Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK'in Katılımcı Olduğu Projeler  >> Türkiye'de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi


Milli Eğitim Bakanlığının sosyal taraflar ile işbirliği içinde yürüteceği bu proje 4 Temmuz 2000 tarihinde imzalanmış, Eylül 2002’de uygulanmaya başlanmış, 5 yıl süren bir projedir. Projenin tarafları Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal ortaklar (TESK, TOBB, TUSİAD, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEKSA Vakfı...) ve Avrupa Birliğidir.

Türkiye'de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) ile özel sektörün talep ettiği nitelikli insan gücü arasındaki koordinasyonu sağlayarak, aradaki boşluğu kapatmak için köprü kurmaya çalışan Türk mesleki eğitim sistemi reformlarını desteklemektedir. Böylece ihtiyaçlara cevap verebilen, temel eğitim, genel orta öğretim ve hatta yüksek öğretim sistemleri ile bütünlük içerisinde, modern, esnek ve kaliteli bir mesleki eğitim sistemi oluşmasına katkıda bulundu. Bu durum, MEÖ sistemini daha cazip bir hale getirip ve 8. Ulusal Kalkınma Planında öngörüldüğü üzere, 2005-2006 eğitim öğretim yılında % 65'lik bir oranda mesleki eğitime katılım ve %35'lik oranda genel liselere katılım sağladı.

Projenin, iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilen, genel olarak eğitim sistemleri ile bütünlük içerisinde ve yaşam boyu öğrenim prensiplerine dayalı, modern, esnek ve kaliteli bir meslekî eğitim sisteminin oluşması sürecine katkı vermesi asıl amaçtı.

Projeden çıkan sonuçlar şunlardır:

Meslek Standartları: Sanayi ve diğer sosyal ortaklarla işbirliği içinde iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış yeni bir meslek standartları ulusal sistemi oluştu. Bu yeni sistem bütün ekonomik yapıları kapsayacak, ülke ve il çapında tanımlanmış iş piyasasının şu anki ve gelecekteki öncelikli ihtiyaçlarına dayalı oldu. Uygun olduğu yerlerde yeni sistem Meslek Standartları Kurumu ve diğer birimlerin hali hazırda yapmış olduğu çalışmaları göz önünde bulunduruldu. 

Yeterlilik sistemi: Her seviyede değerlendirme, not verme ve belgelendirme için uygun bir sistemi olan, kabul edilmiş meslek standartlarına dayalı, yeni bir Ulusal Meslekî Yeterlilik Sistemi oluşturuldu. Çerçeve, öğrenmenin, her seviyede başarının ve meslekî, akademik ve özel iş yeri yolları arasında ilerleme için açık yolların tanındığı ulusal denklik sistemine uygunluğunu garanti etti. Ulusal Meslekî Yeterlik Sistemini kapsayan özel bir yasal çerçeve onaylandı.

Modüler Yeterlilik/Sonuca Dayalı Müfredat: Ulusal Mesleki Yeterlik Sisteminde belirtilen şartlara göre tasarlanmış ve hem başlangıç hem de sürekli mesleki eğitim ve öğretimi kapsayan Modüler Yeterlilik/Sonuca Dayalı Müfredatın 100-150 okulda/merkezde geliştirilmesi ve pilot uygulaması yapıldı. Yeni müfredat, öğrenme materyallerini, öğretmenler için destekleyici rehberleri ve okullar için uygun teknik geliri kapsadı. Yeni müfredat zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılması uygulamasını göz önünde bulunduruldu.

Kalite Teminatı:  Yeni bir yeterlilik sisteminin her seviyede kabul edilmiş ulusal standartlara dayalı olarak bütün müfredat alanlarında (okullarda) devamlı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak yeni bir kalite teminatı sistemi oluşturuldu. Kalite mekanizması, Türk MEÖ sisteminin uluslararası standartlarla aynı paralellikte olmasını sağlayadı.

Yönetim Sistemleri: Verilen eğitimin iş piyasasının yerel ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermesini sağlayan meslekî eğitim ve öğretimin yerinden yönetilmesini sağladı. (bölge/il bazında üç taraflı organizasyonel yapı)

Ülkemizin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına paralel olarak hazırlanan proje nihai olarak, Türkiye'deki mesleki eğitim ve öğretimin etkinliğini ve kalitesini artırarak, Türk girişimcileri arasında rekabeti artırmak ve onları Avrupa Birliği ile ortak pazara hazırlamayı amaçladı.

Proje faaliyetlerinin merkezi Ankara’da oldu. Pilot uygulamalar Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon ve Gaziantep’te gerçekleşti. Proje bağlamındaki etkinlikler aynı zamanda yerel seviyede pilot kurumlar tarafından da yürütüldü. Bu kurumlar okullar, eğitim merkezleri ve diğer eğitim kuruluşları oldu. Yine bu kurumlar, pilot uygulama, öğretmen ve yöneticilerin eğitimi, donanım temini ve küçük projelere katılım olmak üzere reform etkinliklerinden faydalanan kurumlar oldu.

Konfederasyonumuz, söz konusu projenin tüm faaliyetlerine çeşitli düzeylerde katılım sağladı.
 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr