Yayınlar >> TESK Yayınları >> TESK ve Alt Teşkilatı İçin Hizmet İçi Eğitim El Kitabı >> Vergi Uygulamaları

 

324- Vergi Mükellefiyeti Ne Zaman Başlar?

325- Gelir Vergisinin Mevzuu Nedir ?

326- Gelirin Unsurları Nelerdir?


327- Ticari Kazanç Nasıl Tespit Edilir?

328- Mükellefler Nasıl Sınıflandırılır?

329- Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır ve Ne Şekilde Beyan Edilir?

330- Yıllık Beyanname Ne Zaman Verilir?

331- Vergi Tevkifatı ve Muhtasar Beyanname Nedir?

332- Basit Usulde Vergilendirme Uygulamasının Süresi Ne Kadardır ?

333- Vergilendirmede Belgeler Nereden ve Nasıl Temin Edilir?

334- Kurumlar Vergisi Nedir?

335- Kurumlar Vergisi Nasıl ve Ne Zaman Beyan Edilir?

336- Katma Değer Vergisinin Mükellefi Kimdir?

337- KDV  Beyannamesi Ne Zaman Verilir?


338- Vergi ve Vergi Cezalarına Karşı Nereye ve Nasıl Dava Açılır?324- Vergi Mükellefiyeti Ne Zaman Başlar?


Vergiyi doğuran faaliyetin icrasıyla vergi mükellefiyeti başlar.

Ticari, mesleki, zirai gibi iktisadi bir faaliyete başlamadan önce, her mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine  mükellefiyetini kaydettirmesi, ticari defterlerini tasdik ettirmesi ve belgelerini temin etmesi zorunludur.

Baş'a  Dönüş325- Gelir Vergisinin Mevzuu Nedir ?

Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir.

Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.


Baş'a  Dönüş326- Gelirin Unsurları Nelerdir?
 

Ticari, zirai, mesleki kazançlar ile ücretler, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları ve kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü kazanç ve iratlar gelir vergisine tabidir.Baş'a  Dönüş


327- Ticari Kazanç Nasıl Tespit Edilir?  

Ticari kazanç, gerçek ve basit usulde olmak üzere iki şekilde tespit edilmektedir. 

Gerçek usulde, defterler tutulmakta, vergiye tabi kazanç bu defter kayıtlarına göre tespit edilmektedir. 

Basit usulde ise, defter tutulmamakta, vergiye tabi ticari kazanç, gelir-gider belgelerine göre tespit edilmektedir.Baş'a  Dönüş


328- Mükellefler Nasıl Sınıflandırılır? 

Defter tutma bakımından mükellefler  iki sınıfa ayrılırlar.

-          1 inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına,

-          2 inci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre defter tutar. Baş'a  Dönüş


329- Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır ve Ne Şekilde Beyan Edilir?  

Gelir vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı (bildirimi) üzerine tarh (hesaplama) edilir. 

Gelir vergisi beyanları;

1)     Yıllık,

2)     Muhtasar,

3)     Münferit,

beyanname ile yapılır.              Baş'a  Dönüş


330- Yıllık Beyanname Ne Zaman Verilir?  

Bir takvim yılına ait beyanname;

1-     Gelirin sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olması halinde izleyen yılın Ocak ayı içinde,

2-     Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayı içinde,

3-     Diğer hallerde izleyen yılın Mart ayı içinde ilgili vergi dairesine verilir veya gönderilir. Baş'a  Dönüş


331- Vergi Tevkifatı ve Muhtasar Beyanname Nedir?  

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılanlar yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecburdurlar.

İşverenler, hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden yaptıkları vergi tevkifatını ücret bordrosunda göstermeye mecburdur.

94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler üzerinden tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirmeye ve bu süre içinde ödemeye mecburdurlar.  Ancak,  basit usule tabi mükellefler, vergi tevkifatından ve muhtasar beyanname vermekten muaf tutulmuşlardır.

Baş'a  Dönüş


332- Basit Usulde Vergilendirme Uygulamasının Süresi Ne Kadardır ? 

31/12/2001 tarihinde basit usule tabi olmanın şartlarını topluca taşıyanlar, şartları taşıdıkları sürece takip eden yıllarda da basit usulde vergilendirileceklerdir. (193 S. G.V.K. Geçici Mad.44)Baş'a  Dönüş


333- Vergilendirmede Belgeler Nereden ve Nasıl Temin Edilir?  

Gerçek usule tabi defter tutan mükellefler kullanacakları fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi belgeleri anlaşmalı matbaalara bastırarak veya notere tasdik ettirerek temin ederler.

Basit usule tabi mükellefler ise, kullanacakları belgeleri (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun bastırıp dağıttığı) kayıtlı bulundukları oda veya birliklerden temin ederler.

Oda veya birliğe üye kaydı yapılmayan basit usule tabi mükellefler de, kullanacakları belgeleri, anlaşmaları matbaalara bastırarak veya noterlere tasdik ettirerek temin edebilecekleri gibi, faaliyette bulundukları yerdeki oda veya birliklerden de temin edebilirler.

Baş'a  Dönüş


334- Kurumlar Vergisi Nedir? 

Aşağıda yazılı kurumların kazançları kurumlar vergisine tabidir.

1.      Sermaye şirketleri,

2.      Kooperatifler,

3.      İktisadi kamu müesseseleri,

4.      Dernek ve vakıflara ait ticari işletmeler,

5.      İş ortaklıkları. 

Kurumlar vergisi, yukarıda yazılı kurumların bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Baş'a  Dönüş


                                                                                  

335- Kurumlar Vergisi Nasıl ve Ne Zaman Beyan Edilir?  

Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh edilir. 

Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ay içinde (Nisan) verilir. 

Odaların, birliklerin, federasyonların ve Konfederasyonun iktisadi amaçlı işletmeleri  (nakliyeciler kooperatifleri, akaryakıt istasyonları, eğitim ve dinlenme tesisleri, düğün salonu işletmesi gibi ticari amaçlı faaliyetler) kurumlar vergisi mükellefiyetine girmektedir.Baş'a  Dönüş


336- Katma Değer Vergisinin Mükellefi Kimdir?

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin tamamı aynı zamanda KDV’nin de mükellefi olmaktadır. 

Ticari, zirai, sınai faaliyetler ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatı ve diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler KDV’nin konusunu teşkil etmektedir.

Katma değer vergisinin matrahını, teslim ve hizmet işlemlerinde, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel teşkil etmektedir.


Baş'a  Dönüş


337- KDV  Beyannamesi Ne Zaman Verilir?  

KDV beyannamesi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 25’inci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilir ve hesaplanan vergi bu süre içinde ödenir.Baş'a  Dönüş


338- Vergi ve Vergi Cezalarına Karşı Nereye ve Nasıl Dava Açılır?  

Mükellefler ve sorumlular adına yapılan vergi ve vergi cezalarına karşı itiraz yeri vergi mahkemeleri ve Danıştaydır.  

Aşağıda belirtilen hallerde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açılabilir :  

1.        Vergi ve ceza ihbarnameleriyle tebliğ olunan vergi ve vergi cezalarına karşı, ihbarnamenin tebliğini müteakip 30 gün içerisinde,

2.        Ödeme emri ile istenen vergi ve vergi cezasına karşı ödeme emrinin tebliğini müteakip 7 gün içerisinde,

3.        Uzlaşma halinde, uzlaşma tutanağının tebliğini müteakip 15 gün içerisinde, 

Dava açma süresi geçtikten sonra açılan davalar reddedilerek, istenen vergi ve vergi cezasının ödenmesi kesinleşir.  

Vergi mahkemesi kararının temyiz yeri Danıştay Başkanlığıdır.

Vergi davalarında temyiz süresi, mahkeme kararının tebliğini müteakip 30 gündür.


Baş'a  Dönüş 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Adres : Tunus Caddesi No: 4 06680 Bakanlıklar - Ankara
Tel : 0312- 418 32 69 (Pbx)      Fax: 0312- 425 75 26
info@tesk.org.tr