Bilgilendirme

 

Esnaf  ve  Sanatkarların  Uyum  Yeteneğinin
Arttırılması  Operasyonu  -  ADAPTESK


ADAPTESK-EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ON-LINE ANKETİ

Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu kısa adıyla ADAPTESK Operasyonu; AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA'nın 4. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP) kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Koordinatörlüğünde yürütülecektir.

Operasyon, 31 Temmuz 2015 tarihinden başlayarak, 23 ay süresince Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Manisa, Mersin, Ordu, Şanlıurfa illerinde yürütülecek olup bütçesi mal alımı ve hizmet alımı birleşenleri ile birlikte yaklaşık 7 milyon Avrodur. Ulusal katkı payı %15 olarak belirlenmiştir.

Operasyon esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ’lerin ülkenin ekonomik gücünün büyük bölümünü oluşturdukları halde ekonomiye katkılarının az olması ve başta küreselleşme ve ekonomik krizlerin bunların üzerinde etkilerinin daha büyük ve yıkıcı olması temeline dayandırılmıştır. Bu kapsamda KOBİ’lerin dezavantajlı olduğu alanlar Operasyonun çıkış noktasını oluşturmaktadır.

İhale şartnamesi hazırlanırken esnaf ve sanatkarlarımızı ilgilendiren ülkemizdeki mevcut duruma yer verilmiş, bu kapsamda başta Anayasa olmak üzere 5362 sayılı Kanun, MYK yasası, vb ilgili mevzuat irdelenmiş ayrıca esnaf ve sanatkarlarımızı yakından ilgilendiren ESDEP, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı gibi strateji ve eylem planlarına ve 61. Hükümet Programına yer verilmiştir. İhaleyi kazanan Konsorsiyum bu metinler arasında güçlü ve iyi bağlar kurmasının yanı sıra TOR’da belirtilmeyen bazı hususlara da yer vermiş ve mantıksal bağı kuvvetli bir şekilde kurmuştur.

Operasyonun genel hedefi; Yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkarın hizmet aldığı eğitim ve danışmanlık merkezleri aracılığı ile insan kaynaklarının desteklenmesi ve iş hayatında ve istihdamda yarattıkları kapasitenin arttırılması amacıyla bir model kurulmasıdır. İKGOP’un temel hedeflerinden olan yaşam boyu öğrenme yaklaşımını esas alarak; küçük ve orta boy işletmeleri ve bu işletmelerde çalışanları insan kaynaklarına yatırım yapmaları konusunda cesaretlendirerek; isçilerin, işverenlerin ve işletmelerin uyum yeteneklerini arttırmak operasyonun temel amaçlarındandır.

Operasyonun özel hedefi ise; esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının üyelerine sundukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yaşam boyu öğrenme yaklaşımı esas alınarak çeşitlendirilmesi, ihtiyaç odaklı olmasının sağlanması, böylece öncelikle pilot illerden başlamak üzere esnaf ve sanatkarların kendileri ve yanlarında çalışanlar için girişimciliği, var olan işletmelerin uyum yeteneğini ve istihdamı arttırmaya odaklanan eğitim ve danışmanlık merkezi modeli geliştirilmesidir.

Operasyon ile ilgili bazı olumlu varsayımlarda bulunulmuştur, Bunlar; TESK’in tüm ülkeye yayılan alt teşkilatı ile iyi bir koordinasyon sağlayabileceği; hedef grupların katılımda istekli olacağı, esnaf ve sanatkarların teşkilatımızdan hizmet alma isteği olduğu, TESK’in projeye bağlılığıdır. Öte yandan projeyi başarısızlığa götürebilecek riskler olarak da şu hususlar öngörülmüştür; faaliyetlere yetersiz katılım, koordinasyon ve işbrliği sağlanamaması, esnaf ve sanatkarların isteksiz olması, ortakların isteksiz olması, ortakların fikir paylaşma ve geri dönüş yapmaya isteksiz olması.

 
OPERASYONDAN BEKLENEN SONUÇLAR:

•             Merkezlerde verilecek eğitim ve danışmanlık destekleri; esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ’lerin insan kaynaklarını geliştirerek rekabet güçlerini arttıracak, iş hayatında kalmalarını sağlayacak,  işyeri kapatmalarını azaltacaktır.

•             Esnaf ve sanatkar meslek kuruluşları üyelerine kuruluş amaçlarını doğrudan yerine getirmeye yönelik hizmetler sunacak, böylelikle varlık nedenlerinin farkına vararak bu hizmetleri çeşitlendirmek konusunda daha istekli olacaktır.

•             Yerel düzeyde kamu otoriteleri ve sosyal ortaklarla yapılacak işbirliği il genelinde iş ve istihdam açısından sinerji yaratacak, meslek kuruluşlarının daha iyi hizmet üretmelerine ortam hazırlayacaktır.

•             TESK’in ülke geneline yayılmış geniş örgüt yapısı sayesinde pilot illerde yapılan operasyon faaliyetleri ve çıktıları diğer illere de kolayca yaygınlaştırılacak ve istekli illerde temel operasyon çıktısı olan eğitim ve danışmanlık modeli uygulamaya konulabilecektir.

AMAÇLAR VE OPERASYON KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER

AMAÇ 1:  EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZLERİNİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNMA KAPASİTELERİNİ ARTIRMAK

Bu amaca ulaşmak üzere 4 ana faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

FAALİYET 1.1: Eğitim ve danışmanlık merkezlerinin eğitime hazır hale getirilmesi için gerekli ekipmanın temini mal alımı kapsamında yapılmıştır. Proje kapsamında yer alan merkez illerimizde 1’i bilgisayar sınıfı olmak üzere 3’e sınıf ve çalışma ofisleri kurulmuştur.

Ayrıca Ordu ve Şanlıurfa illerinde mutfak eğitimi, Gaziantep’te ahşap işçiliği eğitimi ve Mersin’de tekstil eğitimi vermek üzere de atölye malzemesi alımı gerçekleştirilmiştir.

FAALİYET 1.2: Eğitim ve danışmanlık ihtiyaç analizlerine uygun olarak her bir merkezde seçilen öncelikli konularda verilecek eğitim hizmetlerine göre eğitim materyalleri, bilgilendirme broşürleri, afişler hazırlanacaktır.

FAALİYET 1.3: Bu merkezlerin aynı zamanda ulusal yeterlilik belgesi veren yetkilendirilmiş kuruluşlar olabilmesi için gerekli çalışmaların yapılacaktır.

FAALİYET 1.4: Esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının yöneticileri ile personeline eğitim verilecek ve bu sistemin uygulandığı AB üyesi ülkeye, eşdeğer meslek kuruluşlarının eğitim merkezlerine çalışma ziyareti düzenlenecektir.

AMAÇ 2: EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZLERİNDEN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALANLARIN SAYISINI ARTIRMAK

Bu amaca ulaşmak üzere 3 ana faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

FAALİYET 2.1: Danışman ve eğitimci havuzu oluşturulacaktır. (Eğitim kurumlarından, ilgili kamu il müdürlüklerinden, üniversitelerden vb.)

FAALİYET 2.2:  Danışman ve eğitimcilere eğtim verilecektir.

FAALİYET 2.3: Merkezde verilecek eğitimler (mesleki eğitim-girişimcilik, kısa süreli kurslar vb.) planlanacak  ve uygulamaya konulacaktır.

Sektörel eğitim konuları her bir pilot ilde yapılacak ihtiyaç analizleri sonunda belirlenecektir.

Danışmanlık desteği olarak yine ihtiyaç analizlerine uygun olarak belirlenecek alanlarda destek paketleri hazırlanacak, gerek internet ortamında gerekse merkezde bireysel hizmet sunulacaktır.

AMAÇ 3:  PİLOT İLLERDEKİ ESNAF VE SANATKARLARA ULAŞILARAK MESLEKİ EĞİTİM/YAŞAM BOYU ÖĞRENME KONULARINDA DUYARLILIK GELİŞTİRMEK

Bu amaca ulaşmak üzere 2 ana faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

FAALİYET 3.1:  İl düzeyinde işletmelere ve paydaşlara yönelik  olarak düzenli aylık bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

FAALİYET 3.2: Operasyon süresi boyunca memnuniyet anketleri, ihtiyaç talep anketleri, işgücü ihtiyaç analizleri yapılacaktır.

AMAÇ 4: ESNAF VE SANATKARLARIN VE KOBİ’LERİN İSTİHDAMDAKİ PAYLARINI PİLOT İLLERDE ARTIRMAK

Bu amaca ulaşmak üzere 2 ana faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

FAALİYET 4.1:  Kayıtlı istihdamın işletmeye-çalışana-bölgeye ve ülkeye sağlayacağı yararlar üzerinde duran bilgilendirme materyalleri hazırlanacak, merkezlerde yapılacak toplantılarda bu dokümanlar dağıtılacaktır.

FAALİYET 4.2: Yeni istihdam sağlanması ile ilgili teşviklerden yararlanılması için, işletmeler bilgilendirme dokümanları ile bilgilendirilecektir.  

AMAÇ 5 - ÜLKE GENELİNDE UYGULANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ MODELİ GELİŞTİRMEK

FAALİYET 5.1:  Operasyonun ilk yıl faaliyetleri değerlendirilecek ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile yerel düzeyde çalışma grupları oluşturulacaktır. Bu gruplar yerel düzeyde uygulanan operasyon faaliyetlerini değerlendirecek ve raporlayacaktır.

FAALİYET 5.2: İl raporlarını değerlendirmek üzere merkezde bir çalışma grubu kurulacak ve ülke genelinde, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının uygulayabileceği eğitim ve danışmanlık modeli geliştirilecektir.

OPERASYON ÇIKTILARI

* Kapsamlı mevcut durum analizi, esnaf ve sanatkarlarımız ile teşkilatımızın mevcut durumuna dair hususları içerecek ve projenin temel metinlerinden biri olacaktır.

* Eğitim ihtiyaç analizi, tüm eğitim faaliyetlerinin temelini oluşturacaktır.

* Farkındalık Artırma Faaliyetleri; ile esnaf ve sanatkarların değişen ekonomik koşullar, küreselleşme, ekonomik uyum ve teknolojik gelişimini sağlayacak bilgileri elde etmelerine imkan verecektir.

* Eğitim Faaliyetleri; Merkezlerin iyileştirilmesi ve esnaf ve sanatkarların mesleki gelişmeleri sağlanacaktır.

* Çalışma ziyaretleri ile yurtiçi ve yurtdışındaki iyi örnekler yerinde incelenecektir.

* Strateji Belgesi, projenin sonuç çıktısı olup, hem bir politika oluşturma aracı olacak, hem de eğitim merkezi sahibi olmayan birliklerimizin esnaf ve sanatkarlara nasıl hizmet sunabilecekleri konusunda rehberlik edecektir.

TEMEL SONUÇLAR

SONUÇ 1:  EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZLERİNİN KAPASİTESİNİN VE HİZMET KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ YOLUYLA ARTTIRILMASI

Projenin iki temel sonucundan biri olan eğitim ve danışmanlık merkezlerinin kapasitesinin ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi yoluyla arttırılması için yapılacak faaliyetler:

•       Toplantılar

•       Analizler

•       Software Geliştirme

•       Eğitimler

•       Raporlar

•       Çalışma Ziyaretleri

•       Strateji Belgesi

SONUÇ 2: PROJE SONUNDA ESNAF VE SANATKARLARIN MESLEKİ BİLGİ VE YETENEK SEVİYESİNİN ARTTIRILMASI

Projenin iki temel sonucundan diğeri olan esnaf ve sanatkarların mesleki bilgi ve yetenek seviyesinin arttırılması için yapılacak faaliyetler:

• Eğitimler

• Görünürlük Faaliyetleri       

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr