Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK Tarafından Yürütülen Projeler >> Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi


Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi- I

      Türkiye’de henüz kadına yönelik ciddi çalışmalar yokken, TESK daha 1995 yılında Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği çalışmaları döneminde AB Hibe Yardımları projeleri paketi için 12 proje hazırlamış ve AB’ye sunmuştur. Bu projelerden 8‘ i AB tarafından kabul görmüştür. Bu paketteki projelerden birisi de “Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi”dir. 1997 yılında AB tarafından kabul gören projenin gerekli prosedürleri 2001 yılında tamamlanabilmiş, projeye 2002 yılında başlanmıştır.  2002 Haziran ayı itibariyle başlayan proje 2004 yılı Haziranında tamamlanmıştır.

            Projenin yakalamış olduğu başarı Türkiye’deki ve AB bünyesindeki ilgili kuruluşlar ve yetkililerce takdirle karşılanmıştır. Ayrıca AB projelerini izlemekle görevli bağımsız izleme kuruluşunca yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’de en iyi uygulanan projeler arasında yer almış HS (highly satisfactory) notu ile değerlendirilmiştir.

            Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi faaliyetlerinin odak noktası eğitimdir. Proje genel olarak girişimciliği, özellikle; eğitim ve danışmanlık yoluyla küçük aile işletmelerinin kurulmasında ve devam ettirilmesinde aktif rol oynayan kadınlar arasında girişimciliği desteklemeyi hedeflemiştir.

            Proje Ankara’da TESK Eğitim Merkezinde ve Bursa, Çorum, Denizli ve Mersin illerinin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri bünyesinde olmak üzere 5 ilde, bu Birliklerin destekleriyle yürütülmüştür. 8 hafta süren 60 saatlik eğitim programı ile girişimcilik nedir, nasıl girişimci olunur, fizibilite çalışması, iş fikri geliştirme, iletişim, ihtiyaç belirleme, motivasyon, pazarlama, pazar, ürün belirlenmesi, iş yerlerinin yasal dayanakları, iş yeri kurulurken gerekli olan yasal prosedürler, karşılaşılacak zorluklar ve cezalar, kıymetli evrakların düzenlenmesi saklanması, işletmelerde kayıt sistemi, maliyetin tanımı, maliyet fiyat ilişkisi, kârlılık nedir, kârlılığı denetlemenin yolları, kredi finansman ve dış ticaret gibi konularda bilgiler verilmiştir.

      Projenin temel stratejisi yerel düzeyde tutarlı ve ölçülebilir sonuçlar olmuştur.

Böylece 24 aylık proje uygulama süresi sonunda aşağıdaki somut sonuçlar elde edilmiştir.

- Kadın girişimcilere yönelik olarak, eğitim programı düzenleme ve danışmanlık hizmeti verme konusunda gerekli altyapıya sahip 5 eğitim merkezi kurulmuştur,

- 1816 kişi kendi işini kurma ve yönetici olma konusunda eğitilmiş ve iş hayatına kazandırılmıştır,

- Eğitim programlarının devamlılığını güvence altına almak ve nihai aşamada bu proje kapsamında yer almayan diğer bölgelere yönelik geliştirme merkezlerinin kurulmasını sağlamak amacıyla TESK personeli de eğitilmiştir,

- Gelecekte kadın girişimcilere yönelik olarak geliştirilecek eğitim programlarına da model oluşturacak eğitim araç, gereç ve ekipmanları sağlanmıştır,

- Kadınlar, yeni bir işe başlama ve bu konudaki olanaklar hakkında bilgilendirilmiştir.

- Nihai aşamada bu projede yer almayan diğer bölgelerdeki kadın girişimcilere yönelik geliştirme merkezlerinin kurulmasını sağlamak amacıyla altyapı oluşturulmuştur.

            Proje tamamlandığında toplam 1630 kadın 186 erkek olmak üzere 1816 kişi eğitilmiş, bunlardan 359’u ya kendi iş yerlerini kurmuş ya da çeşitli ortaklıklar kurarak girişimcilik hayatına atılmışlardır.

TESK, bu projeyle Türkiye’de kadın girişimciliğine öncülük etmiş ve istihdama katkıda bulunmuştur.

 

Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi-II

            2002-2004 yılları arasında yürütülmüş olan “AB/TESK Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi”  hem AB hem de Türkiye nezdindeki yetkili kuruluşlarca takdirle karşılanmış ve Türkiye’de en iyi uygulanan Projeler arasında yer almıştır. Bu olumlu gelişmeler neticesinde ESOB’larımızdan, Valilikler ve Belediye Başkanlıklarından, sivil toplum kuruluşlarından, parlamento üyeleri ve çeşitli bakanlık ve bakanlık temsilciliklerinden kendi illerinde de bu projenin uygulanması ile ilgili olarak alınan yoğun istek ve , AB yetkili kuruluşlarınca da uygun görülmesi üzerine TESK tarafından aynı konuda daha kapsamlı bu defa adı Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi olan yeni bir proje hazırlanmış, AB’ye sunulmuş, 2005 programına alınan proje 24 Temmuz 2007 tarihinde resmen uygulamaya konulmuştur.

              “Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi” imkanları, ihtiyaçları, bölgesel kalkınmaya uygunlukları, girişimci potansiyelleri ve sosyo-ekonomik durumları doğrultusunda AB ve TESK tarafından belirlenen toplam 24 ilimizde; ESOB’larımız bünyesinde oluşturulmuş olan  Merkez ve Bağlı Merkezler ile yürütülmüştür. Bu kapsamda Adana, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya,  Manisa, Nevşehir ve Samsun olmak üzere 8 ilimiz “Merkez” ve Amasya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Kastamonu, Muğla, Kırklareli, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak ve Yozgat olmak üzere toplam 16 ilimiz  “Bağlı Merkez” olarak kadınlara yönelik girişimcilik eğitimi ve danışmanlık hizmeti sağlamıştır. İlk Projemiz kapsamında kurulmuş olan Ankara Eğitim Merkezi ise bu proje kapsamında da TESK bünyesinde merkez olarak faaliyet göstermeye devam etmiştir.

            Proje ile, ülkemizle AB arasında devam eden katılım müzakereleri sürecinde, projenin uygulanacağı illerin sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlanmış, girişimcilik desteklenmiş, ESOB’ların bünyesinde etkin faaliyetler düzenlenerek, sunulan hizmetin kalitesi artmış ve ESOB’larımızın proje kapasitesi geliştirilmiştir.

            Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi iki bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşen; “Eğitim Merkezleri ve Bağlı Merkezler” aracılığı ile kadın girişimciliğinin desteklenmesidir ve bu bileşenin faydalanıcı kuruluşu TESK’tir. İkinci bileşen ise Girişimcilik Merkezleri yoluyla iş geliştirme merkezleri kurularak Kadın Girişimciliğinin desteklenmesidir. Bu bileşenin faydalanıcı kuruluşu ise KOSGEB’tir. KOSGEB tarafından dört ilde girişimcilik merkezleri kurulmuştur. Bu iller, Çorum, Kütahya, İstanbul/ Pendik, Nevşehir’dir.

            Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi faaliyetlerinin odak noktası eğitim ve danışmanlık hizmetidir. Proje genel olarak girişimciliği, özellikle de; eğitim ve danışmanlık yoluyla küçük aile işletmelerinin kurulmasında ve devam ettirilmesinde aktif rol oynayan kadınlar arasında girişimciliği desteklemeyi hedeflemiştir. Temmuz 2007- Aralık 2008 tarihleri arasında uygulanan proje kapsamında 4500 kadına eğitim, 1500 kadına ise danışmanlık hizmeti verilmesi hedeflenmiştir.

      Eğitim programları ile; fizibilite çalışması, iş fikri geliştirme, ihtiyaç belirleme, pazarlama, pazar, ürün belirlenmesi, iş yerlerinin yasal dayanakları, iş yeri kurulurken gerekli yasal prosedürler, karşılaşılacak zorluklar ve cezalar, kıymetli evrakların düzenlenmesi, saklanması işletmelerde kayıt sistemi, maliyetin tanımı, maliyet fiyat ilişkisi, karlılık nedir, kredi finansman ve dış ticaret gibi konularda bilgiler verilmiştir.

 
           
Proje 24 Nisan 2009 tarihinde resmen sona ermiştir. Ulaşılan sayısal sonuçlar aşağıda listelenmiştir;

 - Toplam 25 ilimizde,  tam 6,291 kadınımıza eğitim, 2,755 kadınımıza da danışmanlık hizmeti verilmiştir. Toplam 10,684 girişimci kadın sertifika almayı başarmıştır.

-  255 kadın işyerlerini açmıştır

            Böylece projede hedeflenen rakamların çok üzerinde kadınımıza eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr