• E-Posta
  • Yazdır

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri 049 Sayılı Genelge 24.05.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Kanunun 17 nci maddesi uyarınca; işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlü olup, söz konusu yükümlülük 30/12/2012 tarihi itibariyle başlamıştır.

 

“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ise 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu yönetmelik 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak işverenin;

-           Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

-           Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

-           Çalışanların bu programlara katılmasını,

-           Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini

sağlamakla yükümlü olacağı,

6 ncı maddesinde; eğitimlerin, değişen ve ortaya çıkan yeni risklerin dikkate alınması ile asgari Ek-1’de belirtilen konuları da kapsaması koşuluyla, işyerinin az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta olmasına bağlı olarak sırasıyla; bir, iki veya üç yılda en az bir defa olmak üzere belirlenen periyotlar içinde tekrarlanacağı,

11 inci maddesinde; çalışanlara verilecek eğitimlerin, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince işyerinin tehlike sınıfına göre sırasıyla sekiz, on iki ve on altı saatten az olmamak kaydıyla belirlenen periyotlar içinde her çalışan için düzenleneceği,

15 inci maddesinde, düzenlenen belgelerin çalışanların özlük dosyasında saklanacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca söz konusu yönetmeliğin, “Eğitimi Verebilecek Kişi ve Kuruluşlar” başlıklı 13 üncü maddesinde; işyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri; işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yanında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları da, eğiticilerinin anılan yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verebilecek kişi ve kuruluşlar arasında sayılmıştır.

 

Bu bağlamda; eğitim vermek isteyen meslek kuruluşları, anılan yönetmelikte yer alan diğer yükümlülükleri de yerine getirmeleri kaydıyla, anılan yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümleri dikkate alarak ve yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan konularda uzman eğiticilerden, hizmet alınması suretiyle çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verebileceklerdir.

 

Meslek kuruluşunca bastırılacak olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi”nin bedeli, eğiticilere verilecek ücretler ile eğitimin gerçekleşmesi için yapılacak diğer giderler karşılığında, meslek kuruluşunca eğitime katılan çalışanlardan ücret alınabilecek ve bu ücret eğitim için yapılan giderler dikkate alınarak ilgili meslek kuruluşunca makul bir seviyede belirlenerek gelir makbuzuyla tahsil edilecektir.

 

Tahsil edilecek ücretler meslek kuruluşuna gelir olarak kaydedileceğinden, eğitimlerin verilmesi için yapılan harcama ve masraflar da ilgili meslek kuruluşu tarafından karşılanacaktır.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

 

EKLER: (www.tesk.org.tr adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)

Ek-1   Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ek-2  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi Örneği

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız