Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK'in Katılımcı Olduğu Projeler >> EUMEDIS Projesi


Avrupa-Akdeniz ülkelerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım düzeyleri arasındaki farklılığı azaltmayı amaçlayan, eğitimde uygulanan bilgi ve iletişim teknolojileri, elektronik ticaret ve ekonomik işbirliği, sağlık ağları, kültürel miras ve turizmde multimedya, sanayi ve yenilikçilikte uygulanan bilgi ve iletişim teknolojileri konularını içeren Avrupa-Akdeniz Bilgi Toplumu (EUMEDIS) Programı’na, TESK, Fransa Esnaf ve Sanatkarlar Daimi Meclisi APCM’nin liderliğinde, Almanya, Belçika, İtalya Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Malta, Filistin, Suriye ve Tunus esnaf-sanatkar ve KOBİ meslek örgütlerinin katıldığı bir konsorsiyum dahilinde “Esnaf-Sanatkar ve KOBİ’lerde Yönetim ve Kalite İçin Avrupa-Akdeniz Hareketi”  oluşturulması konusunda bir proje teklifinde bulunuldu.  

Proje; işletmelerin kalite anlayışına yeni bir boyut kazandırmak üzere Fransa’da uygulanan Qualite A’nın adapte edilmesini de kapsamaktaydı.

QualiteA Fransız Esnaf ve Sanatkarlar Daimi Meclisi tarafından Fransa’da değişik sektörlerden seçilen işletmelere uygulanmış, gerek ciro gerekse üretim açısından işletmelerin büyük aşama kaydettiği gözlendi.

Avrupa-Akdeniz esnaf-sanatkarları ve KOBİ’leri için sürekli, otonom ve üretken bir kalite hareketi yaratma temelindeki proje teklifinin temel hedefleri bulunmaktadır:  

Bu hedefler; 

-   Çok küçük işletmelerin bütün performanslarının ilerletilmesi, faaliyet pazarındaki rekabet edebilirliklerinin artırılması, 

-    Şirket oyuncularının dışa açılmasını ve yaygınlaştırılmasını desteklemek,

Oyuncuların ve şirketin yeni jenerasyonunun ihtiyaçları adapte edilirken, bilgi

aktarımının sürdürebilirliğinin sağlanması, 

-    Çalışma gücünü artıran kadın ve erkeklerin mesleki niteliklerinin güçlendirilmesi,

Çok küçük ve küçük işletmelerin tanıtımının ortaklaşa geliştirilmesi. 

QualiteA şirketlerin aradığı çözümler için ilgili fırsatlar ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bunlar arasında; 

-Şirketin pozisyonunda teknolojik, ekonomik ve coğrafik pazar şartlarının bilgisi,

-Müşteri ihtiyaçlarının öğrenilmesi, mal alacak müşteriden alınan mal siparişine ulaşılması, şirketin gelecek işleminin sağlanması,

-Müşteri siparişlerinin bulundurulması ve transferi,

-Mal sağlayıcılarla yapılan mal siparişinde sağlayıcıları seçmeye ve bilgi sahibi olmaya muktedir olmak,

-Şirketin temel girdi ve çıktı akışının kontrolü,

-Müşteri memnuniyetinin ölçümü, şirket imajının güçlendirilmesi ve gelecek için bir vizyon oluşturulması,

-Performans indikatörleri kullanılarak, şirketin hedeflere ulaşma performansının ölçülmesi sayılabilir. 

Bu pilot proje, EUMEDIS çalışması çerçevesinde bilgi toplumu için Avrupa Komisyonunun büyük bir girişimidir. Ekonomik gelişmenin bütün gerekliliklerini entegre etmesi beklenmektedir. 2010 yılında Avrupa-Akdeniz serbest ticaret alanının açılmasıyla gümrük vergileri gibi ekonomik engeller, performans, standartlar ve kaliteye dayalı diğer göstergelerle değişeceğinden, Avrupa-Akdeniz alanında sanatkar işletmeleri ve küçük işletmelerin hizmetinde çalışan meslek kuruluşlarının, bugünden itibaren üyelerini bu önemli değişikliğe dereceli olarak hazırlaması gerekli olmaktadır. 

Global bir kalite anlayışı ve uygulamasını hedefleyen bu proje, lider kuruluş olan APCM tarafından Aralık 2002’de düzenlenen “Kalite ve Yönetim için Birinci Avrupa-Akdeniz Forumu” uygulanmış bulunmaktadır. APCM özellikle küçük işletme ve sanatkar işletmelerine ait yönetim ve kalite metotlarının geliştirilmesine yönelik tecrübesiyle tanındığından dolayı  proje ortaklarını, Avrupa Komisyonunun desteğiyle ortak bir kalite ve yönetim yaklaşımına yönlendirmeyi ve ülke uygulamalarını geliştirmiştir. Özellikle bu alanda AB üye ülkeleri esnaf-sanatkar ve KOBİ meslek örgütlerinin geliştirdiği ve üyelerine rekabet gücü kazandıran uygulama ve yöntemler hakkında ülkemiz esnaf ve sanatkar kesiminin haberdar olması ve bu alandaki ileri uygulamaları kendi bünyesine adapte etmesi yararlı olmuştur.

Avrupa ve Akdeniz KOBİ’lerinin kalite süresince adaptasyonunun belirlenmesi için ortaklar Fransız Esnaf ve Sanatkar Birliklerinin yapmış oldukları deneyleri baz almışlardır. Proje kapsamında, bu deneyler tartışılmış, analiz edilmiş ve ortak ülkelerin işletmelerine uygulanmıştır. KOBİ’lerin kuruluşu eyleme döken organizasyonlar tarafından sunucu organizasyonların desteğiyle gerçekleşmiştir. İş yeri eğitimi sunucu organizasyonlar tarafından kontrol edilmiştir. Yapılan çalışmalar projenin web sayfası aracılığı ile bütün ortaklara iletilmiştir.

Proje kapsamında Fransa, İtalya, Lübnan, Almanya ve  Belçika’da çeşitli bilgilendirme, tartışma ve eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Projenin amacı, işletmelerin kalite ve yönetim anlayışına yeni bir boyut kazandırmak üzere, katılımcı kuruluşlarla ortak bir yaklaşıma ulaşmakta olduğu için, seminerlerle bu konuya ulaşmak amacı ile çalışmalar yapılmıştır. Projede yürütülen çalışmalar kapsamında yer alan II. Konferans 27-28 Ocak 2005 tarihlerinde İstanbul’da Konfederasyonumuzun ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr