Yayınlar >> TESK Yayınları >> 100 Soruda TESK ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Yapılan Mesleki Eğitim Faaliyetleri >> 27- MEDB' lerinin Görev ve Yetkileri Ne Şekilde Düzenlenmiştir ?
28 Mayıs 1995 tarihinde yapılan IV. Meslek Eğitimi Merkez Şurasında MEDB' nin görev ve yetkileri konusunda ayrıntılı düzenlemeler getiren bir yönerge hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Birliklerimizin yarısından fazlası, odalarımızın ise küçük bir bölümü bu birimleri kurmuştur. V. Meslek Eğitimi Merkez Şurası' nda bu yönerge daha da geliştirilerek Şura Genel Kuru-lu' nda oybirliği ile kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Ancak kanuni bir zorunluluk olan MEDB' nin tüm teşkilat tarafından en kısa zamanda kurulması ve bu birimlere işlerlik kazandırılması gerekmektedir.
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr