Yayınlar >> TESK Yayınları >> TESK ve Alt Teşkilatı İçin Hizmet İçi Eğitim El Kitabı >> Kredi Finansman

 

339- Türkiye Halk Bankasının Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Yapılan Düzenlemeler Nelerdir?

340- Türkiye Halk Bankasınca Hangi Krediler Kullandırılmaktadır?

341- Yıllar İtibariyle Türkiye Halk Bankası Kredilerinin Gelişimi Nasıldır?

342- Türkiye Halk Bankası KOBİ Kredileri Kapsamında Hangi Krediler Kullandırılmaktadır?

343- Türkiye Halk Bankasınca Esnaf ve Sanatkarlara Kullandırılan Kooperatif Kredileri Türleri Nedir?

344- Kooperatif Kredilerinin Koşulları Nedir?

345- Kooperatif Kredilerinde Vergi ve Harç İstisnası Var mıdır?

346- Kooperatif Kredilerinden Esnaf ve Sanatkarların Faydalanma Durumu Nedir?

347- Tabii Afet Nedeniyle Zarar Görenlerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Yeni Kredilerin Açılması Hakkında Hangi Düzenlemeler Yapılmıştır?

348- Kooperatif Kredilerinin Alınmasında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin Rolü Nedir?

349- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin Örgütlenme Yapısı Nasıldır?


350- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri  Hangi Organlardan Oluşmaktadır?


351- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kurulabilmesi İçin En Az Kaç Ortak Gereklidir?

352- Kooperatif Kredileri Başvurularında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince Hangi Belgeler İstenmektedir?

353- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine Ortak Olabilmek İçin Hangi Şartlar Aranmaktadır?

354- Ortaklığa Kabul ile İlgili Hangi İşlemler Yapılmaktadır?


355- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinde Ortaklıktan Çıkmak İçin Neler Yapılmalıdır?

356- EKK’larca Masraf Karşılığı Alınıyor mu?

357- EKK’larca Kredi ve Kefalet Hadlerinin Tespiti Nasıl Yapılmaktadır?

358- Kredi Garanti Fonu Hangi Amaçla Kurulmuştur?


359- Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş.’nin Ortakları Kimdir?

360- KGF Teminatı Hangi Bankaların Kredileri İçin Kullanılabilir?

361- KGF Uygulaması Belli Bir Bölge İle Sınırlı mıdır? KGF Başvuruları Nerelere Yapılmaktadır?


362- Kredi Garanti Fonu Ne Zaman Devreye Girmektedir?

363- KGF A.Ş.’nin Başlıca Garanti/Kefalet Verme Koşulları Nedir?


364- KGF Hangi Tür Kredilere Garanti Verir?

365- KGF’na Başvuruda Bulunanlardan Neler İstenmektedir?


366- KGF Garanti/Kefalet Taleplerinin Değerlendirilme Prosedürü Nasıldır?


367- KGF’ndan Esnaf, Sanatkar ve KOBİ’lerin Faydalanma Durumu Nedir?


368- KGF Teminatı Kullanmanın Maliyeti Nedir?

369- KGF Tarafından Verilen Garantilerin Sektörler İtibariyle Dağılımı Nasıldır?

370-KOBİ’lere Yönelik Teşvik Uygulamalarının Amacı Nedir?

371- KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları Hangi Düzenleme Çerçevesinde Yürütülmektedir?

372- Teşvik Unsurlarından Hangi İşletmeler Yararlanabilir?

373- KOBİ Teşvik Unsurlarından Faydalanmak İçin Gerekli Olan “Yatırım Teşvik Belgesi” Nasıl Alınır?

374- KOBİ’ler için Yatırım Teşvik Belgesi Başvurularında Ücret Alınıyor Mu?

375- Yatırımı Tamamlama Süresi Ne Kadardır? Yatırım Tamamlama Vizesi İle İlgili İşlemler Nedir?

376- Serbest Bölgelerde Yapılacak Yatırımlar İçim Teşvik Belgesi Düzenlenebilir mi?


377- Kredi Garanti Kuruluşlarınca Garanti Altına Alınan Kredilere İlişkin Yapılan Düzenlemeler Nedir?

378- KOBİ Yatırımlarına Ortaklık Şirketlerinin Fondan Kredi Kullandırılabilmesi  İçin Hangi Şartlar Gerekmektedir?

379- KOBİ Yatırımlarına Ortaklık Şirketlerine Kullandırılacak Kredinin Koşulları Nedir?

380- KOBİ’lere Yönelik  Destek Unsurlarında Nasıl Bir  Bölgesel Ayırıma Gidilmiştir?

381- KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları Kapsamında Hangi Destek Unsurları Verilmektedir?

382- Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası Uygulaması Nasıldır?

383- Yatırım İndirimi Nasıl Uygulanır?

384- Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası Nedir?

385- Vergi, Resim ve Harç İstisnası Ne Zaman Uygulanır?

386- KOBİ Teşvik Fonu Kredisinin Tahsis Şartları Nedir?

387- Fondan Kullandırılan Kredilerin Vadesi, Faizi ve Geri Dönüşü Nasıldır?

388- Esnaf ve Sanatkarlara KOBİ Teşvik Fonundan Belli Bir Kota Ayrılıyor mu?

389- Desteklenecek İmalat ve Tarımsal Sanayi Yatırımları Nedir?

390- KOBİ’lere Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Desteklenen Eğitim ve Sağlık Yatırımları Nedir?

391- Hangi Turizm Yatırımları Desteklenmektedir?

392- Madencilik ve Yatırım Geliştirme Yatırımları İçin Teşvik Belgesi Düzenlenmesi Şartları Nedir?

393- Madencilik Yatırımlarında Alınacak İşletme Ruhsatı Ve İzni İşlemleri Nasıldır?

394-
Şartların İhlali Halinde Ne Yapılır?339- Türkiye Halk Bankasının Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Yapılan Düzenlemeler Nelerdir?


Türkiye Halk Bankası esnaf, sanatkar ve KOBİ’lerin kredi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1933 yılında kurulmuş bir kamu bankasıdır. 4603 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Hakkında Kanun” ile Türkiye Halk Bankasının özelleştirilmeye hazırlanması amacıyla yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4603 sayılı Kanuna göre Türkiye Halk Bankasının yeni ana sözleşmesi 24/02/2001 tarihinde onaylanmıştır. Türkiye Halk Bankası yeni Ana Sözleşmesinin geçiçi 2. maddesi ile “Kamu hisseleri %50’ nin altına düşünceye kadar , bankanın esnaf ve sanatkarlar ile küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine doğrudan ve/veya Esnaf  Sanatkarlar Kredi ve  Kefalet  Kooperatifleri aracılığı ile açacağı kredilerle sınırlı olmak üzere  faiz oranları banka kaynak maliyetinin altında olmamak kaydıyla devam eder hükmü getirilmiştir.


Baş'a  Dönüş340- Türkiye Halk Bankasınca Hangi Krediler Kullandırılmaktadır?


Türkiye Halk Bankasınca kullandırılan krediler; ticari krediler, KOBİ kredileri, kooperatif kredileri adı altında toplanmaktadır.


Baş'a  Dönüş


341- Yıllar İtibariyle Türkiye Halk Bankası Kredilerinin Gelişimi Nasıldır?

Türkiye Halk Bankası'nca esnaf- sanatkar ve küçük işletmelere kullandırılan kredilerinin 1996  yılından itibaren gelişimi şu şekilde olmuştur.     

                                                                                                             Milyar TL.

KREDİLER

1996

1997

1998

1999        

 (Revize)

2000

(Program)

İHTİSAS KREDİLERİ

125.745

278.717

437.925

665.000

925.000

  Kooperatif Krd.

72.521

140.061

211.324

295.000

400.000

  Sanayi Krd.

31.174

66.328

85.733

85.000

125.000

   Fon Krd.

22.050

72.328

140.868

285.000

400.000

DİĞER KREDİLER

50.924

123.925

272.292

485.000

600.000

TOPLAM

176.669

402.642

710.217

1.150.000

1.525.000

Kaynak : Türkiye Halk Bankası 2000 Kredi Program Önerisi

Baş'a  Dönüş


342- Türkiye Halk Bankası KOBİ Kredileri Kapsamında Hangi Krediler Kullandırılmaktadır? 

Sanayi kredileri kapsamında kullandırılan sanayi kredileri şunlardır: 

-KOBİ Sanayi  Kredisi

-Turizm Kredisi

-Seracılık Kredisi

-KOBİ Yüksek Teknoloji Kredisi

-İş Makineleri Kredisi

-Onarım Kredisi

- ISO   9000 Kalite Standartları  Belgesi ve CE İşareti Kredisi

-Fuar ve Sergilere Katılma Kredisi

-Spot Kredi

-Ürün Geliştirme Kredisi

-Bilgisayar Yazılım Kredisi

-İşyeri Yenileme ve Edindirme Kredisi

-Serbest Meslek Kredisi

-Genç ve Kadın Girişimci Kredileri

-Eximbank Sevk Öncesi TL KOBİ İhracat Kredisi

-Eximbank Sevk Öncesi Döviz KOBİ İhracat Kredisi

-KOBİ Teşvik Fonu Kredisi

-KFW Teşvik Fonu

-Sanayileşme Fonu Döviz Kredisi

-KSF-1 Özel Kredi Fonu

-KSF-1 Çevre Koruma Fonu

- EPI II Sınai Çevre Koruma Fonu

-Orta Vadeli Döviz Kredisi II

-Türk Cumhuriyetleri Fonu Kredisi (TRILATCO)

-Küçük Sanayi Siteleri Fonu

-Organize Sanayi Bölgeleri Fonu

-Tabii Afete Maruz Kalan Yöreleri Destekleme Fonu

kredileri kullandırılmaktadır.


Baş'a  Dönüş


343- Türkiye Halk Bankasınca Esnaf ve Sanatkarlara Kullandırılan Kooperatif Kredileri Türleri Nedir? 

Kooperatif kredileri kapsamında kullandırılan krediler şunlardır ; 

-İskonto Kredisi

-İşletme Kredisi

-Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi

-Tesis Kredisi

-Kooperatif İhracat- Tesis Kredisi

-İstihdamı Destekleme Kredisi

-Şoför Taşıt Edindirme Kredisi

-Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi

-Servis Aracı –Kamyonet Yenileme Kredisi

yer almaktadır.


Baş'a  Dönüş


344- Kooperatif Kredilerinin Koşulları Nedir? 

Kooperatif kredilerinde,  kredi şahıs limiti 5 Milyar TL olarak uygulanmakta olup faiz oranı ve vadeleri aşağıda belirtilmektedir. ( 21/09/2001 tarih ve 86 sayılı genelge

KOOPERATİF KREDİLERİ

FAİZ ORANI

VADE

İskonto Kredisi

 

%80

1-3 Ay

Kısa Vadeli (İşletme)

(Normal Aylık Taksitli)

%85

12 Ay

Orta Vadeli

   *İşletme Kredisi

   *Tesis Kredisi

%90

1-4 Yıl

%90

2-5 Yıl

 


Baş'a  Dönüş


345- Kooperatif Kredilerinde Vergi ve Harç İstisnası Var mıdır? 

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kooperatif kredi faizlerine, 6802 sayılı Banka ve Sigorta Muameleleri  Vergisi Kanunu ile gider vergisi ve  488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile de bazı işlemlerde damga vergisi istisnası getirilmiştir.


Baş'a  Dönüş


346- Kooperatif Kredilerinden Esnaf ve Sanatkarların Faydalanma Durumu Nedir? 

31.12.1999 tarihi itibariyle; T. Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlarımıza tahsis edilen kooperatif kredileri plasmanları 327.159 milyar TL. iken, kişi başına düşen kredi 327.159.000 TL’dir. Sicile kayıtlı esnaf ve sanatkarların sayısının 3.527.210 olduğu ve kooperatif kredilerinden faydalanan esnaf ve sanatkar sayısının ise 1.000.000 olduğu göz önüne alındığında, esnaf ve sanatkarlarımızın ancak %28.35’i bu kredilerden faydalanmıştır.

31.12.1999 tarihi itibariyle kooperatif kredileri ve kooperatifler hakkında bilgiler aşağıda belirtilmektedir.                                              

KOOPERATİF KREDİLERİ

31.12.2000

Tahsis Edilen Plasman

420.000 Milyar TL.

Kredi Kullanımı

391.587 Milyar TL.

EKK Sayısı

902

Bloke Sermaye

39.200 Milyar

Ortak Sayısı

1.000.000

Ortalama Kredi

391.587.000

           Kaynak: Türkiye Halk Bankası 


Baş'a  Dönüş


347- Tabii Afet Nedeniyle Zarar Görenlerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Yeni Kredilerin Açılması Hakkında Hangi Düzenlemeler Yapılmıştır? 

-          99/13233 sayılı " Tabii afet nedeniyle zarar gören çiftçi, esnaf ve sanatkar, serbest meslek mensubu ve sanayi ve ticaret erbabı ile menkul ve gayrimenkul malları zarar gören gerçek ve tüzel kişilerin kredi borçlarının ertelenmesi ve bu kişilere yeni kredi açılması hakkında Karar" 28 Ağustos 1999 tarih ve 23800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 98/13233 sayılı Kararname kapsamında depremzedelerin; T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, T. Halk Bankasına, T. Emlak Bankasına olan mevcut borçları ertelenmekte ve yeni kredi ihtiyaçları karşılanmaktadır. 99/13233 sayılı Kararnameye göre; tabii afete maruz kalan yörelerde faaliyette bulunanların T. Halk Bankasına olan kredi borçlarının ertelenmesinde ve yeni kredilerin açılmasında 98/11301 sayılı Kararname hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

-    Afet kapsamındaki  il ve ilçelerde faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve işyerlerinin yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla T. Halk Bankası Yönetim Kurulunun 26/08/1999 tarih ve 26/170 sayılı Kararı ile bu yörelerde kooperatif kredileri şahıs limiti 2.5 milyar TL'den 5 milyar TL'ye yükseltilmiştir.

-          Marmara Bölgesinde yaşanan deprem nedeniyle depremden etkilenen yerlerdeki yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesini teminen;  "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar ve Tebliğ hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge" 22 Eylül 1999 tarih ve 23824 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

-          24/12/1999 ve 23916 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (KOBİ’ler dahil) Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karar” uygulamaya konulmuştur.

-          2000/1390 sayılı “Tabii Afet nedeniyle Zarar Gören Çiftçi, Esnaf ve Sanatkar, Küçük ve Orta Boy İşletmeler, Serbest Meslek Mensubu ve Sanayi ve Ticaret Erbabı ile Menkul ve Gayrimenkul Malları Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişilerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Bu Kişilere Yeni Kredi Açılması Hakkında Karar” 17 Ekim 2000 tarih ve 24203 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (23/10/2000 tarih ve 86 sayılı genelge)


Baş'a  Dönüş


348- Kooperatif Kredilerinin Alınmasında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin Rolü Nedir? 

T. Halk Bankası kooperatif kredileri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (EKK) aracılığıyla kullandırılmaktadır. Kooperatif kredilerinden faydalanmak için ilk başvuru EKK’lara yapılmaktadır. Bu kooperatiflerin kuruluş amacı: kooperatife ortak olan esnaf ve sanatkarlara mesleki faaliyetleri için gerekli krediyi sağlamak veya kredi ve Banka teminat mektubu almak üzere kefil olmaktır.


Baş'a  Dönüş349- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin Örgütlenme Yapısı Nasıldır?
 

Ülkemizde ilk kez 1951 yılında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş  “Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri daha sonra 1969 yılında çıkarılan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamına alınmıştır. Ülkemizde esnaf ve sanatkarların kredilendirilmesinde önemli bir rol oynayan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin sayısı 970’e ulaşmıştır. Kooperatiflerin sayısındaki hızlı artışa paralel olarak aralarındaki işbirliği ve bağlantıyı sağlamak amacıyla ilk kez 1954 tarihinde olmak üzere bugüne kadar 32 bölge birliği kurulmuştur. Bütün bu birlikler Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) çatısı altında toplanmaktadır.


Baş'a  Dönüş350- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri  Hangi Organlardan Oluşmaktadır?
 

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri organları; 

* Genel Kurul

*Yönetim Kurulu

*Denetim Kurulundan oluşmaktadır. 


Baş'a  Dönüş


351- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kurulabilmesi İçin En Az Kaç Ortak Gereklidir? 

Kooperatif kurulabilmesi için ortak sayısının, 15’i sanatkar ve 15’i esnaf olmak üzere en az 30 kişi olmalıdır. 


Baş'a  Dönüş


352- Kooperatif Kredileri Başvurularında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince Hangi Belgeler İstenmektedir?

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kooperatif kredileri başvurularında;

            -Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı,

            -Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi,

            -Ortaklığa Giriş ve Kredi Kefalet Beyannamesi

            -Kredi Sözleşmesi,

            -Vergi Kaydı,

            -Teminat (şahıs kefaleti, ticari işletme rehni, ipotek vb.)

            -Kredi Türüne Göre Gerekli Diğer Belgeler,  istenmektedir.


Baş'a  Dönüş


353- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine Ortak Olabilmek İçin Hangi Şartlar Aranmaktadır? 

Bu kooperatiflere ortak olmak için;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan tüzel kişilerden olmak, 

-507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2 nci ve 6 ncı maddelerinde tanımlanan özellikleri taşıyan esnaf - sanatkar olmak ve esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı bulunmak,

-İş veya ikamet yeri kooperatiflerin çalışma bölgesi içinde bulunmak,

-Aynı zamanda başka bir esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi ortağı olmamak gereklidir.


Baş'a  Dönüş354- Ortaklığa Kabul ile İlgili Hangi İşlemler Yapılmaktadır?
 

Gerekli şartları taşıyıp da, kooperatife ortak olmak isteyenlerin yazılı olarak kooperatif yönetim kuruluna başvuruda bulunması gerekmektedir. Kooperatif yönetim kurulunca, ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıkları araştırılmaktadır. Ortaklığa kabul veya red kararı, yönetim kurulu kararı ile, ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilmektedir. İstekli ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde sermaye taahhüdünü yazılı olarak imzalaması şarttır. Ortak kredi kullanmadan evvel, kullanacağı kredinin tesis kredilerinde %5 oranındaki, diğer kredilerde %10 oranındaki miktarı sermaye olarak ( Yasal prosedürünü tamamlayan 250 ve daha fazla ortağı bulunan ve takip oranı %0-20 arasında olan kooperatiflerde %5 oranında), Türkiye Halk Bankasında bulunan kooperatifin sermaye hesabına yatırmaya mecburdur. (20/09/2000 tarih ve 70 sayılı genelge) 


Baş'a  Dönüş


355- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinde Ortaklıktan Çıkmak İçin Neler Yapılmalıdır? 

Her ortak hesap senesi sonunda en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilmektedir. Yönetim kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içerisinde kabulden kaçınırsa, ortak çıkma dileğini noter aracılığıyla yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşmektedir. 


Baş'a  Dönüş356- EKK’larca Masraf Karşılığı Alınıyor mu?
 

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kullandırılan krediler için kooperatiflerin verdikleri kefalet karşılığında ortaklardan yıllık tahsil edecekleri masraf karşılığı oranı azami %3’dür. (20/09/2000 tarih ve 70 sayılı genelge)


Baş'a  Dönüş357- EKK’larca Kredi ve Kefalet Hadlerinin Tespiti Nasıl Yapılmaktadır?
 

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu, kredi talebinde bulunan her ortağın ekonomik ve mali durumunu inceleyerek, istihbarat raporu veya bülteni düzenledikten sonra kredi ve kefalet haddini tespit etmektedir.

Kooperatif ortağı, yönetim kurulunca belirlenen kredi ve kefalet haddine denetçiler nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu itirazın denetçiler tarafından 10 gün içerisinde incelenerek sonucunun ilgili ortağa yazılı olarak bildirilmesi şarttır.


Baş'a  Dönüş358- Kredi Garanti Fonu Hangi Amaçla Kurulmuştur?
 

Konfederasyonumuzun kurucu ortak olarak yer aldığı Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş. (KGF) küçük ve orta ölçekli işletmelerin banka kredilerine ulaşmakta karşılaştıkları teminat sorununu çözmek amacıyla faaliyet göstermektedir.


Baş'a  Dönüş


359- Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş.’nin Ortakları Kimdir? 

KGF’nin ilk kurucuları; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Ticaret , Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB), Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV)’dır. Daha sonra sırasıyla Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 1995’de ve Türkiye Halk Bankası A.Ş (THB) 1996’da KGF AŞ’ne hem ortak olarak hem de sorumluluk fonuna destek vermek suretiyle katılmışlardır.


Baş'a  Dönüş360- KGF Teminatı Hangi Bankaların Kredileri İçin Kullanılabilir?
 

KGF AŞ ile HALKBANK (THB) arasındaki anlaşma gereğince KGF teminatı THB’nın kredileri için kullanılmaktadır. Esnaf-sanatkarların ve KOBİ’lerin kullanımına sunulan tüm THB kredileri için KGF teminatından yararlanılması mümkündür.


Baş'a  Dönüş361- KGF Uygulaması Belli Bir Bölge İle Sınırlı mıdır? KGF Başvuruları Nerelere Yapılmaktadır?

Türkiye’nin her tarafındaki KOBİ’ler KGF teminatından yararlanabilirler. Bunun için THB’nın bütün şubelerine veya KGF’nun merkez veya bölge bürolarına başvurmak yeterlidir.


Baş'a  Dönüş


362- Kredi Garanti Fonu Ne Zaman Devreye Girmektedir? 

Türkiye Halk Bankasınca kredi taleplerinin olumlu bulunması durumunda, teminatın yetersiz kalması halinde Kredi Garanti Fonu devreye girmektedir.


Baş'a  Dönüş363- KGF A.Ş.’nin Başlıca Garanti/Kefalet Verme Koşulları Nedir?

KGF A.Ş.’nin başlıca garanti/kefalet verme koşulları şunlardır : 

1-     KGF A.Ş. en fazla 5 kişiye kadar çalışanı olan küçük ve orta boy işletmelere garanti/kefalet vermektedir.

2-     Garanti/kefalet talep eden firmalar TOBB veya TESK’e kayıtlı olmalıdır.

3-     KGF garanti/kefaletinin üst sınırı, en çok 800.000 DM. eşdeğeri TL’sıdır. 400.000 DM’ a eşdeğer  TL.’ye kadar eşdeğer olan talepler için kredinin en çok %80’ine, 400.000 DM’yi aşan taleplerde   kredinin %70’ine garanti/kefalet verilmektedir.


Baş'a  Dönüş


364- KGF Hangi Tür Kredilere Garanti Verir? 

KGF, KOBİ’lerin kullandığı her türlü nakdi ve gayri nakdi krediye garanti verir. Bu krediler, 

          - Yeni iş kurma,

          - Mevcut tesisin genişletilmesi

          - Hammadde temini

          - Yeni teknoloji kullanımı

          - Yeni iş yerine taşınma

          - Nakit sıkıntısı giderme

          - İhracatın finansmanı

          - İthalatın finansmanı

          - Teminat mektubu amaçlı krediler ile

          - KOBİ’lerin kullandığı diğer nakdi ve gayri nakdi kredilerdir.


Baş'a  Dönüş365- KGF’na Başvuruda Bulunanlardan Neler İstenmektedir?
 

KGF AŞ.’nin teminat verebilmesi için, işletmenin THB’na kredi için başvurmuş olması ve bu talebin kredilendirilebilir olduğunun  THB tarafından teyit edilmesi gerekmektedir.  Banka yazılı teyidini, yaptığı inceleme raporları (mali analiz, fizibilite, piyasa istihbaratı) ile birlikte KGF’na gönderecektir. Bunun için müşterinin bir başvuru formu doldurması yeterlidir.


Baş'a  Dönüş366- KGF Garanti/Kefalet Taleplerinin Değerlendirilme Prosedürü Nasıldır?
 

KGF uzmanları tarafından, garanti/kefalet talebiyle ilgili olarak firma ile bir görüşme             -mümkünse firma işyerinde- yapılmakta ve firmanın mevcut durumu ve projesi hakkında inceleme raporu düzenlenmektedir. Garanti/kefalet talepleri nihai olarak Genel Müdürlük önerileri üzerine   ortakların temsilcilerinden oluşan Onay Komisyonunda tartışılarak karara bağlanmaktadır. Onay Komisyonu prensip olarak on beş günde bir  defa toplanmaktadır. Karar, en kısa sürede talep sahibi firma ve bankaya bildirilmektedir.Garanti/kefalet verilmesine karar verilen firmalardan bir garanti/kefalet taahhütnamesi alınmakta ve firma ve kefillere imzalattırılmaktadır. Ayrıca kararda belirtilen diğer şartların da olması halinde bu şartların yerine getirilmesini müteakip Kredi Geri Ödeme Garantisi düzenlenerek bankaya gönderilmektedir. Bu süreç yaklaşık olarak iki hafta sürmektedir. Ancak acil hallerde bir hafta içinde de talepler cevaplanabilmektedir.


Baş'a  Dönüş367- KGF’ndan Esnaf, Sanatkar ve KOBİ’lerin Faydalanma Durumu Nedir?
 

31/12/2000 tarihi itibariyle KGF’ nun verdiği garanti kefaletlerinin toplam tutarı 10.652 Milyar TL’ ye (67 Milyon DM) ulaşmıştır. Bu garantilerle Türkiye’ nin değişik yörelerinde 544 firmanın kullandığı 928 adette yaklaşık 92 Milyon DM tutarındaki krediye teminat oluşturulmuştur.


Baş'a  Dönüş368- KGF Teminatı Kullanmanın Maliyeti Nedir?

Garanti/kefalet talebinde bulunan firmaların değerlendirmeye alınmasında KGF tarafından maktu bir inceleme ücreti alınmaktadır. KGF A.Ş. vermiş olduğu teminatlar karşılığında kredinin vadesine ve türüne göre teminat bakiyesi üzerinden %3 oranında yıllık komisyon almaktadır.

Baş'a  Dönüş369- KGF Tarafından Verilen Garantilerin Sektörler İtibariyle Dağılımı Nasıldır?
 

2000 yılında verilen garantilerin sektörel bazda dağılımına bakıldığında; % 91’i imalat sanayii, % 5’i hizmetler sektöründen, % 4’ü ise diğer madencilik sektöründen oluşmaktadır. Alt sektörler itibariyle  dağılımında; gıda ve içki sektörü ilk sırayı almakta, bunu sırasıyla dokuma ve giyim, plastik  ve makine imalat sektörleri izlemektedir.

 

Baş'a  Dönüş


370-       KOBİ’lere Yönelik Teşvik Uygulamalarının Amacı Nedir? 

KOBİ’lere yönelik teşvik uygulamaları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalkınma planları ve yıllık programlarında öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslar arası anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini, uluslar arası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını, istihdam yaratmalarını sağlamak amacıyla uygulamaya konmuştur.

Baş'a  Dönüş371- KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları Hangi Düzenleme Çerçevesinde Yürütülmektedir? 

KOBİ’lere yönelik Devlet yardımları, 18/01/2001 tarih ve 24291 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21/12/2000 tarih ve 2000/1822 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve 18 Şubat 2001 tarih ve 24322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/1 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde yürütülmektedir.

Baş'a  Dönüş


372- Teşvik Unsurlarından Hangi İşletmeler Yararlanabilir?

KOBİ teşvik unsurları;

a) İmalat (çırçır ve entegre olmayan paketleme yatırımları hariç)

b)Tarımsal sanayi (tarım ürünlerini işleyerek değerlendiren ve/veya pazara hazırlamaya yönelik faaliyette bulunan her türlü tarım işletmeleri ile soğuk hava depoları dahil)

c) Turizm (Konaklama tesisleri)

d) Eğitim

e) Sağlık

f) Madencilik

g) Yazılım geliştirme

yatırımlarına yönelik faaliyetleri kapsar. Bu yatırım konularında sektörel ve bölgesel kısıtlamalar dikkate alınarak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca yayımlanacak genelgelerle  belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

Ayrıca, KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları kapsamında;

a)İmalat ve tarımsal sanayi sektöründe faaliyette bulunan işletmelerden; kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamının net tutarı 400 milyar Türk Lirasını aşmayan;

1) 50 ila 250 işçi çalıştıran orta ölçekli,

2) 10 ila 49 işçi çalıştıran küçük ölçekli ,

3) 1 ila 9 işçi çalıştıran mikro ölçekli,

işletmelerin yatırımları, ( Gelişmiş yörelerde araştırma ve geliştirme yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknoparklarda yapılacak yatırımlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen özel sanayi bölgeleri  ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri dahil organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde yapılacak yatırımlar hariç komple yeni yatırımlar için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmez.)

b) Çanakkale il sınırlarının güneyi ile İçel il sınırlarının doğusu arasında kalan 3 km. derinliğindeki kıyı şeridi ve Nevşehir ilindeki Merkez, Ürgüp ve Avanos ilçe sınırları dışında yapılacak turizm yatırımları (konaklama tesisleri) ile mevcut konaklama tesislerinin modernizasyon yatırımları,

c) Kalkınmada öncelikli yörelerde sağlık alanında yapılacak yatırımlar,

d) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak eğitim yatırımları ile gelişmiş ve normal yörelerde yapılacak ilk ve orta eğitim yatırımlarına ait tevsi  ve modernizasyon yatırımları,

e)Madencilikle iştigal eden işletmelerin, istihraç, işletme veya zenginleştirme yatırımları,

f) Yazılım geliştirme yatırımları,

KOBİ yatırımları olarak nitelendirilmektedir.
 

Baş'a  Dönüş


373- KOBİ Teşvik Unsurlarından Faydalanmak İçin Gerekli Olan “Yatırım Teşvik Belgesi” Nasıl Alınır? 

KOBİ Teşvik Belgesi almak için yatırımcı tarafından ilk başvuru,

a)Anonim şirketlerce gerçekleştirilecek turizm(konaklama tesisi), eğitim, sağlık ve tarımsal sanayi yatırımları için Türkiye Kalkınma Bankasının,

b)İmalat, madencilik ve yazılım geliştirme yatırımları ile anonim şirket dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek turizm (konaklama tesisi), eğitim, sağlık ve tarımsal sanayi yatırımları için  Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Sınai Yatırım Bankası A.Ş.)

ilgili birim ve şubelerine yapılmaktadır.

KOBİ’lere uygulanan desteklerden yararlanmak üzere yapılan başvurunun aracı banka tarafından kabul edilmesi halinde yatırımcı adına düzenlenecek KOBİ teşvik belgesi için Hazine Müsteşarlığı’na müracaat aracı bankalar tarafından yapılacaktır.   Aracı bankalar KOBİ teşvik belgesine   bağlanmasını talep ettikleri yatırım ile ilgili bilgi ve belgeleri , Müsteşarlığın belirleyeceği ayrı bir format içinde temin eder ve Hazine Müsteşarlığına gönderir.

Teşvik belgesi alma işlemlerinde 2000/1822 sayılı Karar kapsamında istenen bilgilerden Hazine Müsteşarlığınca belirlenen kısımları , yatırımcı tarafından, yatırımcının bağlı bulunduğu Odaya (Sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, esnaf ve sanatkarlar odası) tasdik ettirilmektedir.

Aracı bankalarca yapılacak KOBİ teşvik belgesine ilişkin müracaatlarda;

a) Turizm yatırımlarında Turizm Bakanlığından alınacak Turizm Yatırım Belgesi (21/1/1998 tarihli ve 4325 sayılı Kanun kapsamında arazi tahsisi yapılmasının söz konusu olması halinde bu belge teşvik belgesinin düzenlenmesi safhasında aranmaz.) ve/veya işletme belgelerinin,

b) Sağlık yatırımlarında Sağlık Bakanlığından alınacak izin belgesinin,

c) Eğitim (anaokulu, ilköğretim ve orta öğretim kurumları) yatırımlarında Milli Eğitim Bakanlığından alınacak izin belgesinin,

d) İstihraca yönelik madencilik yatırımlarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak İşletme Ruhsatı ve İzni veya Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış (kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesindeki maden sahalarıyla ilgili rödövans sözleşmelerinde bu onay aranmaz) işletme ruhsatlı sahaya ait rödövans sözleşmesinin,

e) Tersane (gemi inşa ve onarım tesisleri) yatırımlarında Denizcilik Müsteşarlığından alınacak uygun görüş yazısının

f) Su dolum tesisleri yatırımlarında kaynak suyunun yatırımcıya tahsis edildiğine dair ilgili merciden alınacak yazı ile Sağlık Bakanlığından alınacak kaynak suyunun içilebilir nitelikte olduğunu tevsik eden yazının,

g)su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlarda Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınacak izin yazısının,

ibraz edilmesi zorunludur.

Baş'a  Dönüş


374- KOBİ’ler için Yatırım Teşvik Belgesi Başvurularında Ücret Alınıyor Mu? 

KOBİ teşvik belgesine ilişkin talebin Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Fona irat kaydedilmek üzere, gelişmiş ve normal yörelerde yapılacak yatırımlarda 100 milyon Türk Lirasının, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda ise 50 milyon Türk Lirasının yatırılması zorunludur. Projenin uygun görülmemesi veya yatırımcının KOBİ teşvik belgesi düzenlemeden önce talebinden vazgeçmesi halinde bu meblağ yatırımcıya iade edilmektedir.

Baş'a  Dönüş


375- Yatırımı Tamamlama Süresi Ne Kadardır? Yatırım Tamamlama Vizesi İle İlgili İşlemler Nedir?

KOBİ teşvik belgesinde bina inşaat harcaması öngörülen yatırımlara en fazla iki(2) yıl, diğer yatırımlara ise bir (1) yıl süre verilmektedir. Bu süre içinde tamamlanmayan yatırımlarla ilgili olarak, itfa planında bir değişiklik yapılmaması koşuluyla haklı sebepler dikkate alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde aracı bankalar tarafından 12 aya kadar ek süre tanınmaktadır.

Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip üç ay içinde yatırımın tamamlanıp  tamamlanmadığı aracı bankalarca tespit edilerek Müsteşarlığa bildirilir. Müsteşarlık   tarafından hazırlanarak aracı bankalara bildirilen yatırımın mali ve fiziki gerçekleşme  durumunu içeren Yatırım Tamamlama Formuna uygun olarak tamamlanmış yatırımlarla   ilgili yatırım tamamlama vizesi aracı bankalarca yapılır ve en geç üç ay içinde  Müsteşarlığa bildirilir.

Tamamlanmayan veya Yatırım Tamamlama Formu yukarıda  belirlenen süre içinde Müsteşarlığa intikal etmeyen yatırımlara ait KOBİ teşvik belgeleri  iptal edilmiş sayılarak sağlanmış olan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının  Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde ilgililerden geri alınmaktadır.
      

Baş'a  Dönüş


           

376- Serbest Bölgelerde Yapılacak Yatırımlar İçim Teşvik Belgesi Düzenlenebilir mi? 

 KOBİ’lerin serbest bölgelerde sadece imalat sektöründe yapacakları yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilmektedir. Bu yatırımlar için faizsiz sabit yatırımın aşağıda yer alan oranlarında yatırım kredisi verilmesi öngörülmektedir.

a)      Mikro ölçekli işletmeler için % 40,

b)     Küçük ölçekli işletmeler için %30,

c)     Orta ölçekli işletmeler için %20.
 

Baş'a  Dönüş


377- Kredi Garanti Kuruluşlarınca Garanti Altına Alınan Kredilere İlişkin Yapılan Düzenlemeler Nedir? 

2000/1822 sayılı Karar ile kredi garanti kuruluşlarınca garanti altına alınan kredilere ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.  Kredi Garanti Kuruluşlarınca KOBİ teşvik belgeli yatırımlarla ilgili olarak bir  takvim yılı içinde verilen toplam teminatın %10’unu geçmemek kaydıyla, Kredi Garanti  Kuruluşlarının bu sürede üstlendikleri garanti/kefalet dolayısıyla bankalara ödemek  zorunda kaldıkları toplam tazmin tutarlarının %50’sinin Fondan karşılanabilmesi hükmü getirilmiştir. Kredi Garanti  Kuruluşlarınca tazmin edilen garanti/kefaletler dolayısıyla firmalara karşı ortaya çıkan  alacaklarına mahsuben Kredi Garanti Kuruluşlarınca yapılacak tahsilatların aynı oranda Yatırımları Teşvik Fonuna iadesi zorunludur.

Aciz vesikasına bağlanarak kayıtlarda değersiz hale gelen alacak Müsteşarlığa bildirilerek bu garanti/kefalet için Yatırımları Teşvik Fonundan karşılanan bakiyenin 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takibi sağlanmaktadır.

Baş'a  Dönüş


378- KOBİ Yatırımlarına Ortaklık Şirketlerinin Fondan Kredi Kullandırılabilmesi  İçin Hangi Şartlar Gerekmektedir?

KOBİ yatırımlarına ortaklık şirketlerine, bir önceki yılda KOBİ’lere iştirak edilen  toplam sermaye payının %20’sini geçmemek kaydıyla, aracı bankalar kanalıyla Fon’dan  kredi kullandırılabilmektedir. Söz konusu şirketlerin bu krediden yararlanabilmeleri için;
a)Toplam sermaye katkısının ödenmiş sermayenin 3 katını geçmemesi,

b) Sermaye katkısının KOBİ’lerin sabit yatırım projeleri için yapılması ve KOBİ’lerde  sermayenin en fazla %25’i kadar olması,

c) KOBİ’lere sermaye payı konulmak suretiyle oluşturulacak ortaklığın en geç 10 yıl  içinde sona ereceğine dair aracı bankaya taahhütte bulunulması,
d) KOBİ ile borç alacak ilişkisine girilmemesi,  gerekmektedir.

Baş'a  Dönüş


379- KOBİ Yatırımlarına Ortaklık Şirketlerine Kullandırılacak Kredinin Koşulları Nedir? 

 KOBİ yatırımlarına ortaklık şirketlerinin kullanabilecekleri azami kredi miktarı bir takvim yılı içinde 600 milyar Türk Lirasıdır.

 Kullandırılabilecek kredi dört yıl vadeli olup, anapara ve faiz ödemeleri altışar aylık  dönemler halinde yapılmaktadır. Bu kredinin faiz oranı %15’tir.

Baş'a  Dönüş


380- KOBİ’lere Yönelik  Destek Unsurlarında Nasıl Bir  Bölgesel Ayırıma Gidilmiştir?

Destek unsurlarının uygulanması açısından yöreler; gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yöreler olmak üzere üçe ayrılmış olup, tablo halinde aşağıda belirtilmektedir.

Gelişmiş Yöre Kapsamındaki İller

Normal Yöre Kapsamındaki İller

Kalkınmada Öncelikli Yöre Kapsamındaki İller

İSTANBUL (İl Sınırları)

ESKİŞEHİR

KONYA

KASTAMONU

TUNCEL

ANKARA (Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi)

ANKARA (Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı)

GAZİANTEP

SAKARYA

BOLU

BURDUR

ÇORUM

ARTVİN

ERZİNCAN

TRABZON

ADIYAMAN

KARS

GÜMÜŞHANE

BAYBURT

İZMİR (Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi)

İZMİR (Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı)

KÜTAHYA

AFYON

TEKİRDAĞ

YALOVA

SİVAS

OSMANİYE

AKSARAY

K.MARAŞ

BATMAN

MARDİN

VAN

SİİRT

BURSA (Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi)

BURSA

(Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı)

İÇEL

MUĞLA

AYDIN

BALIKESİR

KİLİS

BARTIN

TOKAT

ÇANKIRI

IĞDIR

HAKKARİ

BİTLİS

ARDAHAN

ADANA (Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi)

ADANA

(Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı)

KIRKLARELİ

KAYSERİ

DENİZLİ

BİLECİK

SİNOP

ORDU

ERZURUM

DİYARBAKIR

BİNGÖL

AĞRI

ŞIRNAK

MUŞ

ANTALYA (Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi) KOCAELİ (İl sınırları)

ANTALYA

(Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı) ÇANAKKALE

(Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç)

EDİRNE

ISPARTA

MANİSA

UŞAK

DÜZCE

HATAY

YOZGAT

ŞANLIURFA

NEVŞEHİR

ELAZIĞ AMASYA

KARABÜK

MALATYA ZONGULDAK

RİZE

KIRŞEHİR ÇANAKKALE

(Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri) KIRIKKALE

GİRESUN

 

KARAMAN NİĞDE

SAMSUN

 


Baş'a  Dönüş


 

 

381- KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları Kapsamında Hangi Destek Unsurları Verilmektedir?

KOBİ Yatırımları için öngörülebilecek destek unsurları  şunlardır:

a) Gümrük Vergisi ve Toplu Konut İstisnası

b) Yatırım İndirimi

c) Katma Değer Vergisi İstisnası

d) Vergi, resim ve harç istisnası,

e) Fondan kredi tahsisi. 

Baş'a  Dönüş


382- Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası Uygulaması Nasıldır? 

KOBİ teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizatın ithaline 2000/1821 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar’ın  ilgili hükümleri çerçevesinde  izin verilebilmektedir.

Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan istisna tutulmuştur.

Ancak, mobilya, motorbot, kamyon (off road-truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, kesintisiz güç kaynağı, beton santrali, forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamül sofra ve mutfak eşyasının KOBİ teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde   yürürlükteki ithalat rejimi kararında öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

 KOBİ teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat temin edilememektedir.

 KOBİ teşvik belgesi kapsamında hammadde ve işletme malzemesi ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı’nda öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve  Toplu Konut Fonu tahsil edilmektedir.

Baş'a  Dönüş


383- Yatırım İndirimi Nasıl Uygulanır?

 

KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkındaki Karar kapsamındaki yatırımlar için uygulanacak yatırım indirimi oranları aşağıda belirtilmektedir.

Yatırım İndirimi Oranı

Organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar

% 100

Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar

% 100

Normal yörelerde yapılacak yatırımlar

% 100

Gelişmiş yörelerde yapılacak

Ar-ge yatırımları

% 100

Çevre korumaya yönelik yatırımlar

% 100

Turizm(konaklama tesisi) yatırımları

% 100

Eğitim yatırımları

% 100

Madencilik yatırımları

% 100

Yazılım geliştirme yatırımları

% 100

Teknoparklarda yapılacak yatırımlar

% 100

Küçük sanayi sitelerinde yapılacak yatırımlar

% 100

Küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar

% 100

Gelişmiş yörelerde yapılacak diğer yatırımlar

% 60

Yatırım indiriminde, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen asgari yatırım indirimi tutarları esas alınmaktadır.
 

Baş'a  Dönüş


384- Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası Nedir? 

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü  maddesinin (d) bendi gereğince, KOBİ teşvik belgesini haiz yatırımcılara KOBİ teşvik  belgesi kapsamında yapılacak yeni makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma  Değer Vergisinden istisna tutulmuştur.

KOBİ teşvik belgesi kapsamında temin edilecek hammadde ve işletme malzemesi KDV istisnası desteğinden yararlandırılmamaktadır.

Baş'a  Dönüş


385- Vergi, Resim ve Harç İstisnası Ne Zaman Uygulanır?  

3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesine göre, yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde 1.000 ABD Doları tutarında ihracat  yapılacağına dair aracı bankaya taahhütte bulunulması kaydıyla;

a)      Şirket kuruluşu,

b)     Yatırım temrin süresi içinde kalınmak kaydıyla KOBİ teşvik belgesinde öngörülen öz kaynak tutarını geçmemek üzere sermaye artırımı,

c)     KOBİ teşvik belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek üzere bir yıl ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden veya dışından sağlanacak yatırım kredilerinin alınması ve geri ödenmesi,

d)     KOBİ teşvik belgeli yatırıma ilişkin gayri menkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili,

İşlemleri ve bu işlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre Damga Vergisinden ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Kanuna göre harçlardan istisna edilmektedir.

Yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde mücbir sebepler nedeniyle ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmemesi halinde Hazine Müsteşarlığınca ek süre verilebilmektedir.

Baş'a  Dönüş


386- KOBİ Teşvik Fonu Kredisinin Tahsis Şartları Nedir?

KOBİ Yatırımları için aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde KOBİ Teşvik Fonundan yatırım ve işletme kredisi tahsis edilmektedir 

Fon kaynaklı krediler; makine ve teçhizat alımı için yatırım kredisi ile hammadde ve işletme malzemesine yönelik olarak işletme kredisi şeklinde kullandırılabilmektedir.

Turizm, eğitim ve sağlık yatırımlarında makine ve teçhizat ile birlikte bina inşaat harcamaları da sabit yatırıma dahil olup, bu miktar toplam sabit yatırımın %20’sini geçemez. Ayrıca, bu yatırım konularında tesisat ve tefriş harcamaları da yatırım  harcaması olarak kabul edilmektedir.

Fondan, imalat ve tarımsal sanayi sektörlerinde yapılacak yatırımlar için faizsiz sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarında yatırım kredisi tahsis edilmektedir.

Kalkınmada Öncelikli Yöreler

Normal Yöreler

Gelişmiş Yöreler

Mikro ölçekli işl.

%60

%50

%40

Küçük ölçekli işl.

%50

%40

%30

Orta ölçekli işl.

%40

%30

%20

Araştırma-geliştirme yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknoparklarda yapılacak yatırımlar ve organize sanayi bölgelerinde (özel organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize sanayi bölgeleri dahil ) gerçekleştirilecek yatırımlar için yukarıda belirtilen oranlara 10 puan ilave edilmektedir.

Ayrıca imalat ve tarımsal sanayi dışındaki diğer KOBİ yatırımlarına tahsis edilecek kredi miktarının tespitinde, faizsiz toplam sabit yatırım tutarının;

a)Turizm yatırımları (konaklama tesisleri) ve yazılım geliştirme yatırımları için,

Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda       %40’ı,

Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda                             %30’u,

Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda                           %20’si,

b)Eğitim yatırımları için,

Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda                              %40’ı,

Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda                            %30’u,

c)Sağlık yatırımları ve madencilik yatırımlarında                  %60'ı,
dikkate alınmaktadır.
 

Fon Kredisi limiti; 

-Yatırımları Teşvik Fonundan öngörülen yatırım kredisi miktarı 200 milyar Türk Lirasını geçemez.

-Yatırım kredisi ile birlikte işletme kredisi talep edilmesi halinde; üç aylık işletme sermayesi ihtiyacını geçmemek kaydıyla hammadde ve işletme malzemesi ihtiyacının karşılanabilmesini teminen , faizsiz sabit yatırım tutarının %20’sine kadar işletme kredisi tahsis edilebilmektedir. Bu miktar 80 milyar Türk lirasını geçemez.

-Sadece işletme kredisi kullandırılması halinde ise Yatırımları Teşvik Fonundan tahsis edilebilecek azami kredi tutarı, üç aylık işletme sermayesi ihtiyacını geçmemek kaydıyla 35 milyar Türk Lirasıdır.

-Yatırım ve işletme kredilerinin birlikte kullanılması durumunda öngörülecek toplam kredi miktarı azami 280 milyar Türk Lirasıdır.

KOBİ işletmelerinde toplam sabit yatırımın gelişmiş ve normal yörelerde en az %30’unun, kalkınmada öncelikli yörelerde en az %’20’sinin özkaynaklardan karşılanması gerekmektedir.

Baş'a  Dönüş


387- Fondan Kullandırılan Kredilerin Vadesi, Faizi ve Geri Dönüşü Nasıldır? 

 KOBİ’lere Fon kaynaklarından kullandırılan yatırım kredilerinin faiz oranları; kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %10, diğer yörelerde %15’dir İşletme kredilerine uygulanacak faiz oranı ise kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %15, diğer yörelerde %25’dir.

KOBİ’lere kullandırılacak Fon kaynaklı yatırım kredilerinde vade azami 4 yıl, işletme kredilerinde 2 yıldır. Yatırım kredilerinde 1 yıl ödemesiz dönem uygulanmaktadır.

Yatırım kredileri, ilk anapara taksidi ödemesiz dönemin bitiminde olmak üzere altışar aylık dönemler halinde 7 eşit taksitte tahsil edilmektedir. Yatırım kredilerinde ödemesiz döneme ait faiz, ilk taksidi ödemesiz dönemin bitiminde olmak üzere kalan vade süresi içinde diğer taksitlerle birlikte faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle üçer aylık veya altışar aylık eşit taksitler halinde tahsil edilmektedir.

Yatırım kredisinin faiz ödemeleri ödemesiz dönemi takip eden vadede anapara taksit ödemeleri ile birlikte altışar aylık dönemler halinde tahsil edilmektedir.

Fon kaynaklı işletme kredisinin anapara taksitleri kullandırıldığı tarihten itibaren 6 ay sonra başlamak suretiyle altışar aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte geri ödenmekte, faiz ödemeleri ise anapara taksitleri ile birlikte tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir.

Baş'a  Dönüş


388- Esnaf ve Sanatkarlara KOBİ Teşvik Fonundan Belli Bir Kota Ayrılıyor mu? 

2000/1822 sayılı KOBİ’lerin Yatırımlarında Devlet Yardımları  Hakkında Karar çerçevesinde, KOBİ Teşvik Fonundan tahsis edilecek kaynakların en az % 30’unun Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı KOBİ’lere ayrılması hüküm altına alınmıştır. Talebin %30’u bulmaması halinde aktarılan kaynak  diğer Odalara kayıtlı KOBİ’lere  kullandırılacaktır.

Baş'a  Dönüş


389- Desteklenecek İmalat ve Tarımsal Sanayi Yatırımları Nedir? 

Gelişmiş yörelerde; imalat ve tarımsal sanayi sektörlerinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapacakları araştırma ve geliştirme yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknoparklarda yapılacak yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen özel organize bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi siteleri dahil organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde yapılacak bütün yatırımlar ile mevcut yatırımların tevsi, modernizasyon, kalite düzeltme, darboğaz giderme, yenileme ve tamamlama yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmektedir. Gelişmiş yörelerde; anılan yatırım konuları ve yatırım yerleri dışında yapılacak diğer yatırımlar için komple yeni, entegrasyon ve ürün çeşitlendirme yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmemektedir.

Gelişmiş yörelerde yapılacak mevcut yatırımların tevsi, modernizasyon, kalite düzeltme, darboğaz giderme, yenileme ve tamamlama yatırımları ile hammadde ve işletme malzemesi teminine yönelik yatırımlara ait müracaatlarda ilgili ticaret ve sanayi odası veya sanayi odası veya ticaret odasınca, tarımsal sanayi yatırımlarında Tarım İl Müdürlüğünce onaylı geçerli kapasite raporu da aracı banka tarafından Müsteşarlığa gönderilmektedir.

Normal yörelerde ve kalkınmada öncelikli yörelerde, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapacakları yatırımları proje bazında incelenerek KOBİ teşvik belgesine bağlanmaktadır.

Baş'a  Dönüş


390- KOBİ’lere Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Desteklenen Eğitim ve Sağlık Yatırımları Nedir? 

Gelişmiş ve normal yörelerde, ilköğretim ve ortaöğretim yatırımlarına ait tevsi ve modernizasyon yatırımları için, KOBİ Teşvik Belgesi düzenlenmektedir. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim yatırımlarında, değerlendirme sonucunda uygun bulunan bütün yatırım cinsleri için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmektedir.

Sadece kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak sağlık yatırımları için KOBİ Teşvik Belgesi düzenlenmektedir. Diğer yörelerde yapılacak sağlık yatırımları KOBİ kapsamında değerlendirilmemektedir.

Baş'a  Dönüş


391- Hangi Turizm Yatırımları Desteklenmektedir? 

KOBİ yatırımlarında devlet yardımları kapsamında; turizm (konaklama tesisi) yatırımlarından;

a)      Mevcut konaklama tesislerinin modernizasyon yatırımları,

b)     Çanakkale il sınırlarının güneyi ile İçel il sınırlarının doğusu arasında kalan 3km derinliğindeki kıyı şeridi ve Nevşehir ilinde Merkez, Ürgüp ve Avanos ilçe sınırları dışında kalan tüm bölgelerde gerçekleştirilecek turizm (konaklama tesisleri) yatırımları

İçin KOBİ teşvik belgesi düzenlenmektedir.

Baş'a  Dönüş


392- Madencilik ve Yatırım Geliştirme Yatırımları İçin Teşvik Belgesi Düzenlenmesi Şartları Nedir? 

Madencilikle iştigal eden işletmelerin yapacakları istihraç, işletme veya zenginleştirme yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmektedir.

Diğer taraftan; tüm yörelerde yapılacak yazılım geliştirme yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmektedir.

Baş'a  Dönüş


393- Madencilik Yatırımlarında Alınacak İşletme Ruhsatı Ve İzni İşlemleri Nasıldır? 

KOBİ yatırımlarında Devlet Yardımları kapsamında; istihraca yönelik madencilik yatırımlarında  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden (Ankara) İşletme Ruhsatı ve İzni veya Maden işleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış işletme ruhsatlı sahaya ait rödövans sözleşmesinin (maden sahibinin maden arama ve işletme faaliyetlerini bir başkasına belli bir süre için kullanma hakkı tanımasına dair sözleşmenin)   ibraz edilmesi  zorunludur. Madencilik yatırımı yapan şahıs işletmesi için Maden Arama Belgesi, Maden İşletme Belgesi almak için istenen belgeler şöyledir:

-          İmza sirküleri

-          Nüfus cüzdanı örneği

-          Maden İşleri Genel Müdürlüğünden verilecek formlar (4 nüsha) 

Baş'a  Dönüş394- Şartların İhlali Halinde Ne Yapılır?

 KOBİ teşvik belgesi şart ve karakteristiklerinin yerine getirilememesi  halinde, Hazine Müsteşarlığı destek unsurlarını kısmen veya tamamen kaldırarak yararlanılan  desteklerin geri alınmasını sağlayabilmektedir.


 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Adres : Tunus Caddesi No: 4 06680 Bakanlıklar - Ankara
Tel : 0312- 418 32 69 (Pbx)      Fax: 0312- 425 75 26
info@tesk.org.tr