsatlarının teşvik edilmesi,

oluşturmaktadır.

Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi- I

Türkiye’de henüz kadına yönelik ciddi çalışmalar yokken, TESK daha 1995 yılında Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği çalışmaları döneminde AB Hibe Yardımları projeleri paketi için 12 proje hazırlamış ve AB’ye sunmuştur. Bu projelerden 8‘ i AB tarafından kabul görmüştür. Bu paketteki projelerden birisi de “Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi”dir. 1997 yılında AB tarafından kabul gören projenin gerekli prosedürleri 2001 yılında tamamlanabilmiş, projeye 2002 yılında başlanmıştır. 2002 Haziran ayı itibariyle başlayan proje 2004 yılı Haziranında tamamlanmıştır.

Projenin yakalamış olduğu başarı Türkiye’deki ve AB bünyesindeki ilgili kuruluşlar ve yetkililerce takdirle karşılanmıştır. Ayrıca AB projelerini izlemekle görevli bağımsız izleme kuruluşunca yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’de en iyi uygulanan projeler arasında yer almış HS (highly satisfactory) notu ile değerlendirilmiştir.

Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi faaliyetlerinin odak noktası eğitimdir. Proje genel olarak girişimciliği, özellikle; eğitim ve danışmanlık yoluyla küçük aile işletmelerinin kurulmasında ve devam ettirilmesinde aktif rol oynayan kadınlar arasında girişimciliği desteklemeyi hedeflemiştir.

Proje Ankara’da TESK Eğitim Merkezinde ve Bursa, Çorum, Denizli ve Mersin illerinin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri bünyesinde olmak üzere 5 ilde, bu Birliklerin destekleriyle yürütülmüştür. 8 hafta süren 60 saatlik eğitim programı ile girişimcilik nedir, nasıl girişimci olunur, fizibilite çalışması, iş fikri geliştirme, iletişim, ihtiyaç belirleme, motivasyon, pazarlama, pazar, ürün belirlenmesi, iş yerlerinin yasal dayanakları, iş yeri kurulurken gerekli olan yasal prosedürler, karşılaşılacak zorluklar ve cezalar, kıymetli evrakların düzenlenmesi saklanması, işletmelerde kayıt sistemi, maliyetin tanımı, maliyet fiyat ilişkisi, kârlılık nedir, kârlılığı denetlemenin yolları, kredi finansman ve dış ticaret gibi konularda bilgiler verilmiştir.

Projenin temel stratejisi yerel düzeyde tutarlı ve ölçülebilir sonuçlar olmuştur.

Böylece 24 aylık proje uygulama süresi sonunda aşağıdaki somut sonuçlar elde edilmiştir.

- Kadın girişimcilere yönelik olarak, eğitim programı düzenleme ve danışmanlık hizmeti verme konusunda gerekli altyapıya sahip 5 eğitim merkezi kurulmuştur,

- 1816 kişi kendi işini kurma ve yönetici olma konusunda eğitilmiş ve iş hayatına kazandırılmıştır,

- Eğitim programlarının devamlılığını güvence altına almak ve nihai aşamada bu proje kapsamında yer almayan diğer bölgelere yönelik geliştirme merkezlerinin kurulmasını sağlamak amacıyla TESK personeli de eğitilmiştir,

- Gelecekte kadın girişimcilere yönelik olarak geliştirilecek eğitim programlarına da model oluşturacak eğitim araç, gereç ve ekipmanları sağlanmıştır,

- Kadınlar, yeni bir işe başlama ve bu konudaki olanaklar hakkında bilgilendirilmiştir.

- Nihai aşamada bu projede yer almayan diğer bölgelerdeki kadın girişimcilere yönelik geliştirme merkezlerinin kurulmasını sağlamak amacıyla altyapı oluşturulmuştur.  

Proje tamamlandığında toplam 1630 kadın 186 erkek olmak üzere 1816 kişi eğitilmiş, bunlardan 359’u ya kendi iş yerlerini kurmuş ya da çeşitli ortaklıklar kurarak girişimcilik hayatına atılmışlardır.

TESK, bu projeyle Türkiye’de kadın girişimciliğine öncülük etmiş ve istihdama katkıda bulunmuştur. 

Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi-II

2002-2004 yılları arasında yürütülmüş olan “AB/TESK Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi” hem AB hem de Türkiye nezdindeki yetkili kuruluşlarca takdirle karşılanmış ve Türkiye’de en iyi uygulanan Projeler arasında yer almıştır. Bu olumlu gelişmeler neticesinde ESOB’larımızdan, Valilikler ve Belediye Başkanlıklarından, sivil toplum kuruluşlarından, parlamento üyeleri ve çeşitli bakanlık ve bakanlık temsilciliklerinden kendi illerinde de bu projenin uygulanması ile ilgili olarak alınan yoğun istek ve , AB yetkili kuruluşlarınca da uygun görülmesi üzerine TESK tarafından aynı konuda daha kapsamlı bu defa adı Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi olan yeni bir proje hazırlanmış, AB’ye sunulmuş, 2005 programına alınan proje 24 Temmuz 2007 tarihinde resmen uygulamaya konulmuştur. 

 “Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi” imkanları, ihtiyaçları, bölgesel kalkınmaya uygunlukları, girişimci potansiyelleri ve sosyo-ekonomik durumları doğrultusunda AB ve TESK tarafından belirlenen toplam 24 ilimizde; ESOB’larımız bünyesinde oluşturulmuş olan Merkez ve Bağlı Merkezler ile yürütülmüştür. Bu kapsamda Adana, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir ve Samsun olmak üzere 8 ilimiz “Merkez” ve Amasya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Kastamonu, Muğla, Kırklareli, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak ve Yozgat olmak üzere toplam 16 ilimiz “Bağlı Merkez” olarak kadınlara yönelik girişimcilik eğitimi ve danışmanlık hizmeti sağlamıştır. İlk Projemiz kapsamında kurulmuş olan Ankara Eğitim Merkezi ise bu proje kapsamında da TESK bünyesinde merkez olarak faaliyet göstermeye devam etmiştir.

Proje ile, ülkemizle AB arasında devam eden katılım müzakereleri sürecinde, projenin uygulanacağı illerin sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlanmış, girişimcilik desteklenmiş, ESOB’ların bünyesinde etkin faaliyetler düzenlenerek, sunulan hizmetin kalitesi artmış ve ESOB’larımızın proje kapasitesi geliştirilmiştir.

Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi iki bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşen; “Eğitim Merkezleri ve Bağlı Merkezler” aracılığı ile kadın girişimciliğinin desteklenmesidir ve bu bileşenin faydalanıcı kuruluşu TESK’tir. İkinci bileşen ise Girişimcilik Merkezleri yoluyla iş geliştirme merkezleri kurularak Kadın Girişimciliğinin desteklenmesidir. Bu bileşenin faydalanıcı kuruluşu ise KOSGEB’tir. KOSGEB tarafından dört ilde girişimcilik merkezleri kurulmuştur. Bu iller, Çorum, Kütahya, İstanbul/ Pendik, Nevşehir’dir.

Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi faaliyetlerinin odak noktası eğitim ve danışmanlık hizmetidir. Proje genel olarak girişimciliği, özellikle de; eğitim ve danışmanlık yoluyla küçük aile işletmelerinin kurulmasında ve devam ettirilmesinde aktif rol oynayan kadınlar arasında girişimciliği desteklemeyi hedeflemiştir. Temmuz 2007- Aralık 2008 tarihleri arasında uygulanan proje kapsamında 4500 kadına eğitim, 1500 kadına ise danışmanlık hizmeti verilmesi hedeflenmiştir.

Eğitim programları ile; fizibilite çalışması, iş fikri geliştirme, ihtiyaç belirleme, pazarlama, pazar, ürün belirlenmesi, iş yerlerinin yasal dayanakları, iş yeri kurulurken gerekli yasal prosedürler, karşılaşılacak zorluklar ve cezalar, kıymetli evrakların düzenlenmesi, saklanması işletmelerde kayıt sistemi, maliyetin tanımı, maliyet fiyat ilişkisi, karlılık nedir, kredi finansman ve dış ticaret gibi konularda bilgiler verilmiştir. 

Proje 24 Nisan 2009 tarihinde resmen sona ermiştir. Ulaşılan sayısal sonuçlar aşağıda listelenmiştir;

 - Toplam 25 ilimizde, tam 6,291 kadınımıza eğitim, 2,755 kadınımıza da danışmanlık hizmeti verilmiştir. Toplam 10,684 girişimci kadın sertifika almayı başarmıştır.

- 255 kadın işyerlerini açmıştır

Böylece projede hedeflenen rakamların çok üzerinde kadınımıza eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

AB’nin Eğitim-Öğretim Politikaları Ve Mevzuatı Konusunda Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Ekspertizinin Arttırılması Projesi (Bu başlığın altındaki fotoğraflar çıkmıyor) 

İş Destek Programı Projesi III (BSP III-Sme Fıt II)

1998-2003 yılları arasında gerçekleştirilen İş Destek Programları I ve II aday ülkelerin iş dünyasının temsilci kuruluşlarını hizmet sağlayıcılar olarak güçlendirmiş ve onlar ile aday ülkelerde iş yapanlara yardım ederek AB mevzuatından haberdar olmalarını sağlamıştır. Daha sonra AB tarafından aynı amaçla BSP III-SME Fıt II Programı çıkarılmıştır. BSP III- Sme Fıt II kapsamında UEAPME tarafından hazırlanan projeye TESK faydalanıcı kuruluş olarak katılımcı olmuştur. İş Destek Programının temelindeki anlayış AB mevzuatının, faydalanıcı aday ülkelerin kendi ulusal idari kuruluşlarına ek olarak iş ve sivil toplum düzeyinde ekonomik operatörler ve geniş çeşitlilikle kuruluşlar tarafından uygulanmasıdır.

Bu program iş dünyasını temsil eden kuruluşların faaliyetlerine ve müktesebatı tanımalarının yaygınlaştırılmasına yardım eden bir kurum oluşturmasına imkân yaratılmasını hedeflemektedir. BSP III-Sme Fıt II kapsamındaki söz konusu projede hedef ülkeler Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’de ki esnaf, sanatkarlar ve KOBİ temsilcisi meslek kuruluşları yer almıştır. TESK’e destek olması amacıyla İtalyan Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ‘Confartigianato’ lider kuruluş olarak belirlenmiştir. Confartigianato’ya ortak olan diğer kuruluşlar ise APCM (Fransa), ECCR (Çek Cumhuriyeti), HWK Karlsruhe (Almanya), HWK Münster (Almanya) ve CNA (İtalya) dır.  

Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

Milli Eğitim Bakanlığının sosyal taraflar ile işbirliği içinde yürüteceği bu proje 4 Temmuz 2000 tarihinde imzalanmış, Eylül 2002’de uygulanmaya başlanmış, 5 yıl süren bir projedir. Projenin tarafları Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal ortaklar (TESK, TOBB, TUSİAD, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEKSA Vakfı...) ve Avrupa Birliğidir.

Türkiye'de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) ile özel sektörün talep ettiği nitelikli insan gücü arasındaki koordinasyonu sağlayarak, aradaki boşluğu kapatmak için köprü kurmaya çalışan Türk mesleki eğitim sistemi reformlarını desteklemektedir. Böylece ihtiyaçlara cevap verebilen, temel eğitim, genel orta öğretim ve hatta yüksek öğretim sistemleri ile bütünlük içerisinde, modern, esnek ve kaliteli bir mesleki eğitim sistemi oluşmasına katkıda bulundu. Bu durum, MEÖ sistemini daha cazip bir hale getirip ve 8. Ulusal Kalkınma Planında öngörüldüğü üzere, 2005-2006 eğitim öğretim yılında % 65'lik bir oranda mesleki eğitime katılım ve %35'lik oranda genel liselere katılım sağladı.

Projenin, iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilen, genel olarak eğitim sistemleri ile bütünlük içerisinde ve yaşam boyu öğrenim prensiplerine dayalı, modern, esnek ve kaliteli bir meslekî eğitim sisteminin oluşması sürecine katkı vermesi asıl amaçtı.

Projeden çıkan sonuçlar şunlardır:

Meslek Standartları: Sanayi ve diğer sosyal ortaklarla işbirliği içinde iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış yeni bir meslek standartları ulusal sistemi oluştu. Bu yeni sistem bütün ekonomik yapıları kapsayacak, ülke ve il çapında tanımlanmış iş piyasasının şu anki ve gelecekteki öncelikli ihtiyaçlarına dayalı oldu. Uygun olduğu yerlerde yeni sistem Meslek Standartları Kurumu ve diğer birimlerin hali hazırda yapmış olduğu çalışmaları göz önünde bulunduruldu. 

Yeterlilik sistemi: Her seviyede değerlendirme, not verme ve belgelendirme için uygun bir sistemi olan, kabul edilmiş meslek standartlarına dayalı, yeni bir Ulusal Meslekî Yeterlilik Sistemi oluşturuldu. Çerçeve, öğrenmenin, her seviyede başarının ve meslekî, akademik ve özel iş yeri yolları arasında ilerleme için açık yolların tanındığı ulusal denklik sistemine uygunluğunu garanti etti. Ulusal Meslekî Yeterlik Sistemini kapsayan özel bir yasal çerçeve onaylandı.

Modüler Yeterlilik/Sonuca Dayalı Müfredat: Ulusal Mesleki Yeterlik Sisteminde belirtilen şartlara göre tasarlanmış ve hem başlangıç hem de sürekli mesleki eğitim ve öğretimi kapsayan Modüler Yeterlilik/Sonuca Dayalı Müfredatın 100-150 okulda/merkezde geliştirilmesi ve pilot uygulaması yapıldı. Yeni müfredat, öğrenme materyallerini, öğretmenler için destekleyici rehberleri ve okullar için uygun teknik geliri kapsadı. Yeni müfredat zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılması uygulamasını göz önünde bulunduruldu.

Kalite Teminatı: Yeni bir yeterlilik sisteminin her seviyede kabul edilmiş ulusal standartlara dayalı olarak bütün müfredat alanlarında (okullarda) devamlı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak yeni bir kalite teminatı sistemi oluşturuldu. Kalite mekanizması, Türk MEÖ sisteminin uluslararası standartlarla aynı paralellikte olmasını sağlayadı.

Yönetim Sistemleri: Verilen eğitimin iş piyasasının yerel ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermesini sağlayan meslekî eğitim ve öğretimin yerinden yönetilmesini sağladı. (bölge/il bazında üç taraflı organizasyonel yapı)

Ülkemizin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına paralel olarak hazırlanan proje nihai olarak, Türkiye'deki mesleki eğitim ve öğretimin etkinliğini ve kalitesini artırarak, Türk girişimcileri arasında rekabeti artırmak ve onları Avrupa Birliği ile ortak pazara hazırlamayı amaçladı.

Proje faaliyetlerinin merkezi Ankara’da oldu. Pilot uygulamalar Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon ve Gaziantep’te gerçekleşti. Proje bağlamındaki etkinlikler aynı zamanda yerel seviyede pilot kurumlar tarafından da yürütüldü. Bu kurumlar okullar, eğitim merkezleri ve diğer eğitim kuruluşları oldu. Yine bu kurumlar, pilot uygulama, öğretmen ve yöneticilerin eğitimi, donanım temini ve küçük projelere katılım olmak üzere reform etkinliklerinden faydalanan kurumlar oldu.

Konfederasyonumuz, söz konusu projenin tüm faaliyetlerine çeşitli düzeylerde katılım sağladı.

UNICEF ile Ortak Proje Çalışması

UNICEF yetkililerinin önerisi ile Konfederasyonumuz ile UNICEF yetkilileri arasında Haziran 1999’da çalışan çocuklara yönelik bir çalışma yapılmıştır. UNICEF yetkilileri, çalışan çocuk sorununun önemli bir partneri olan TESK ile bu konuda işbirliği içine girmeyi istediklerini dile getirmişlerdir. Bu kapsamda yapılan çalışma doğrultusunda UNICEF ile Milli Eğitim Bakanlığının birlikte yürüttüğü Çocuktan Çocuğa Eğitim Projesi toplantılarına katılım sağlanmıştır. Çocuktan Çocuğa Eğitim yönteminin uygulandığı Projenin yürütülmesinde karşılaşılan en önemli sorunun, çırak öğrencilerin yanlarında çalıştığı işverenlerin çeşitli nedenlerle eğitim çalışmalarına duyarsız olmaları olduğu belirtilmiştir. Konfederasyonumuz, teşkilatımız bünyesinde kurulan İDDG’lerin üyelerine yönelik eğitim çalışmaları yapılabileceğini belirtti.  

Mesleki Eğitimde Sektör Diyaloğu Projesi

Geçmişte Türk-Alman Teknik İşbirliği çerçevesinde; mesleki eğitim alanında ve mesleki eğitim öğelerini içeren konularda bir dizi teşvik niteliğinde proje gerçekleştirilmiş olup, bu çalışmalar sonucunda söz konusu sektörde oldukça önemli deneyimler edinilmiştir. Buradan yola çıkarak, Türkiye’de yürütülen gelişim faaliyetleri çerçevesinde; mesleki eğitim alanında gelecekte yürütülebilecek destek konularının ve imkanların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

1997 yılında Türkiye’de gerçekleşen hükümetler arası görüşmelerde, bu alanda edinilen kapsamlı ve uzun yıllara dayalı teknik işbirliği deneyimlerinin, gelecekte yürütülmesi muhtemel faaliyetleri ve destek alanlarını belirlemeye yönelik bir diyalog sürecinden yararlanılmak üzere analizi ve değerlendirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

Söz konusu inceleme sonuçları, basamaklı bir diyaloga temel oluşturacaktır. Bu diyalogun sonunda, gelecekte gelişim alanında yürütülebilecek işbirliği konu ve alanlarına ilişkin yeni fikirlerin oluşması istenmektedir. Proje çerçevesinde, projenin amacına yönelik raporlar hazırlanmış ve bastırılmıştır. Proje 2000 yılı Aralık ayında sona ermiştir. 

Çalışma Hayatı ve Genişleme Projesi

24-25 Kasım 2001 tarihlerinde İsveç’te düzenlenen Çalışma Hayatı ve Avrupa Birliğinin Genişlemesi konulu toplantıda; 13 aday ülkenin özel ihtiyaçları doğrultusunda finansmanı İsveç Hükümeti tarafından karşılanmak üzere çalışma toplantıları yapıldı. Toplantılar sonucunda çalışma hayatına taraf olan kuruluşlar arasında sosyal diyaloğu geliştirmeye ve istihdam yaratmaya yönelik projeler üretilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde, finansmanı İsveç Hükümeti tarafından karşılanmak üzere sosyal tarafların katılım ile iki proje hazırlanması gündeme geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu ile ilgili bir dizi toplantı düzenlenmiş ve bu toplantılarda iki proje üzerinde fikir birliğine varılmıştır. Bu projelerden ilki; il düzeyinde kurulan il istihdam kurullarının analiz ve raporlama konusunda eğitimi, bunun sonucunda bu kurullardan düzenli raporlar alınmasının sağlanmasını öngörmektedir. Diğer proje ise küçük işletmelerin danışmanlık ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak bir pilot uygulama içermektedir.

Ancak proje bütçesinin kısıtlı olması nedeniyle ve finansmanı sağlayacak İsveç Hükümetinin isteğiyle istihdam konulu proje seçilmiştir. Proje faaliyetleri sona ermiştir. 

OSTİM Projesi 

1997 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, MEKSA Vakfı ve Konfederasyonumuz tarafından OSTİM Sanayi Sitesinde birlikte bir proje yürütülmesi konusunda bir çalışma yapıldı. Hazırlanan ve Ekim 1998’de Bakanlık ile ILO/IPEC arasında imzalanan projeye ILO/IPEC tarafından maddi destek verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile, pilot bölge seçilen OSTİM Sanayi Sitesinde Ankara Oto Sanatkarları Odasına bağlı oto-motor, oto-boya, oto-kaporta gibi meslek dallarında iştigal eden işyerlerinin bir kısmını kapsamak üzere; bu işyerlerinin sahipleri ile işyerlerinde çalışan ustalar, çıraklar ve çırakların ailelerine yönelik çalışan çocuklar konusunda bir duyarlılaştırma eğitimi çalışmaları yapıldı.

Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi İçin Zamana Bağlı Ulusal Eylem Programı Projesi

1992 yılından bu yana ülkemizde çocuk çalışmasının önlenmesi amacıyla ILO/IPEC Programı çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından pek çok proje yürütüldü. Bu süreç içinde sağlanan gelişmelerin ve uygulanan modellerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışan Çocuklar Bölümü tarafından, çocuk işçiliğinin önlenmesini amaçlayan bir eylem programı hazırlanması yönünde çalışmalar yapıldı. 2001 yılında yapılan bu çalışmaların daha hızlı ve verimli bir şekilde yönlendirebilmesi için, eylem programının hazırlanmasını konu alan bir yıllık bir proje hazırlanmıştı.  Söz konusu proje çerçevesinde konu ile ilgili akademisyenler tarafından çocuk işçiliği sorununu inceleyen ve çözümü için zamana bağlı öneriler sunan bir rapor hazırlanıp, kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Çocuk İşgücünün En Kötü Biçimlerinin İzmir’de Seçilen Sınai Meslek Dallarında Sona Erdirilmesi Projesi

2000 yılının Ocak ayında hazırlık çalışmaları başlatılan proje, 1 Eylül 2000 tarihinde imzalanarak uygulamaya konuldu. Projede özet olarak; pilot uygulama ili olarak seçilen İzmir’de, ayakkabıcılık, oto tamir ve bakımı ve konfeksiyon meslek dallarında çalışan, 15 yaş altındaki 750 çocuğun eğitim desteği verilerek ilköğretime yönlendirilmesi, 15 yaş üstündeki 750 çocuğun mesleki eğitime yönlendirilmesi, bu çocukların ailelerinin çocuk işçiliği konusunda bilinçlendirilmesi ve işsiz ebeveynlerin eğitilerek iş kurmalarının sağlanması asıl amaçtı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu tarafından, Uluslararası Çalışma Örgütünün Çocuk Emeğinin Kullanımının Sona Erdirilmesi (IPEC) Programı çerçevesinde yürütülen ve Konfederasyonumuzun da işbirliği yapılacak kurumlar arasında yer aldığı projenin en önemli özelliklerinden biri, yerel düzeyde soruna sahip çıkılmasını sağlamak amacıyla, yerel kuruluşların Proje faaliyetlerinde aktif olarak yer almalarını öngörmesidir. Bu çerçevede, İzmir ESOB’a bağlı ve seçilen meslek dallarında kurulmuş İDDG’lerin üyelerinin eğitimi ve Proje faaliyetlerine katılımı ve bunun yanında proje faaliyetleri çerçevesinde bir takım sorumluluklar üstlenmesi öngörüldü. Proje ile ilgili faaliyetler sona erdi. 

Mesleki Eğitim Konusunda Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi 

Mesleki eğitim konusunda ilgili kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitesinin arttırılması ve konu hakkındaki Avrupa Birliği fonlarından yararlanma imkanları hakkında bilgilendirilmesi amacını güden proje kapsamında bir başlangıç semineri, Almanya’ya bir çalışma gezisi ve bir kapanış semineri düzenlemiştir. Her üç etkinlikte de, insan kaynaklarının geliştirilmesi, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve mesleki eğitim sistemi çeşitli yönleriyle ele alınmış, sorunlar ve çözüm önerileri belirlenmiştir. Proje sonuç raporunda, bu projenin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde yeni bir proje hazırlandı ve Avrupa Eğitim Vakfına sunuldu.

KOSGEB-AB MEDA Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesi

PROJENİN SONUCU : Ayakkabı sektöründe çalışanların nitelik ve ustalık becerilerini artırmak amacıyla mesleki, teknik eğitim ve yönetim eğitiminin verileceği biri Ankara‘da diğeri İstanbul’da olmak üzere 2 adet eğitim merkezi ile İstanbul’da 1 adet Kalite Kontrol Laboratuarı kuruldu. Sadece sektör çalışanları değil, sektördeki çalışanlara eğitim verecek eğiticilerin eğitilmesi ve eğitimcilerin eğitimi uluslararası eğitimciler tarafından gerçekleştirilecekti.

PROJENİN KAPSAMI: Ankara’da eğitim merkezi, İstanbul’da eğitim enstitüsü ve kalite kontrol laboratuarının kuruldu. 

KATILIMCILAR: Projenin uygulayıcı kuruluşu KOSGEB’dir.  TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ) ve TUAF (Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu ) projede katılımcı olarak yer aldı.

Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesi Koordinasyon Komitesi; KOSGEB, Hazine Müsteşarlığı, AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği, TESK, TUAF, LDK Konsorsiyum temsilcileri ile Türkiye ve AB Proje Eş müdürlerinden oluştu. Aynı zamanda; Koordinasyon Komitesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, TASEV, TASD (Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği) ve AYSAD (Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği) gözlemci olarak bulundu.

PROJENİN SÜRESİ: 4 yıl 

HEDEF KİTLENİN EĞİTİMİ: Proje kapsamında eğitilecek hedef kitle Başlangıç Raporunda 6 grup olarak tanımlanmıştır. Bu gruplar ;

15-16 yaşlarında ilk öğretimden mezun olmuş genç ayakkabıcılar,

18-19 yaşlarında liseden mezun olmuş ancak üniversiteye girememiş tam zamanlı mesleki eğitime ihtiyacı olan kişiler, eğitim sonrası teknisyen ya da genç yönetici olarak çalışabilecek kişiler,

21-22 yaşlarında üniversiteden mezun ve kariyer seçiminde başarısız olmuş ayakkabı sektörü ile ilgili yoğun bir teknik bilgi verilebilecek grup, bu grup sektörde daha kıdemli bir yönetim tecrübesine sahip olmuş olacak,

Başka sektörde çalışırken işten çıkarılmış yeniden ayakkabı ile ilgili eğitilecek yetişkin kişiler,

Spesifik konularda düzenlenecek kurslar ( CAD CAM, malzeme, laboratuar testleri ve bakım vs.),

Küçük ve Orta Ölçekli ayakkabı sektörü ile direk ve dolaylı olarak çalışan işçiler ve yöneticilerdir.

EUMEDIS Projesi 

Avrupa-Akdeniz ülkelerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım düzeyleri arasındaki farklılığı azaltmayı amaçlayan, eğitimde uygulanan bilgi ve iletişim teknolojileri, elektronik ticaret ve ekonomik işbirliği, sağlık ağları, kültürel miras ve turizmde multimedya, sanayi ve yenilikçilikte uygulanan bilgi ve iletişim teknolojileri konularını içeren Avrupa-Akdeniz Bilgi Toplumu (EUMEDIS) Programı’na, TESK, Fransa Esnaf ve Sanatkarlar Daimi Meclisi APCM’nin liderliğinde, Almanya, Belçika, İtalya Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Malta, Filistin, Suriye ve Tunus esnaf-sanatkar ve KOBİ meslek örgütlerinin katıldığı bir konsorsiyum dahilinde “Esnaf-Sanatkar ve KOBİ’lerde Yönetim ve Kalite İçin Avrupa-Akdeniz Hareketi” oluşturulması konusunda bir proje teklifinde bulunuldu.  

Proje; işletmelerin kalite anlayışına yeni bir boyut kazandırmak üzere Fransa’da uygulanan Qualite A’nın adapte edilmesini de kapsamaktaydı.

QualiteA Fransız Esnaf ve Sanatkarlar Daimi Meclisi tarafından Fransa’da değişik sektörlerden seçilen işletmelere uygulanmış, gerek ciro gerekse üretim açısından işletmelerin büyük aşama kaydettiği gözlendi.

Avrupa-Akdeniz esnaf-sanatkarları ve KOBİ’leri için sürekli, otonom ve üretken bir kalite hareketi yaratma temelindeki proje teklifinin temel hedefleri bulunmaktadır:  

Bu hedefler; 

- Çok küçük işletmelerin bütün performanslarının ilerletilmesi, faaliyet pazarındaki rekabet edebilirliklerinin artırılması, 

- Şirket oyuncularının dışa açılmasını ve yaygınlaştırılmasını desteklemek,

Oyuncuların ve şirketin yeni jenerasyonunun ihtiyaçları adapte edilirken, bilgi

aktarımının sürdürebilirliğinin sağlanması, 

- Çalışma gücünü artıran kadın ve erkeklerin mesleki niteliklerinin güçlendirilmesi,

Çok küçük ve küçük işletmelerin tanıtımının ortaklaşa geliştirilmesi. 

QualiteA şirketlerin aradığı çözümler için ilgili fırsatlar ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bunlar arasında; 

-Şirketin pozisyonunda teknolojik, ekonomik ve coğrafik pazar şartlarının bilgisi,

-Müşteri ihtiyaçlarının öğrenilmesi, mal alacak müşteriden alınan mal siparişine ulaşılması, şirketin gelecek işleminin sağlanması,

-Müşteri siparişlerinin bulundurulması ve transferi,

-Mal sağlayıcılarla yapılan mal siparişinde sağlayıcıları seçmeye ve bilgi sahibi olmaya muktedir olmak,

-Şirketin temel girdi ve çıktı akışının kontrolü,

-Müşteri memnuniyetinin ölçümü, şirket imajının güçlendirilmesi ve gelecek için bir vizyon oluşturulması,

-Performans indikatörleri kullanılarak, şirketin hedeflere ulaşma performansının ölçülmesi sayılabilir. 

Bu pilot proje, EUMEDIS çalışması çerçevesinde bilgi toplumu için Avrupa Komisyonunun büyük bir girişimidir. Ekonomik gelişmenin bütün gerekliliklerini entegre etmesi beklenmektedir. 2010 yılında Avrupa-Akdeniz serbest ticaret alanının açılmasıyla gümrük vergileri gibi ekonomik engeller, performans, standartlar ve kaliteye dayalı diğer göstergelerle değişeceğinden, Avrupa-Akdeniz alanında sanatkar işletmeleri ve küçük işletmelerin hizmetinde çalışan meslek kuruluşlarının, bugünden itibaren üyelerini bu önemli değişikliğe dereceli olarak hazırlaması gerekli olmaktadır. 

Global bir kalite anlayışı ve uygulamasını hedefleyen bu proje, lider kuruluş olan APCM tarafından Aralık 2002’de düzenlenen “Kalite ve Yönetim için Birinci Avrupa-Akdeniz Forumu” uygulanmış bulunmaktadır. APCM özellikle küçük işletme ve sanatkar işletmelerine ait yönetim ve kalite metotlarının geliştirilmesine yönelik tecrübesiyle tanındığından dolayı proje ortaklarını, Avrupa Komisyonunun desteğiyle ortak bir kalite ve yönetim yaklaşımına yönlendirmeyi ve ülke uygulamalarını geliştirmiştir. Özellikle bu alanda AB üye ülkeleri esnaf-sanatkar ve KOBİ meslek örgütlerinin geliştirdiği ve üyelerine rekabet gücü kazandıran uygulama ve yöntemler hakkında ülkemiz esnaf ve sanatkar kesiminin haberdar olması ve bu alandaki ileri uygulamaları kendi bünyesine adapte etmesi yararlı olmuştur.

Avrupa ve Akdeniz KOBİ’lerinin kalite süresince adaptasyonunun belirlenmesi için ortaklar Fransız Esnaf ve Sanatkar Birliklerinin yapmış oldukları deneyleri baz almışlardır. Proje kapsamında, bu deneyler tartışılmış, analiz edilmiş ve ortak ülkelerin işletmelerine uygulanmıştır. KOBİ’lerin kuruluşu eyleme döken organizasyonlar tarafından sunucu organizasyonların desteğiyle gerçekleşmiştir. İş yeri eğitimi sunucu organizasyonlar tarafından kontrol edilmiştir. Yapılan çalışmalar projenin web sayfası aracılığı ile bütün ortaklara iletilmiştir.

Proje kapsamında Fransa, İtalya, Lübnan, Almanya ve Belçika’da çeşitli bilgilendirme, tartışma ve eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Projenin amacı, işletmelerin kalite ve yönetim anlayışına yeni bir boyut kazandırmak üzere, katılımcı kuruluşlarla ortak bir yaklaşıma ulaşmakta olduğu için, seminerlerle bu konuya ulaşmak amacı ile çalışmalar yapılmıştır. Projede yürütülen çalışmalar kapsamında yer alan II. Konferans 27-28 Ocak 2005 tarihlerinde İstanbul’da Konfederasyonumuzun ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 

İŞ DESTEK PROGRAMI PROJESİ III 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu dünyadaki ve Avrupa’daki esnaf ve sanatkarlara yönelik gelişmeleri takip etmekte, esnaf ve sanatkarların uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Bu bağlamda, uluslararası temaslarda bulunmakta ve çeşitli kurumlarla yakın işbirliği içerisinde çalışmalar yapmıştır.

TESK, merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Sanatkarlar ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği’nin (UEAPME) de üyesidir. UEAPME, İş Destek Projesi III(BSP III)’ ün yürütülmesinden sorumlu olan kuruluştur. 

1998-2003 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan İş Destek Programları I ve II, İş Dünyasının temsilci kuruluşlarını, hizmet sağlayıcılar olarak güçlendirmiştir Temsilci kuruluşlar  ile aday ülkelerde faaliyette bulunanlara  yardım ederek, onların AB mevzuatından haberdar olmalarını sağlamıştır. TESK, BSP III e faydalanıcı kuruluş olarak katılımcı olmuştur. 

Programın amacı; özellikle üye kuruluşların kurumsal kapasitelerinin arttırılması, müktesebat uyumu sırasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve iş hayatındaki işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, sektörel analizler ve üyelere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesidir. Program faydalanıcılara için AB müktesebatına dair bilgi ve uygulamaların yaygınlaştırılması için imkan sunmaktır. 

Projenin hedef ülkeleri Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’dir. TESK’in projedeki destek kuruluşu, İtalyan Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ‘Confartigianato’ olmuştur. Projede Confartigianato’ya ortak olan diğer kuruluşlar ise APCM (Fransa), ECCR (Çek Cumhuriyeti), HWK Karlsruhe (Almanya), HWK Münster (Almanya) ve CNA (İtalya) dır.  

Standardizasyon ve Belgelendirme, Enerji Politikaları, Çevrenin Korunması, Gıda Kalitesi, Ürün Güvenliği ve Metodolojisi, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği, Kalite Yönetimi konularında ortak kuruluşlarımızın eğiticileri tarafından,  Konfederasyonumuz personelinden oluşan 14 kişilik eğitici ekibine Brüksel’de eğitim verilmiştir. Eğitim materyalleri, eğitim verilecek 7 konu için AB’li partner kuruluşlarca ayrı ayrı hazırlanmış, materyaller konularına göre ilgili AB mevzuatını, KOBİ’lerle olan ilişkiler ve sonuçlarını, uygulama stratejilerini ve pratik uygulamaları kapsamıştır. Daha sonra bu eğitim materyalleri ile Türkiye’deki mevcut durum karşılaştırılarak doküman haline getirilmiş, kitap ve CD-Rom hazırlanmıştır. Proje kapsamında İstanbul ve Ankara’ da AB mevzuatını yaygınlaştırma seminerleri düzenlenmiş ve eğitim materyalleri bu seminerlerde katılımcılara dağıtılmıştır.

Yukarıda belirtilen konuların yarısıra aşağıdaki konularda yabancı uzmanlar ve Türk uzmanların katıldığı kurumsal kapasite geliştirme seminerleri düzenlenmiştir.

·         AB seviyesinde ve ulusal lobi

·         AB veritabanı ve bilgiye erişim

·         Mesleki eğitim-ikili sistemin yürütülmesi

·         Sosyal ve sektörel diyalog alanında tecrübelerin paylaşılması

·         Standardizasyon ve sertifikasyon

·         AB fonlarına erişim

·         İş organizasyonu ve yönetimi

·         Uluslararası proje yönetimi 

Projenin kapanış toplantısı“Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Diyalog Uygulamaları” konusunda yapılmış ve toplantıya, Proje Koordinatör Kuruluşu Avrupa Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği(UEAPME) Genel Sekreteri Andrea Benassi, hükümet temsilcileri, sendika temsilcileri ve çeşitli kurumlardan temsilciler katılmıştır.

Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi Projesi

Merkezi Italya’nın Toscana kentinde bulunan CEDİT (Centro Diffisuore Imprenditoriate) adlı kuruluş tarafından AB Eğitim ve Gençlik-Hayat Boyu Öğrenme Programı Grundtvig kapsamında hazırlanan “Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi” konulu projeye Konfederasyonumuz da ortak olarak davet edilmiştir. Uluslararası ortaklarla kurulan işbirliklerinin teşkilatımız, esnaf ve sanatkârlarımız için olumlu sonuçlar doğuracağına olan inancımızla söz konusu davet Konfederasyonumuzca kabul edilmiştir.

Yetişkin eğitimi konulu projede mesleki eğitim ve girişimcilik konusunda proje ortağı kuruluşlarla, ülkelerinde yapılan çalışmaların ve edinilen deneyimlerin paylaşılması, girişimcilik ruhunun geliştirilmesini hedefleyen bir eğitim modülü ile rapor hazırlanması amaçlanmaktadır. Her biri mesleki eğitim kurumu olan Italya’dan CEDIT, Provincia di Massa Carrara ve SMILE Toscana, Fransa’dan I.E.R.F, INSUP’nın da ortak olarak yer aldığı Projede, Konfederasyonumuzca daha önce yürütülen Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi kapsamında geliştirilen eğitim modülünün örnek alınarak, adapte edilmesi proje ortaklarınca kabul görmüştür. Proje kapsamında ilk başlangıç semineri 6-7 Aralık 2011 tarihlerinde Fransa-Paris şehrinde, ikinci seminerde 22-23 Mart 2012 tarihlerinde İtalya-Floransa şehrinde, üçüncü seminer 5-6 Temmuz 2012 tarihlerinde Bordeaux-Fransa şehrinde, Konfederasyonumuzca katılım sağlanmıştır.

EUCONS Projesi

Tüm ortaklar mevcut durumu araştırma ve "Hedef Grup için İhtiyaçları Değerlendirme Raporu" hazırlayacaktır. İki farklı hedef gruplarınca anket yürütülecek ve yerel ortaklar sadece meslek profili ve standartları ihtiyaçları için hazırlanacaktır. Yerel ortak olarak, TESK de ihtiyaçlar, ikinci adım olarak AB Proje Danışmanları veya AB Proje Uzmanları için meslek profili ve standartları oluşturacaktır. Bu iş paketinin oluşumu sırasında, TESK proje süresinin başladıktan sonra bütün ortaklar tarafından yapılmış olan yaygınlaştırma faaliyetleri hakkında bir yaygınlaştırma raporu hazırlayacaktır.

The New Generation of Tradesmen And Craftsmen; New Supports

The Confederation of Turkish Tradesmen and Craftsmen President Bendevi PALANDÖKEN said: “The new generation of tradesmen and craftsmen who want to improve the competitiveness by using technological equipment should be supported. By this way, we will make a significant contribution in increasing investment and employment.