Birimlerin Çalışma Konuları ve Dahili Telefon Numaraları
 

Teftiş Kurulu Başkanlığı

E-posta: teftis@tesk.org.tr

Dahili Tel.No: 405

- Teftiş ve Denetim

 

Hukuk Müşavirliği

    E-posta: gizem.yonal@tesk.org.tr

Dahili Tel.No: 409

                                                             

 E-posta: tunca.turgay@tesk.org.tr  

1-Adli Yazışmalar
- Savcılıkla yazışmalar
- Ceza Mahkemeleri ile yazışmalar
- Hukuk Mahkemeleri ile yazışmalar 
2-Görüş Bildirimleri

- Yönetmelikler hakkında görüş bildirimleri
- Yasalar hakkında görüş bildirimleri
- 5362 sayılı Kanun ile ilgili görüş bildirimleri 
3-İcra Takipleri

- TESK aleyhine yapılan icra takipleri
- TESK'in diğer gerçek ve tüzel kişilere karşı yaptığı icra takipleri 
                                                               
4-Davalar
- TESK aleyhine açılan davalar
- TESK’in diğer gerçek ve tüzel kişilere karşı açtığı davalar 
5-Noterlik İşlemleri

- İhtarnameler
- İhtarnamelere karşı cevaplar 

6-Sözleşme ve Protokoller

 

Vergi Danışmanlığı

E-posta:

Dahili Tel.No: 313

·     - Tüm vergi düzenlemeleri ve uygulamalar
- Basit usulde vergilendirme
- Gerçek usulde vergilendirme
- Esnaf muaflığı
- Muhtelif vergiler
- Muafiyetler

 

Sicil Gazetesi Müdürlüğü

E-posta: sicil@tesk.org.tr

Dahili Tel.No: 300 - 301

      - Sicil Sicil kayıtları (tescil, tadil, terkin, meslek terkin)
- E-esnaf ve sanatkar veri tabanı uygulamaları ve  karşılaşılan sorunlar
- Sicil ilan bedelleri
- Sicil harçları
- Sicil müdürlerine ilişkin  atamalarının Bakanlığa bildirilmesi,
- Sicil personelinin ödeyeceği nakdi teminat
- Sicil gazetesi arşivi
- Sicil gazetesinde özel ilan yayınlama
- Sicil istatistikleri

 

Teşkilat ve İlgili Kuruluşlar Müdürlüğü

E-posta: ismail@tesk.org.tr

Dahili Tel. No: 326

1-5362 sayılı Kanun uygulamaları
- Oda, Birlik, Federasyon kuruluş, fesih, statü değişikliği,
- Oda ve birliklerin üst kuruluşa kayıtları ve kayıt ücreti
- Odaların çalışma bölgeleri
- Üye kayıtları ve üyelik şartları
- Kayıt ücreti ve yıllık aidat
- Ücret tarifeleri
- Düzenlenecek belge ve hizmet karşılıkları
- Yöneticilerin seçilme şartları
- Genel sekreterler
- Maddi yardım talepleri
- Esnaf- Tacir ayrımı( Defter tutma hadleri)
- Mutabakat komiteleri
- Alt teşkilatın genel kurul evrak dosyaları
- Meslek kolları
- Fen adamları
- Silah ruhsatları
- Federasyon/Birlik/Oda  başkanlarının,  resmi kurum ve kuruluşlara vermek üzere seçilmiş ve/veya  yetkili olduklarını belirten  yetki belgesi,
- Resmi Plaka 
2-Sosyal Güvenlik

- SGK genel kurulu
- 4 / B sigortalılığı tescil işlemleri
- Bağ-Kur aylıkları ve primleri
- Sosyal güvenlik yasalarından kaynaklanan sorunlar 

3-Esnaf ve sanatkarlarımızın muhatap olduğu diğer yasalardan kaynaklanan sorunlar

 

Eğitim ve Planlama Müdürlüğü

E-posta: ersin@tesk.org.tr

Dahili Tel.No: 309 - 310 - 311

1- 5362 sayılı Kanuna Dayalı Eğitim Çalışmaları
- Kurullar ve birimler (Fon Yönetim Kurulu, İDDG’ler, MEDB’ler)
- Mesleki eğitimle ilgili protokoller
- Meslek eğitimi  merkez şuraları
- Eğitim bütçesi
- Çıraklık eğitimi kapsamı dışındaki meslekler
- 5362 sayılı Kanuna dayalı sınav ve belgelendirme (TESK Kalfalık, ustalık ve esnaflık  belgeleri) uygulamaları
- İşletmelerüstü eğitim merkezleri- METEM’ler
- Meslek edindirme ve geliştirme kursları
- Hizmetiçi eğitim seminerleri 
2- 3308 sayılı Kanun Uygulamaları

- Mesleki eğitim kurulları
- Çıraklık kapsamındaki meslekler
- Mesleki eğitim merkezleri
- MEB kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri alınma şartları
- Ustalık belgesi zorunluluğu
- Süre uzatımları -aflar
- Çıraklık eğitim programları
- MEB şuraları
- Beceri yarışmaları
- Meslek liseleri
- Eğitim alanındaki çerçeve projeler (MEGEP, MTEM gibi)
3- Mesleki Yeterlilik Kurumu

- Meslek standartlarının hazırlanması,
- Mesleki yeterliliklerin belirlenmesi
- Sınav ve belgelendirme
- Eğitim kurumlarının akreditasyonu
- Hizmetlerin serbest dolaşımı
4- İstihdam-kayıt dışı istihdamla mücadele
5- Çalışan çocuklar
6- İş sağlığı ve güvenliği
7- Çalışma yaşamında sosyal diyalog
8- Ahilik

9- Ulaştırma Kanununun öngördüğü belgeler (SRC’ler gibi)
10- Dış kaynaklı projeler

- AB Eğitim ve Gençlik Programları (Yaşam Boyu Öğrenme Programı –Leonardo da  Vinci )
- Ulusal Ajans
- Bölgesel kalkınma projeleri
- AB – IPA kaynakları
- Dünya Bankası projeleri
- ILO projeleri

 

Muhasebe Müdürlüğü

E-posta: soner@tesk.org.tr

Dahili Tel.No: 101 - 102 - 103- 123

- Birliklerin ve Federasyonların Konfederasyonumuza yatırmakta oldukları %3 katılma payı hesaplanması, borç durumları.
- Birliklerin ve Federasyonların Konfederasyonumuzdan satın aldıkları Basılı evrak borç durumları.
- Odaların Konfederasyonumuza yatırmakta oldukları %1 eğitim fon payı
- Konfederasyonumuza bağlı olan Birlik, Federasyon ve Odalara gönderilen Muhasebe Paket Programı hakkında; tahsil-tediye-- mahsup fiş girişi, yevmiye-defteri kebir-mizan vb.konularda  bilgi alma.
- Muhasebe Paket Programı için verilen şifre
- Vergi
- SSK
- Banka (Hesap numaraları)
- Mali tablo ve raporlar
- Yıl sonu Devir işlemleri

AB ve Dışilişkiler Müdürlüğü

E-posta: disismd@tesk.org.tr

Dahili Tel.No: 303 - 305 - 312 - 320 - 322

      a. Yabancı ülkelerdeki, esnaf ve sanatkârlarla ilgili mevzuatı tetkik ve takip ederek, bunlardan Türkiye’de uygulanabilecek olanlar hakkında raporlar düzenlemek,
b. Öncelikle AB üyesi ülkelerin esnaf ve sanatkârlarla ilgili meslek kuruluşları olmak üzere gerektiğinde diğer ülkelerin de ilgili meslek kuruluşları ile irtibat sağlayarak, mesleki bilgiler edinmek,
c. Ülke dışındaki ilişki içinde bulunduğumuz mesleki kuruluşların faaliyetlerini yerinde izlemek üzere esnaf ve sanatkâr heyetlerin yurt dışına iş seyahatlerinin organizasyonunu yapmak,
d. Konfederasyon adına, yurt dışındaki her türlü kurum ve kuruluşlarla temaslarda bulunarak, verilen talimatlar doğrultusunda ön protokol ve anlaşmaları hazırlamak,
e. Yurt dışında icra edilecek her nevi faaliyetin planlaması, hazırlıkları ve koordinasyonunu yapmak,
f. Yurt içinde ve yurt dışında konu itibariyle dış ilişkileri ilgilendiren her nevi konuda projeler hazırlamak, projelerin planlanmasını, koordinasyonunu, toplantılarını yapmak, alınan kararları takip etmek,
g. Yurtdışı irtibat bürolarının sekreterya hizmetleri yürütmek,
h. Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.
 

 

Ar-Ge Müdürlüğü

E-posta: tuncer@tesk.org.tr

Dahili Tel.No: 317- 314 - 315

1-Esnaf ve Sanatkarların Finansmanına Yönelik  Uygulamalar
- KOBİ Teknik Komitesi  
- TURBO ( Brüksel bürosu ile ilgili çalışmaları) 
- Türkiye Halk Bankası Kredi Uygulamaları
- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Uygulamaları
- Kredi Garanti Fonu uygulamaları
- Diğer Finans kurumu uygulamaları
- Tüketiciyi korumaya yönelik çıkarılan mevzuatı takip etme,  
- Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında olan tüketici şikayetlerine yönelik çalışma
2-Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Esnaf ve Sanatkarlara Yönelik Uygulamalar

- Gıda Mevzuatı
3-5362 sayılı  Kanun Çerçevesinde Üyelerimize Verilen  Kapasite Raporları

- Kapasite raporuna yönelik uygulama esasları
- Kapasite raporu onay  işlemleri

4-Barkod Başvuruları İşlemleri
5-TESK Başkanlar Kurulu Hazırlıkları

6-Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi

- Temel Ekonomik Göstergeler
- TEFE-TÜFE Oranları

7
Devlet İhaleleri Uygulamaları 
8-KOSGEB Uygulamaları
9-İthalat-İhracat İşlemleri
10-TSE’nin Gönderdiği Standart Tasarılarına Yönelik İşlemler

 
Bilgi-İşlem Müdürlüğü

E-posta: yardimci@tesk.org.tr

Dahili Tel.No: 205 - 206 - 207

 

      -Kurum web sitesinin oluşturulması ve güncellenmesi.
-Gelen talepler doğrultusunda kurumumuza bağlı federasyon, birlik ve odalarımıza Tesk- web sitesi bünyesinde web sitesi yapılması
-TESK Basılı Evrak Stok Takip Programının teknik takipi
-TESK Kapasite Raporu Bilgi Sisteminin teknik takibi
-Kimlik Paylaşım Bilgi Sisteminin teknik takibi
-Kimlik Kartı Kayıt Sistemi teknik takibi
-Vergi Kayıt Bilgi Sistemi teknik takibi
-Basın e-posta Kayıt Sistemi teknik takibi
-E- sicil Gazetesi Bilgi Sistemi teknik takibi
-Evrak Yönetim Bilgi Sistemi  teknik takibi
-TESK Forum teknik takibi
-Hızlı Cevap Sistemi teknik takibi

-TESK tek düzen muhasebe programı kullanan ve sorun yaşayan teşkilat kurumlarına teknik destek verilmesi
-Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Kurum içinde Kullanılan Programların sorunsuz olarak çalıştırılmasının sağlanması
-TESK kütüphanesi çalışmaları
-Teşkilatımızı yakından ilgilendiren duyuruların ve bilgilerin SMS olarak teşkilat  yöneticilerimizin cep telefonlarına gönderilmesi
-TESK tarafından alt teşkilatımıza yapılan bilgisayar ve yan donanımları yardımlarında teknik destek verilmesi

 

Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

E-posta: serkan@tesk.org.tr

Dahili Tel.No: 133

      - Konfederasyonumuza bağlı odalar, birlikler ve federasyonlara ait iletişim bilgileri talepleri
- Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulundaki değişikliklerin güncellenmesi
- Halkla  ilişkiler
- Resmi mühür
- Yurtiçi ve yurtdışı seyahat ve ziyaretlere ilişkin  hazırlıklara destek
- Yurt içi fuar ve organizasyonlar
- Ulusal ve uluslararası toplantı organizasyonlarına destek
- Teşkilat yönetici ve mensuplarının Ankara'ya gelişlerinde, işlerinin takibinde ve problemlerinin çözümünde kendilerine yardımcı olmak
- Konfederasyon genel kurul çalışmaları
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, Konfederasyonumuza yapılan tüm başvuruların değerlendirilmesi ve  ilgili müdürlüklere sevk edilmesi,
- Konfederasyonumuz Yönetim ve Denetim Kuruluna gelen her türlü davet, kutlama vb. yayınların değerlendirmek ve ilgili üyeler ile birimlere yönlendirmek

 

Muamelat Müdürlüğü

E-posta: evrakmd@tesk.org.tr

Dahili Tel.No: 107 - 115 - 119

      - Konfederasyonumuz envanterinde bulunan basılı evrak ve nitelikleri
- Basılı evrak talepleri
- İnternet ortamında gerçekleştirilen basılı evrak stok kayıt ve satış işlemleri
- Gelen ve giden evrak sorgulama  (Kayıt ve takip)

 

Personel Müdürlüğü

E-posta: personel@tesk.org.tr

Dahili Tel.No: 304

      - İşe yeni başlatılacak personelin ibrazı zorunlu olan belgelerin temini  ve dosya oluşturulması
- İşe alınan, işten ayrılan ve emekli olan personel  işlemleri
- Personel durum çizelgesinin hazırlanması ve   İş ve İşçi Bulma Kurumuna iletilmesi
- Belirli veya belirsiz süreli sözleşmeleri
- Görev veya unvan değişiklikleri işlemleri
- Vizite kağıdı ve sevk işlemleri
- Mesai ve fazla mesailer
- Yıllık ücretli izin
- Raporlu personelin takibi

 

İnşaat ve Emlak Müdürlüğü

E-posta: mustafa@tesk.org.tr

Dahili Tel.No: 130

      - İnşaat projeleri
- Şartname ve sözleşmeler
- Kesin hesaplar
- Hak edişler
- Kontroller
- Arsa Temini
- Hizmet Binaları (Gayrimenkul alım – satım)

 

İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü

E-posta: selim@tesk.org.tr

Dahili Tel.No: 106 - 110

      - Konaklama
- Rezervasyon
- Toplantı hazırlığı
- Abonelikler
- İdari hizmetler
- Bakım ve onarım

 

Alım-Satım Müdürlüğü

E-posta: satinalma@tesk.org.tr

Dahili Tel.No: 113

      - Basılı evrak ihaleleri
- Davet mektupları, şartname ve sözleşmeler
- Demirbaş alım ve satımı
- Her türlü malzeme alım ve satımı
- Kullanım dışı malzeme satımı

 

Basın-Yayın Müdürlüğü

E-posta: basin@tesk.org.tr

Dahili Tel.No: 203 - 212

      - TESK’in iç ve dış etkinliklerinde yapılan toplantılar, seminerlerde resim ve görüntüler çekilerek, vitrin dergisine haber yapılması
- TESK Genel Başkanı ve Başkan Vekillerine yapılan ziyaretlerin fotoğraf çekimleri ve haber yapılması,
- Basına verilen gazete ilanlarının hazırlanması, gazetelerle ilişki kurulması ve yayınlatılması,
- Yapılan basın bültenlerinin haber merkezlerine gönderilmesi, yayınlattırılması,
- TESK’e ait basılı evrakların hazırlanması, matbaada bastırılması
- TESK genelinde yapılan kitap, dergi, afiş, broşür, yıllık, ajanda, takvim vb. İşlerin hazırlanarak matbada bastırılması
- TESK bünyesinde yapılacak basın toplantılarının organizasyonun yapılması, fotoğraflanması, video çekilmesi, haber yapılması
- Günlük gazetelerin taranarak teşkilatımızla ilgili hertürlü haber, makale, vb. Kesilmesi, ilgili birimlere dağıtılması, orjinallerin dosyalanması,
- TESK’in tanıtımı amacıyla çeşitli dergi ve kuruluş yayın organlarına ilan verilmesi,
- Çeşitli atama, kutlama ve taziye telgraflarının yazılıp gönderilmesi,
- Tv kanallarında TESK ile ilgili yapılan haberlerin cd ortamında aktarılarak, arşivlenmesi,

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr