• E-Posta
  • Yazdır

ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 113 Sayılı Genelge 12.12.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Aralık 2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanuna göre, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi mekanizmalar kullanılacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu tutacaktır. Depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir. Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere ton başına 100 TL idari para cezası verilecektir.

Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye 1/1/2019 tarihinden itibaren ücret karşılığı verilecektir.

Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon aracılığıyla belirlenecek ve her yıl için güncellenecektir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (n) bendi uyarınca çok hafif plastik torbalar bu uygulamadan muaftır. Çok hafif plastik torbalar; kalınlığı çift kat 15 mikronun altında olan açık gıdalar için birincil ambalaj olarak veya bu gıdaların hijyeni için ihtiyaç duyulan plastik torbalar olarak tanımlanmıştır.

Düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her m2 si için 10 TL idari para cezası verilecektir.

Diğer taraftan

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1.250 TL, ancak aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda motorlu taşıt sahibine 2.500 TL,

Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine 1.250 TL,

Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 5.000 TL,

Bu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle öngörülen belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak üzere 10.000 TL,

idari para cezası verilecektir.

Katı yakıtlar için bu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle öngörülen;

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlara; katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10.000 TL,

Belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda 15.000 TL,

idari para cezası verilecektir.

Ayrıca, öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak petrol ve petrol türevleri tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerle, katı atık bırakan veya evsel atık su deşarjı yapan diğer deniz araçlarına uygulanan idari para cezaları da arttırılmıştır.

Buna göre

Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 400 TL, bin ila beşbin (dahil) groston arasında olanlara, bu miktar ve ilave her groston başına 100 TL, beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 TL,

Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 200 TL, bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 40 TL, beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 TL,

Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan diğer deniz araçlarından bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 100 TL, bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 20 TL, beşbin grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 TL,

idari para cezası verilecektir.

Plastik alışveriş torbaları için satış noktalarından 15 kuruş, lastik, akümülatör, piller ve araç bataryaları, otomotiv pilleri, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya (televizyon, küçük ev aletleri, buzdolabı ve soğutucular gibi beyaz eşyalar) piyasaya sürenlerden, ithalatçılardan Kanun’un ekli (1) sayılı listede belirtilen miktarlarda geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir.

Bu ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin, eşyanın ithalatıyla birlikte gerçekleşmesi halinde, geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilecektir. Listedeki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.

Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilecektir.

Bilgilerinizi ve Kanun’un titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.

 

EKLER:

Ek-1 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

 

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız