HIZLI CEVAP SİSTEMİ
"TESK Hızlı Cevap Sistemi"nde yer alan bilgiler Konfederasyonumuzu bağlayıcı değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır

 Konu : Vergi Düzenlemeleri ve Uygulamaları

Soru: ticari bir aracım var. aracımda pos cihazı ve kredi kartı kullandırabılırmıyım ? yasal ynden sakıncası varmı    Cevap: Ticari aracınızda POS cihazı kullanmanızın herhangi bir yasal sakıncası bulunmamaktadır. Ancak, olası bir vergi incelemesinde ispat edilebilmesi amacıyla POS cihazıyla yaptığınız tahsilat tutarı kadar fiş veya fatura düzenlemeyi ihmal etmeyiniz. 
 Soru Tarihi:2008-07-24 16:21:17   Cevap Tarihi:2008-07-24 17:25:21

Soru: Basit usule tabi mükellefler defter tutmaları zorunlumu tesekkurler.    Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesinin 2. fıkrasında "...Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler." ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, basit usulde vergilendirme sisteminde defter tutulmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-07-24 17:17:05   Cevap Tarihi:2008-07-24 17:32:29

Soru: Kaynaşlı Şoförler Odası Genel Sekreteriyim öncelikle TESK teşkilatımızın bu uygulamasından dolayı emeği geçen herkese teşekkür eder Sayın Başkanımıza Saygılar sunarım Basit Usüle tabii üyelerimizin muhasebe kayıtlarını Oda olarak biz tutabilirmiyiz Muhasebe ücreti olarak ne kadar almamız gerekiyor    Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesine göre basit usulde vergiye tabi üyelerinizin muhasebe kayıtlarını odanız bünyesinde oluşturulacak muhasebe bürosunda tutabilirsiniz. Bunun için 5368 sayılı yasaya göre belge almış Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir çalıştırmak zorundasınız. Alacağınız ücret ise Konfederasyonumuzun 39 no.lu genelgesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. (http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/08/2008039.pdf) 
 Soru Tarihi:2008-07-25 09:52:32   Cevap Tarihi:2008-07-25 10:04:28

Soru: Vergi ve Vergi cezaları için Nereye ve nasıl Dava Açılır?    Cevap: Vergi Usul Kanununun 377. maddesine göre, "mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler." 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3. maddesine göre, vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazacağınız imzalı dilekçede, 1. Taratların ve varsa vekillerin veya temsilcilerin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri, 2. Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller, 3. Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, 4. Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar, 5. Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası yer almalıdır. Ayrıca, dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. 
 Soru Tarihi:2008-07-28 12:38:09   Cevap Tarihi:2008-07-28 13:18:14

Soru: ESNAFA HİÇ BİR CEZAİ YAPTIRIM YOK.ODALARIN ELİNDE HİÇ BİR YETKİ YOK.DÜZENİ BOZAN ESNAFA BASKI YAPILDIĞI ZAMAN HEMEN KAYDINI SİLDİRİP TİCARET ODASINA KAYIT OLUYOR VE DİĞER ESNAF ARKADAŞLARI İLE HAKSIZ REKABETE GİRİYOR BUNADA ODA OLARAK KANUNEN HİÇ BİR MÜDAHALE EDİLEMİYOR.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 24üncü maddesi gereği; Meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen hareketleri olan, odaya olan üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen, üyesi olduğu oda ve diğer esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının itibarını zedeleyici fiilde bulunan ve sözler sarf eden, müşteri veya diğer kişilerle olan ilişkilerinde terbiye ve nezakete aykırı davranışlarda bulunan üyeye sırasıyla uyarma, kınama, para cezası, oda üyeliğinden geçici veya sürekli çıkarma cezası verilebilmektedir. Esnaf ve sanatkar niteliğinde olmakla beraber, ticaret siciline kaydolan üye için ise; 5362 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi gereği mutabakat komitesi oluşturularak, üyenin hangi odaya kaydının yapılması gerektiğinin tesbit edilmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-07-28 17:36:40   Cevap Tarihi:2008-07-29 10:30:48

Soru: basit usul kalkacakmı    Cevap: Basit usulün kaldırılmasına yönelik bir kanun çalışması henüz bulunmamaktadır. Ancak, bilindiği üzere yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir ve önümüzde dönemde TBMM'nin bu konudaki çalışmaları ile ilgili olarak bugünden bir yorum yapmamız mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2008-07-29 15:27:15   Cevap Tarihi:2008-07-29 16:07:17

Soru: BASİT USUL DEFTERLERİN BENCE ODALAR TARAFINDAN BAKILMASI LAZIM,PEKİ BU DEFTERLERE SERBEST MUHASEBECİ VEYA KAŞELİ MUHASEBECİ DEĞİLSE,ODA PERSONELİ TARAFINDAN BAKILAMAZMI?TEŞEKKÜRLER..........    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesinin 3. fıkrasında "Basit usulde vergilendirilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur. Bu bürolarda 13.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubu çalıştırılması zorunludur." ifadesine yer verilmiştir. Bu kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, basit usulde vergiye tabi olan esnaf ve sanatkarların muhasebe işlemleri serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir olmayan oda personeli tarafından gerçekleştirilemez. 
 Soru Tarihi:2008-08-04 23:55:24   Cevap Tarihi:2008-08-05 08:29:58

Soru: ÜYELERİMİZDEN BİR KİŞİ 1998 MODEL FARGA KAMYONUNU KASKO BEDEL DEĞERİ OLAN 21,862 YTL ÜZERİNDEN NOTER DE SATIŞ İŞLEMİ YAPMIŞTIR.BEYAN DEĞERİ OLARAK 11,000 YTL BEDEL BİLDİRMİŞ VE 11,000 YTL FATURA KESMİŞTİR.ANCAK MAL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÜYEMİZE KASKO BEDEL DEĞERİNİN YÜZDE 70 İN ALTINDA FATURA KESİLEMEYECEĞİ KESİLEN FATURA ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILMASI DURUMUNDA TAKDİR KOMİSYONUNA VERİLECEĞİ SÖYLENMİŞTİR.ÜYEMİZİN BU DURUMDA YAPACAĞI İŞLEM NEDİR?    Cevap: İşletmenin aktifine kayıtlı taşıtın satışı Gelir Vergisi Kanununa göre ticari kazanç sayılmaktadır. Satılan taşıt için kesilen faturanın, kasko değerinin yüzde 70'inin altında olamayacağı konusunda yasal bir hüküm bulunmamakla beraber, vergi idaresi bir prensip kararı olarak bu durumdaki işlemleri takdir komisyonuna sevk etmektedir. Takdir komisyonunun yapacağı araştırmada, aracın, fatura bedelinden daha yüksek bir tutarla satıldığı tespit edilebilirse, gerçek satış bedeli ile fatura tutarı arasındaki fark üzerinden gelir ve katma değer vergisi tarh ettirilmektedir. Aksi halde, yani satış tutarının fatura tutarından daha yüksek olduğunun kesin olarak ispat edilememesi halinde ise mükellefin aleyhine yapılacak tarhiyatlar için yasal itiraz yollarına başvurulabilir. 
 Soru Tarihi:2008-08-06 14:44:03   Cevap Tarihi:2008-08-06 16:59:04

Soru: Oda başkanlarının,odalardan almış oldukları maaşlarda asgari geçim indirimi uygulanabilirmi?    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesinin 3.fıkrasında "Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır. .... 4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyle ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;" ifadesi yer almaktadır. Aynı kanunun "Asgari Geçim İndirimi"nin yer aldığı 32. maddesinde "Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır." ifadesine yer verilmiştir. Dolayısyla, oda başkanlarının odalardan almış oldukları maaşlarda asgari geçim indirimi uygulanabilir. Ancak, 265 seri numaralı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 10.1. maddesinde, "Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir." ifadesi bulunmaktadır. Bu nedenle, oda başkanlarının, diğer odalardan veya başka kurumlardan da ücret alıyor olmaları halinde, asgari geçim indirimi, yalnızca en yüksek ücretin alındığı oda veya kurum tarafından uygulanacak, diğerlerince uygulanamayacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-08-11 11:02:31   Cevap Tarihi:2008-08-11 12:01:18

Soru: ODAMIZDA BASİT USULU TABİ ÜYELERİMİZİN MUHASEBE İŞLEMLERİNİ MALİ MUŞAVİRLE ANLAŞMA YAPMADAN ODA PERSONELİ OLARAK TUTABİLİRMİYİZ    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesinin 3. fıkrasında "Basit usulde vergilendirilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur. Bu bürolarda 13.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubu çalıştırılması zorunludur." ifadesine yer verilmiştir. Bu kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, basit usulde vergiye tabi olan esnaf ve sanatkarların muhasebe işlemleri serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir olmayan oda personeli tarafından gerçekleştirilemez. 
 Soru Tarihi:2008-08-12 11:11:53   Cevap Tarihi:2008-08-12 13:19:40

Soru: iyi günler Odamıza kayıtlı basit usuldeki vergi mükellefi Odamızdan fatura ve perakende satış fişini almış ,kullanmkta ve muhasebesi Odamız tarafından yürütülmekte iken bu mükellef bir yıl boyunca Odaya uğramıyor ve yıl sonu gelince Odaya muhasebe borcum var diye Gelir vergisi beyannamesini Vergi dairesine giderek Vergi dairesi memurları tarfından bir matrah yazılarak beyanname verilmektedir.Vrgi dairesi memurlarına niye böyle yaptınız dedigimizde ise Biz Vergi dairesi olarak vatandaşın beyanını esas alırız diyorlar. Biz bu konuda ne yapmalıyız.    Cevap: Öncelikle durumu özetleyen bir yazı, oda yetkilisi ve muhasebe işlemlerini yürüten serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanarak, üye ile yapılan sözleşme de eklenmek suretiyle ilgili vergi dairesine verilmelidir. Bu yazıda, mükellefin, kendisinin doldurarak oda ve muhasebecinin bilgisi dışında verdiği beyanname nedeniyle sorumluluk kabul edilmeyeceği bildirilmeli ve üyeye de ayrıca bir yazı gönderilerek muhasebe işlemlerinin bundan sonra oda tarafından yapılmayacağı duyurulmalıdır. 
 Soru Tarihi:2008-08-12 15:49:57   Cevap Tarihi:2008-08-12 16:03:44

Soru: 09/06/2008 tarihinde 3. çocuğum oldu. 3. çocuğum için asgari geçim indirimimi doğum tarihinden sonra mı alacağım veya bir yıl dolduktan sonra mı alacağım?    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun "Asgari Geçim İndirimi" ile ilgili 32. maddesinde "...İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır." ifadesi yer almaktadır. 6. ayda doğan çocuk için hak edilen asgari geçim indirimi tutarı, 6. ay ve sonraki dönemlerde elde edilecek ücret gelirine eklenmelidir. 
 Soru Tarihi:2008-08-13 10:43:49   Cevap Tarihi:2008-08-13 10:52:47

Soru: TİCARİ TAKSİ İLLETMECİLİĞİ İŞİ İLE UĞRAŞMAKTAYIM. SİCİL KAYDIMI VE ODA KAYDIMI YAPMADAN FATURA FİŞ KULLANABİLİRMİYİM.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 68. maddesine göre, "Bu Kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkarlar, yanlarında çalışanlar hariç, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler." Bir başka ifadeyle, esnaf ve sanatkarların Sicile kayıtlı olmaksızın ticari faaliyette bulunmaları mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2008-08-13 11:53:11   Cevap Tarihi:2008-08-13 12:00:44

Soru: basit usuldeki esnafımız 2009 yılı şubat ayındaki beyarnamelerini elden maliyeye verebilecek mi? yoksa kendilerine muhasebeci tutacak mı ?    Cevap: Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarların gelir vergisi beyannamelerini internet ortamında göndermeleri konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi, Maliye Bakanlığını, beyannamelerin internet ortamında verilmesi konusunda zorunluluk getirmeye yetkili kılmıştır. Bakanlığın, 2009 yılı Şubat ayına kadar basit usuldeki beyanların da internet ortamında verilmesi konusunda zorunluluk getirip getirmeyeceğini bilmek mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2008-08-14 16:38:18   Cevap Tarihi:2008-08-14 17:13:48

Soru: ODAYA AİT BİR İŞYERİNİN KİRAYA VERİLMESİ MÜNASEBETİYLE GEREK KİRAYA TUTAN GEREKSE ODA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE STOPAJ VERGİSİ ÖDEMEK ZORUNDAMI?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 65. maddesine göre, "Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlük vergi, resim ve harçtan müstesnadır." Söz konusu istisna hükmü, meslek kuruluşlarının gelirlerin, bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde edilmesine bağlıdır. Meslek kuruluşuna ait işyerinin kiraya verilmesi ise, 5362 sayılı Kanunla bu kuruluşlara verilen bir görev olmadığı için işyeri sahibinin, yani meslek odasının, ödeyeceği kira tutarı üzerinden gelir vergisi kesintisi (stopaj) yaparak, bağlı olduğu vergi dairesine yatırması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-09-12 15:23:26   Cevap Tarihi:2008-09-12 15:32:30

Soru: Sorumlu mükellef sıfatı ile KDV Tevkifatı yapmak zorunda olduğumuz "Yapım İşleri" nde tevkifat oranı 1/3 olarak bildirilmişti. ancak 99 nolu KDV Genel Tebliği ile bu oranın 1/6 olarak değiştirildiği öğrenilmektedir. teşkilatımızın değişen orana tabi olup olmadığı ayrıca tevkifat yapılması gereken "Yemek Hizmetleri" ile ilgili bölümde ise; Bir lokantadan yıl içerisinde bir hizmet anlaşmasına ve belli bir düzene tabi olmaksızın temin edilen yemek bedelinin fatura düzenleme sınırını aştığı taktirde tevkifata tabi olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyorum    Cevap: Yapım işlerinde 1/3 olan KDV tevkifat oranı, 14.7.2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 1/6 olarak değiştirilmiştir. 91 seri no.lu KDV genel tebliğinde, tevkifat yapmakla sorumlu tutulan kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerinin bedellerinin, fatura düzenleme sınırını aşması halinde 1/2 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-09-17 13:02:08   Cevap Tarihi:2008-09-17 13:21:28

Soru: iyi günler Biz Odamız adına yetkili muhasebeci adı altında Gerçek gelirdeki üyelerimizin defteri tutabilirmiyiz. Bize Vergi Dairesi veya Muhasebeciler Odası tarafından Odamıza sorun çıkartırlarmı. iyi çalışmalar    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesinde göre, meslek odalarının bünyesinde oluşturulacak muhasebe bürolarında, sadece odalara kayıtlı olan ve basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarların muhasebe işlemleri yapılabilmektedir. Gerçek usuldeki mükelleflerin defter tutma işlemleri kesinlikle meslek odaları bünyesinde gerçekleştirilemez ve muhasebecilerin tabi olduğu 3568 sayılı yasaya göre suçtur. 
 Soru Tarihi:2008-09-23 16:40:33   Cevap Tarihi:2008-09-23 16:44:15

Soru: son zamanlarda,kirada bulunan kiracıların kira bedellerinin bankaya yatırılacağı yönünde duyum alıyoruz bu konu kirada olan esnaf ve sanatkarımız için nasıl bir işlem yapması gerekir, söz konusu mevzuat ile ilgili birlikler bilgilendirilecek mi ? iyi çalışmalar    Cevap: Kira ödemelerinin bankalardan yapılması konusundaki 80 sayılı genelge 13.8.2008 tarihinde tüm Birliklere gönderilmiştir. 
 Soru Tarihi:2008-11-07 09:49:51   Cevap Tarihi:2008-11-07 14:08:36

Soru: Üyeden Sicil kayıtları yapılırken vergi mükellefi olması isteniyor,vergi levhaları bazen maliye bazen mali müşavir onaylı geliyor.Bazen mali müşavirin onaylamış olduğu vergi levhası maliye kaydıyla tutmuyor(ustalık belgesi istenecek bir meslek dalı varsa) örneğin maliye kaydı bakkal,mali müşavir büfe olarak vergi levhası doldurmuş.Bizde bu olaylara yer vermemek için maliye onaylı bir belge istiyoruz.Acaba mali müşavir onaylı vergi levhasını alarak kayıt yapsak bu durumda bi problem çıkarmı.İyi çalışmalar.    Cevap: Vergi levhası, oda ve sicil kaydı için mükellefiyeti gösterir bir belge olarak kabul edilmelidir. Vergi levhasını, vergi dairesinin veya mali müşairin imzalaması mükellefiyeti değiştirmez. Ancak, sicil müdürü, meslek kolunun yanlışlığı veya vergi levhasının gerçek bilgileri yansıtmadığı yönünde şüphe duyması durumunda, Sicil Yönetmeliğinin 15. maddesindeki yetkiye dayanarak araştırma - inceleme yapma yetkisine sahiptir. Yapılan araştırmada veya istenen ek belgelerde işyerinin büfe yerine bakkal olduğunun tespiti halinde sicil işlemleri bu bilgiler doğrultusunda yapılabilir. 
 Soru Tarihi:2008-12-02 09:08:48   Cevap Tarihi:2008-12-03 10:22:32

Soru: Vergi levhalarını mali müşavirler onaylaya biliyor.Ama bazen (ustalık belgesi istenen meslek dallarında) meslek grubunu değiştirip o şekilde vergi levhası dolduruyorlar.Örneğin şahsın maliye kaydı bakkal, mali müşavirin doldurduğu vergi levhası büfeci.Bizde kayıtlar sırasında maliye onaylı bir evrak istiyoruz.Acaba mali müşavirlerin onaylamış olduğu vergi levhalarıyla kayıt yapsak bi problemle karşılaşırmıyız.İyi çalışmalar.    Cevap: Vergi levhalarını esnaf ve sanatkarlar doldurur, mali müşavirler onaylarlar. Vergi levhalarının üzerindeki bilgiler, esnafın beyanına göre yazılır. Vergi dairesine de esnaf kendi beyanını bildirir. Bir başka ifadeyle, vergi levhasını, vergi dairesi de onaylasa esnaf, faaliyeti için bakkal yerine büfeci dediğinde vergi dairesi bunu sorgulamadan onaylar. Dolayısıyla, mali müşavirlerin onayladığı vergi levhası da resmi belge sayıldığından sicil kaydının da yapılması gerekir. Sicil müdürünün herhangi bir şüphesinin olması durumunda, vergi dairesinden faaliyet kolunu onaylayan bir belge de istenebilir. 
 Soru Tarihi:2008-12-02 09:13:22   Cevap Tarihi:2008-12-02 11:17:41

Soru: Basit Usul Vergi Mükelleflerin işi terk etmede Basılı Evrak Tutanağı olmadan Vergi Dairesinden terk etmeleri mümkünmüdür, ve Basılı Evrak Tutanağını Kimler düzenyebilir.    Cevap: Basit usule tabi mükellefin muhasebe işlemleri bağlı olduğu odada tutuluyorsa tutanak oda tarafından düzenlenir. Mükellef muhasebesini kendi tutuyorsa tutanak vergi dairesi tarafından düzenlenir. 
 Soru Tarihi:2008-12-24 13:20:49   Cevap Tarihi:2008-12-24 13:27:56

Soru: mrb.ben 4 yıllık işletme mezunu biriyim.babamın basit Usule tabi bakkal işleticisi.ben yaklaşık 2 senedir beyannemeyi kendim hazırlıyorum.benim bu şekilde beyanneme hazırlamamda sakınca var mıdır.birde babam her ay yakalaşık 300 tl bagkur pirimi yatırıyor.ben bunu beyannamede düşebilirmiyim.düştüğümde vergi çıkımıyor Maliyedende kabul etmiyorlar bu durumda ne yapabilrim yardımcı olursnız sevinirim.    Cevap: 3568 sayılı Kanuna göre belgeli mali müşavir olmayanların muhasebe işlerini yürütmesi suçtur. Ancak, basit usule tabi mükelleflerin, muhasebe işlemlerini mali müşavirlere yaptırma zorunluluğu bulunmadığından dolayı babanıza, beyannamesini doldurması konusunda yardımcı olabilirsiniz. Gelir Vergisi Kanununun 89/1. maddesine göre, Bağ-Kur primlerini beyanname üzerinde gider olarak indirebilirsiniz. Vergi dairesinin, beyannameyi kabul etmemesi halinde, beyannamenizi elektronik ortamda veya (iadeli taahhütlü) posta ile gönderebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-01-28 11:32:58   Cevap Tarihi:2009-02-02 09:47:38

Soru: 10/03/2009 tarihinde minibüs esnafına tanınmış olan düşük faiz oranlı krediden yararlandım. Bir galeri vasıtasıyla İş Bankasından kredi kullanarak Otokar firmasından M-2000 model ticari aracı sipariş ettim. Motor şasi no'su belirlendi fakat arabanın teslimatı halen tarafıma yapılmadı(Fatura kesilmedi). Size sorum şu olacak: son çıkan ötv indiriminden faydalanabiliyor muyum? Teşekkür ederim. Kolay gelsin.    Cevap: 15 Haziran 2009 tarihine kadar aracınızı teslim almanız halinde ÖTV indiriminden yararlanabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-03-19 15:04:20   Cevap Tarihi:2009-05-04 11:48:16

Soru: İlçemizde basit usulde vergilendirilen mükelleflerin bir kısmı odaya kayıt olmamak için kullanacağı faturaları matbaadan bastırıp notere tastik ederek kullanıyorlar.bu ne derece doğrudur    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 68. maddesine göre, esnaf ve sanatkarlar, odaya ve sicile kayıt yaptırmak zorundadırlar. Öncelikle, odaya ve sicile kayıt yaptırmayan esnaf ve sanatkarlar için faaliyet kollarına göre ilgili yasal mercilere başvuruda bulunulması ve kendilerine de "kayıt yaptırma" zorunluluğun bulunduğuna ve aksi halde gerekli yasal işlmelere başlanacağına dair yazı gönderilmelidir. Ayrıca, söz konusu esnaf ve sanatkarların bağlı bulundukları vergi dairelerine de bir yazı yazılarak, belgeleri odadan temin etmedikleri bildirilmelidir. 
 Soru Tarihi:2009-03-20 16:27:05   Cevap Tarihi:2009-03-23 09:03:53

Soru: Esnaf ve Sanatkar Odaları Belediyelere ait çevre ve temizlik vergisinden muaf,mıdır yoksa ödememiz gerekiyormu.Yanıtınız için teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 65. maddesine göre, "esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Dolayısıyla, meslek odalarının, hizmet binası olarak kullandıkları gayrimenkuller için çevre ve temizlik vergisi ödenmeyecektir. 
 Soru Tarihi:2008-10-06 20:34:02   Cevap Tarihi:2008-10-07 08:40:46

Soru: BASİT USUL KALKACAKMI    Cevap: Basit usulün kaldırılması konusu yaklaşık iki yıldır Maliye Bakanlığının gündemindedir. Ancak, TESK'in bu konudaki çabalarıyla basit usul uygulaması halen devam etmektedir. Ayrıca, hazırlanan Gelir Vergisi Kanunu Tasarı Taslağında da basit usulün devamı öngürülmektedir. Bununla beraber, yasama yetkisinin TBMM'de olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla yasama sürecinde Kanun Taslağında herhangi bir değişikliğin olup olmayacağını bilmek maalesef mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2008-10-13 15:16:18   Cevap Tarihi:2008-10-14 15:55:41

Soru: 1 Kasım 2008 den itibaren işyeri kira ödemeleri herhangi bi sınırlama olmaksızın bankalar ve postaneler aracılığı ile ödenmeye başlanacaktır.Sormak istediğim geçen yıllarda işyeri kiralarını 1-2 yıllık peşin ödeyen üyeler ve işyerinin tadilatını yaptırıp bunu gelecek yıl kiralarından mahsup edenler cezalı duruma düşmemeleri için ne gibi bi işlem yapmaları gerekmektedir? Hizmetinizden dolayı teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygılarımla.    Cevap: 1 Kasım 2008'den önce peşin olarak ödenen kiralar için bir ceza uygulaması söz konusu değildir. Bunun yanında, kiranın bizzat işyeri sahibine değil de bir borcun mahsubu veya tadilat gibi nedenlerle üçüncü şahıslara yapılması durumunda, bu kişilere yapılan ödeme de kira ödemesi sayılacağından bankalar aracılığıyla yapılması zorunludur. 
 Soru Tarihi:2008-10-13 16:04:28   Cevap Tarihi:2008-10-14 15:51:13

Soru: Gayrimenkulün mülkiyeti ortak mülkiyet. her kurumun 1/3 oranında arsa üzerinde hissesi vardı bizde o arsayı 3 kurum ortak olarak hizmet binası yaptırıyoruz. (İlk Başvuru No:600)İyi Çalışmalar    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 65. maddesinde "Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır." ifadesi yer almaktadır. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, kira gelirinin vergiden istisna olabilmesi için gayrimenkulün, meslek kuruluşunun kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılması gerekmektedir. 5362 sayılı kanuna göre, gayrimenkul satın alıp kiraya vermek, meslek kuruluşlarımızın kuruluş amacı olmadığından kira gelirlerinin beyan edilmesi ve vergisinin de ödenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-11-01 18:41:38   Cevap Tarihi:2009-03-04 09:59:27

Soru: 29.7.2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 268 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yayınlanan kiralar bakalara yatacaktır ibresi bulnbmaktadır.cezai işlemleri oldukça ağırdır.kira işyeri belediyeye ait ise yada resmi kuruma ait ise blediyelere veyahut resmi krumlara yatabilirmi teşekkürler    Cevap: 268 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde işyeri sahipleri açısından bir ayrım yapılmamıştır. Bu nedenle, işyeri sahibi kim ya da hangi kurum olursa olsun, işyeri kiralarının bankalardan ödenmesi zorunludur. 
 Soru Tarihi:2008-11-03 10:36:40   Cevap Tarihi:2008-11-04 11:27:33

Soru: vergiye tabi olmam için neler yapmalıyım herhangi bir belgem yok küçük bir iş yeri açacam(köfte tost vs)bilgilendirmenizi rica ederim saygılarımla    Cevap: İşyeri açılışı için, işyerinin bulunduğu yerin vergi dairesine başvurulup, işe başlama bildirgesinin doldurulması ve ekinde işyerine ait kira kontratı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah ilmuhaberi ile birlikte vergi dairesi sicil servisine verilmesi gerekmektedir. Daha sonra vergi dairesinden gelecek yoklama memurunun düzenleyeceği tutanaktan sonra vergi kaydı yapılmış olur. Diğer kurumlara yapılacak bildirimler konusunda detaylı bilgi için bulunduğunuz ilin esnaf ve sanatkarlar odaları birliğine uğrayınız. Bulunduğunuz ilin esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinin adres ve telefonlarına www.tesk.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-01-24 00:40:34   Cevap Tarihi:2009-01-26 08:48:02

Soru: Şuanda hazırlanan taslakta basit usul vergililer vergi muhaflığı getirilecek denmekteti sadece 6,ayda bir vergi dairelerine 50,ytl ödeyecekler benim anlayamadığım bu ödemeler muhasebeciler tarafından herhangi bir belge hazırlanacakmı yoksa esnaf direk vegi numarasıla ödememi yapacak eyer bu olursa odalarımız çoğu basıt usul sayesin ayaktaydı büyük bir sıkın olur olur bizim için    Cevap: Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili yapılan çalışmada, basit usule tabi esnafların büyük bir bölümünün vergiden muaf olması düşünülmektedir. Ancak bu konuda henüz netleşmiş bir yasa tasarısı bulunmamaktadır. Hazırlanacak olan tasarının da 2010 yılında yürürlüğe girecek şekilde 2009 yılında yasalaşması planlanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-11-10 11:39:51   Cevap Tarihi:2008-11-10 12:07:46

Soru: Devletin, basit usul muhasebeyi kaldıracağı söylentileri var bu yıl kalkıp kalkmayacağı konusunda bilginiz var mı onu rica edecektim    Cevap: Konfederasyonumuzun bilgisi dahilinde, basit usul uygulamasının kaldırılacağı yönünde herhangi bir yasa çalışması bulunmamaktadır. Böyle bir çalışma olsa bile bu yılın sonuna kadar yasalaşması pek mümkün görünmemektedir. 2009 yılı içinde bir yasanın çıkması halinde uygulama, büyük olasılıkla 2010 yılında yürürlüğe girecektir. 
 Soru Tarihi:2008-12-01 10:28:20   Cevap Tarihi:2008-12-03 11:19:40

Soru: bakkallarda basit usulde sigaraları vergilendirirken sigaralaraları faturalandımam gerekiyor mu. ayriyeten küçük koçanların mevlasını en son kaça kadar kesebiliyoruz,bilgilendirirseniz sevinirim.    Cevap: İster basit usulde, isterse gerçek usulde vergiye tabi olunsun, tüm mal ve hizmet satışlarında fatura veya fiş kesmek zorunludur. 2008 yılında 600 YTL, 2009 yılında 670 TL'nin üzerindeki satışlar için fiş yerine fatura kesilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-12-28 15:35:02   Cevap Tarihi:2008-12-29 08:41:41

Soru: İstanbul'da Börek ve tatlı imalat ve satış faaliyetinde bulunmak için hangi odaya kayıt olmamız gerekir.Acaba bu faaliyeti lokanta ve benzeri meslek koluna tabi eden bir hüküm var mıdır?Sormamın sebebi mevcut duruma göre basit usülde mi gerçek usülde mi kazanç tesbit edeceğim husuusnda net bilgi almaktır.saygılarımla.    Cevap: 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediye sınırları içinde her türlü imalat işi ile uğraşanlar basit usulden yararlanamazlar. Ayrıca, hangi odaya kayıt olunacağı konusunda karar mercii İstanbul Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği bünyesindeki sicil servisi olup, gerekli bilgi buradan edinilebilir. 
 Soru Tarihi:2009-01-01 16:42:46   Cevap Tarihi:2009-01-05 15:17:07

Soru: BASİT USUL MÜKELLEFİN YANINDA 1 KİŞİ SİGORTALI OLARAK ÇALIŞABİLİR Mİ VE STOPAJ İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?    Cevap: Basit usule tabi mükelleflerin yanlarında çalışanlar, Gelir Vergisi Kanununun 64. maddesine göre "Diğer Ücretli" sayılırlar ve vergi dairesinden alacakları vergi karnesini doldurmak suretiyle yılda iki eşit taksitte ödenmek üzere maktu bir vergi öderler. Basit usule tabi mükelleflerin muhtasar beyanname verme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu mükelleflerin yanlarında çalışan diğer ücretlilerden stopaj yapılmayacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-01-09 16:43:08   Cevap Tarihi:2009-01-10 11:32:27

Soru: Basit Usulde Muhasebesini tuttuğumuz ve e beyannamesini verdiğimiz mükelleflerin vergi levhalarını tasdik edebilirmiyiz.şimididen tşk ederim    Cevap: Vergi levhalarını tasdik yetkisi, sadece vergi daireleri ile mali müşavirlere verilmiştir. Esnaf ve sanatkarlar odalarının, vergi levhalarını tasdik yetkisi bulunmamaktadır. Ancak, oda bünyesinde çalışan belgeli mali müşavir, oda üyelerinin vergi levhalarını tasdik edebilir. 
 Soru Tarihi:2009-01-12 17:12:38   Cevap Tarihi:2009-01-13 15:08:08

Soru: BASİT USULUN YANINDASİGORTALI KİŞİ VERGİ KARNESİ ALMAK İÇİN NE GİBİ EVRAKLAR GÖTÜRMESİ GEREKMEKTEDİR.    Cevap: Vergi karnesi, vergi dairelerinden ücretsiz olarak verilmektedir. Vergi karnesinin, çalışan tarafından doldurulması ve işverene imzalattırılması gerekmektedir. Karnenin temini için herhangi bir belgeye gerek bulunmayıp, karnenin teslimi sırasında vergi dairesi tarafından nüfus cüzdanı örneği, ikametgah ilmuhaberi ve basit usuldeki mükellefe ait bilgiler istenmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-01-13 14:01:16   Cevap Tarihi:2009-01-13 15:04:47

Soru: VERGİ KARNESİ ALMA SÜRESİ SİGORTAYA BAŞLAMA SÜRESİNDEN KAÇ GÜN SÜRESİ VARDIR. TEŞEKKÜRLER    Cevap: Vergi Karneleri, işe başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde bağlı olunan vergi dairesine verilmelidir. 
 Soru Tarihi:2009-01-14 09:49:11   Cevap Tarihi:2009-01-14 17:25:22

Soru: basit usul mükelleflerinin 2008 yılında alış faturası son sınırı , satış faturası son sınırı kaç ytldir. ilginiz için teşekkür ederim.    Cevap: 2008 yılında; satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarı 56.000 YTL, yıllık satışları tutarı 80.000 YTL, yukarıda yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içindeki elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı 27.000 YTL, her iki işi birlikte yapanların yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 56.000 YTL'yi aşması halinde 2009 yılında gerçek usulde vergilendirilmeleri gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-01-14 11:57:25   Cevap Tarihi:2009-01-15 13:38:03

Soru: Katma değer vergisine tabii Basit usul vergi mükellefleri aldıkları mal ve hizmetlere ait ödedikleri katma değer vergisini indirim konusu yapabilirler mi? Basit usulde vergi mükellefi iken kasko işlemlerinden dolayı yansıtma faturası kesmek için kdv sütununu açtıran ticari taksi sahibi bir mükellef bu faturasını kestikten sonra kdv sütununu hangi şartlarda tekrar kapatabilir? (3 yıl içinde kapatılamayacağı söyleniyor) Şimdiden teşekkürler...    Cevap: KDV Kanununun 17/4-a. maddesine göre basit usule tabi mükelleflerin mal ve hizmet satışları KDV'den istisnadır. Bu istisna hükmünden dolayı basit usule tabi mükellefler KDV mükellefi olmadıkları için mal ve hizmet alışlarında ödenen KDV'nin indirilmesi de mümkün değildir. Basit usule tabi mükelleflerin, fiş veya faturalarda KDV'yi ayrıca göstermeleri halinde, gösterdikleri vergiyi beyan ederek ödemeleri gerekmektedir. Bu beyan için geçici bir mükellefiyet tesis edilir ve daha sonraki işlemlerde KDV'nin hesaplanmaması durumunda bu mükellefiyet kapatılır. 
 Soru Tarihi:2009-01-15 10:55:35   Cevap Tarihi:2009-01-15 11:55:58

Soru: 6 Aralık 1998 Tarih 23545 Sayı No'lu 215 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde bulunan 4.2 Basit Usulde beyannamelerin verilmesi 39. nolu sütunda yer alan : Basit Usulde Vergilendirilen mükellefler, defter tutmayacağından mal ve hizmetlere ait katma değer vergisi indiriminin belgelendirilmesinde alış ve gider vesikalarının kanuni defterlere kaydedilmesine ilişkin ŞART ARANMAYACAKTIR denilmiştir. Buna göre mükelleflerin mal ve hizmetlerine ait alış faturalarındaki kdv lerini indirime söz konusu etmeleri gerekmez mi?    Cevap: Basit usule tabi mükelleflerin mal ve hizmet teslimleri KDV'den istisna olmakla beraber, isteyen mükellefler, yazılı başvuruda bulunmak şartıyla mükellef olabilirler. KDV mükellefi olanlar, mal ve hizmet alışlarına ait belgelerdeki kdv'yi hesaplanan kdv'den indirebilirler. 
 Soru Tarihi:2009-01-15 13:57:56   Cevap Tarihi:2009-01-15 14:20:11

Soru: basit usul vergisi mükellefi oda tarafından işlemleri yapılmasına rağmen mükellefler vergi dairelerine giderek (serbest Muhasebeciler tarafından) terk işlemi yaptımakta ancak basılı evrak tutatanağı tanzim ettirmeden işlemleri yapmaktalar. Bununla ilgili yasal sorumluluk ne olur.    Cevap: Terkin işleminde basılı evrak tutanağının tanzim edilmesi gerekmektedir. Tutanak düzenlenmeden yapılan terkin işleminin oda tarafından tespit edilmesi halinde, mutlaka bir dilekçe ile mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine durumun bildirilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-01-19 11:19:13   Cevap Tarihi:2009-01-19 11:36:38

Soru: Odamıza ait gayrimenkulü kiraya vermiştik.Fakat gayrimenkulde yapılan ve yapılacak olan tadilatlar dolayısı ile kira almıyoruz.Bu durum odamızı vergi dairesi karşısında zor duruma düşürür mü?Çünkü daha önce kira kontratı yapılmıştı fakat süresi dolduktan sonra tadilat dolayısı ile kira alınmamıştır.Teşekkür ederim    Cevap: Oda, gayrimenkule yapılan ve yapılacak olan tadilatların toplam değeri kadar kira geliri elde etmiş sayılır. Dolayısıyla, bu tutar kadar gelirin vergi dairesine beyan edilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-01-26 14:04:12   Cevap Tarihi:2009-01-27 09:20:50

Soru: basit usulle büfe açtım yıllık nekadar öderim 85tl kira 200tl büfede mal gösterdim.300tl esnaf odasına yatırmalıyımmı    Cevap: Basit usul, götürü bir vergilendirme değildir. Gerçek kazancın beyan edildiği bir sistemdir. Dolayısıyla, yıl sonu itibariyle net kazancınıza yüzde 15 ile yüzde 35 arasında uygulanacak tarife üzerinden hesaplanacak vergiyi ödemekle yükümlüsünüz. 
 Soru Tarihi:2009-01-27 15:16:52   Cevap Tarihi:2009-02-02 09:50:01

Soru: basit usul yıllık gelir vergisi beyannamesini başka bir ildeki esnaf odasından verebilirmiyiz. veremezsek kanuni engeli nedir ?    Cevap: Beyannamenizi bağlı olduğunuz vergi dairesine vermek zorundasınız. Eğer beyannamenizi elektronik ortamda gönderiyorsanız, bağlı olduğunuz esnaf odasından elektronik ortamda gönderebilirsiniz. Başka bir esnaf odasından beyannamenizi gönderemezsiniz, çünkü beyanname gönderebilmek için odayla sözleşme imzalamak zorundasınız ve sözleşmeyi de sadece bir odayla imzalayabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-02-11 10:37:29   Cevap Tarihi:2009-03-10 08:50:54

Soru: ELEKTRONİK ORTAMDA ODA İÇİN ALINAN ŞİFRE SADECE YAZARKASA İÇİN Mİ KULLANILIR YA DA BİZİM ODANIN TUTTUĞU BASİT USUL MÜKELLEFLERİMİZ İÇİNDE KULLANILABİLİR Mİ AMA BİZİM ODANIN MALİ MÜŞAVİRİ VAR. YOLLAR İSEK BİR SAKINCASI OLUR MU    Cevap: Basit usul muhasebe hizmetleri, Oda ve/veya Birlik bünyesinde oluşturulan muhasebe bürolarında ve 3568 sayılı Kanuna göre belge almış serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından yerine getirilebilir. 
 Soru Tarihi:2009-02-11 16:54:09   Cevap Tarihi:2009-02-16 08:47:43

Soru: 3568 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler yasasına göre Mali Müşavirlik için staj yapmaktayım. Konfederasyonumuza bağlı birliklerde stajımı yapabilirmiyim. Yasada meslek kuruluşlarında staj yapılmayacağı belirtilmiş fakat artık blanço usulüne göre defter tutyoruz ve aynı zamanda birliğimiz Kurumlar vergisinide tabidir yine staj yapamaz mıyım. Bu konuu ile ilgili şimdiye kadar TÜRMOB bünyesinde bulunan TESMER ile bir görüşme yapıldı mı veya yapılabilir mi? Yoksa staj yapabilmek için buradaki görevimden ayrılmak zorunda mıyım?    Cevap: Stajınızı ancak bir mali müşavir yanında yapabilirsiniz. Oda, Birlik ve Federasyonlarımız kurumlar vergisi mükellefi değildir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiyi TESMER'den alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-02-13 14:37:52   Cevap Tarihi:2009-02-16 09:47:16

Soru: Ben Basit Usul Yıllık Gelir Vergisi Beyannamemi Bağlı Olduğum Odada Yaptırmak Zorundamıyım.    Cevap: Bağlı olunan Oda ile muhasebe hizmet sözleşmesinin yapılmış olması halinde, beyannamelerin oda tarafından hazırlanması zorunludur. 
 Soru Tarihi:2009-02-15 16:07:36   Cevap Tarihi:2009-02-16 08:43:33

Soru: iyi günler basit usülle büfe açtık büfenin içine aldığım malların faturasını muhasebeciye göstermem gerekiyormu göstermesem bir şey olurmu.çoğu kez spot ve faturasız ürün alıyorum.ben büfede elaman olarak çalışıyorum işveren ssk lı gösterebilirmi gösterse vergi artarmı.    Cevap: Tüm faturalarınızı muhasebecinize iletmeniz gerekiyor. Mal ve/veya hizmet satın aldığınız işletmelerdeki bir incelemeye istinaden yapılacak bir karşıt incelemede kayıtdışı işlemleriniz çok rahat tespit edilebilir. İşvereniniz sizi sigortalı yapmak zorundadır. Size ödenen ücret ve sigorta primleri, ödenecek gelir vergisini azaltır. 
 Soru Tarihi:2009-02-15 19:08:01   Cevap Tarihi:2009-02-16 08:40:09

Soru: kendi muhasebecime sordum basit usül olduğu için ben ssk lı olarak büfede çalışamazmışım babam emekli kendi üstüne yaptı büfeyi.maaşından kesiliyor her ay. nasıl ssk lı olabilirim    Cevap: Basit usule tabi mükelleflerin yanlarında çalışanlar Gelir Vergisi Kanununun 64. maddesine göre "Diğer Ücretli" olarak vergi öderler ve SSK'lı olabilirler. Mükellefin basit usulde olması işçi çalıştırmasına engel değildir. 
 Soru Tarihi:2009-02-21 17:40:54   Cevap Tarihi:2009-03-10 08:44:55

Soru: ben gercek gercek usulde esnafım her ay muhasebe ücreti ödüyorum ayrıca maliyeden 29.000 tl muhasebe ücreti cıkmış bunu ödemelimiyim iyi günler    Cevap: Maliye, sadece vergi, resim ve harç tahakkuk ettirir, muhasebe ücreti çıkaramaz. Sorunuzu daha açık ifade ederseniz size yardımcı olmaya çalışırız. 
 Soru Tarihi:2009-02-23 12:58:35   Cevap Tarihi:2009-03-10 08:43:35

Soru: 2009 YILINDA BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERDEN HİZMET BEDELİ OLARAK AYLIK NE KADAR ALINACAKTIR? İYİ GÜNLER.    Cevap: Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlardan alınacak hizmet bedelleri, 29.12.2008 tarih ve 2008/121 sayılı genelge ile yayımlanmıştır. Söz konusu genelgeye Konfederasyonumuzun internet sitesinden (http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/08/08121.html adresinden)ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-02-25 09:08:47   Cevap Tarihi:2009-03-01 12:23:10

Soru: basit usuldeki üye terklerinde odaya gelen fatura fişlerin iptalleri yapılıyo bunlar kaç yıldan sonra imha oluyor.    Cevap: Fatura ve benzeri belgeler Vergi Usul Kanununa göre 5 yıl, Türk Ticaret Kanununa (TTK'ya) göre 10 yıl saklanmak zorundadır. Belgelerin 10 yıllık süre dolmadan imha edilmesi halinde TTK'ya göre bir cezai müeyyidesi bulunmamakla beraber, sahibinin lehine delil olabilme özelliği ortadan kalkmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-02-27 09:11:44   Cevap Tarihi:2009-03-10 08:41:27

Soru: basit usülle büfe açtık işlek bir yer olmadığı için büfemiz cumartesi pazar kapatıyoruz ve okula yönelik çalışıyoruz okul tatile girdimi bizde kapatıyoruz babam emekli maaşından kesiliyor her gün fiş kesmek zorundamıyız nasıl yapmamız gerekiyor    Cevap: Sattığınız mal ve hizmetler için fiş veya fatura kesmek zorundasınız. Ancak, dükkanın kapalı olduğu günlerde satmadığınız mal ve hizmetler için fatura veya fiş kesmeniz gerekmiyor. 
 Soru Tarihi:2009-02-28 18:50:56   Cevap Tarihi:2009-03-01 12:15:55

Soru: Basit Usulde Ticari Kazanç Mükellefi bir esnaf post makinesi kullanabilir mi? Teşkrler    Cevap: Basit usulde gelir vergisine tabi esnaf ve sanatkarların pos cihazı kullanmalarında yasal olarak hiç bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak, olası bir denetimde ispat külfetinin yerine getirilebilmesi için pos makinesi ile yapılan her bir satış tutarı kadar fiş veya fatura kesilmesi unutulmamalıdır. 
 Soru Tarihi:2009-03-04 11:51:56   Cevap Tarihi:2009-03-11 15:39:21

Soru: 2009 yılı için odalarda kurulan basit usul muhasebe bürolarında tutulan basit usul defterler için üyelerden muhasebe ücreti için ne kadar alınacak? tşk.    Cevap: Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlardan alınacak hizmet bedelleri, 29.12.2008 tarih ve 2008/121 sayılı genelge ile yayımlanmıştır. Söz konusu genelgeye Konfederasyonumuzun internet sitesinden (http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/08/08121.html adresinden)ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-03-06 13:55:02   Cevap Tarihi:2009-03-06 14:20:50

Soru: ben ticaret lisesi mezunuyum bi bakkal açmak istiyorum ustalık belgesi şartmı ve tekel satmak istiyorum basit usulde açabilirmiyim    Cevap: Bakkal dükkanı açmak için ustalık belgesi sahibi olmak şarttır. Büyükşehir belediyesi olan yerlerde mücavir alan sınırları içinde tekel alım satımı faaliyetinde bulunanlar basit usulden yararlanamazlar. Diğer yerlerde basit usulden yararlanılabilir. 
 Soru Tarihi:2009-03-18 22:08:58   Cevap Tarihi:2009-03-25 10:00:04

Soru: odamız bünyesinde basit usul muhasebesini tutuğumuz üyelerimizin vergi levhalarını oda olarak tastıkleye bilirmiyiz?    Cevap: Vergi levhaları, ancak vergi daireleri ve mali müşavirler tarafından tasdik edilebilir. Basit usul muhasebe hizmetlerinin gerçekleştirildiği odalarda Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesi uyarınca belge sahibi bir mali müşavirin çalıştırılması zorunludur. Dolayısıyla, oda bünyesinde çalışan mali müşavir, oda üyelerinin vergi levhalarını da onaylayabilir. Ancak, oda tüzel kişiliğinin vergi levhası tasdik etme yetkisi bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-03-24 00:08:16   Cevap Tarihi:2009-03-24 08:47:28

Soru: ODALAR DURDUKLARI YER İÇİN KİRA ÖDÜYORLARSA KİRA GİDERLERİNDEN MUAFMIDIR.    Cevap: Giderler için muafiyet olmaz. Gelirler için muafiyet olabilir. Odaların kanunla verilen görevleri arasında kira elde etmek olmadığı için kira gelirleri vergiye tabidir ve beyan edilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-04-07 11:18:50   Cevap Tarihi:2009-04-07 11:26:42

Soru: biz yer karoları imalatı yapan hidrolik karo pres makinaları yapmaktayız. bizim ürettiğimiz makinalar son kdv değişikliğine göre %8 kdv li olarak mı fatura edilecektir. teşekkür ederiz.    Cevap: Bazı mallarda KDV oranında geçici süreli indirim yapıldığı Bakanlar Kurulu Kararında karo pres makinaları yer almamaktadır. Ancak, daha sağlıklı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Edinme birimine başvurabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-04-15 16:28:48   Cevap Tarihi:2009-04-20 09:33:03

Soru: merhaba annem dikiş, nakış, dantel, dokuma işleri gibi ürünleri evinde imal ederek gelir elde etmektedir. isteğe bağlı sigortalı olmak istemekte vergi indirimden yararlanabilmesi için gerekli olan 'vergiden muaf esnaf belgesi' ni nasıl temin edebiliriz. teşekkürler    Cevap: Vergiden muaf esnaf belgesi için bulunduğunuz yerdeki esnaf ve sanatkarlar odasına başvurmalısınız. 
 Soru Tarihi:2009-05-03 20:43:46   Cevap Tarihi:2009-05-04 08:56:42

Soru: BELEDİYEDE ODAMIZ ADINA 1500 TL EMLAK VERGİSİ GÖZÜKMEKTEDİR.VERGİDEN MUAFIZ DİYE ÖDEMEMİŞTİK.NASIL İTİRAZ EDEBİLİRİZ.KANUNLA İLGİLİ YAZI BULAMADIM    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 65. maddesi "Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, KATMA DEĞER VERGİSİ VE EMLAK VERGİSİ HARİÇ her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır." şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla 5362 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 2005 yılından itibaren meslek kuruluşlarımız, sahip oldukları gayrimenkuller için emlak vergisi ödemekle mükelleftirler. 
 Soru Tarihi:2009-05-21 15:30:27   Cevap Tarihi:2009-05-21 16:39:14

Soru: Sicil kayıtları sırasında vergi kaydı isteme durumu var, vergi levhasını muhasebeciler ve mali müşavirlerinde onaylama yetkisi var.Ama şu varki ustalık belgesi istenmesin diye muhasebeciler şahısların meslek dallarını maliye kayıtlarına göre yazıp onaylamıyolar,bizde bundan dolayı mutlaka maliye onaylı vergi kaydı istiyoruz,bunu istemeyip muhasebecinin onaylamış olduğu vergi levhası ile işlem yapsak, sicil müdürlüğü açısından bir sıkıntı olurmu? Teşekkürler, iyi çalışmalar.    Cevap: 272 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, serbest muhasebeci mali müşavirler, sözleşme yaparak muhasebe defterlerini tuttukları mükelleflerin vergi levhalarını tasdik edebilirler. Mali müşavirlerin sözleşme yaparak muhasebe defterlerini tuttukları mükelleflere ait olması koşuluyla onayladıkları vergi levhaları, sicil işlemleri sırasında mükellefiyeti gösterir resmi bir belge olarak değerlendirilmelidir. 
 Soru Tarihi:2009-06-03 17:12:59   Cevap Tarihi:2009-06-12 16:40:05

Soru: BİR ESNAF KAÇ ÇEŞİT VERGİ ÖDEMEKTEDİR?    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar, mükellefiyetlerine göre farklı vergi ve harçlar ödemektedirler. Örneğin basit usulde vergiye tabi bir esnaf KDV, muhtasar ve geçici vergi ödemezken, gerçek usulde vergiye tabi bir esnaf bunların tamamını ödemekle yükümlüdür. Esnafın işyerine kayıtlı motorlu taşıtı varsa Motorlu Taşıtlar Vergisi öder, yoksa ödemez. İşyeri kendi mülkiyeti ise Emlak Vergisi öder, kiraysa ödemez. Bazı harçlar ve katılma payları da yine yararlanılan hizmete göre ödenmektedir. Bir esnafın, bu vergi, harç ve katılma paylarının tamamını ödemekle yükümlü olduğu varsayılırsa en fazla 27 çeşit vergi ve harç ödeyebilir. 
 Soru Tarihi:2009-06-08 12:44:47   Cevap Tarihi:2009-06-08 13:31:36

Soru: TESK-VERGİ SİSTEMİ HAK. İYİ GÜNLER YENİ HAZIRLANAN TESK-VERGİ SİSTEMİNDEN ALMIŞ OLDUĞUMUZ MÜKELLEFİYET BİLGİLERİNDE HATA VARDIR. MALİYE AKTİF GÖZÜKEN ÜYELERİMİZİ TERK OLARAK GÖSTERİYOR.    Cevap: Maliye kayıtlarında terk olarak gözüken mükellefiyetlerle ilgili olarak üyelerin bilgilendirilmesi ve vergi dairesindeki kayıtların kontrol ettirilmesi gerekmektedir. Vergi dairesinde aktif olduğu halde, Vergi Kaydı Bildi Sisteminde terk olarak gözüken bir işlem mevcutsa, en kısa zamanda üyenin vergi sicil bilgileriyle beraber Konfederasyona resmi başvuruda bulununuz. 
 Soru Tarihi:2009-06-12 14:12:37   Cevap Tarihi:2009-06-12 16:44:17

Soru: TESK-VERGİ SİSTEMİ HAK. İYİ GÜNLER YENİ HAZIRLANAN TESK-VERGİ SİSTEMİNDEN ALMIŞ OLDUĞUMUZ MÜKELLEFİYET BİLGİLERİNDE BASİT USUL VERGİ MÜKELLEFLERİ TAMAMI GERÇEK GELİR VERGİSİ OLARAK GÖZÜKMEKTE    Cevap: Vergi Kayıt Bilgi Sisteminde yer alan bilgilerde, mükellefiyet türü kısmında bazı sorunlar olduğu anlaşılmıştır. Sorunların çözümü için Maliye Bakanlığı ile çalışmalar devam etmektedir. Ancak, esnaf sanatkar tescil ve terkin işlemlerinde gerekli ve yeterli olan bilgi, üyenin gelir vergiisi mükellefi ya da vergiden muaf esnaf olup olmadığıdır. Mükellefiyetinin basit ya da gerçek usulde olması, sicil işlemlerini etkilememektedir. 
 Soru Tarihi:2009-06-15 11:09:56   Cevap Tarihi:2009-06-17 14:49:30

Soru: ben imalatçıyım. ekmek üretiyorum ürettigim ekmekleri bakkala veriyorum.sevk irsaliyesi 3 nüsha kesiyorum.bakkala 1 nüshasını vermemiz yeterlimi.2 nüshası bizde kalsa olurmu. bazı maliyeciler bakkala 2 nüsha verilmesi zorunlu diyor.bazı maliyecilerde 1 tanesini verseniz yeter diyor. HANGİSİ DOGRU.    Cevap: Sevk irsaliyesi 3 nüsha düzenlenir. Bir nüshası alıcıya, bir nüshası satıcıya, bir nüshası da taşıma işini yapana verilir. Malı, alan kendi taşıyorsa iki nüshası ona verilir, satan kendi taşıyorsa, iki nüshası kendinde kalır, bir nüshasını alıcıya verir. 
 Soru Tarihi:2009-07-01 16:17:49   Cevap Tarihi:2009-07-08 13:16:03

Soru: ODA OLARAK İŞYERİNİ KİRAYA VEREBİLİRMİYİZ. 1500,00TL KİRA GELİRİ VERGİYE TABİMİDİR.    Cevap: Oda tarafından kiraya verilen işyerinde kiracının yapacağı ödemelerden gelir vergisi kesintisi (stopaj) yapılacağından ayrıca beyanda bulunulmasına gerek bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-29 10:52:10   Cevap Tarihi:2009-12-29 13:44:06

Soru: basit usulde vergilendirilen bir mükellefimiz yünden dolayı tevkifat bedeli olarak fatura almış.bununla iligii kdv2 beyannamesi verilecekmi verileceksede beyanname ınetnet ortamından mı yoksa elden mi vergi dairesi verilmeli    Cevap: Basit usule tabi üyeler katma değer vergisi mükellefi olmadıkları için 2 numaralı kdv beyannamesi verme yükümlülükleri de bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-30 15:06:20   Cevap Tarihi:2010-01-11 17:26:21

Soru: Merhaba Devlet tarafından Sanaçılardan vergi alınmadıgı yonunde soylentiler gündemde idi. Ben heykel traş olarak işletiğim ve yanımda çalıştırdığım işçileri olan bir esnafım. Vergi muafiyeti gibi bir durum varmı? Varsa ben yararlanabilirimiyim? ve nerelere başvurmam gerekiyor acaba? Bu konu hakkında bilgi verirseniz çok sevinirm. Teşekkürler    Cevap: Heykeltraslarin, eserlerinin satisindan elde ettikleri gelirleri Gelir Vergisi Kanununun 18. Maddesine gore gelir vergisinden istisnadir. Ancak,bunlarin, vergi mukellefi olanlara yapmis olduklari satislari yine GVK'nin 94. Maddesi gore yuzde 17 oraninda vergi kesintisi yapilir. Daha detayli bilgi icin Gelir Idaresi Baskanligindan (www.gib.gov.tr) gorus alinabilir. 
 Soru Tarihi:2009-07-11 09:25:59   Cevap Tarihi:2009-07-11 11:02:57

Soru: odamız emlak vergisi hariç olmak üzere diğer vergilerden muaftır denilmekte 5362 sayılı yasanın ilgi bölümünde. Belediye tarafından odamıza çevre temizlik vergisi tahakkuk edilmiştir. bu vergiyi ödememiz gerekmektemidir?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 65. maddesine göre, "esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Dolayısıyla, meslek odalarının, hizmet binası olarak kullandıkları gayrimenkuller için çevre ve temizlik vergisi ödenmeyecektir. 
 Soru Tarihi:2009-07-13 13:47:19   Cevap Tarihi:2009-07-16 16:03:25

Soru: ilimizde aktif bulunan yani vergi mükellefi olan esnaflarımızın tespiti nasıl olmaktadır?teşekkürler...    Cevap: Bı konu için esnaf ve sanatkarların bağlı oldukları vergi dairesi ile görüşülmelidir. 
 Soru Tarihi:2009-07-20 14:47:04   Cevap Tarihi:2009-07-20 17:04:20

Soru: sn yetkili, ben ev hanımıyım,kendi ürünüm olan iğne oyası ve çeyizlik dantelleri haftalık semt pazarında satmak istiyorum.Bu satışı yapabilmem için bazı evraklara sahip olmam gerektiğini söylediler. Bu konuda detaylı bilgilendirme yaparsanız sevinirim. Saygılarımla    Cevap: Evde üretilen iğne oyası ve çeyizlik dantel gibi ürünlerin satışını yapanlar Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesine göre vergiden muaftırlar. Ancak, bu işleri yapanlar, 5362 sayılı Kanuna göre, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek odasına ve esnaf ve sanatkarlar siciline kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu kayıt işleminden sonra, pazarın olduğu belediyeye işgal harcı ödenmek suretiyle semt pazarında satış yapılabilir. 
 Soru Tarihi:2009-07-20 15:18:38   Cevap Tarihi:2009-07-20 17:01:23

Soru: benim vergi numaram görünmüyo ben izmirde esnafım vergi numaranım gönderilmesini istiyom çok aCELE basit usul olacak benimki hemide çok fatura kestiriyorum ilgilenirseniz sevinirim çok saolun size tşkkk ederim    Cevap: Gerçek kişilerin vergi numarası, T.C. kimlik numarası olarak yeniden düzenlenmiştir. Konuyla ilgili olarak bağlı olduğunuz vergi dairesiyle görüşmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-08-02 00:55:09   Cevap Tarihi:2009-08-05 11:08:06

Soru: BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN KULLANACAKLARI FATURA İRSALİYE VS.BELGELERİN BASIM VE DAĞITIM İZNİ BİLDİĞİMİZ KADARIYLA TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KONFEDESYODUR. KONFEDERASYONUMUZ DIŞINDA MATBAALAR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFİN KULLANACAKLARI BELGELERİ BASMA YETKİSİNE SAHİPMİDİR?    Cevap: TESK dışındaki kurumların ve matbaaların basit usule tabi esnaf ve sanatkarların kullanacakları belgeleri basma yetkileri yoktur. 
 Soru Tarihi:2009-08-07 14:40:49   Cevap Tarihi:2009-08-07 15:59:01

Soru: basit usul mükelleflere imza karşılığı verdiğimiz fiş ve faturayı kayıt ettiğimiz defteri notere tasdik ettirmemiz gereklimi yönetmelikte bulamadım    Cevap: Basit usulün gerçek usulden farkı, bu usule tabi esnaf ve sanatkarların muhasebe defteri tutmamalarıdır. Fiş ve fatura gibi evrakların tesliminin kayıt edildiği defter, bir çeşit tutanak niteliğindedir ve notere tasdik edilmesi gerekmemektedir. 
 Soru Tarihi:2009-08-13 10:38:13   Cevap Tarihi:2009-08-14 09:52:58

Soru: BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN KULLANACAKLARI FATURA İRSALİYE VS. BELGELERİ, MÜKELLEF DIŞINDA BAŞKALARI TESLİM ALABİLİR Mİ? VEYA NASIL ALABİLİR. YAPTIRIMLARI NELERDİR.    Cevap: Belgelerin teslimi konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır ancak, belgelerin mükelleflere bizzat teslimi esastır. Bu nedenle mükellef adına belge alacak kişinin, bu belgeleri almaya yetkili olduğuna dair noter onaylı bir vekaletname ibraz etmesi yeterlidir. Ayrıca, teslim tutanağında belgeleri teslim alanın adı, soyadı, adresi ve imzası bulunmalıdır. 
 Soru Tarihi:2009-08-25 09:30:47   Cevap Tarihi:2009-08-25 10:26:52

Soru: Eşim 1996 yılında (Çiltleme -kitap çiltleme)dalında bir işyeri açmiştı. 2 ay faaliyetten sonra kapatıldı. O zaman aile reisi olarak kayda alındım.O dönemde ben memur olarak çalışlmaktaydım.Şimdi emekli olarak toplam mal ve demirbaş maliyeti 2500 TL olan ve çekirdek,su ve kızarmış bütün tavuk satışı yapacak basit bir işyeri açmak istiyorum. Bana basit usulde vegilendirilmemin eşimin gercek usul vergi mükellefliğinden dolayı mümküm olmadığını söylediler. Oysa eşim CİLT İŞİ yani el sanatı, ben ise gıda işi yapacağım. GVK. nun 46. maddesi "Eş ve çocukların aynı işi yaptıklarında gerçek usulde vergilendirilir denmektedir. Oysa eşimin yaptığı işle benim işimin hiç bir bezerliği ve yakınlığı bulunmamaktadır.Ben bu gerekçe ile basit usulden faydalanamazmıyım? Teşekkürler.    Cevap: Aynı türden faaliyet olmaması nedeniyle diğer koşulları taşımanız halinde basit usule tabi olabilirsiniz. Ancak, maalesef bazı vergi daireleri, kanun maddelerini farklı yorumlayabiliyorlar. Bu nedenle, vergi dairesinden basit usule tabi olmanız konusunda olumlu bir sonuç alamazsanız, işyerini açmadan önce Gelir İdaresi Başkanlığından konuyla ilgili görüş almanız daha uygun olur. 
 Soru Tarihi:2009-09-01 13:33:35   Cevap Tarihi:2009-09-01 16:26:25

Soru: Her türlü taşımacılık işi yapan Basit Usul'e tabii mükellefler yanlarında sigortalı işçi çalıştırabilirler mi?    Cevap: Basit usule tabi mükellefler, kendileri de işinin başında bilfiil bulunmak koşuluyla sigortalı işçi çalıştırabilirler. 
 Soru Tarihi:2009-09-02 10:30:03   Cevap Tarihi:2009-09-02 12:16:34

Soru: Basit usul mükelleflerinin yanında ssk lı işçi çalıştırabilmelerine istinaden soruya ek olarak; bu çalışacak kişiler ssk da 4A mı yoksa 4B üzerinden mi kayıtları gerçekleştirilecek ve 4A üzerinden olmaları durumunda bildirgeleri nasıl verilecek.    Cevap: Basit usule tabi mükelleflerin yanlarında çalışanlar 4/a'lı olarak sigortalı çalıştırılabilirler. Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumuna işyeri açılış bildirgesi ve arkasından da çalışan için işe giriş bildirgesi verildikten sonra diğer çalışanlarda olduğu gibi aylık hizmet bildirgesi verilmelidir. 
 Soru Tarihi:2009-09-02 12:08:59   Cevap Tarihi:2009-09-02 12:13:36

Soru: Başvuru: 2635 nolu soruma verdiğiniz cevap için tşk ederim. peki oda olarak biz bildirgeleri nasıl vereceğiz kendi şifreimiz üzerindenmi yoksa ayrıca şifre mi alacağız.Eğer biz verirsek hizmet bedeli olarak 17 lira almaya devammı edeceğiz ?    Cevap: Meslek odalarının, üyelerine ait hizmet bildirgelerini verme yetkileri bulunmamaktadır. Aylık hizmet bildirgelerini ancak esnaf ve sanatkarların kendileri verebililirler. Bununla beraber, esnaf ve sanatkarlar, kendileri için almış oldukları şifreleri odalarda görevli mali müşavirlere vermek suretiyle bildirgelerini onların göndermelerini talep etmeleri mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-09-02 12:17:59   Cevap Tarihi:2009-09-02 14:07:14

Soru: bir odanın genel sekreteri olarak çalışan bir kişi ayn zamanda kendi adına bir iş yeri açablirmi,genel sekreterlik görevine zarar verimi.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 57. maddesinde genel sekreterlerin birden fazla esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında görev yapamayacakları belirtilmek olup kendi adlarına iş yeri açamayacaklarına dair ise yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-09-07 10:08:03   Cevap Tarihi:2009-09-07 14:01:47

Soru: Basit usule tabii ticari taksinin satışından dolayı değer artış kazanç vergisi ilgili vergi dairesince talep edilmiştir. Bu konuda tarafımıza bilgi verilmesi hususunu arz ederim.    Cevap: Basit usule tabi mükelleflerin satmış olduğu ticari taksiden elde edilen gelirin değer artış kazancı olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Danıştan 4. Dairesinin bu konuda 07.02.2007 tarihli, 2006/1584 Esas ve 2007/256 no.lu kararı da bu yöndedir. Vergi dairesinin, söz konusu kararın tersi yönündeki uygulaması, yukarıdaki Danıştay Kararı da esas alınarak dava konusu yapılabilir. 
 Soru Tarihi:2009-09-18 12:03:50   Cevap Tarihi:2009-09-18 13:16:11

Soru: İyi çalışmalar diliyorom. Basit usule tabi esnaflarımız KDV den muaflar fakat iade faturalarında toptancılar basit usul esnafımızın faturalarından KDV li fatura kesmektedirler.Kesilen bu faturalar için KDV beyanı vermek gerekir mi?    Cevap: Bir mal veya hizmetin satışı sırasındaki KDV oranı ne ise, o mal veya hizmetin iadesi sırasında düzenlenecek faturadaki KDV oranı da aynı olmalıdır. Basit usule tabi esnaf ve sanatkarların mal ve hizmet teslimleri KDV'den istisna olduğu için bunların düzenlemiş olduğu ve KDV içermeyen faturalara istinaden düzenlenen iade faturalarının da aynı şekilde KDV'siz olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-09-23 10:27:38   Cevap Tarihi:2009-09-23 10:48:13

Soru: BASİT USUL OLAN MUKELLEFLERIN ESNAF VE SANATKARLAR ODASINA UYE OLMA GIBI BIR ZORUNLULUGU VARMI 10 KISIYE SORDUMSAY 5 VAR 5 YOK DIYOR YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM SIMDIDEN TSK EDERIM    Cevap: Basit usulde vergiye tabi olmakla esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt olmak arasından doğrudan bir ilgi bulunmamaktadır. Ancak, her esnaf ve sanatkar, esnaf ve sanatkarlar siciline ve odaya kayıtlı olmak zorundadır. Bu nedenledir ki, basit usule tabi olanlar esnaf ve sanatkar oldukları için, esnaf ve sanatkarlar siciline ve esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt yaptırmak zorundadır. 
 Soru Tarihi:2009-10-10 13:49:35   Cevap Tarihi:2009-10-12 08:51:00

Soru: öncelıkle sorumun cevapı ıcın cok tsk ederım basıt usulde esnaf odasına kayıt zorunlulugu olup olmadıgını sormustum . ynlız soyle dıyorlar basıt usulde muhasebeyı esnaf sanatkarlar tuyor vergı baska turlu kabul etmıyor dıyrolar .tekrardan cokk tsk ederım ıyı calısmalar    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesine göre, basit usule tabi esnaf ve sanatkarların muhasebe işlemleri, bağlı oldukları odalarda oluşturulacak muhasebe bürolarında tutulur. Ancak, basit usule tabi esnaf ve sanatkarların bir muhasebeciyle anlaşma yapma zorunlulukları bulunmadığı için, isteyenler, muhasebelerini kendileri de tutabilirler. Bununla beraber, fatura, gider pusulası ve benzeri tüm evraklarını bağlı oldukları odadan temin etmeleri zorunludur. 
 Soru Tarihi:2009-10-12 11:31:01   Cevap Tarihi:2009-10-12 11:36:19

Soru: esnaf sanatkarlar odasına aıdat borcum oldugu ıcın baglı bulundugum oda bana fatura ve fıs vermıyor.basıt usulde calısan esnafım.fatura ve fıslerı kanun geregı matbaada bastıranıyorum.ne yapa bılırım    Cevap: TESK'in 2006/48 sayılı genelgesi gereği aidat borcunuz bulunsa dahi fatura ve benzeri belgeleri satın alabilmeniz gerekiyor. Satın alamadığınız belge için yazıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'na başvurabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-10-29 17:54:43   Cevap Tarihi:2009-11-03 15:14:57

Soru: Bir taksiden aldığım fiş üzerindeki tutarın ne kadarı KDV'dir?    Cevap: Taksi işleticisi basit usulde vergiye tabi ise taksi hizmeti KDV'den istisnadır. Taksi işleticisinin gerçek usulde vergiye tabi olması halinde yüzde 18 oranındaki KDV, ödediğiniz tutarın içindedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-31 14:52:14   Cevap Tarihi:2009-10-31 15:25:52

Soru: bayan kuaförü basit usulde vergiye kayıt olabilirmi. şartları nelerdir. bu konuda nelere dikkat etmeliyiz.    Cevap: Basit usule tabi olmanın şartlarını http://www.tesk.org.tr/tr/calisma/vergi/sirkuler/s59.pdf adresinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca, büyükşehir belediye sınırları içinde alım satım işleri yapanlar basit usulde faydalanamaz. Kuaförlük hizmeti basit usulden yararlanmaya engel değildir. Ancak, bu hizmetin yanında şampuan, saç kremi, cilt bakım ürünleri gibi ürünlerin satışının yapılması halinde basit usulden yararlanılması mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2009-11-01 16:53:19   Cevap Tarihi:2009-11-02 08:54:09

Soru: basit usul vergiye tabi olan mükellef yanındaki ssklı işçisine kıdem ve ihbar tazminatı çıkış halinde verebilirmi?    Cevap: 3 kişinin altında çalışanı olan esnaf ve sanatkarlar İş Kanunu hükümlerine tabi değildir. Dolayısıyla kıdem ve ihbar tazminatı ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Çalışan sayısının 3 kişiyi aşması halinde İş Kanunu gereğince kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-11-03 14:19:36   Cevap Tarihi:2009-11-04 16:11:52

Soru: 4139 NUMARALI SORUMUZA İLAVETEN:ODAMIZDA BASİT USULDE MÜKELLEF OLAN ÜYELERİMİZİN MUHASEBESİ TUTULMAKTADIR.İKİNCİ PERSONELİMİZE SEKRETER VEYA MUHASEBECİ ÜNVANI VERİLDİĞİNDE BU VE BUNA BENZER EVRAKLARA İMZA ATABİLİ Mİ? ( GENEL KURULA BÖYLE ÜNVANLAR SUNULUP KABUL EDİLDİKTEN SONRA)    Cevap: TÜRMOB dışında hiç bir kurumun bir kişiye muhasebeci ünvanıyla imza yetkisi tanıma hakkı yoktur. Ancak ve ancak 3568 sayılı Yasa gereğince kanuni süresi içerisinde staj yapıp yeterlilik sınavını kazananlar imza yetkili muhasebeci olabilirler. Basit usul hizmetleri için de 3568 sayılı Yasaya göre yetki almış muhasebeci veya mali müşavir çalıştırılması zorunludur. 
 Soru Tarihi:2009-11-03 17:07:50   Cevap Tarihi:2009-11-04 16:24:01

Soru: BEN 17 YAŞİNDAYİM TEKSİL ACMAK DUDUMUNDAYIM YAKLAŞİK 30 40 KİŞİ ÇALİŞTIRABİLÇEGİM UFAK Bİ ATOLYE AÇMAK İSTİYORUM AMA YAŞİM DAN DOLAYI RUHSAT VEGI VS VERİRLER Mİ ACABA    Cevap: 18 yaşından küçüklerin kanuni temsilcileri aracılığıyla vergi mükellefi olmalarında bir sakınca bulunmadığı için işyeri açmanizda hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. Ruhsat ve benzeri konular için açmayı düşündüğünüz işyerinin bulunduğu belediye ile görüşmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2009-11-05 07:21:58   Cevap Tarihi:2009-11-10 15:18:51

Soru: pendik kurtköyde vergiye taabi olmayan kaçak işçi çalıştıran bir iş yeri var bunu nereye bildirmem gerekiyor    Cevap: Vergilendirmeyi ilgilendiren konulardaki ihbarlar Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na veya o bölgenin bağlı olduğu vergi dairesine yapılabilir. Ancak, ihbarların yazılı, açık, anlaşılır ve imzalı olması şarttır. İmzasız ihbar mektupları vergi idaresince işleme konulmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-11-08 13:35:29   Cevap Tarihi:2009-11-09 08:35:41

Soru: ODAMIZA AİT HİZMET BİNASI SATIŞINDA KDV YÖNÜNDEN SORUMLULUĞUMUZUN OLUP OLMADIĞI HK.    Cevap: Satışı yapılacak gayrimenkul, odanın iktisadi işletmesine kayıtlı değilse, bu teslim KDV'nin konusuna girmemektedir. İktisadi işletmeye kayıtlı gayrimenkuller içinse, satış için fatura düzenlenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-13 15:27:03   Cevap Tarihi:2009-11-16 15:36:50

Soru: erkek berberliği yapmaktayım 2.ye işyeri açtığımdan gerçek gelire tabi tutuldum şimdi açtığım işyerini kapattığım halde tekrar basit usül vergilendirme sistemine dönebilirmiyim.ödemeler fazla geliyor bu sorunu nasıl hallederim şimdiden teşekkürler.    Cevap: Gelir Vergisinin Kanununun 46. maddesinin son fıkrasında, "Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, bir daha hiçbir şekilde basit usule dönemezler." ifadesi yer almaktadır. Bu düzenleme gereğince, tekrar basit usule dönmenin mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-11-16 15:21:35   Cevap Tarihi:2009-11-16 15:39:15

Soru: TEKEL ÜRÜNÜ(ŞARAP,BİRA DAHİL)SATIŞI YAPAN BASİT USUL ESNAFIN GERÇEK USULE GEÇMESİNDEKİ SATIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR.    Cevap: Basit usulden gerçek usule geçerken bir satış oranı hesaplanmamaktadır. Gerçek usulde, basit usulden farklı olarak işletme defteri veya bilanço usulüne göre tutulması gereken diğer defterler tutulmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-11-16 18:03:37   Cevap Tarihi:2009-11-17 16:50:43

Soru: vergi borcum varmı    Cevap: Kişilerin vergi borçlarının, Vergi Usul Kanununun 5. maddesi gereğince vergi mahremiyetine girdiğinden dolayı sadece ilgili vergi dairesi tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla vergi borcunuzu yalnızca bağlı olduğunuz vergi dairesinden öğrenebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-11-16 22:43:02   Cevap Tarihi:2009-11-17 16:48:46

Soru: ODAMIZA AİT HİZMET BİNASI SATIŞI SONUCUNDA TAPU HARCI ÖDEYİP ÖDEMEYECEĞİMİZ HAKKINDA    Cevap: Meslek kuruluşuna ait hizmet binasının satışı 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 65. maddesi gereğince tapu harçlarından istisnadır. 
 Soru Tarihi:2009-11-17 16:36:52   Cevap Tarihi:2009-11-17 16:47:12

Soru: ben telefon tamircisi olarak ufak bir dükkan açmak istiyorum telefon tamirciliği meslek okulu yok bunun için ustalık belgeside yok ben basit usulde vergiye girerek gsm teknik servis bakım yeri aömak istiyorum bu mümkünmü ?    Cevap: Basit usule tabi olmanın koşullarını taşıyor olmanız halinde basit usulde vergi mükellefi olarak telefon tamir dükkanı açmanızda yasal bir engel bulunmuyor. Daha detaylı bilgi için Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine başvurabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-02 21:53:24   Cevap Tarihi:2009-12-03 08:56:02

Soru: tunceli esnaf ve sanatkarlar sicil müdüresiyim.esnaf kayıt sistemini vergi kayıt sistemi arcılığıyla güncelleme yapıyorum.ancak vergi kayıt sisteminde pasif görünen bir kısım esnafım aktif durumda.bu nedenle güncellemeyi net bir şekilde yapamıyorum.yaptığım hata nerde?teşekkürler....    Cevap: Vergi kayıt sistemi, güncelleme yapmak amacıyla uygulanmamaktadır. Vergi kayıt sistemi, esnaf ve sanatkarların, oda ve sicil kayıtlarını sildirmek amacıyla başvurdukları sırada, vergi kaydının silinip silinmediğinin kontrolü amacıyla uygulanmaktadır. Esnaf ve sanatkarların başvurusu olmadan oda ve sicil kaydı re'sen silinemez. 
 Soru Tarihi:2009-12-04 08:38:48   Cevap Tarihi:2009-12-07 08:48:19

Soru: vergi borcumuzu ödeyemeyecek durumdayız esnaf olarak.vergi yapılandırması gündemdemi.?bu konuda bilgi almak istiyorum    Cevap: TESK olarak uzunca bir suredir bu konudaki talebimizi ilgili mercilere iletmekteyiz. Cok sayida esnaf ve sanatkarimiz benzeri sorunlari yasamaktadir. En kisa zamanda bir borc yapilandirilmasinin gerceklestirilecegini temenni ediyoruz. 
 Soru Tarihi:2009-12-20 11:16:58   Cevap Tarihi:2009-12-20 14:13:35

Soru: 52 k 4348 plakalı kamyonumu fenni muayene yaptırmak için fasta özel muayene istasyonuna götürdüm.Araçım kusurdan dolayı muayeneden ğeçmedi eksiklerimi tamamlayıp 7 gün sonra tekrar gittim bn yatırmış olduğum muayene harcı parasını tekrar aldılar yani harç parasını benden 2 sefer aldılar.alınan para doğrumudur.tşk iyi çalışmalar    Cevap: Muayene sonucuna göre "Ağır kusurlu veya Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.Bu araçlar muayene tekrarlarını 1 ay içerisinde aynı muayene istasyonunda yeniden ücret ödemeden yaptırabilmektedirler.Muayene tekrarı yapılmış olan veya 1 aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçların muayene ücreti tam olarak alınmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-08 10:52:22   Cevap Tarihi:2010-01-12 10:19:07

Soru: basit usül vergi mükelleflerinin 2009 yılı beyannamelerini muhasebeciler veremeyecek diyebir kanun varmı    Cevap: Yok. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 15:54:58   Cevap Tarihi:2011-01-21 20:45:00

Soru: KULLANMAKTA OLDUĞUMUZ TEK DÜZEN MUHASEBE DEFTERLERİNİ YIL SONU TASDİĞİNİ YAPTIRMADIK. İLİMİZDEKİ SANAYİ TİCARET İL MÜD.BAZI KOOP.ŞİKAYETTE BULUNDU VE YÖNETİM KURULU KİŞİ BAŞI 400.00 TL CEZA ALDILAR.BİZDE DE BÖYLE BİR SORUN YAŞANIRMI.BİLGİLENDİRİRMİSİNİZ.    Cevap: Yevmiye defterlerinin, (Türk Ticaret Kanununun 70. maddesi gereğince) en geç Ocak ayı sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılması gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-01-19 11:02:05   Cevap Tarihi:2010-01-19 11:13:17

Soru: Tarafımızca bilindiği gibi Basit usule tabi mükellerin fatura irsaliye vb basılı evrakların basım yetkisinin konfederasyonumuza ait olduğu bilinmektedir. ancak ilçemiz mal müdürlüğü basit usule tabi mükellefleri matbaalara yaönlendirmekte. matbaaların basit usule tabi miükelleflerin faturalarını basma yetkileri varmıdır.    Cevap: Basit usule tabi mükelleflerin kullanacakları faturaların basımı ile ilgili bir kanun maddesi bulunmamakla beraber, Maliye Bakanlığının yayımladığı bir iç genelge ile basit usule tabi mükelleflerin kullanacakları fatura ve benzeri belgeleri basma yetkisi TESK'e verilmiştir. Konu ile ilgili şikayetinizi somut olay ve örneklerle beraber doğrudan Maliye Bakanlığına yazabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-01-22 10:16:26   Cevap Tarihi:2010-01-25 11:34:55

Soru: organizasyon firması basit usul açılabilrmi    Cevap: Ticari faaliyet konusu içinde ilan, reklam, komisyonculuk ve benzerleri olmamak kaydıyla diğer koşulların sağlanması halinde açılabilir. 
 Soru Tarihi:2010-01-22 19:03:58   Cevap Tarihi:2010-01-25 16:33:16

Soru: merhaba iskenderun asım gündüz vergi dairesindeki kaydımı 20.10.2009 tairhinde terk ettim. aynı gün belen ilçesinde vergi kaydımı yaptırdım . oda ve sicil kaydım iskenderunda devam etmektedir. iskenderundaki odaya başkan adayı olabilirmiyim"    Cevap: Kaydınızın bulunduğu odanın seçimlerine katılabilirsiniz. Genel kurula katılım için önemli olan oda ve sicil kaydıdır. Vergi mükellefiyetinin nerede bulunduğunun bir önemi bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-25 11:31:29   Cevap Tarihi:2010-01-25 11:36:48

Soru: Basit usülde bir mükellef vergi dairesine kayıt yaptırıyor. Ancak ısrarla odaya kayıt yaptırmıyor. Bu Mükellef basit usülde kullanacağı belgeleri almak istiyor.Biz oda olarak odaya kayıtlı olmayan bir mükellefe basit usülde kullanacağı belgeleri vermek zorundamıyız?    Cevap: Basıt usulde vergıye tabı mukelleflere gereklı olan belgelerın vererılmesı zorunludur. Dıger taraftan, 5362 sayılı Kanunun 68. Maddesıne gore odaya ve sıcıle kaydını yaptırtabılısınız. 
 Soru Tarihi:2010-01-25 13:23:59   Cevap Tarihi:2011-01-21 20:50:00

Soru: Basit Usül vergi mükellefi Berber, Kuaför, Kantin vb gibi mesleklerde yanlarında çalışanlara sigorta yapılabiliyormu. Yapılıyorsa aylık ve üç aylık vergi muhtasar beyanname olacakmı. Sigorta işçi çalıştırırsa gerçek gelire geçermi. maddesi kanunu nedir. Teşekkürler kolay gelsin.    Cevap: Basit usule tabi mükellefler, Gelir Vergisi Kanununun 64. maddesine göre "diğer ücretli" olarak yanlarında yardımcı eleman çalıştırabilirler. Basit usule tabi olan mükelleflerin muhtasar beyanname verme yükümlülükleri bulunmadığı için, vergi dairelerinden alınacak vergi karnesinin doldurulması suretiyle çalışanın gelir vergisi ödenir. Yardımcı eleman çalıştırılması, diğer koşulların sağlanması şartıyla gerçek usule geçilmesini gerektirmez. 
 Soru Tarihi:2010-01-29 10:32:48   Cevap Tarihi:2010-01-29 10:37:26

Soru: merhaba hatayın iskenderun ilçeseinde kunduracılar oda başkanıyım vergi kaydım hatayın belen ilçesinde kayıtlıdır. iskenderun ilçesinde yeniden aday olabilirmiyim"    Cevap: Genel kurula katılma konusunda vergi kaydının bulunduğu yerin bir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan, genel kuruluna katılınacak olan odaya ve sicile kayıtlı olmaktır. 
 Soru Tarihi:2010-02-01 10:14:15   Cevap Tarihi:2010-02-01 10:32:34

Soru: BASİT USÜLE TABİ BİR VERGİ MÜKELLEFİNİN YANINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRMASI,BU İŞÇİYİ VERGİ DAİRESİNE DİĞER ÜCRETLİ OLARAK KAYIT ETTİRİP KARNE ÇIKARMASI VE AYNI İŞÇİYİ SGK.KAYIT ETTİRİP SİGORTA PRİMİ ÖDEMESİ ONUN BASİT USÜL VERGİ MÜKELLEFİYETİNİ BİTİRİRMİ? İYİ ÇALIŞMALAR.    Cevap: Bitirmez. Basit usule tabi olmanın şartları devam ettiği sürece basit usulde mükellefiyet de devam edebilir. 
 Soru Tarihi:2010-02-03 15:54:05   Cevap Tarihi:2010-02-03 16:06:00

Soru: inşaat ustasıyım fayanscı bu meslekle basit usul vergi ye tabi olabilirmiyim    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 51. maddesi gereğince inşaat ve onarma işi yapanlar basit usule tabi olamazlar. 
 Soru Tarihi:2010-02-07 15:52:25   Cevap Tarihi:2010-02-08 11:35:32

Soru: asgari üçret bürüt rakam 729.00 tl oda b.ş.k maaşı asgari net üçretin altında Asgari gecim hesaplaması asgari üçretin 729.00 tl den mi hesaplanır yoksa b.ş.k net almış olduğu maaşın bürüt üçretindenmi uygulama yapılacak teşekürler    Cevap: Başkana ödenen ücretin asgari ücretin altında olması halinde asgari geçim indiriminin, fiilen ödenen ücret üzerinde hesaplanması gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-02-10 12:55:38   Cevap Tarihi:2010-02-12 14:04:43

Soru: basit usül mükellefiyim.basit usül beyannanemi nerden alabilirim    Cevap: Tüm beyannameler, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesinden ücretsiz olarak temin edilebileceği gibi, herhangi bir vergi dairesinden de alınabilir. 
 Soru Tarihi:2010-02-10 19:30:50   Cevap Tarihi:2010-02-11 08:46:04

Soru: gercek usulde vergi mükellefiyim muhasebe tutmadan beyan verip işlemlerimi kendim takip edebilirmiyim? saygılar    Cevap: sistemdeki bir arıza nedeniyle sorunuz henüz ulaşmıştır. Gecikmeden dolayı özür dileriz. Gerçek usulde muhasebe tutmadan beyanname verilmesi yasal olarak mümkün değildir. Bir mali müşavirle anlaşmak ve defter tutmak zorundasınız. Aksi halde büyük cezalarla karşılaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-02-15 15:47:21   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:39:00

Soru: Ben bağımız çalışan bir mali müşavirim.Yani kendi müşterilerimim yanında Esnaf odasının da mali müşaviri olarak hem müşavirlik hemde danışmanlık yapmaktayım. Sorum, Esnaf odasının basit usul mükelleflerinin vergi levhasını tasdik edebilirmiyim. yoksa odada bağımlı çalışan bir mali müşavir mi vergi levhalarını tasdik edebilir.Tasdik edildikten sonra 25 hazirana kadar olan vergi dairesine verilecek listeyi esnaf odası kendi vergi dairesinemi bildirecek, Yoksa Mali müşavir kendi adına mı bildirecek. Teşekkür ederim    Cevap: Basit usul mükelleflerinin vergi levhlarını tasdik edebilirsiniz. Vergi levhalarının listesi (esnaf odası adına) mali müşavir tarafından vergi dairesine verilmelidir. 
 Soru Tarihi:2010-02-18 21:39:40   Cevap Tarihi:2010-02-19 16:38:50

Soru: Merhabalar, basit usule tabi olarak istanbul büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde börek satışı yapmayı düşündüğüm bir işyeri açabilirmiyim.    Cevap: Büyük şehir belediyesi sınırları içinde, üretim ve alım-satım faaliyetinde bulunanların basit usulden yararlanmaları mümkün bulunmadığından, börek satışından dolayı ancak gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olarak faaliyette bulunabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-02-23 00:16:22   Cevap Tarihi:2010-02-24 16:42:31

Soru: basit usulda vergi ödemekteyim yıllardır. bağlı oldugum dernekteki basılı evraklarımı kayp ettim ne yapabilirim ?    Cevap: Durumunuzu, bir dilekçe ile bağlı olduğunuz meslek odasına ve vergi dairesine bildirmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-24 15:29:15   Cevap Tarihi:2010-02-24 16:43:44

Soru: Odamız adına araç satın alımında KDV ve ÖTV den muafmıyız?Ya da muaf olcuğumuz bir oran varmı? Siyah plaka almanın sağlayacağı muaffiyetlikler varmı?KDv gb. Teşekkürler.    Cevap: Satın alma işlemlerinde geçerli bir vergi muafiyeti bulunmamaktadır. Tıpkı akaryakıt alırken vergisiz mazot veya benzin alınamadığı gibi otomobil alımında da vergilerin ödenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-25 09:37:42   Cevap Tarihi:2010-02-25 11:25:41

Soru: vergi affı değilde faiz oranlarında indirim yapılmasını neden başkanlar istemiyor devlet büyüklerinden    Cevap: Başkanlar 2 yıla yakın bir süredir bütün devlet büyüklerinden bunu istiyor. 
 Soru Tarihi:2010-03-03 23:42:58   Cevap Tarihi:2010-03-04 10:36:26

Soru: ODAYA AİT TAŞINMAZ DÜKKANLARIN KİRAYA VERİLMESİ DURUMUNDA KDV VE STP YÖNÜNDEN SORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR.    Cevap: Taşınmazın kiraya verilmesi işleminde KDV ve stopaj konusunda herhangi bir sorumluluk bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-03-04 17:20:17   Cevap Tarihi:2010-03-08 17:03:02

Soru: merhaba vergi borcum var şu an maaşlı çalışıyorum maaşıma el konulurmu teşekkürler    Cevap: Ücretler kısmen haczolunabilir. Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczolunamaz. Asgari ücretin üzerindeki aylıklara uygulanacak haciz oranı aylığın üçte birinden çok, dörtte birinden az olamaz. 
 Soru Tarihi:2010-03-05 19:59:16   Cevap Tarihi:2010-03-08 17:09:14

Soru: EFENDİM ÖNCELİKLE YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM BASİT USULDE MÜKELLEF FT VEYA P.S.F. DÜZENLEMEDİĞİNDE GÜNSONU TEK BİR FATURA İLE ....... TARİHLİ GÜNLÜK HASILAT TOPLAMI OLARK KESECEKTİ BURDA BENİM SORUM İSE BU GÜNLÜK HASILAT TOPLAMI FT MUTLAKA HER GÜN ATLANILMADAN MI KESİLECEK YADA HASILAT OLDUĞU GÜN MÜ ÇÜNKÜ YANLIŞ HATIRLAMIYORSAN BASİT USULE İLK GEÇİLDİĞİNDE HERGÜN KESİLMEDİĞİNDE VE TESPİTİ HALİNDE BU BASİT USUL HAKKINI KAYBEDECEĞİ VE 2.SINF GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİYET KAYDI AÇILACAĞIDIR ZAMAN AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLERİMİ SUNAR CEVABINIZI BEKLEMEKTEYİM SAYGILARIMLA HALİT KORMAN    Cevap: Basit usule tabi mukellefler, gun icindeki satislari icin gun sonunda tek bir fatura duzenleyebilirler. Satis sirasinda fatura veya fis kesilmesi halinde, gun sonunda ayrica belge duzenlemeye gerek bulunmamaktadir. Ayrica, gun icinde hic satis olmamasi halinde de gun sonunda belge duzenleme zorunlulugu bulunmamaktadir. 
 Soru Tarihi:2010-03-11 14:17:12   Cevap Tarihi:2010-03-11 14:27:47

Soru: basit usul beyannameleri odalar aracılığı ile gönderilebilmekte evrakları oda tarafından tutulabilmektedir.bunun için odaların oluşturacakları bürolarda 3568 sayılı kanunla yetki almış meslek mensubu çalıştırmaları gerekmektemidir.Odalar büro oluşturmamış ve 3568 sayılı kanuna yetki almış meslek mensubu bulundurmazlar ise bu konuda sorumlu odalarmı yoksa beyannamesini meslek mensubuna imzalatmamış mükellefmi olur    Cevap: Basit usul muhasebe islemleri icin odalarda 3568 sayili Kanuna gore yetki almis serbest muhasebeci mali musavir calistirilmasi zorunludur. Bu konuda sorumluluk ilgili Odanin olup mukellefin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. 
 Soru Tarihi:2010-03-13 21:55:39   Cevap Tarihi:2010-03-14 12:30:54

Soru: Gerçek usulde deftere tabi vergi mükellefiyim.Defterimi kendim tutmaktayım.Bu ayın kdv beyannamesini doldurmak için internet vergi dairesine girdiğimde, hesabınız kapatılmıştır.Uyarısı ile karşılaştım.Vergi dairesine bunun sebebini sorduğumda 2007 yılında çıkan bir genelgeye göre artık beyannamelerinizi muhasebeciler aracılığı verebileceksiniz cevabını aldım.ne yapabilirim.    Cevap: Beyannamelerinizi, bulunduğunuz yerdeki herhangi bir esnaf odasından veya esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinden ya da bir mali müşavir aracılığıyla gönderebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-03-15 11:30:33   Cevap Tarihi:2010-03-15 11:33:48

Soru: HERHANGİ BİR ODAYA VE BİRLİĞE HİÇBİR ŞEKİLDE KAYIT YAPTIRMAYAN BİR MÜKELLEFE BASİT USÜLDE KULLANACAĞI FATURA, PSF, V.B. GİBİ BELGELERİ ODALAR VEYA BİRLİKLER BELGE VERMEK ZORUNDAMIDIRLAR ? YANİ KİŞİ VERGİ DAİRESİNE KAYIT YAPTIRIP İLGİLİ VEYA KARMA ODAYA KAYIT YAPTIRMAZSA ODALAR BU KİŞİLERE BELGE VERMEZSE BUNUN CEZAİ SORUMLULUĞU KİME AİTTİR ?    Cevap: Vergi dairesine kayıt yaptırıp odaya kayıt yaptırmamak suçtur. Odaya ve sicile kayıt yaptırmadan faaliyet gösterenler hakkında yasal mercilere başvurulması gerekir. Basit usule tabi mükellefler, belgeleri temin etmek için ilgili odaya kayıt yaptırmak zorundadırlar. Yalnız, kanunlara göre odaya kayıt yaptırmak zorunda olmayanlara basit usul belgelerinin ilgili oda tarafından temini mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-03-15 15:32:38   Cevap Tarihi:2010-03-15 15:41:41

Soru: MESLEK ODASINDA MALİ MÜŞAVİR OLARAK ÇALIŞMAK İSTESEK. GV 46 GÖRE OLUŞTURULAN MUHASEBE BÜROSUNDA EN FAZLA KAÇ BASİT USUL MÜ KELLEFTEN SORUMLU OLURUZ. ?    Cevap: Sistemdeki bir arızadan dolayı sorunuz geç ulaşmıştır. Gecikmeden dolayı özür dileriz. Basit usul muhasebe bürosunda mali müşavir veya mükellef sayısında bir sınırlama yoktur. İhtiyaçlar ölçüsünde yeteri kadar meslek mensubu çalıştırılabilir. 
 Soru Tarihi:2010-03-16 11:55:25   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:37:00

Soru: Odlaarın gayrimenkullerini basit usule tabi olan işverene kira vermesinden dolayı vergiye tb iolur mu    Cevap: Vergi kanunlarında çok açıkça yer almayan bu konu ile ilgili olarak farklı görüşler bulunmaktadır. En sağlıklı sonuç için vergi dairesinden görüş alınması daha uygun olacaktır.  
 Soru Tarihi:2010-03-17 10:19:31   Cevap Tarihi:2010-03-30 14:54:00

Soru: GELİR V. KANUNU 46. MADDEYE İSTİNADEN ESNAF ODALARI BASİT USUL İŞLEM TAKİP ETMEKTEDİRLER. AMA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ YETERİ KADAR MESLEK MENSUBU ÇALIŞTIRMAK ŞARTI İLE. BURADA ÇALIŞTIRMAK DEYİMİ HİZMET AKDİNE BAĞLI (ssk lı)OLARAK MI, YOK SA SÖZLEŞME İMZALAMIŞ MESLEK MENSUBU OLMASI YETERLİMİ? DİĞER KONUDA YETERİ KADAR DEMESİ EN FAZLA KAÇ MÜKELLEFE BAKABİLECEĞİ ANLAMINA GELİYOR TEŞEKKÜRLER    Cevap: Çalıştırmak ifadesi, ücretli olarak istihdam etmek anlamına gelmekle beraber, sözleşme ile dışarıdan iş yapılması halinde de herhangi bir sorunla karşılaşılmamaktadır. "Yeteri kadar" ifadesi ise, muhasebe işlemlerinin aksamamasını sağlayacak sayıda meslek mensubunu ifade etmekte olup yasal bir sınırlama bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-03-17 12:52:50   Cevap Tarihi:2010-03-22 14:42:35

Soru: mülkiyeti esnaf kefalet kooperatine ait olan katı odamız burosu için kiralamış bulunmaktayız. Vergi dairesine Kira stopajı bedeli ödememiz gerekirmi,Odalar hangi vergilerden muaftır.teşekkürler    Cevap: Kiralanan gayrimenkulden gelir vergisi stopajı kesilerek muhtasar beyanname ile vergi dairesine yatırılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-03-23 16:13:00   Cevap Tarihi:2010-03-30 14:59:00

Soru: Şu anda Sigorta acentesinde SSK'lı olarak çalışıyorum. Çalıştığım işyerinden ayrılmadan bir minibüs alarak sabah akşam servis taşımacılığı da yapmak istiyorum, vergi ve SGK açısından durumum nasıl olur, teşekkürler    Cevap: Servis taşımacılığından dolayı gelir vergisi mükellefi olmanız gerekmektedir. Diğer taraftan sigortanız 4/a lı olarak devam edecektir. 
 Soru Tarihi:2010-03-26 15:30:00   Cevap Tarihi:2010-03-30 15:02:00

Soru: Firmalar kdv dahil diye fatura kesiyor Vergi Levhası olduğu için basit usul oluyormuş,bundan dolayı kdv dahil diye fatura kesebilirlermi    Cevap: Sistemdeki bir arıza nedeniyle sorunuz yeni ulaşmıştır. Gecikmeden dolayı özür dileriz. Basit usulde yapılan hizmetler KDV'den istisnadır. Bu nedenle fatura ve fişler, KDV'siz olarak kesilir. Ancak, belge üzerinde KDV tutarı ayrıca gösterilirse veya "DAHİL" ibaresi konulursa faturayı düzenleyenin bunu beyan etmesi gerekir. Hizmeti alanın da bu KDV tutarını indirmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-04-01 09:01:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:34:00

Soru: Harcırahlarda vergi muhafiyeti nekadar uygulanmaktadır.yurtiçi harcırahlarda asgari ücretin brüt tutarının 1/5 mi yoksa net ücretin 1/5 mi ödenir.teşekkür eder saygılar sunarım.    Cevap: Gelir vergisinden istisna harcırah tutarları gelire göre değişmektedir. Gelir gruplarına göre vergiden istisna harcırah tutarları şöyledir: 1.306,25 ve fazlası 39,00 1.295,94 - 1.306,24 33,00 1.169,85 - 1.295,93 30,00 1.009,37 - 1.169,84 27,50 814,21 - 1.009,36 25,00 814,20 ve daha aşağısı 24,00  
 Soru Tarihi:2010-04-02 12:30:00   Cevap Tarihi:2010-04-12 16:13:00

Soru: basit usül mükelleflerin gerçek usülde mükellefiyete geçişleri hakkında bilgi verirmisiniz.Defter tasdiki süresi,yazar kasa alımı işlemleri,vergi dairesine müracat işlemleri birde basit usüldeyken mal alım satımı işlemleri oluyor burdaki rakamları veya stok rakamını kdv sini işletme defterine geçtiğimiz zaman indirim olarak kullanabilirmiyiz.İyi çalışmalar diliyorum.     Cevap: Basit usulden gerçek usule geçmek için vergi dairesine başvurup, duruma göre işletme defteri veya bilanço usulüne göre tutulması gereken defterleri tasdik ettirmeniz gerekmektedir. Oldukça detaylı açıklama gerektiren bu bilgiler için bir mali müşavirden teknik yardım alabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2010-04-15 19:14:00   Cevap Tarihi:2010-04-16 10:32:00

Soru: aidat borcum var diye odamız parekende satış fişi vermiyor.bu yasalmıdır.daha önceki genelgeleriniz odalar tarafından dikkate alınmıyormu nasıl bir yöntem izlemeliyim.hangi genelgenin fotokopisini oda ya götürürsem bana fiş verirler teşekkür ederim    Cevap: 2006/48 sayılı genelgede konuyla ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu genelgeye www.tesk.org.tr adresinden ulaşılabilir. 
 Soru Tarihi:2010-04-07 09:34:00   Cevap Tarihi:2010-04-12 15:37:00

Soru: basit usül mükellefler zirai ve hayvansal ürünleri vergi mükellefiyeti olmayan köylüden aldıkları zaman müstahsil makbuzu ile alış yapabilirlermi ve vergi dairesine müstahsil ile alış yapılırsa vergi dairesine tevkifatın bildirimi nasıl olmalıdır açıklama yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar diliyorum.    Cevap: Basit usule tabi mükellefler, vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları mallar için müstahsil makbuzu düzenleyeceklerdir. Ancak, basit usule tabi mükelleflerin muhtasar beyanname verme yükümlülükleri bulunmadığından dolayı, müstahsil makbuzu üzerinde stopaj kesintisi yapılmayacak ve vergi dairesine de herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-04-10 13:22:00   Cevap Tarihi:2010-04-12 15:56:00

Soru: ben sigortalı bir işte çalışıyorum primlerim 30 gün üzerinden ödeniyor.ve ben iş yeri açmak istiyorum bakkaliye tekel bu iş yeri basit usul üerinde olabilirmi? deftere tabi lmadan defterimi bakkalar odası tutabilir mi?    Cevap: Sistemden kaynaklanan bir nedenle sorunuz yeni ulaşmıştır. Basit usulden yararlanabilmek için işin başında bizzat bulunmak esastır. Ancak, işyerinde bir kişiyi çalıştırmak basit usulden yararlanmaya engel değildir. Basit usule tabi olarak işyeri açmanız halinde muhasebe işlemleriniz oda bünyesiden yapılabilir. 
 Soru Tarihi:2010-04-10 20:58:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:29:00

Soru: Hususi kamyonetimle ticari yük taşıma basit vergi usulüne kayıt olmak isdiyorum.K1 belgesi alıp taşımacılık yapmak istiyorum.Hesaplarımı kendim tutabilirmiyim.Bilgilendirmenizi arz ederim.     Cevap: Basit usule tabi mükellefler muhasebe ve vergi ile ilgili işlemleri dilerlerse kendileri de yapabilirler. Ancak, teknik bir konu olan vergi ile ilgili işlemlerde hata yapılması olasılığı yüksek olduğu için bu işlemlerin meslek odasında oluşturulan muhasebe bürolarında yapılmasında fayda bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-04-10 23:02:00   Cevap Tarihi:2010-04-12 15:42:00

Soru: iyi günler ben esnaf odası genel sekreteriyim bağlı bulundupum ESOB katılım payı borcumuz olduğundan fatura ve fiş vermiyor na yapmalıyız    Cevap: 2006/48 sayılı genelgeyi hatırlatabilir veya konuyu TESK'e bir yazıyla bildirebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-04-12 16:12:00   Cevap Tarihi:2010-04-13 08:50:00

Soru: sayın başbakanımızın son açıkladığı esnaf destekleme paketinde bazı esnafların vergiden muafiyet belgesi alarak vergi kayıtları devam edeceğini belirtmiştir.Bundaki sınır odalarımızın yapmış olduğu basit usuldeki beyannameleri kapsamaktadır.Odalarımın gelirinin büyük çogunluğu basit usuldeki mükelleflerle ayakta durmaktadır.Bununla ilgili bir çalışmanız var mı.Birde odamızda çalışan personelimiz bu durumda ne olacak gelir olmadığı zaman    Cevap: Bir yanlış anlaşılma var. Mevcut durumda vergiden muaf olan esnaf ve sanatkarlar, "esnaf muaflığı belgesi" alarak kayıt altına alınacaklar. Basit usulde bulunanların muafiyet kapsamına geçeceği yönünde bir açıklama bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-04-13 14:04:00   Cevap Tarihi:2010-04-14 17:05:00

Soru: bayan kuförlük işine başlayacağım işyerinin mülkiyeti babama ait olduğundan işyerine bir kira bedelide ödemeyeceğim.Bununla ilgili olarak işyerine kira stopaj sorumluluğum varmıdır.Teşekkürler iyi çalaışmalar.    Cevap: İşyerine kira ödemediğiniz sürece, stopaj yükümlülüğünüz de bulunmamaktadır. Ancak, babanız Gelir Vergisi Kanununun 73. maddesi gereğince emsal kira bedeli tutarında kira geliri elde etmiş gibi beyanname vermeli vergisini ödemelidir. 
 Soru Tarihi:2010-04-26 10:38:00   Cevap Tarihi:2010-07-05 12:42:00

Soru: merhaba benim kalfalık bel gegem var dukan açamak istiyorum vergi TC kim lik numarası vergi adiaresine başvuradum bu şekilde bel gemi alana kadar dükkan işlete biirmiyim ?    Cevap: Dükkan açmanızda vergi yönünden herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak, ustalık belgesi gerektiren bir meslek kolunda faaliyette bulunacaksanız, kalfalık belgesiyle işyeri açmanız mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2010-04-26 21:41:00   Cevap Tarihi:2010-07-05 12:44:00

Soru: Tahta-Plastik oyuncak tamiri yapan bir kişi 2009 yılı vergi matrahı olarak en az ne kadar matrah bildirebilir. Basit usul beyannamesi olarak 500 tl lik bir tutar bildirmiştik. Vergi dairesi en az 650 tl bildirilmesi gerekmektedir dedi. Bu en alt limitlere nereden bakabiliriz.     Cevap: Gelir Vergisi Kanununda beyan edilecek vergi ile ilgili bir limit yer almamaktadır. Ne kadar kazanç elde edilirse bunun beyan edilmesi esastır. Kazanç yerine zarar edilen dönemde zarar da beyan edilebilir. Vergi dairelerinin bildirdiği asgari beyan tutarı yasal değildir. 
 Soru Tarihi:2010-04-28 16:29:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:26:00

Soru: Her yıl belediyeden kiralayarak işgaliye ödemesi yaptığımız gece pazarı standları için bu yıl belediye ve esnaf sanatkarlar odasının yaptığı anlaşma gereği esnaf ve sanatkarlar odası ile kira sözleşmesi yaparak odaya kira ödemesi yaptık.Vergi dairesine açılışımızı bu kira sözleşmesi ile yaptık.Muhtasar beyanname verirken oda adına stopaj yapmamız gerekiyor mu?    Cevap: Gerekiyor. 
 Soru Tarihi:2010-07-11 23:32:00   Cevap Tarihi:2010-07-12 13:59:00

Soru: mükellef kendi beyannamesi (kdv muhtasar v.v) kendi şifre alıp gönderebilirmi. bir had varsa bu had 2010 yılı için kaç lira    Cevap: Vergi beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi gerekiyorsa bunun için mükellef şifre alamaz ve beyannameyi de kendisi gönderemez. E-beyannameleri yalnızca mali müşavirler veya esnaf ve sanatkarlar odası/birliği mükellefin adına gönderebilir. 
 Soru Tarihi:2010-07-05 19:54:00   Cevap Tarihi:2010-07-12 14:01:00

Soru: 3 ay önce yeni işyeri açtım bu sene vergi verecemmi vermiyecemmi    Cevap: Sormak istediğiniz Gelir Vergisi ise, 2010 yılında elde ettiğiniz kazancın vergisini 2011 yılı Şubat(basit usulde) veya Mart ayında beyan edeceksiniz. 
 Soru Tarihi:2010-07-16 09:10:00   Cevap Tarihi:2010-07-19 09:13:00

Soru: ölen bir s.m.m.m kestigi muhasebe üçretlerinden dogan stopaj iadesini ailesi alabilirmi ? bilgiledirirseniz çok sevinirim tşk.    Cevap: Stopaj iadesi tahakkuk etmiş ise varislerin alması gerekir. Daha detaylı bilgiyi TÜRMOB veya Gelir İdaresi Başkanlığından alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-07-17 08:07:00   Cevap Tarihi:2010-07-19 09:15:00

Soru: Basit Usül Mükellefiyim.Basit Usulde Ticari Kazanç Mükellefi bir esnaf POS makinesi kullanabilir mi? Kullanması durumunda KDV bayannamesi vermek zorunda mı? tşkr.    Cevap: Basit usule tabi esnaf ve sanatkarların POS cihazı kullanmasında hiç bir kanuni engel bulunmamaktadır. Bunun için KDV mükellefi olunması gerekmemektedir. Ancak, olası bir incelemede ispat külfetinin yerine getirilebilmesi için POS cihazı ile yapılan tahsilatla aynı tutarda fatura veya fiş kesilmesine dikkat edilmelidir. 
 Soru Tarihi:2010-07-30 11:16:00   Cevap Tarihi:2010-07-30 14:52:00

Soru: şubat 1998 model reno clio özel aracım var.Vergiden muaf olabilirmiyim.Muaf olabilmem için gibi şartlar gerekiyor.    Cevap: Sözünü ettiğiniz vergi, motorlu taşıtlar vergisi ise bu vergiden herhangi bir muafiyet söz konusu değildir. 
 Soru Tarihi:2010-08-07 20:23:00   Cevap Tarihi:2010-08-17 16:04:00

Soru: odamıza kaydı olmadığı halde vergi kaydı olan basit usuldekilerin muhasebe işlerini yapmamızda bir sakınca var mı ayrıca odamıza kaydı olmayıpta bu şekilde basit usuldeki vergi kaydı olanlara tesk programından fiş ,fatura gibi evrak vermemiz doğru mu.saygılarımla    Cevap: Odaya kaydı olmayan esnaf ve sanatkârların basit usul muhasebe işlemleri odalarda yapılamaz. Ancak, bunlara odalarca basit usul belgelerinin verilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-08-11 13:03:00   Cevap Tarihi:2011-01-27 09:44:00

Soru: Fatura ile tahsil edilen kira gelirlerinde stopaj kesilirmi?    Cevap: Kesilmez. Fatura tutarı üzerinden yüzde 18 oranında katma değer vergisi ödenir. 
 Soru Tarihi:2010-08-11 14:43:00   Cevap Tarihi:2010-08-17 16:05:00

Soru: iyi günler basit usülde vergi mükellefin beyannamesini süresinde verilmedi ve vergi levhası tasdik edilmedi süresinden sonra beyannamesi elektronik ortamda verildi fakat vergi levhası tasdik olacağından vergi levhası tasdiki süresinde olmadığından dolayı vergi dairesi dilekce istiyor vergi levhasını süresinde tasdik yaptırmadığından dolayı nasıl bir dilekce yazılması gerek yardımcı olursanız sevinirim.örnek dilekce varsa gönderebilirmisiniz.    Cevap: Vergi levhasının tasdiki için özellikli bir dilekçeye gerek bulunmamaktadır. Dilekçenizi vereceğiniz günün tarihini yazarak "ekteki vergi levhamın onaylanmasını saygılarımla arz ederim." şeklinde bir dilekçe yeterli olacaktır. İdare açısından önemli olan, vergi levhasının onaylanması için başvurduğunuz tarihin resmi olarak kayıtlarda yer almasını sağlamaktır.  
 Soru Tarihi:2010-08-26 10:38:00   Cevap Tarihi:2010-08-26 12:13:00

Soru: 1997 yılında devlete vergi borcum var.bir türlu ödeyemedim.bakkal işletiyorum.ekmak paramı zor kazanıyorum.şimdi esnaf kredisi veriyorlar.bundan yararlanmak istiyorum.ama korkuyorum.25tl kredi almak istiyorum.devlet bana kredi verirse akrabam kefil olacak AMA KREDİ VERDİĞİ DÜŞÜNELİM VERGİ DAİRESİ KREDİ ÇIKARSA VERGİ BORCUMA MAHSUP EL KOYARMI.KREDİ ALIP BAKKALIMI AYAKTA TUTABİLİRMİYİM.VERGİ TAKSİTLENDİRME İSTİYORUM FAİZİN NORMAL YAPSINLAR ÖDEYELİM.ESNAF KREDİSİ ALBİLİMİYİM.TEŞŞEKKURLER HİZMETİNİZE.    Cevap: Öncelikle vergi borcunuz için 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirme başvurusunda bulunabilirsiniz. Vergi borcunuzun taksitlendirilmesi halinde banka hesabınıza geçecek olan kredi için haciz işlemli uygulanmaz. Aksi halde bankadaki paranız vergi dairesince haczedilebilir. 
 Soru Tarihi:2010-08-26 12:23:00   Cevap Tarihi:2010-08-26 17:23:00

Soru: basit usul vergide devam etmekte olan dükkanım var kapanış yapabılmem için neler yapmam gerekiyor    Cevap: Muhasebe işlemleriniz, meslek odasında yapılıyorsa önce meslek odasına gitmeniz, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardında bağlı olduğunuz vergi dairesinden terkin işlemini yapmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-08-30 11:52:00   Cevap Tarihi:2010-08-31 11:26:00

Soru: ASIL İŞİ GAYRİMENKUL ALIM SATIMI OLMAYAN BİR TİCARET ERBABI GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ, 2009 YILINDA 10,000,-TL.YE ALDIĞI BİNAYI 2010 YILINDA 11,000,-TL.YE SATMIŞTIR. GAYRİMENKULUN ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ YAPILDIKTAN SONRA GERİYE KALAN KAZANCI GELİR VERGİSİ BEYANINDA BEYAN EDİLECEK Mİ ? YOKSA 2010 YILI İÇİN 7700 TL TUTARINDAKİ İSTİSNANIN ALTINDA KALDIĞI İÇİN HİÇ BEYAN EDİLMEYECEK Mİ? İ MAİL ADRESİME BİLGİ VERİRSENİZ MEMNUN OLURUM     Cevap: İstisna sınırının altında kaldığı için Gelir Vergisi Kanununun 86/1.a maddesi gereğince beyanname verilmeyecektir. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilse dahi bu gelir, beyannameye dahil edilmeyecektir. 
 Soru Tarihi:2010-09-04 11:48:00   Cevap Tarihi:2010-09-06 11:42:00

Soru: İŞLETMEMİZ BİR ŞAHIS FİRMASIDIR. İŞLETMEMİZİN YILBAŞI ÖZ SERMAYESİ 260,000,-TL DİR. YIL İÇERİSİNDE İŞLETME SAHİBİNİN İŞLETMEYE 700,000,-TL BORÇ PARA VERMİŞTİR. 331.ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ ALACAK BAKİYESİ VERMESİNİN ANLAMI , ORTAĞIN İŞLETMEDEN ALACAKLI OLMASI ANLAMINI TAŞIMAKTADIR. SERMAYE ARTIRIMINA GİTMEK İSTİYORUM. ORTAĞA OLAN BORCUN SERMAYEYE İLAVESİ VERGİ YASALARIMIZ YÖNÜNDEN HERHANGİ BİR SORUN TEŞKİL ETMEKTEMİDİR ? BU KONUDA BENİ AYDINLATMANIZI DİLERİM.    Cevap: İşletmeniz kurumlar vergisi mükellefi ise, Kurumlar Vergisi Kanununun 12. maddesine göre, ortaktan alınan borcun, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin 3 katını aşan kısmı örtülü sermaye sayılmaktadır. 700 bin TL olan borç, öz sermayenin 3 katını aşmadığı için örtülü sermaye konusunda sorun bulunmamaktadır. Ancak hesap dönemi içindeki hareketlerin kontrol edilmesi yerinde olacaktır. İşletmeniz gelir vergisi mükellefi ise, Gelir Vergisi Kanununun 41. maddesine göre, işletme sahibinden alınan borç için ödenen faiz gider yazılamamaktadır. Diğer taraftan, ortağa olan borcun sermayeye eklenmesinde vergi mevzuatı açısından bir sakınca bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-09-13 14:29:00   Cevap Tarihi:2010-09-13 15:24:00

Soru: BASİT USULDE VERGİ MÜKELLEFİNİN YANINDA SİGORTALI ÇALIŞAN EŞ ÜCRET ALMIYORSA DİĞER ÜCRET YÖNÜNDEN DURUMU    Cevap: Basit usulde vergiye tabi mükellefin eşinin, işyerinde sigortalı olarak çalışması halinde Gelir Vergisi Kanununun 64. maddesine göre diğer ücretli olarak vergi karnesi doldurmak suretiyle gelir vergisinin ödenmesi gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2010-09-15 21:12:00   Cevap Tarihi:2010-09-16 08:44:00

Soru: bır mıktar vergı borcum var kuçukbı işyeri açmak istıyorum vergı daıresı tarafından bı sorun çıkarmı ayrıca ddukkanı kredı çekerek açmak istıyorum saygılar    Cevap: Vergi borcunuzun tahsili için takip yapılabilir. Vergi borcunun bulunması işyeri açmaya engel değildir. bazı bankalar, vergi ve prim borcunun bulunması halinde kredi vermeyebiliyor. Farklı bankalardan kredi araştırması yapabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-09-19 14:07:00   Cevap Tarihi:2010-09-21 11:37:00

Soru: 07/04/2002 ile 25/08/2002 arasında işletmecilik yaptım ve işlerımın götü gitmesinden dolayı işyerımı kapattım o tarihe kadar olan pıorcumu ödemek için gitiğimde vergidairesine o zamanlarda anlaşamadım ve öylece kaldı hiç bir işlem yapılmadı ve TERK gözüküyorum şimdi araştırdığımda ise işlem yapılmadı ise porcunuz zaman aşımına uğramış tır dıyorlar ama ben korkuyorum karşıma cıkıcak diye ne yapabilirim. bağ-kurumda hala acık duruyor onun hakkında nasıl işlme yapabilirım saygılarımla teşekkürler    Cevap: Vergide zaman aşımı 5 yıldır. 2002 yılına ait vergi borcunun zaman aşımına uğramış olması mümkün. Ancak, zaman aşımını durduran durumlar da bulunmaktadır. Vergi borcunuz için zaman aşımı süresi durmuş ve yeniden başlamış olabilir. Ekim ayında vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda bir yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Bir süre daha bekleyip gelişmelere göre vergi ve prim borçlarınızı yeniden yapılandırarak uzun vadeli taksitler halinde ödeyebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-09-20 14:07:00   Cevap Tarihi:2010-09-21 11:41:00

Soru: İyi günler basit usülde vergi mükellefi olan esnaf sanatkarlar basit usülde kalması için 2010 yılında mal alımları ve mal satışları ne kadar olması gerek bilgi verirseniz sevinirim.    Cevap: BASİT USULE TABİ OLMANIN PARASAL ŞARTLARI 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 60.000 TL’yi, yıllık satışlarının tutarı ise 90.000 TL’yi aşmaması 2. Yukarıda yazılı olanları dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatının 30.000 TL’yi aşmaması 3. 1 ve 2 numaralı satırlardaki işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satışlarının tutarı ile iş hasılatı toplamının 60.000 TL’yi aşmaması 4. Yıllık emsal kira bedeli veya yıllık kira bedeli toplamının B.şehir Bel.sınır. içinde 4.300 TL’yi, diğer yerlerde 3.000 TL’yi aşmaması gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2010-09-20 14:10:00   Cevap Tarihi:2010-09-21 11:45:00

Soru: İyi günler, ben emekliyim, evimde ahşap işleri ile uğraşmaktayım. Belediyeden onaylı olan yerde stand açarak hediyelik eşya satışını yapmak istiyorum.. Bunun için vergiden muafiyet mümkün müdür? Eğer mümkün ise ne gibi belgeler gerekiyor? Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim..     Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesine göre bir işyeri açmaksızın yapılan hediyelik eşya satışı nedeniyle gelir vergisinden muaf bulunmanız gerekmektedir. Ancak, yine de ileride sorun yaşamamak için vergi dairesinden bir görüş almanızda fayda var. Vergi dairesinin, gelir vergisinden muaf olacağınıza dair yazılı görüş vermesi halinde, bulunduğunuz yerdeki esnaf ve sanatkarlar sicili ile esnaf ve sanatkarlar odasına üye olmanız gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-09-20 17:25:00   Cevap Tarihi:2010-09-21 12:00:00

Soru: Esnaf Odamıza bir hizmet aracı almayı düşünüyoruz.Araç alımlarında odalara tanınan herhangi bir vergi muhafiyeti ya da istisnası var mıdır?Teşekürler.    Cevap: Satın alınacak araç sıfır kilometrede ise, ÖTV ve KDV'nin ödenmesi gerekmektedir. Ancak ikinci el araçlarda, satıcı vergi mükellefi değilse, herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu değildir. Satıcının vergi mükellefi olması durumunda ise KDV'nin ödenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-10-06 16:33:00   Cevap Tarihi:2010-10-11 15:03:00

Soru: esnaf odalarının basit usul ve gelir vergisi mükelleflerin muhasebesini tutmaya yetkisi varmıdır. odalar vergi dairesinden aldıkları şifre ile gelir vergisi mükelleflerinin beyanlarını gönderebilirmi?     Cevap: Esnaf ve sanatkârlar odalarında sadece basit usulde vergiye tabi olanların muhasebe işlemleri yapılabilir. Bunu da odalarda çalıştırılması zorunlu olan mali müşavirler yapabilirler. Odaların beyannameleri elektronik ortamda göndermeye aracılık etme yetkisi bulunmaktadır.  
 Soru Tarihi:2010-10-11 13:38:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:23:00

Soru: mesleği terk eden üyelerin odalardan öncelikli olarak belge iptal tutanağı işlem,i yapılıp bağlı bulunduğu vergi dairesine gidip kapanış müracaatı yapar bu esnada vergi dairesi yoklama fişi verir mükellefe 7-10 gün sonra kapanış işlemi yapıcağını söyler.üye bu arada odaya gelip mal,ye terk yazısı olmadan sadece yoklama fişi ile kapanış işlemi yapabilirmi oda olarak üyenin kaydını silmek için istenmesi gereken asıl evrak nedir.teşekkürler.    Cevap: Oda ve sicil kaydında, vergi kaydı esastır. Oda ve sicil kaydının silinebilmesi için mutlak surette vergi kaydının silinmiş olması ve bunun belgelenmesi gerekir. Yoklama fişi, vergi kaydının terkin edildiğini göstermez ve bu nedenle oda ve sicil kaydının silinmesinde ispat edici belge olarak dikkate alınmaz. 
 Soru Tarihi:2010-10-12 14:47:00   Cevap Tarihi:2010-10-14 10:46:00

Soru: basit usule tabi olanlar ikinci dükkanı açabilirmi prosedür nedr?    Cevap: Basit usule tabi olanlar, basit usule tabi olmanın şartlarını taşıdıkları sürece ikinci dükkanı açabilirler. Ancak, basit usule tabi olmanın şartları arasında "kendi işinin başında bilfiil bulunmak" koşulu arandığı için birden fazla işyerinde faaliyette bulunmak vergi dairesi ile esnaf arasında ihtilaflı bir duruma neden olabilir. Diğer taraftan, benzer durumdaki esnaf ve sanatkârların daha önce açmış oldukları davalarda, esnafın lehine verilmiş örnek yargı kararları da bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-10-19 15:52:00   Cevap Tarihi:2010-10-20 12:20:00

Soru: basit mükellefi olan minibüs sahibi yanında 30 günden devamlı sigortalı şöför çalıştırabilirmi çalıştırabilirse vergi dairesi gerçek usulden mükellefi devamlı işçi çalıştırıyor diye gerçek usule geçirirmi işçi için diğer ücretli olarak vergi dairesine bilidirse bile yinede gerçek usule geçirimi işçinin devamlılık arz etmesinden dolayı işvrenin işçi çalıştırması herhangi bir mucbir sebeb değil çalışma saatlerinin minibüs işletmeciliğinde uzun olmasından dolayı şöför kullanması gerekmektedir şimdiden teşekkürler    Cevap: Basit usule tabi minibüs sahibinin, yanında şoför çalıştırması, basit usule tabi olmaya engel değildir. İlgili kanun maddesi Gelir Vergisi Kanunu, md. 47/1. Diğer şartlar devam ettiği sürece, yanlarında şoför çalıştıranların, basit usulde mükellefiyet devam eder. 
 Soru Tarihi:2010-10-23 04:37:00   Cevap Tarihi:2010-10-26 17:07:00

Soru: iyi gunler son gunlerde ticari taksi dolmuş vs calışan şöförlerin sigortalı yapılma zorunlulugu geldiği söyleniyor ve şu anda kimsenin tam olarak birşey bildiği yok basit usulde vergi veren ticari taksiler yanlarında çalıştırdıgı şöför ssk yaparsa deftere vtabi olup basit usulden cıkmazmı aydınlatırsanız sevinirim?    Cevap: Taksi, dolmuş ve benzeri ticari araç sahiplerinin, yanlarında çalışan şoförleri zorunlu SSK'lı (4/a'lı) yapması yeni bir uygulama değil. 5362 sayılı Kanunla, şoförler esnaflıktan çıkarılıp, işçi durumunda getirildiği 21 Haziran 2005 tarihinden itibaren şoförlerin zorunlu SSK'lı (4/a'lı) olması gerekiyor. Şoförlerin sigortalı çalışması basit usulden yararlanmaya engel değil. 
 Soru Tarihi:2010-10-25 02:57:00   Cevap Tarihi:2010-10-26 17:12:00

Soru: 1 mükellefim 10 m2 işyerinde tuhafiye işi yapmaktadır.işi bırakıactır.yeni başlayacak olan kişinin daha önceden vergi kaydı yok kirası 100 tl bu kişi basit usul olabilirmi? tşk.     Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48. maddelerinde yer alan diğer koşulların topluca taşınması halinde basit usulden yararlanılabilir. Daha detaylı bilgi için vergi dairesi ile görüşülmelidir. 
 Soru Tarihi:2010-10-30 11:21:00   Cevap Tarihi:2011-01-18 17:12:00

Soru: kayıtlı vergi mükellefleri şahsı adına inşaat yaptığında sigortalı işçilere ait stopaj beyanlarını bildirmek zorundamıdır. basit usul olması durumu değiştirirmi? teşekkürler    Cevap: Özel inşaat için çalıştırılan işçilere ödenen ücretler için muhtasar beyanname verilmez. İşçiler, Gelir Vergisi Kanununun 64. ve Vergi Usul Kanununun 247 - 252. maddelerine istinaden vergi karnesi doldurmak suretiyle vergilerini kendileri öderler. İşçinin ödemediği vergiden işveren de sorumludur. 
 Soru Tarihi:2010-10-30 12:53:00   Cevap Tarihi:2010-11-01 11:23:00

Soru: bayan kuaförlüğü işleten bir basit usul vergi mükellefi pos makinesi kullanabilir mi?    Cevap: Kullanabilir. 
 Soru Tarihi:2010-11-01 17:09:00   Cevap Tarihi:2010-11-08 11:40:00

Soru: üye sayısı 100 ün altına düştüğü için mahkeme kanalıyla mart 2010 da kapatılan terziler odasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım.2008 2009 yıllarını kapsayan vergi dairesi tarafından adıma ödeme emri gönderildi.odanın vergi borcundan dolayı.kapatılan odaların alacak ve borçları bir üst birlige devredilir diye biliyorum.bu konuda aydınlatırmısınız teşekkür ederim.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 15. maddesine göre, tasfiye olan odaların alacakları ilgili Birliğe devredilir ancak borçları devredilemez. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun mük.25. maddesine göre de tüzel kişiliği bulunmayan teşekküllerden tahsil edilemeyen kamu alacakları, bu teşekkülleri temsil edenlerin şahsi mal varlıklarından tahsil edilir. Dolayısıyla, vergi dairesince yapılan işlem, ilgili kanunlara göre doğrudur.  
 Soru Tarihi:2010-11-02 22:04:00   Cevap Tarihi:2010-11-08 14:04:00

Soru: ben 6m2 bir dükkan kiraladım hediyelik cam eşya satışı yapıcam ama deftere tabimi yoksa basit usulden mi göstermem gerekiyor teşekkirler    Cevap: Cam eşyayı kendiniz üretmeyip bir yerden satın alıyorsanız, diğer şartları taşımanız halinde basit usulden yararlanabilirsiniz. Kesin bir cevap verebilmek için daha detaylı bilgi gerekmektedir. Bu nedenle bulunduğunuz yerdeki vergi dairesi ile görüşmenizi öneririz. 
 Soru Tarihi:2010-11-05 17:12:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:21:00

Soru: USTALIK BELGESİNE SAHİP DEĞİLİM AMA Arkeoloji MEZUNUYUM TAKIYLA KULLANILMAK ÜZERE İŞLENMİŞ TAŞ SATMAK ÜZERE TEK BAŞIMA ÇALIŞACAĞIM KÜÇÜK BİR DÜKKAN AÇMAK ÜZEREYİM BASİT ÜSÜLLE VERGİLENDİRİLİP ODANIZA KAYIT OLMAK İSTİYORUM OLABİLİR ŞARTLARINI GÖNDEREBİLİRMİSİNİZ    Cevap: Sorunuzda sözünü ettiğiniz faaliyetinizden dolayı büyük şehir belediyesi sınırları içinde basit usulden yararlanamazsınız. Takı tasarım faaliyeti ustalık belgesi gerektiren bir meslek koludur. İşyeri açılışı için gerekli bilgilere www.tesk.org.tr adresinden ulaşabilir, daha detaylı bilgi için ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına başvurabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-11-08 12:27:00   Cevap Tarihi:2010-11-08 14:29:00

Soru: Ben bilgisayar tamiri yani teknik servis ve flim satmayı düsünüyorum bu isleri yapacagım için hangi vergiye kayıt olmam lazım birde flim kopyalama yasak fakat bunun izin belgesi oldugunu duydum acaba bu izin belgesi nereden alınıyor sorumun cevapını msn adresime gönderirise sevinirim simdiden tesekkür ederim    Cevap: Öncelikle gelir vergisi mükellefi olmanız gerekiyor. Basit usulde vergiye tabi olup olamayacağınızı bulunduğunuz yerdeki vergi dairesinden öğrenebilirsiniz. Film kopyalama konusundaki izin için Kültür Bakanlığı ile görüşmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2010-11-23 00:05:00   Cevap Tarihi:2010-11-23 08:37:00

Soru: annem 2006yilinda bakurdan emekli oldu sonra vergi kaydini abim 2000tarihine sildirmis esnaf sanatkarlar odasi kaydi 2006 bakur emeklisini durdurdu vergi kaydimi 2006olarak duzeltememmi birde kayit silerken verki kaydini kapatirken mukellefin yerine olu kapatmasi normalmi vekalet olmadan tesekkur ederim    Cevap: Vekaletname olmadan başkasına ait vergi kaydının kapatılması mümkün değildir. Vergi kaydını 2006 olarak düzeltemezsiniz. Düzeltmeniz halinde başkaca büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin, 2000 yılından 2006 yılına kadar verilmeyen beyannameler için büyük vergi cezalarına muhatap kalabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2010-11-26 01:58:00   Cevap Tarihi:2010-11-26 09:01:00

Soru: arkadaşlar ben birtane oto döşeme dükkanı açmak istiyorum. yıllık satışım 5 milyarı geçmez. ama muhasebe bilgim var bunun için mutlaka birtane muhasebeciye defterimi vermek zorundamıyım yoksa kendim tutabilirmiyim lütfen cevap bekliyorum. saygılarla    Cevap: muhasebenizi kendiniz tutabilirsiniz. Ancak, vergi ve diğer mali mevzuatı yakından takip etmekte güçlük çekmeniz nedeniyle olası bir hata durumunda, muhasebeciye vereceğiniz ücretten daha yüksek tutarda bir ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle üyesi olduğunuz esnaf odasında veya bir muhasebeciye muhasebenizi tutturmanızı tavsiye ederiz. 
 Soru Tarihi:2010-11-27 15:14:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:18:00

Soru: BASİT USULE TABİ ÜYELERİMİZ BİZDEN PERAKENDE SATIŞ FİŞİ FATURA ALMAKTADIR. 5362 SAYILI KANUNUN 61. MADDESİ YILLIK AİDATLARINI ÖDEMEYEN ÜYELERE ÖDEME YAPILINCAYA KADAR ODACA YAPILACAK HİZMETLER İLE DÜZENLECEK VE ONANACAK BELGELER VERİLMEZ 'DER AİDAT BORCU OLAN BASİT USUL ÜYELERİMİZ GELDİĞİNDE AİDAT BORCU OLDUĞU HALDE V BİZDEN PERAKENDE SATIŞ FİŞİ FATURA TALEP ETMEKTEDİRLER. ÜYELER FİŞ FATURAM OLMAZSA MALİYEDEN CEZA YERİM DİYOR. BİZ BU FATURA FİŞLERİ ÜYENİN AİDAT BORCU OLSA DAHİ MALİYE AÇISINDAN VERMEK ZORUNDAMIYIZ!EĞER ÜYENİN AİDAT BORCU VAR VE BİZ BU FATURA FİŞLERİ VERMEZSEK KANUNEN SORUMLULUĞUMUZ NEDİR.SAYGILARIMLA    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61. maddesi, 5362 sayılı Kanunla ilgili hizmetlerle sınırlıdır. Basit usul belge teslimleri, Gelir Vergisi Kanunu ile teşkilatımıza verilmiş bir görevdir. Üyelerin aidat borcu bulunsa dahi basit usul belgelerin teslim edilmesi zorunludur. Aksi halde, Odanın belge teslim yetkisi alınabilir. Konfederasyonumuzun 2006/48 sayılı Genelgesinde de bu konu açıkça ifade edilmiştir. Söz konusu genelgeye Konfederasyonumuzun internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-11-29 14:10:00   Cevap Tarihi:2010-11-30 09:04:00

Soru: İyi akşamlar odamızda tutulan basit usul mehasebe paralarını üyelerden alamıyoruz bunları icra yolu ile alabilirmiyiz. oda başkanı karar almadan üyelerin muhasebe ücretleri alınmıyacak deme hakkı varmı teşekkür ederim    Cevap: Muhasebe ücretinin tahsili için karar alınmasına gerek bulunmamaktadır. Tahsil edilemeyen alacaklar yasal yollara başvurmak suretiyle takip edilebilir. 
 Soru Tarihi:2010-11-29 17:04:00   Cevap Tarihi:2010-11-30 09:06:00

Soru: şirketimize 1997 model bi minibüs aldık ticari noter satışı yaptıktan sonra aldıgımız kişi basit usul oldugundan fatura kesemiyecegini söyledi bizde noter satışıyla vergidairesine kayıt yaptırdık asıl sorun bu araç bize girerken fatura kesilmedi satıcagımız zaman ne gibi bi yol izleyecegiz satarken fatura kesmemiz gerekiyomu bilgi verirseniz sevinirim.    Cevap: Basit usul mükelleflerinin araç satışlarında fatura düzenleme zorunlulukları bulunmamaktadır. Aracın alım kaydını noter satış senedine dayanarak yapabilirsiniz. Satış aşamasında fatura kesmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-12-01 11:50:00   Cevap Tarihi:2011-01-11 12:14:00

Soru: ben iş yerlerine evlere ve devlet kollarına temizlik işcisi göndermek istiyorum bunun icin basit usulmü yoksa şirket usülümü defter tutturmam gerek    Cevap: Bu faaliyetiniz için gercek usulde mükellef olmanız gerekmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için bulunduğunuz yerdeki vergi dairesi ile gorusebilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2010-12-01 23:31:00   Cevap Tarihi:2010-12-03 17:12:00

Soru: Basit Usul vergi mükellefi olan Taksi ve minibüsçüler çalışanların sigortalı olması durumunda Gerçek usule geçmeleri gerekmiyor mu. Basit usul mükellefiyetinde işçi çalıştırılamıyor. Ayrıca işçi çalışması durumunda birde ücredtten doğan stopaj ortaya çıkıyor basit usulde stopaj mükellefiyeti yok.     Cevap: Basit usule tabi esnaflarin, yanlarında işçi çalıştırmaları basit usulden yararlanmaya engel değildir. Basit usulde stopaj yükümlülüğü olmadıgı için bunların yanlarında çalışanlar vergi karnesi kullanmak suretiyle kendi vergilerini kendileri öderler. Çalışanların 4/a'li (ssk'li) olmalari gerekmekte olup, işverenin, çalışanı sigortalı yapması, onun gercek usule geçmesine neden olmaz. 
 Soru Tarihi:2010-12-02 15:08:00   Cevap Tarihi:2010-12-03 10:21:00

Soru: basit usule tabi taksisi olan birisi ek olarak ticari bir araç daha alması durumunda mükelefiyet biçiminde değişikli olur mu?    Cevap: Basit usule tabi olmanın şartları taşındığı sürece birden fazla faaliyet konusu ile iştigal edilmesi veya aynı faaliyet konusunda birden fazla şube ve benzerlerinin bulunması basit usulden yararlanmaya engel olmaz. 
 Soru Tarihi:2010-12-06 12:05:00   Cevap Tarihi:2010-12-07 15:43:00

Soru: Ben 01,03,2001 yılından beri Genel sekreter olarak görev yapmaktayım.Hiç bir şekilde yıllık izin alamadığım gibi ücretini de alamadım.Fakat bu yıl 20 iş günü olan iznimin ücretini almak istiyorum.Bu konuya dair Yönetim Kurulu kararınıda aldım.Şimdi ne yapmam gerekiyor? Alacağım ücretin vergisini de ödüyormuyum? Sanırım SSK dan muaftır çünkü bir ayda 60 gün çalışmış olamam değilmi ? :))    Cevap: İş Kanununa göre izin kullanmak yerine izin ücreti almak gibi bir hak bulunmamaktadır. İzin ücreti, ancak çalışan işten ayrıldığı sırada kullanmamış olduğu izin süreleri için ödenir. Dolayısıyla işten ayrılmadığınız sürece izin ücreti alamazsınız. İzin ücreti vergi ve SGK primine tabidir. Adı üstünde, ücret olarak değerlendirildiği için normal ücretlerden yapılan her türlü kesinti izin ücretinden de yapılır. 
 Soru Tarihi:2010-12-08 11:22:00   Cevap Tarihi:2010-12-15 09:10:00

Soru: SSK EMEKLİSİYİM.18.08.2008 TARİHİNDE ŞİRKET ORTAĞI OLDUM.İŞLERİMİZ İYİ GİTMEDİ İŞİ BIRAKTIK.EN SON 2009/9 AY KDV SİNİ VERGİ DAİRESİNE VERDİK.ONDAN SONRADA HİÇBİR BEYANNAME VERMEDİK.HALİYLE 30.09.2009 OLARAK VERGİ DAİRESİ 160.MADDEYE GÖRE FESH ETTİ.AMA BU İŞLEMLER 30.11.2010 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİ.TERK TARİHİ 30,09,2009 AMA VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ 30.11.2010 TARİHİNE KADAR ANCAK GERÇEKLEŞTİRDİ.HALİYLE BENDEN DESTEKLEME PRİMİDE 30.11.2010 A KADAR KESİLDİ MAAŞIMDAN.BENİM SİZE SORMAK İSTEDİĞİM ŞU:30.09.2009 TARİHİNDEN SONRAKİ MAAŞIMDAN KESİLEN DESTEKLEME PRİMİNİ SSK DAN GERİ İSTEYEBİLİRMİYİM.ÖDEMEZSE DAVA AÇABİLİRMİYİM.YANİ GERİ İADE EDİLMESİ GİBİ BİR TALEBİM OLABİLİRMİ.BANA KANUN MADDESİNİDE BELİRTEREK BİLGİ VEREBİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.    Cevap: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Sigortalılığın sona ermesi" başlıklı 9/b maddesinin 1 no.lu alt bendinde "Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihten," ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, 4/b sigortalılarının sigortalılıklarının bitmesi, vergi mükellefiyetlerinin sona ermesine bağlıdır. Bu nedenle, fazla ödediğinizi düşündüğünüz primleri geri almanız kanunen mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-12-08 13:20:00   Cevap Tarihi:2010-12-16 09:32:00

Soru: Basit usule tabi kahvehane işletiyorum.alış faturalarında kdv var bunları kazançtan düşerken kdv li rakamı ile düşüyorum doğru mudur?    Cevap: Doğrudur. 
 Soru Tarihi:2010-12-10 17:00:00   Cevap Tarihi:2010-12-13 09:01:00

Soru: Yıllık karı 36.000.00TL olan bir basit usul vergi mükellefi gerçek gelire geçermi? teşekkürler    Cevap: Verdiğiniz bilgi konuyla ilgili yorum yapabilmek için yeterli değil. Basit usulün şartları, kâra göre değil alış ve satış tutarlarına göre belirlenir. Bir mükellef zarar da etmiş olsa, hasılatı yüksek olduğu için gerçek usule geçebilir. Basit usul hadlerini www.tesk.org.tr sitesindeki "pratik bilgiler rehberi"nde bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-12-15 10:03:00   Cevap Tarihi:2010-12-15 10:41:00

Soru: Ben esnaf ve sanatkarlar odası genel sekreteriyim. Muhasebe kayıtlarını kendisi tutan üyelerimizden son günlerde gelen şikayetlerde e beyanname göndermek için aldıkları şifrelerinin iptal edildiğini muhasebeciye yönlendirildiklerini söylemekteler. Yaptığım araştırmalar sonucunda; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 17 Ocak 2008 tarihinde yayımlamış olduğu 31 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, işletme hesabı esasına göre defter tutan esnaf ve sanatkarların, vergi beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri konusunda Oda ve Birliklerimize aracılık etme yetkisi verilmiştir. öğrenmek istediğim; 1- Bu genelgenin halen geçerli olup olmadığı 2-04.12.2010 Tarihinde hazırlanan beyanname gönderme yetkisini sadece muhasebeci ve mali müşavirlere veren yeni Elektronik Beyanname Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağının odalarımızada yetki verilmesi için girişimde bulunulup bulunulmayacağı hakkında bilgi verirseniz memnun olurum    Cevap: Muhasebesini kendi tutan üyelerin e-beyanname gönderme yetkisi bulunmamaktadır. Bununla beraber, 31 numaralı VUK Sirküleri halen geçerlidir.  
 Soru Tarihi:2010-12-15 19:43:00   Cevap Tarihi:2010-12-17 09:09:00

Soru: oda 200 borçumuz oldugu için oda bize parekende fişi vermiyo borçumuzu taksit yapabilirmiyiz. fişi vermemesi normalmi muhasebeci fiş istiyo ama para yok odaya verelim     Cevap: Halen TBMM gündeminde bulunan torba kanun tasarısı kanunlaşıtıktan sonra oda aidato borcunuz yeniden yapılandırılacaktır. Ancak TESK'in 2006/48 sayılı Genelgesine göre borcunuz olsa dahi odanız size basit usul belgelerini vermek zorundadır. Odanızdan TESK'in 2006/48 sayılı Genelgesini incelemesini ve belgeleri size vermesini talep edebilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2010-12-20 12:56:00   Cevap Tarihi:2010-12-22 10:23:00

Soru: BASİT ÜSÜL MİNÜBÜS MÜKELLEFİ YANINDA SİGORTALI ŞÖFÖR ÇALIŞTIRIRSA GERÇEK ÜSULE GEÇER Mİ?    Cevap: Geçmez.  
 Soru Tarihi:2010-12-21 16:51:00   Cevap Tarihi:2010-12-22 10:28:00

Soru: Bulgaristan'da kurduğumuz Ltd.Şti.mize Türkiye'den mal gönderirsek Türkiye'de KDV iadesinden faydalanabilirmiyiz?Teşekkürler.    Cevap: Sorunuzun cevabı için vermiş olduğunuz bilgiler yeterli değil. Şirketinizin mali müşaviri size detaylı bilgi verebilir. 
 Soru Tarihi:2010-12-22 23:18:00   Cevap Tarihi:2010-12-28 09:29:00

Soru: mühendis olan ortağım olmayan eşimi sigortalı çalıştırabilirmiyim    Cevap: Çalıştırabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-04-27 11:42:00   Cevap Tarihi:2013-04-29 11:41:00

Soru: ben otelde calışşıyorum dükyan açmayı düşünüyorum elektirik üzerine ama cevrem az kendimi tanıtasıy kadar belki bir sene ama o ana kaadar kanuna uygun bir sekilide ek olrak iş yapmamla zım ufaktan başladım ama kanuna uygun olsun istiyorun-m bunun için ek bir mükellefiyet yada mali kaydı yaptırma imkanı varmı bu konuda bana tavsiyeniz ne olurdu    Cevap: İkametgahınızı işyeri olarak göstermek suretiyle mükellef olabilir veya seyyar olarak faaliyette bulunacağınızı ifade ederek mükellefiyet tesis ettirebilirsiniz. Bunun için bulunduğunuz yerin vergi dairesine başvurmalı, mükellefiyet tesisinin ardından esnaf ve sanatkar siciline kayıt yaptırmalısınız. 
 Soru Tarihi:2013-04-27 01:07:00   Cevap Tarihi:2013-04-29 11:44:00

Soru: b.çekmece vergi dairesinin basit usul mükellefiyim. 14+1 kişilik servis aracımı sattım. 17+1 kişilik yeni bir servis aracı aldım. basit usul vergi mükellefiyetim devam eder mi yoksa gelir vergisine mi tabi olurum. teşekkürler.    Cevap: Faaliyetiniz şehir içi taşımacılıkla sınırlı olduğu sürece basit usul mükellefiyetiniz devam eder. Şehirler arası taşımacılığa başlamanız halinde gerçek usulde mükellef olmanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-12-27 11:26:00   Cevap Tarihi:2010-12-28 09:43:00

Soru: VATANDAŞ 2003-2004 YILINDA EMEKLİ OLMUŞ,2010 YILINA KADAR EMEKLİ BİLDİRMİNDE BULUNMAMIŞ.BU YILLAR ARASINDA BORÇLARIDA ÖDENMEMİŞ, 2010 YILINDA MUAFİYETTEN YARARLANMAK İÇİN MÜRACAAT GERİYE DÖNÜK BORCU ALINARAKMI İŞLEM YAPILIR, EMEKLİ OLDUĞU TARİHDEN İTİBARENMİ İŞLEM GÖRÜR SAYGILARIMLA . 28.12.2010    Cevap: 2010 yılına kadar çalışmaya devam etmişse borçlarını ödemesi gerekir ve işten ayrıldığı tarih itibariyle de emekli olabilir. Bu süre içerisinde çalışmamışsa prim borcu çıkmaz, başvuru tarihi itibariyle emekli olabilir. 
 Soru Tarihi:2010-12-28 09:19:00   Cevap Tarihi:2010-12-28 09:51:00

Soru: 1992 yılında vefat eden babamın 28/12/2010 vergi dairesinden borcu olduğuna dair bar yazı gelmiştir .Kişinin ölümün üzerinden 18 yıl geçmesine rahmen gelir vergisi cezası ödenmesi gerekir mi yoksa zaman aşımı olur mu . bilgilendirirseniz sevinirim.    Cevap: Sorunuza cevap verebilmek için daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konuda bir mali müşavirle görüşmenizi öneririz. 
 Soru Tarihi:2010-12-28 15:29:00   Cevap Tarihi:2010-12-29 09:18:00

Soru: BASİT USUL VERGİ MÜKELLEFİYİM HEM KENDİ ADIMA HEM EŞİMİN ADINA MİNİBÜSÜM VAR AMA ODA KAYITLARIMIZ FARKLI ODALARDA MUHASEBE KAYITLARINI İSE KENDİ ODAMDA TUTTURMAKTAYIM ODAMIN MUHASEBE PERSONELİ DAHA BİLGİLİ VE TİTİZ OLDUĞUNDAN DOLAYI AMA EŞİM ADINA FATURA FİŞ ALAMIYORUM ODA YETKİLİLERİ HERKES KAYITLI OLDUĞU ODADAN ALACAK DİYORLAR AMA BAŞKA ODALAR KAYITLI OLUP OLMADIĞINA BAKMADAN TC KİMLİK NUMARASIYLA VEREBİLİYORLAR DOGRU OLAN NEDİR BANA BU KONUDA BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM     Cevap: Öncelikle bir meslek odasına kayıtlı olanlar, basit usul belgelerini üyesi oldukları meslek odasından temin edeceklerdir. Çeşitli nedenlerle hiç bir meslek odasına kayıtlı olmayan basit usul mükellefleri ise belgelerini herhangi bir odadan alabilirler. 
 Soru Tarihi:2010-12-29 18:07:00   Cevap Tarihi:2010-12-30 09:03:00

Soru: benim babam 2001 yılındn belli vergi borcu var 2006 yılında emekli oldu ve 2010 yılında emekli maaşına bloke konuldu ve babam 11/15/2010 yılında tekrar iş yeri açtı ve emekli maaşının üzerine kredi çekecekti fakat banka bloknin kaldırılmasın istedi vergi affı geldiğinde borcu taksitlendirdiğimizde emekli maaşının üzerindeki bloke kalkacak mı saygılarımla    Cevap: Halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan Kanun tasarısı yasalaştığında 31.07.2010 tarihinden önceki borçların yapılandırılması mümkün olacak. Bu yapılandırmaya başvurulmasının ardından aynı döneme ait vergi borçları için uygulanan ihtiyati haciz (bloke) de kaldırılacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-01-02 12:02:00   Cevap Tarihi:2011-01-03 10:23:00

Soru: KREDİLERİNİZ SİGORTALIMI..ÇEKİLEN KREDİDEN SONRA ŞAHIS ÖLÜRSE NE OLUR    Cevap: 5362 sayılı Kanuna göre TESK'in kredi vermesi mümkün değildir. TESK hiçbir üyesine bugüne kadar kredi vermemiştir. 
 Soru Tarihi:2011-01-03 23:01:00   Cevap Tarihi:2011-01-06 08:46:00

Soru: Kurumlar vergisi ve KDV'den muaf kamu yararına çalışan dernekler uyelik aidatlarını kredi kartı şile tahsil edebilirler mi?    Cevap: Edebilirler. 
 Soru Tarihi:2011-01-04 11:09:00   Cevap Tarihi:2011-01-05 08:18:00

Soru: Öncelikle böyle bir çalışmada bulununduğu için sayın genel başkanıma ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım benim sorunum 2010 yılında basit usulde bulunan bir büfenin sadece tekel ürünü sgara vs alışı bir yıl boyunca ne kadar olmalıdır nolmal mal alışı ve tekel alışı sonucu gelire geçme kotası nekadar olmalıdır bilgi verirseniz sevinirim saygılarımla     Cevap: http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/10/10098.html adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-01-04 22:34:00   Cevap Tarihi:2011-01-18 17:15:00

Soru: kolay gelsin ben basit usül vergili ikinci el cep telefonu satmak için yer açmak istiyorum acaba ne evraklar gerekli ve ne kadara mal olur bu evraklar     Cevap: Vergi mükellefiyetiniz için işyerine ait kira kontratı veya işyeri kendi mülkünüz ise tapu fotokopisi, ikametgah ilmuhaberi ve TC kimlik numaranız yeterlidir. Bazı vergi daireleri ikametgah ilmuhaberi de istememektedir. Bu belgelerin maliyeti ise 10 TL'yi geçmez.  
 Soru Tarihi:2011-01-06 01:10:00   Cevap Tarihi:2011-01-06 08:49:00

Soru: slm .benim vergim götürü .maliyeden internetden borcu yoktur yazımı almak için afyon defterdarlığına baş vurdum dilekce yazıp şifre almak için ama memur götürü olanlar alamaz dedi gerçek vergi mükelleflerine verilir dedi küçük kaza belediyelerin işini yapıyorum onlar bir limitden sonra borcu yoktur istiyorlar maliyeden elden alıyorum 1 saatimi geçiriyorum orada bizde vergi mükellefiyiz bizim alma hakkımız yokmu nasıl başvurabilirim lütfen bilgi verirseniz çok memnun olrum teşekkürler hyl işler    Cevap: Basit usulde vergiye tabi mükelleflerin genel olarak vergi dairelerinde yaptıkları işlemler çok sınırlı sayıda olduğu için bu mükelleflere internet şifresi verilmiyor. Maliye, kişiye özel bir hak tanıyamayacağı için bir süre daha yazılarınızı elden almanız gerekecek. Ancak, yine de talebinizi Bakanlığa iletip sorununuzun çözülmesi için gerekeni yapacağız. 
 Soru Tarihi:2011-01-06 11:54:00   Cevap Tarihi:2011-01-07 09:17:00

Soru: OTOMOTİV YEDEK PARÇALARI SATMAK İÇİN İNTERNET SAYFASI AÇTIRDIĞIMDA VERGİYE KAYIT YAPTIRMAM GEREKİRMİ SAYGILAR    Cevap: Gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-01-08 12:43:00   Cevap Tarihi:2011-01-11 12:15:00

Soru: ustalık belgesiz basit usul vergide ticaret odasına kayıt olunuyormu berber dükkanı için    Cevap: Esnaf ve sanatkâr meslek kollarında yer alan (berberlik dahil) bir faaliyetin yapılabilmesi için esnaf ve sanatkârlar siciline ve esnaf ve sanatkârlar odasına kayıt yapılması zorunludur. 
 Soru Tarihi:2011-01-10 13:46:00   Cevap Tarihi:2011-01-18 16:29:00

Soru: biz bir dükkan açtık onu ne olarak gösterebiliriz vergi mükellefi için daha kolay olması için     Cevap: Sorunuz yeterince açık değildir. Bulunduğunuz yerdeki vergi dairesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2011-01-12 14:03:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:14:00

Soru: vergi borcumu nasıl öğrenirim     Cevap: Vergi borcunuzu, bağlı olduğunuz vergi dairesinden öğrenebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-01-10 19:22:00   Cevap Tarihi:2011-01-11 12:16:00

Soru: vergi borcumu nasıl öğrenirim tırafik gecıkmelı vergı borcumu ogrenmek ıstıyoruum     Cevap: Vergi borcunuz, motorlu taşıtlar vergisi ise, "www.gib.gov.tr" adresinden öğrenebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-01-10 19:22:00   Cevap Tarihi:2011-01-11 12:18:00

Soru: iyi günler. Ben Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı basil usule tabi mükellefim. yıllık beyannamemi kendim hazırlayıp vergi dairesine veremezmiyim? Birde ben 01.01.2011 tarihinde işletme defterine geçiş yaptım. aynı tarihtede smmm ile sözleşme yaptım. 2010 yılı yıllık beyannamemi 2011 yılına ait sözleşme yaptığım smmm hazırlayabilirmi?     Cevap: 2010 yılına ait muhasebe işlemleriniz esnaf ve sanatkârlar odasında gerçekleştirilmiş ise beyannamenizin bağlı olduğunuz oda tarafından hazırlanması gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2011-01-11 12:03:00   Cevap Tarihi:2011-01-18 17:17:00

Soru: gerçek gelir ve ya sahte gelir alınacağı zaman ne yapılır     Cevap: Sorunuz yeterince açık olmadığı için cevaplayamıyoruz. Sorunuzu lütfen daha açık bir şekilde ifade ediniz. 
 Soru Tarihi:2011-01-12 15:22:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 09:10:00

Soru: SELAMLAR 2005 YILINDA GERÇEK USULDE VERGİ MÜKELLEFİ OLAN BİRİSİ,BASİT USÜLDE VERGİ MÜKELLEFİ OLABİLİRMİ    Cevap: Daha önce gerçek usulde vergilendirilmiş bir mükellef hiç bir şekilde basit usulde mükellef olamaz. Ancak, 5 yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonra basit usulden yararlanılabileceği konusunda yargı kararları bulunmaktadır. Bunun için de vergi mahkemesine dava açılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-01-12 16:09:00   Cevap Tarihi:2011-01-18 17:20:00

Soru: 4924 SAYILI YASAYA GÖRE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN PERSONEL VERGİ MÜKELLEFİ OLABİLİRMİ    Cevap: 4924 sayılı Kanunda, sözleşmeli çalışan personelin vergi mükellefi olmasını engelleyen bir düzenleme bulunmamaktadır.  
 Soru Tarihi:2011-01-12 16:13:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 09:17:00

Soru: MUHASEBECİSİ OLMAYAN BASİT USUL MÜKELLEFLERİ E.BEYAN VE KULLANICI ŞİFRESİ ALABİLİRMİ BEYANNAMESİNİ KENDİSİ GÖNDEREBİLİRMİ    Cevap: Basit usul mükellefleri e-beyanname için şifre alamazlar. Bağlı bulundukları esnaf ve sanatkârlar odası aracılığıyla beyannamelerini gönderebilirler. 
 Soru Tarihi:2011-01-14 10:38:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 09:19:00

Soru: benden önceki başkan 20 yıl başkanlık yaptı aylıgını eksiksiz almış net 5362 sayılı kanuna göre stopaj vergisini ödememiş odanınmı ödemesi lazım kendisininmi kendisi ödemesi lazımsa şikayet edecegim merci 2.sorumda huzur haklarınında stopaj vergisine tabimi şimdiden teşekkürler.    Cevap: Stopajı, ödemeyi yapan oda tüzel kişiliğinin vergi dairesine ödemesi gerekir. Gelir Vergisi Kanununa göre huzur hakları da ücretler gibi değerlendirilir ve stopaj kesilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-01-15 10:24:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 09:33:00

Soru: ticari taksi alacagım 3 tane ben basit usulden faydalanabılırmıyım.birde bu işlemle ilgili nerelere bildirimde bulunacam?    Cevap: Basit usule tabi olmanın şartlarını taşıdığınız sürece basit usulden yararlanabilirsiniz. Bulunduğunuz yerdeki vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumuna, belediyeye ve esnaf ve sanatkârlar sicili ile esnaf ve sanatkârlar odasına başvuruda bulunmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-01-15 12:08:00   Cevap Tarihi:2011-01-18 16:45:00

Soru: iyi çalışmalar esnaf odasının binanın dışına astığı odanın ünvanını belirten tabela yıllık ilan ve reklam vergisine tabimidir.     Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 65. maddesine göre, meslek odalarının ünvanını belirten tabelalar ilan ve reklam vergisine tabi değildir. 
 Soru Tarihi:2011-01-17 10:19:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 14:07:00

Soru: meslek odalarımızın kdv tefkifatı uygulaması karşısındaki durumu nedir.hangi mal ve hizmet alışlarından kdv tefkifatı yapılmalıdır.tefkifat yapılmaz ise vergisel sonucu nedir.    Cevap: Bazı mal ve hizmet teslimlerinde KDV tevkifatı yapılması zorunludur. Kiralama işlemlerinde, hurda metal teslimlerinde, temizlik ve güvenlik hizmetlerinde, toptan et alımlarında KDV tevkifatı yapılması zorunludur. Yapılmadığının tespiti halinde vergi, cezasıyla birlikte tahsil edilir. 
 Soru Tarihi:2011-01-18 11:43:00   Cevap Tarihi:2011-01-18 16:33:00

Soru: iyi günler 2008-2009 tarihi arası deftere tabi olarak bakkal işletiyordum.2009 yılı sonunda bakkalı kapatmak zorunda kaldım. maliyeden kayıtımı sildirdim.şu anda aynı bakkalı basit usulle maliyeye kayıt yaptırarak çalıştırabilirmiyim. şimdiden teşekkürler     Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesine göre, bir kere gerçek usulde vergiye tabi olanlar bir daha hiçbir şekilde basit usule dönemezler. Bu nedenle, basit usulde mükellef olarak işyeri açmanız mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2011-01-18 21:39:00   Cevap Tarihi:2011-01-19 09:23:00

Soru: Meslek Odalarının; vergiden muaf esnaftan aldıkları mal ve hizmet alımları için gider pusulası düzenlenmesi zorunlumudur.     Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesine göre, meslek odalarının vergiden muaf esnaftan satın aldıkları mal ve hizmetler için gider pusulası düzenlemeleri ve bu kişilere yapacakları ödemelerden kesecekleri gelir vergisini muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan ederek ödemeleri zorunludur. 
 Soru Tarihi:2011-01-21 17:32:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:12:00

Soru: selam ssk emeklisiyim 2007de seyyar pazarcı olarak vergi kaydı yaptırdım basit usül başladım ama sgk bildirmedim 19.01.2011 sgk sordum bucum gözükmedi şimdi iş bırakcağım ama korkuyorum bildirmeye sizden ricam bildireymi bildirmeyeymi bilrmeden kapatsam şubatta af var bildirip afdan yararlanayımmı bildirmeden kapatasam iler de birkac sene sonra sgk öğrenirse yüklü ceza gelirmi ne yapacam şaşırdım ne önerisiniz teşekkürler teşekkürler şimdiden ilginizi en kısa zaman da beklerim cünkü 28.01.2011 kadar günü varmış    Cevap: Öncelikle vergi dairesi kaydını sildirebilirsiniz. Yakında çıkması beklenen torba kanun yasalaştıktan sonra SGK'ya başvurarak borcunuz çıkması halinde bu borcunuzu 36 aya varan vade ile ödeyebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-01-21 20:06:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:10:00

Soru: şirket adına alınan araçın kdv ve vergisini işleye biliyormuyuz amartisman kullana bilirmiyiz     Cevap: Şirket adına alınan otomobilin KDV'si indirilemez ancak ÖTV'si gider yazılabilir. Otomobil için kıst amortisman (alındığı tarihten itibaren) ayırabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-01-22 15:11:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:06:00

Soru: Sayın Yetkili, kendime küçük bir çömlekçi atölyesi açmak istiyorum. Atölyemde hem üretip hem satış yapılacak. Sanat atölyeleri için vergi muafiyeti/vergi indirmi var mı ? Basit üsül mü yoksa gerçek üsül olarak mı vergi öderler ? Önceden basit üsül olarak başka bir işletme için vergi kaydım vardı. Çömlekçiliği kendi emeğimle öğrendim. Oda kaydında ustalık belgesi aranıyor mu? Saygılarımla, Çiğdem Kıray    Cevap: Büyükşehir belediye sınırları içerisinde her türlü imalat faaliyeti ile uğraşanlar basit usulden yararlanamazlar. Bir işyeri açmamak şartıyla hediyelik eşya niteliğinde bir üretim yapmanız halinde bundan elde ettiğiniz gelir, gelir vergisinden istisna olabilir. Diğer taraftan yapacağınız faaliyetten elde ettiğiniz gelirin vergiden istisna olup olmadığı konusunda bulunduğunuz yerdeki vergi dairesine bir dilekçe ile başvurarak, bu faaliyetten elde edeceğiniz gelirin Gelir Vergisi Kanununun 9. ve 18. maddeleri kapsamına girip girmediğini öğrenebilirsiniz. Bu maddelerin kapsamına girmesi halinde gelir vergisine tabi olmayacaksınız. Diğer taraftan, çömlekçilik faaliyeti için ustalık belgesi gerekmektir. Ancak, bu belge Milli Eğitim Bakanlığından değil, üyesi olduğunuz/olacağınız esnaf ve sanatkârlar odasından alınacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-01-25 02:52:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:03:00

Soru: Öncelikle 18/01/2011 tarihli soruma verdiğiniz cevap için teşekkür ederim. KDV tevkifatı konusunda biraz daha detaylı bir soru sormak istiyorum. Esnaf Odamıza personel yemeği için, 21/01/2011 tarihinde kdv dahil 793,80 TL'lik, 24/01/2011 tarihinde kdv dahil 1233,80 TL'lik iki adet fatura ile 35 Kg ve 54 Kg et alınmıştır.Odamızda öğlen çıkan personel yemeğinde et yemeği yapılırsa 30 ila 40 Kg arasında et kullanılmaktad%F    Cevap: Her iki faturada yer alan KDV'nin yarısı eti aldığınız kişiye (veya şirkete) ödenmeyerek 2 numaralı KDV beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilip ödenecektir. 
 Soru Tarihi:2011-01-26 07:03:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 09:53:00

Soru: BASİT USÜLE TABİ BİR İŞYERİ SAHİBİ YANINDA SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRABİLİRMİ, SGK.NA İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN BAŞVURABİLİRMİ ? BU VERGİ MÜKELLEFİNİN SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLADIĞI TARİH İTİBARİYLE BASİT USÜL MÜKELLEFİYETİ SON BULUR MU? Teşekkür ederim.İyi Çalışmalar.     Cevap: Basit usule tabi bir kişi, yanında sigortalı işçi çalıştırabilir. (Bkz. Gelir Vergisi Kanunu md. 47/1) Bunun için SGK'ya başvurabilir ve bildirimde bulunabilir. Bu durum basit usul mükellefiyetini sona erdirmez. 
 Soru Tarihi:2011-01-31 08:15:00   Cevap Tarihi:2011-02-07 04:09:00

Soru: facebook ta ıkıncı el ve sıfır urunler satıyorum bınlerce ınsan gıbı tabı bu usulsuz sanırım ben vergı mukellefı olabılırmıyım bu ısı yasal yonden yapmak ıstıyorum bana bı yol gosterın ne yapmalıyım sureklı satıs yapan bı ınsan degılım ayda 5 urunu gecmedı henuz vergı cezası alırmıyım bu yonde???    Cevap: Yaptığınız faaliyetten dolayı vergi mükellefi olmanız gerekmektedir. Vergi inceleme elemanlarınca tespit edilmesi halinde vergi cezası kesilebilir. Öncelikle bulunduğunuz yerin vergi dairesine giderek mükellefiyet tesis ettirmelisiniz. Ardından esnaf ve sanatkârlar siciline kaydolmalı ve SGK'ya bildirimde bulunmalısınız. 
 Soru Tarihi:2011-02-02 19:38:00   Cevap Tarihi:2011-02-07 04:06:00

Soru: 1992 de gercek usulde maliye kadım var sonra kapadım 2006 tekrar servis işine girdim tekrar maliye kaydı yaptırdım sonra tekrar kapadım benim sormak istediğim birdaha basit usul olma imkanım varmı yoksada şuanda berber işi yapıyorum maliye kaydı yaptırmam lazım basitusul olmadığını söyledikleri için eşimin üzerine erkek berber dükkanı aça bilirmiyim gerçekvergi mükellefi olan kişinin ailesinden başka birinin basit usul vergili olamayacağı söyleniyor bu doğrumudur şimdiden teşekkür ederim cevabınız için     Cevap: Daha önce gerçek usulde vergiye tabi olduğunuz için bir daha basit usulden yararlanamazsınız. Eşinizin adına berber dükkanı açabilirsiniz ancak, eşiniz ustalık belgesine sahip olmalıdır. Normal olarak eşiniz de basit usulden yararlanamaz ancak bu koşul aynı türden iş yapılması halinde geçerlidir. Siz ilk kez berber dükkanı açacaksanız, eşiniz basit usulde mükellef olabilir. 
 Soru Tarihi:2011-02-23 09:39:00   Cevap Tarihi:2011-02-23 10:04:00

Soru: 2010 da beyanname verdim ama vergi borcumun ikinci taksitini ödeyemedim. 2011 dede beyanname süresini geçirdim.vergi dairesi vergi mükellefiyetimi kaldırırmı    Cevap: Kaldırmaz. Cezaya muhatap olmamak için 2011 beyannamenizi pişmanlık dilekçesiyle verebilirsiniz. 2010 yılından kalan borcunuzu da torba kanunda yararlanarak yeniden yapılandırıp taksitle ödeyebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-02-25 09:52:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 06:49:00

Soru: Merhaba, Bir yakınım şuan ssk'lı olarak işyerinde çaılşmakta ve ayrıca kendisi marketi devralmak istemekte kendi üzerine devri aldığında bu ssk'olduğundan sıkıntı yaratırmı ve sorun yaratmayacak ise işyerini üzerine aldığında çalıştığı yerden maaşında açmış olduğu işletmeden kaynaklı kesinti olurmu bu konuda bilgi verebilirmisiniz. şimdiden teşekkürler.    Cevap: Yakınınızın, marketi devralmasında SSK yönünden hiç bir sorun olmaz. Halen çalıştığı işyerindeki maaşından da bir kesinti yapılmaz. 
 Soru Tarihi:2011-02-25 09:13:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 06:56:00

Soru: elektironıkciler odasina 300 tl aidat borcum var avukatlik olmus 770 tl olmus faiziyle bu borc vergi affina girermi taksitlendirme yapa bilirmiyim iyi gunler     Cevap: Borcunuz vergi affına girer. Ancak, aidat borcunuzun ana parası değil, sadece faizleri silinir. Ana paraya ayrıca taksit yapılmaz. 
 Soru Tarihi:2011-02-11 08:45:00   Cevap Tarihi:2011-02-16 07:03:00

Soru: Oda aidat borcundan dolayı fatura ve P.S.Fişini iptal etmiyor.    Cevap: Vergi dairesine bir dilekçe ile durumunuzu bildiriniz. 
 Soru Tarihi:2011-02-10 10:01:00   Cevap Tarihi:2011-02-11 01:47:00

Soru: Basit Usul Mükellefinin 2010 Yılı içinde İşletmesine Almış Olduğu 4557,20 Tl ( Dörtbinbeşyüzelliyedi TL yirmi kr ) Demirbaşının 2011 Yılı Beyannamesinde Gider Kısmında nasıl yazılır. Dikkate etilmesi gereken husus nedir veya İşlem Nasıl yapılır. Teşekkür ederim. İyi Günler.    Cevap: Basit usule tabi mükellefler demirbaşlarını gider yazamazlar. 2010 yılında 680 TL'nin altındaki demirbaş faturalarını doğrudan gider yazabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-02-10 12:26:00   Cevap Tarihi:2011-02-11 01:59:00

Soru: Basit Usul Mükkellefi Perakende Satış Fişinin bir yaprayını kayıp olduğu zaman ne yapmak gerekir. 2010 Yılı Beyanname verilirken nasıl işlem yapılmalı. Örnek = 600001 - 600003, Yani 600002 nolu yaprak olmadığı zaman. Tşk İyi Günler.     Cevap: Kayıp olan fişte yazılı olan tutarı hatırlıyorsanız beyannamenize ekleyiniz. Bilmiyorsanız, genel ortalamaya göre bir tutarı beyan ediniz. Bir inceleme halinde, kayıp olan fiş için takdir komisyonu, bir gelir ve buna bağlı vergi takdir edecektir. Diğer taraftan halin TBMM'de görüşülmekte olan Torba Kanun çıktığında 2010 yılına ilişkin matrah artırımı yapmanız halinde 2010 yılı incelenmeyecek ve dolayısıyla herhangi bir vergi cezası da kesilmeyecektir. 
 Soru Tarihi:2011-02-11 04:11:00   Cevap Tarihi:2011-02-11 04:18:00

Soru: vergi veya ceza borçları kalktımı     Cevap: Kalkmadı. Borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ancak henüz Resmi Gazetede yayımlanmadı. 
 Soru Tarihi:2011-02-15 06:03:00   Cevap Tarihi:2011-02-15 06:06:00

Soru: Tabela vergisini büyükşehir belediyesi alıyor.bu adresteki iş yerimin denetleme yetkisi kanunen büyük şehir beleiyesininmi yoksa çankaya belediye zabıtasınınmıdır ?    Cevap: Halk arasında tabela vergisi olarak bilinen İlan ve Reklam Vergisi, belediyelere beyan edilir ve ödenir. Denetim yetkisi de vergiyi tahsile yetkili olan belediyededir. 
 Soru Tarihi:2011-02-14 05:05:00   Cevap Tarihi:2011-02-14 09:33:00

Soru: Yeni Torba yasaya göre Taksi Şoförleri, Sanatçılar vs. sürekli olan bir işyerinde çalışmayanlar kendi sigortalarını kendilimi yapacak bu konuyu yorumlarsanız sevinirim . Teşekkürler.    Cevap: Torba Kanuna göre, taksi ve dolmuş şoförleri ile sanatçılar, bir ay içinde 10 günden az çalışıyorlarsa kendi sigorta primlerini kendileri ödeyebilecekler. Ancak, uygulama, Kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun çıkaracağı uygulama tebliği ile netlik kazanacak. 
 Soru Tarihi:2011-02-16 04:50:00   Cevap Tarihi:2011-02-21 08:57:00

Soru: sayın yonetıcı buyuklerım 23,5 yıllık kucuk zanaat erbabıyım yanı tv tamırcılıgı yarıyorum vergımı once goturu sımdı basıtusule gore genelde aksatmadan odüyorum samsun salıpazarı ( esnaf vesanatkrr odasınada 23,5yıldan berı yıllık ücretımı oduyorum ancak aramızda bır gergınlıkten dolayı ben muhasebemı bunlara yaptırmak ıstemedıyımı soyledım bu oda bana emrıvakı bır sekılde bıze yaptırmasan para odıyerek fatura karsılıgı aldıgım elındekı faturaları ıyade et senın odaya kayıdını dusururuz vs gibi tehtıtkar soylemler oluyor ben sımdı soruyorum.(.1 .bennım vergı tahakkukumu sadece esnaf odasnınmı tutma yetkısı var .(.2verdyı fatura ve fışlerı ıstedıyı zaman alabılırmı benım doktaor secmek nasıl hakkımsa muhasebecı secmıek hakkım bu emrıvakı nıye bu konuda bılgılerınızebasvurma gereyı duydum cevabınızı beklıyorum adem duz samsun salıpazarı tel .05366459623 ilgılenırsenız memnun olurum    Cevap: Sayın Düz, Muhasebenizi isterseniz kendiniz de tutabilirsiniz, muhasebeciye de tutturabilirsiniz. Ancak, muhasebenizi yıl ortasında Odadan alamazsınız. Yıl başı itibariyle herhangi bir muhasebeciye muhasebenizi verebilirsiniz. Muhasebeniz nerede tutulursa tutulsun, oda size fatura, fiş ve diğer belgeleri vermek zorundadır. 
 Soru Tarihi:2011-02-16 05:24:00   Cevap Tarihi:2011-02-16 06:06:00

Soru: 31.12.2010 TARİHİNDE KESİLMİŞ BİR FATURANIN 01.01.2011 TARİHİNE İŞLENE BİLİRMİ? EGER İŞLENİRSE KDV İNDİRİMİ OLURMU? OLMAZSA MAL ALIŞ FİYATINDAN İNDİRİM OLURMU    Cevap: Muhasebede dönemsellik ilkesi gereğince işlenemez ve KDV'si de indirilemez. Ancak, kanunen kabul edilmeyen gider kaydı da yapılmak suretiyle kasa (veya banka, vs) çıkışının yapılabilmesi için muhasebe kaydı yapılmalıdır. 
 Soru Tarihi:2011-02-16 11:57:00   Cevap Tarihi:2011-02-18 02:13:00

Soru: geçici vergiler bildiğim kadarıyla 3er aylık dönemlerde vergi dairelerine bildiriliyor ve şirket kara geçtiği zaman ödenecek vergimiz çıkıyor. bu durumda vergi tahakkuku yapılırken işçi ücret ve ssk ödemeleri geçici vergi beyannamesine dahil edilebiliyormu yoksa beyanname ve tahhakuk gönderildikten ve dönem kapandıktan sonramı bu ssk ve işçi ücretlerini görebiliyoruz.bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirmiyim.    Cevap: İşçi ücret ve prim ödemeleri (primlerin ödenmiş olması kaydıyla) muhasebe kayıtlarında doğrudan gider yazılabiliyor. Dolayısıyla, geçici vergi beyannamesi ile beyan edilen vergi hesaplanırken gider olarak dikkate alınmış oluyor. Beyanname üzerinde ayrıca indirim göstermek mümkün değil. 
 Soru Tarihi:2011-02-17 05:59:00   Cevap Tarihi:2011-02-17 06:15:00

Soru: Ben yaklaşık 35 yıldır Anadolu Yakası Bakkallar derneği üyesiyim.Muhasebe defterlerimi kendim tutmaktayım.Beyannamelerimi 2010 yılı sonuna kadar e-beyan ile bir muhasebe bürosu kanalıyla göndermekteydim.2010 yılı için beyanname başına 10 TL veriyordum.2011 yılında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Derneğinin aldığı kararla kdv,muhtasar ve geçici vergi beyanname gönderim ücretlerinin her biri 50 TL olmuş gelir vergisi beyannameleri ise 250-TL olmuş.Bu benim gibi küçük esnaf için büyük bir maliyettir.Beyannamelerimi 2011 yılı içinde Odanız kanalıyla göndermek istiyorum.Yapmam gereken işlemlerin tarafıma acilen bildirilmesini arz ederim.Şubat ayının ilk haftasında göndermiş olduğum iletimede cevap verilmemiştir. Saygılarımla     Cevap: Sayın Çetindağ, Normal olarak Konfederasyonumuza ulaşan tüm iletiler cevaplanmaktadır. Muhtemelen sistemden kaynaklanan bir sorun nedeniyle iletiniz tarafımıza ulaşmamış olabilir. Beyannameleriniz odanız aracılığıyla elektronik ortamda gönderebilmek için odanıza müracaat etmeniz gerekmektedir. Burada doldurulacak bir sözleşme ile beyannamelerinizi odanız aracılığıyla elektronik ortamda gönderebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-02-18 04:32:00   Cevap Tarihi:2011-02-18 04:41:00

Soru: deftere veya basit usule tabi olmayan sade vatandaş kendi başına araç alıyor satıyor yıl içerisinde birden fazla 3 5 defa araç alış satışı yapıyor burda sormak istediğim deftere resen kayıt yapılır mı veya basit usul esnaf ek olarak kayıt dışı arak alış satışı yapıyor yakalanma ve resen ikinci sınıf kayıt açılma durumu nedir.    Cevap: Otomobil alım satımını sürekli olarak yapan kişi gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olması gerekir. Alım satım işlemlerinin idare tarafından tespit edilmesi halinde geriye dönük olarak yüklüce vergi ve vergi cezası kesilebilir. 
 Soru Tarihi:2011-02-19 04:25:00   Cevap Tarihi:2011-02-21 01:57:00

Soru: Geçmiş dönem vergi borçları peşin ödenirse faiz ve cezaları alınıp veya alınmayacağını lütfen bildirirmisiniz..Saygılar    Cevap: 2010 ve önceki dönemlere ait vergi borçları torba kanundan yararlanılarak peşin ödenirse, bunlar için tahakkuk eden gecikme zammı ve gecikme faizlerinin tamamı silinir, bunun yerine enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) daha düşük bir faiz tahsil edilir.  
 Soru Tarihi:2011-03-01 04:47:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 06:59:00

Soru: basit usulde vergi mükellefi olan esnaf ve sanatkarın yıllık gelir beyannamelerini odamızda internet ortamından göndermekteyiz.bunun için üyelerle sözleşme şartmıdır.    Cevap: Evet şarttır. Beyanname göndermek için üye ile aracılık sözleşmesi yapılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-03-02 05:06:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 07:13:00

Soru: merhabalar bize milli emlak arsanızda bizim yerimiz var diye kagıt göndermişti 2003te daha sonra gittik borç çıkmadı bizi şimdi yer için borçlandırıyorlar yüksek bir meblag çıkıyor torba yasası bizide kapsıyormu bizdede af olacakmı başvuru yapalimmı...teşekkürler     Cevap: Kamuya ait tüm borçlar kapsama giriyor. Ancak, borçların ana para asıllarında bir indirim söz konusu değil. Borçlar için hesaplanmış gecikme faizi ve gecikme zamlarında indirim yapılacak ve peşin veya 36 aya varan vade seçenekleri ile ödenebilecek. Konunun netlik kazanabilmesi için tebligatı gönderen kamu kurumu ile irtibata geçmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2011-03-02 13:42:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 03:31:00

Soru: 6111 sayılı torba yasada esnafların borç faizinin affı hakkında bir konu yok ileriki günlerde esnafların boçlarının faizinin silinmesi hakkında bir yasa çıkacakmı?    Cevap: Sorunuzda bahsettiğiniz borcun ne borcu olduğu anlaşılamamaktadır. Kastettiğiniz esnafların odalara olan aidat borcu ise torba kanunun 17. maddesinin 11. fıkrasında bununla ilgili yasal düzenleme yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-03-10 04:33:00   Cevap Tarihi:2011-03-11 10:18:00

Soru: 2007 yılında esnaflığı bıraktım.prim borcum var.şuan işçi olarak çalışmaktayım.borcumu taksitlendirecek gücüm yok.ilerki günlerde bu durumdan dolayı devlet bana icra yada başka bir yaptırım uygularmı? birde taksitlendirmek için hangi birime müracaat edeceğim?     Cevap: Prim borcunuzu ödememeniz halinde icra yoluyla tahsilat yapılacaktır. Ancak, torba kanunla prim borcunuz önemli ölçüde azalacak ve 36 aya kadar taksitlendirilebilecek. Bunun için primlerinizi yatırdığınız sosyal güvenlik merkezine başvurmanız gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2011-03-03 07:18:00   Cevap Tarihi:2011-03-07 02:16:00

Soru: benim 2009 oncesınden devlete elektrık borcum var ama bolge ozelleşticıkan yasadan faydalanabiliyormuyum ozellesen şirkete gıttım faydalanamıyorsun dedı faydalanabılıyorsam ne yapmam gerekır    Cevap: Özelleşen şirketler torba kanun kapsamında değil. Bu şirketler kendileri isterlerse borç yapılandırması yapabilirler.  
 Soru Tarihi:2011-03-04 14:06:00   Cevap Tarihi:2011-03-07 08:29:00

Soru: ben bayan kuaför acmak istiyorum ve muhasebesini kendim tutmak istiyorum vergi dairesine sordum basit usul olursa tutabilirsin dedi ve erkek kuaförü diye acarsan bi sikinti olmaz dedi ve sizce öyle olurmu saygılarımla     Cevap: Erkek veya bayan farketmez. Kuaförlük hizmetinden dolayı basit usule tabi olabilir ve muhasebenizi kendiniz tutabilirsiniz. Ancak, fatura ve fiş gibi belgelerinizi kendiniz bastıramazsınız. Üye olacağınız esnaf ve sanatkârlar odasından almanız gerekir.  
 Soru Tarihi:2011-03-05 07:57:00   Cevap Tarihi:2011-03-07 02:18:00

Soru: efendim şimdi gazetede okudum nısan ayında esnaf ceklerı ve kredı kartları için bankalarda girişimlerde bulunmaya başlamıssınız .2007 yılında erzurum esnaf kredı koperatifinden kredi aldım işleim iyi gıtmedıgınden işyerimi kapamak zorunda kaldım kredinin ana parasıodendı ama ben hala faızını gununde odeyemedıgımden altından cıkamıyorum bu konudada bızlere bır musdenız olacakmı saygılarımla arz ederim murat şimşek    Cevap: Bu konuda bir çalışma yapıldığı doğrudur ancak, bu çalışma Rekabet Kurumunun onayına bağlıdır. Kurum, bankalara olumlu bir görüş verirse en kısa sürede çalışma sonuçlanacaktır. Kurumun görüşü olumsuz olursa, böyle bir yapılanma da olamayacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-03-05 09:59:00   Cevap Tarihi:2011-03-09 04:48:00

Soru: Torba yasada çıkmayan esnaf kefalet kredi borçlarının yapılandırmasıyla ilgili bir gelişme varmı? Başkanımızın Ankara Çubuk ta söylediği çek ve kredi kartı yapılandırması nisan ayında olabilir demesi icraya düşmüş eskoop kredileri içinde geçerli olacakmı en azından makul tefe tüfe ye uygun faiz hesaplanması olabilirmi? Borcumuzu ödemek istiyoruz ama bu temerrüt ve icra faizleri ile imkansız oluyor.    Cevap: Kredi ve kredi kartı borçlarının yapılanması için bankalarla görüşmeler sürüyor. Ancak, sadece talepte bulunan bankalar bu yapılandırmayı yapabilecekler. Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliğinin bu konuda bir talebi ve çalışması yok. Dolayısıyla, borcunuz yapılanma kapsamında değil. 
 Soru Tarihi:2011-03-08 07:57:00   Cevap Tarihi:2011-03-10 02:08:00

Soru: maliye devam ederken bağkurdan sigortaya geçilir mi?    Cevap: Vergi mükellefiyken aynı zamanda SSK'lı olmayı gerektiren bir işte çalışmaya başlarsanız, Bağ-Kur ödemeleriniz durur, bunun yerine sadece SSK primi ödersiniz. 
 Soru Tarihi:2011-03-05 14:53:00   Cevap Tarihi:2011-03-07 02:21:00

Soru: motorlu taşıtlar vergisi ve zamanında yapılmayan araç muayenesi de 6111 sayılı kanun kapsamına giriyormu?giriyorsa bunlardada taksitlendirme varmı? motorlu taşıtlar vergisini bankadan ödeme yapıyorduk taksitlendirme varsa nereye başvuru yapacağız.motorlu taşıtlar vergisi ve araç muayenesi için 6111 sayılı kanun kapsamına giriyorsa son başvuru(taksitlendirme yapmak için)ne zaman?     Cevap: Motorlu taşıtlar vergisi 6111 sayılı Kanun kapsamına giriyor. Ancak, 2010 ve önceki yıllara ait vergiler kapsamda. Bu borçlar 36 aya varan vadelerle taksitlendirilebiliyor ve başvuru yapıldıktan sonra taşıtın muayenesi de yapılabiliyor. Bunun için verginizi ödediğiniz vergi dairesine 2 Mayıs 2011 günü mesai saati bitimine kadar başvurmanız gerekli. 
 Soru Tarihi:2011-03-06 04:59:00   Cevap Tarihi:2011-03-07 08:33:00

Soru: Odamızın muhasebe danışmanlığını yapmakta olan mali müşavirimiz daha önceden tüm muhasebe mükelleflerimizin vergi lehvalarını tasdiklemekteyken; yeni çıkan yasaya göre mali müşavirlerin mükelleflerle imzalaması gereken elektronik ortamda beyanname gönderme sözleşmesinin; odamız bünyesinde bulunan mükekelleflerimizle yapmadığından dolayı vergi levhalarının tasdik işlemi için tereddüte düşmüş bulunmaktadır. bununla ilgili izlenmesi gereken yol konusunda bizi bilgilendirirseniz sevinirim...    Cevap: Oda ile mali müşavir arasında bir sözleşme var ve muhasebe işlemleri de bu sözleşmeye istinaden tutuluyorsa mali müşavir vergi levhalarını tasdik edebilir. Ancak, böyle bir sözleşme bulunmuyorsa vergi levhalarının vergi dairelerinde tasdik edilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-03-07 08:39:00   Cevap Tarihi:2011-03-07 08:44:00

Soru: Basit usule tabi mukelleferin kayıtları odamız bünyesinde tutulmaktadır. Mali müşavir sadece danışmanlık vermektedir bununla ilgili danışmanlık sözleşmesi de bulunmaktadır. Bu danışmanlık sözleşmesine istinaden vergi levhaları tasdikleri smm tarafından yapılabilir mi ?    Cevap: Yapılabilir. 
 Soru Tarihi:2011-03-07 09:09:00   Cevap Tarihi:2011-03-08 03:32:00

Soru: odalar bünyesinde basit usul defter tutulmakta iken vergi dairelerinden gelen yazıda tutulamayacağı tutulursada oda bünyesinde bulundurlulması aksi takdirde bir smmm ile anlaşılması gerekiyormuş.odamız mali müşavir alması odamıza büyük külfet olacaktır. dışarıdan muhasebeciyle sözleşme nasıl olacaktır. onayladığı beyanname hesabımı ücret anlaşılacaktır.     Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesine göre, odalarda basit usul muhasebe hizmetinin verilmesi halinde bir SMMM ile anlaşılması zorunludur. Aksi halde, basit usul muhasebe hizmeti verilemez. Bunun için bir SMMM ile sözleşme imzalayabilirsiniz. Ücretin ne kadar olacağı, o SMMM ile yapılan anlaşmaya bağlıdır. 
 Soru Tarihi:2011-03-08 08:52:00   Cevap Tarihi:2011-03-09 04:44:00

Soru: 28.12.1998 tarihinde yukarıda yazılı adreste necla taçyıldız adı altında bayan kuaförü açarak işletmeye başladım.Ancak 2004 yılında işyerimi vergi yükünden dolayı kapatmak zorunda kaldım.Daha sonra yaptığım araştırmada muhasebe işlerimi yürüten Adnan BOZ tarafından benden daha fazla aylık ücret almak için beni Gerçek usulde vergi mükellefi yaptığını öğrendim. İşyerini açtığım Antakya ve çevresnde benimle aynı işi yapan başka hiç kimsenin gerçek usulde vergilendirilmemiştir. Başlangıçta işyeri açma konusunda yeterli bilgim olmadığı için muhasebeciye bu işlemleri yaptırmıştım. Benim işyerim aynı zamanda ara sokakta olmasına rağmen bu işleme tabi tutuldum. Şu an eşimden ayrıldım ve Babamın soyadını alarak Necla SÜRGET adıyla geçimimi temin etmek maksadıyla Basit usulde bayan kuaförü açmak istiyorum. Benim vergi mükellefi olduğum ilk tarih 1998 dir öncesinde ve sonrasında başka usulde mükellef olmadım.basit usulde işyeri açarak geçimim temin etmek istiyorum. Bu mümkün mü ? ne yapmam gerekmektedir. gerekirse maliye bakanlığına ve Başbakanlığa müracaat edebilirm. teşekkürler.    Cevap: Gelir Vergisi Kanununa göre, bir kere gerçek usulde vergilendirilenler, bir daha hiçbir surette basit usule dönemezler. Ancak, yargıya intikal eden bazı olaylarda, 5 yıllık zaman aşımı süresini dolduranların yeniden basit usulde vergiye tabi olabilecekleri yönünde kararlar var. Bunun için dava açmanın gerekiyor. Diğer taraftan, bu sorununuzu diğer yetkili mercilere bildirmenizin de olumlu sonuçları olabilir. 
 Soru Tarihi:2011-03-08 12:15:00   Cevap Tarihi:2011-03-09 04:41:00

Soru: bugün duyduğum bir habere göre esnafların kullanmış olduğu kredilere ve yapılan 30 banka ile anlaşmaya göre kredi kartı ve kredilerde 60 aya kadar taksitlenme çıkacağı söylendi. ne kadar doğrudur bilemiyorum. sizlerin duyduğu bildiği bir şey varsa lütfen paylaşırmısınız.    Cevap: Bu konuda bir çalışma var ancak, henüz sonuçlanmadı. Bu yapılanma Rekabet Kurumunun onayı olursa gerçekleşecek. Şimdiden bir şey söylemek için çok erken. 
 Soru Tarihi:2011-03-08 15:40:00   Cevap Tarihi:2011-03-09 04:36:00

Soru: babam annemi zamanında bağkurlu yapmış ama hiç prim ödememiş şimdi bu yasadan faydalanabilirmi annem    Cevap: Bağ-Kur'a kaydı yapılmış ise, bu kanundan faydalanabilir. Daha sağlıklı bilgi için bulunduğunuz yerdeki sosyal güvenlik merkezine başvurunuz. 
 Soru Tarihi:2011-03-12 05:05:00   Cevap Tarihi:2011-03-15 02:52:00

Soru: 2010 YILI İÇERİSİNDE TEMİZLİKÇİ ESNAFIMIZDAN BAZILARI AÇIK DETERJAN SATIŞINDAN DOLAYI 4703 SAYILI KANUNUN 5.MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINA AYKIRILIKTAN 2289.TL İDARİ PARA CEZASI YEDİLER.YENİ ÇIKAN TORBA YASADAN BUNLARA HERHANGİ BİR AF OLAYI VARMIDIR ?     Cevap: Bu bir idari para cezasıdır ve torba kanun kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Söz konusu cezalara ödeme kolaylığı sağlanabilmesi için esnafın ilgili kamu merciine yazılı olarak başvurmasını söyleyiniz.  
 Soru Tarihi:2011-03-14 06:29:00   Cevap Tarihi:2011-03-17 03:33:00

Soru: Eşim Basit Usulde Tuhafiye işletmektedir. Burada Sigortalı işçi çalıştırabilirmiyiz. İşçi çalıştırırsan Gelir Vergisi bakımından Deftere girersin deniyor. Bu konuda açıklama yaparmısınız.    Cevap: Yardımcı işçi çalıştırılması basit usulden yararlanmaya engel değildir. (Gelir Vergisi Kanununun 47/1. maddesinin 1. bendinin parantez içi hükmü) Yardımcı işçi sigortalı (4/a'lı) olabilir. Bu kişiler için vergi karnesi doldurulup vergi dairesine onaylatılması gerekir. 2011 yılı için yıllık 358 TL (iki taksitte) vergi çıkar.  
 Soru Tarihi:2011-03-15 11:46:00   Cevap Tarihi:2011-03-21 08:57:00

Soru: günlerdir sayın bendevi bey çek mağdurlarına şirin gözüküp çek te yaşanılan adli para cezalarının kalkmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptığını söylemişti. bugün esnaflarla ilgili kredi kartı ve banka kredileriyle ilgili kolaylık getirildiği ifade edildi biz çek mağdurları yine unutuldukmu yoksa hala çalışmalar devam ediyormu not sayın bendevi bey bu işle ilgili sayın ali babacanla koordineli çalıştığını ifade etmişti saygılar    Cevap: Çek mağdurlarının sorunlarının çözülebilmesi için bir Kanun çıkması gerekiyor. Bu konuda Genel Başkanımız Bendevi Palandöken, Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan'la görüşmüştür. Bu görüşmenin neticesinde bir Kanun çalışması başlamıştır. Ancak, yasama görevi TBMM'dedir. Seçim nedeniyle Meclisin tatile girecek olmasından dolayı, ancak seçimlerden sonra bir gelişme olabileceği kanaatindeyiz. 
 Soru Tarihi:2011-03-15 16:44:00   Cevap Tarihi:2011-03-21 09:03:00

Soru: Bilindiği üzere kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir. Torba Kanun olarak bilinen 6111 sayılı kanunla askerlik hizmeti ödendiğinde 25 yıl bir fiil sigortası ödenen kamu yada özel sektörde çalışah iş görenlerin yaş hadlerini beklemeden emekli olabileceklerine dair herhangi bir düzenleme mevcutmudur? Teşekkür ederim.     Cevap: Torba Kanunda böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-03-16 04:19:00   Cevap Tarihi:2011-03-17 03:41:00

Soru: TORBA YASADA ELEKTIRIK BORCUNU KAPSADIGI SOYLENIYOR.FAKAT BIR KAC DEFA BASVURMAMA RAGMEN HENUZ KENDILERINE BOYLE BIR YAZI GELMEDIGINI, HATTA AF KAPSAMINA GIRMEDIKLERI. YONUNDE CEVAP ALDIM NE YAPMAM LAZIM SURE DARALIYOR BANA BU KONUDA YOL GOSTERIRSENIZ SEVINIRIM.     Cevap: TEDAŞ'a bağlı elektrik dağıtım şirketlerine olan elektrik borçları torba kanun kapsamına alınmış durumda. Ancak, özelleştirilen şirketlere olan borçlar kanun kapsamında yer almıyor. Borcunuzun özelleştirilen bir şirkete mi olup olmadığını öğrenmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2011-03-16 05:49:00   Cevap Tarihi:2011-03-17 03:43:00

Soru: sanayi sitesi yapı kooperetifi üyelerinin 25 şubattan önceki döneme ait ödenmeyen üye aidatları 6111 sayılı torba yasa kapsamına giriyormu? Eski aidatları torba yasaya göremi tahsil etmemiz gerekir?    Cevap: Kooperatifler kamu kurumu olmadığı için torba kanunda onlarla ilgili bir düzenleme yer almıyor. Ancak, kooperatif yönetiminin karar alması halinde, bir kanuna gerek kalmadan aidatlar yapılandırılarak tahsil edilebilir. 
 Soru Tarihi:2011-03-16 06:20:00   Cevap Tarihi:2011-03-29 01:35:00

Soru: soru:bir vakıf ya da dernek vb. bir yerde gönüllü olarak çalışma karşılığında verilen paranın ssk vevergisel açıdan bir durumu var mıdır yasalarda.    Cevap: Vakıf ve derneklerin vergi mükellefiyeti yoktur. Ancak, bunların, ticari nitelikte faaliyette bulunmaları halinde iktisadi işletme oluştuğu kabul edilir ve Kurumlar ve KDV mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-03-16 10:31:00   Cevap Tarihi:2011-03-23 01:41:00

Soru: sayın bendevi PALANDÖKEN başkanım çek mağduriyeti ile ilgili çalışmalarınız vardı bunlarla ilgili bizi rahatlatıcak bir neticenin kısa sürede çıkacağını müjdelemiştiniz şimdi tekrar soruyoruz herşey tükendimi bankalar ve foktorinklere mağlupmu olduk saygılar    Cevap: Çek mağdurlarıyla ilgili çalışma devam ediyor. Bu konuda ilgili Bakanlarla görüşmeler yapıldı. Ancak, sorunun çözümü bir kanun değişikliği gerektirdiğinden seçimlerden önce bir gelişme olması zor gibi görünüyor. 
 Soru Tarihi:2011-03-16 14:04:00   Cevap Tarihi:2011-03-18 01:43:00

Soru: bayan kuaförleri basit usül vergilendirmeye tabi olabilir ler mi    Cevap: Bayan kuaförleri, basit usule tabi olmanın şartlarını taşımaları halinde basit usulde vergiye tabi olabilirler.  
 Soru Tarihi:2011-03-19 10:09:00   Cevap Tarihi:2011-03-21 09:05:00

Soru: İyi akşamlar .2004 de aldığım ticari arac kartının borcu cıkmıştır ve hacizle alınacak diye yazı gelmiştir bu borc kamu borcumudur taksitlendirilirmi.Ödeme yükümlüğümüz varmıdır 2004 den bu yana hiç uyarı gelmemiştir borcunuz var diye şimdi geldi oda hacizle alınacak diye ayrıca ben şuanda başka işyapıyorum ne yapmam gerek iyi günler.    Cevap: Borcunuzun ne olduğu tam olarak anlaşılamamaktadır. Daha açık ifade edebilirseniz yardımcı olmaya çalışırız.  
 Soru Tarihi:2011-03-20 15:19:00   Cevap Tarihi:2011-04-01 03:15:00

Soru: medyada yer alan esnafa müjde başlıklı sn palandöken e ait olan görüşmede yer verdiği esnafın çek sorununa yönelik çalışmaların hangi aşamada olduğunu öğrenmek istiyorum işlerinizde başarılar sayın başkana saygılarımı sunarım.    Cevap: Çek mağdurlarıyla ilgili çalışma devam ediyor. Bu konuda ilgili Bakanlarla görüşmeler yapıldı. Ancak, sorunun çözümü bir kanun değişikliği gerektirdiğinden seçimlerden önce bir gelişme olması zor gibi görünüyor. 
 Soru Tarihi:2011-03-21 06:40:00   Cevap Tarihi:2011-03-21 09:19:00

Soru: TESK üyesi değilim.GİRİŞİM A.Ş ile yapmış olduğunuz protokolden nasıl yararlanabilirim.inşaat mühendisiyim şahsi bürom var ticaret odası ve inşaat mühendsileri odasına kayıtlıyım.    Cevap: Girişim AS ile yapmış olduğumuz protokol sadece TESK'e üye esnaf ve sanatkarı kapsamaktadir. Dolayısıyla soz konusu protokolden yararlanmanız mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2011-03-30 07:19:00   Cevap Tarihi:2011-11-10 13:52:00

Soru: slm ben 2006 senesinde arkadaşıma kefil oldum birkısmını ödedikten sonra kanser hastalığına yakalandı ve işyerini kapatmak zorunda kaldı arkadaşımın hastalığına dair raporuda bulunmaktadır daha öncede size yazmıştım vermiş olduğunuz adresteki LBT ve GİRİŞİM VARLIK Ş.T.İ ni aradım fakat bana dosyanın kendilerinde olmadığını söylediler bu sorunumu halletmem için veya dosyamın bu şirketlere ulaşması için ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim.    Cevap: Bankalar, müşterilerinden alacakları kredi ve kredi kartı borçlarını, ihale yoluyla varlık yönetim şirketlerine aktarmaktadırlar. Borcunuzun bulunduğu banka, sizin borcunuzu bu şirketlere devretmemişse, borcunuzu ilgili bankaya ödemek zorundasınız. 
 Soru Tarihi:2011-03-30 16:54:00   Cevap Tarihi:2011-04-01 03:20:00

Soru: 6111 sayılı torba kanununda oda aidat borclarınıödeyen üyelerden bu kanundan yararlandıkları için dilekçe almamıza gerek varmı? Ayrıca düzenlenen gelir makbuzunda bu kanundan yararlandıklarını belirtmemiz gerekiyormu?    Cevap: 6111 sayılı Kanunda, başvurunun yazılı olarak yapılması konusunda bir düzenleme yer almıyor. Ancak, ileride ortaya çıkabilecek ihtilafların önlenemilmesi için yazılı bir başvuru alınmasıda ve makbuzlara da 6111 sayılı Torba Kanuna göre tahsil edildiğine dair bir ifade yazılmasında fayda var.  
 Soru Tarihi:2011-03-31 10:28:00   Cevap Tarihi:2011-04-04 07:43:00

Soru: ESDEP planında istenen kayıt dışı esnafların vergi kaydı olup oda kaydı olmayan esnaflarmı yoksa vergi kaydı,oda kaydı olmayıp esnaflık yapan esnaflarımı belirlememiz gerekiyor?    Cevap: Fark etmiyor. Her ne şekilde olursa olsun kayıt dışı faaliyette bulunduğunu tespit edebildiğiniz esnaf ve sanatkârları bildirmeniz gerekiyor. 
 Soru Tarihi:2011-04-01 02:42:00   Cevap Tarihi:2011-04-25 10:38:00

Soru: Esnaf odasına aidat borcumuz olduğundan borç ödenmeden şubat ayı basit usül vergi beyannamemiz verilmemekte ve vergi kapatma işlemlerimiz yapılmamaktadır.ne yapabilirim.    Cevap: Torba Kanundan yararlanarak geçmiş dönem borçlarınızı faizsiz ödeyebilirsiniz. Ancak, oda tarafından beyannamenizin verilmesi ve vergi mükellefiyetinizin kapatılması için gereğinin yapılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-04-05 09:45:00   Cevap Tarihi:2011-04-06 08:07:00

Soru: 6111 sayılı kanunun matrah arttırımı hükümlerinden yararlanılması durumunda ilgili yıllar için babs formu verilmemesi nedeniyle özel usulsüzlük cezası kesilirmi?    Cevap: Ba Bs formları, gelir veya kurumlar vergisi matrahını etkileyen bir uygulama değildir. Dolayısıyla martah artırımında bulunulsa bile Ba Bs formlarının verilmemesi nedeniyle ilgili yıllar için özel usulsüzlük cezası kesilebilir. 
 Soru Tarihi:2011-04-07 04:07:00   Cevap Tarihi:2011-04-07 07:39:00

Soru: Soracağım soru derneklerle ilgili. Derneğin kendi adına dükkanları var ve basit usul mükelleflere kiraya verdi dernek elede ettiği kiradan kira stopajı ödermi? Sorumu acilen cevap verirseniz sevineceğim. Şimdiden teşekkürler    Cevap: Basit usule tabi mükelleflerin muhtasar beyanname verme yükümlülükleri bulunmadığından ödenen kiradan stopaj kesmeyecektir. Diğer taraftan dernek, birden fazla gayrimenkulü kiraya vererek kira geliri elde ettiğinden, derneğin bu faaliyetlerinin iktisadi işletme olarak değerlendirilmesi ve kurumlar vergisi beyannamesi vererek kira gelirini beyan etmesi gerektiği kanaatindeyiz. 
 Soru Tarihi:2011-04-07 08:14:00   Cevap Tarihi:2011-04-07 08:22:00

Soru: YUKARDA DERNEKLERLE İLGİLİ BİR SORU SORMUŞTUM BUNUNLA İLGİLİ KANUNLARDA BELİRTİLEN BİR YÜKÜKLÜLÜK VARMI MUHASEBECİMİZ KİRADAN DOLAYI DERNEKLER VERGİ ÖDEMEZ DEMİŞTİDE     Cevap: Dernekler, normal olarak kiradan dolayı vergi ödemezler. Ancak, gayrimenkul kiralama işini ticari bir organizasyon şeklinde daimi olarak yapan derneklerin vergi ödemesi gerekir. Bunun için en sağlıklı bilgiyi, derneğin bulunduğu yerin vergi dairesinden alabilirsiniz. İleride yüklü bir vergi cezası ile karşılaşmamanız için vergi dairesinden yazılı görüş almanızda fayda var. 
 Soru Tarihi:2011-04-07 09:31:00   Cevap Tarihi:2011-04-08 04:11:00

Soru: çek yasasıyla ilgili gazete ve internette bir sürü açıklama yapıldı sayın palandöken ekonomik suça ekonomik ceza dedi çünkü çek mağdurları ceza evi korkusu yüzünden çalışamıyor şu anda bu şekilde 2 milyon kişi var bu şekılde borçda ödenmiyor seçim öncesii bu 60 aya kadar vadeli anlaşma yapılacakmı hepımız çok mağduruz lutfen bizle iş adamı olan insanlarız yıllarca bu devlete para kazadırdık ıflas ettık yanızmızda çalısanlara ekmek verdık ödülü ceza evimi soruyorum size    Cevap: Çek yasası ile ilgili olarak Genel Başkanımız Sayın Palandöken ve Konfederasyonumuz ilgili Bakanlarla çok sayıda görüşme yapmıştır ve yapmaya da devam etmektedir. Ancak bu sorunun çözümü için Kanun çıkması gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2011-04-13 11:12:00   Cevap Tarihi:2011-04-13 13:08:00

Soru: 14/03/2011 kredi ve kredi kartı borçlarının gecikme faizi alınmaksızın ana paralarının 36 ay vade ile tahsili ve sona erdirilmesine imkan sağlanmıştır.bunlar LBT VARLIK YÖNETİM A.Ş ve GİRİŞİM VARLIK YÖNETİMİ buralarla iletişime geçmemize rağmen bizim odamızdan hiç bir üyemizin dosyası yok üyelerimiz nasıl yapılandırma konusunda bilgi eksikliği oluşmuş durumda bundan nasıl yararlanılıyor esnafların her biri yararlancak şekilde yazı var ama hiç bir üyemiz yararlanmiş değil bilgi verirseniz memnun oluruz kolay gelsin     Cevap: Bankalar, tüm alacakları varlık yönetim şirketlerine devretmemektedirler. Bankaların varlık yönetim şirketlerine devrettikleri borçlardan teminatsız olanlar için yapılandırma geçerlidir. 
 Soru Tarihi:2011-04-13 14:53:00   Cevap Tarihi:2011-04-18 17:28:00

Soru: serbest bölge açık alan kirası 6111-17/25.a ya girermi    Cevap: Kira bedelinin 6111 sayılı Kanun kapsamına girmesi için kiraya verenin bir kamu kurumu olması gerekir. kiraya veren tüzel kişi kamu kurumu ise kira bedelleri 6111/17'ye göre yapılandırılabilir. 
 Soru Tarihi:2011-04-13 21:25:00   Cevap Tarihi:2011-04-18 17:30:00

Soru: Gelir vergisine tabi mükellefim için adres değişikliği yaptım ve yeni adresinin mal sahibi mükellefin babası ve bu yüzden formaliteden bir kira kontratı yaptık yoklama gelen memur babasının mal sahibi oldugu ıcın vergi dairesine verilcek bır dılekceyle stopaj odemesının olmıyacagını soyledı bu konu hakkında bılgı alıcaktım.     Cevap: Stopaj, bir ödemeye bağlı olarak yapılır. Gerçekte bir ödeme yoksa stopaj kesilmesine de gerek bulunmamaktadır. Ancak, işyerini karşılıksız olarak kullandıran kişinin, emsal kira bedeli üzerinden beyanname vererek vergi ödemesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-04-15 11:31:00   Cevap Tarihi:2011-04-18 17:32:00

Soru: basit usul vergiye tabi esnaf yanında asgari ücretli işçi çalıştırabilirmi?bu çalışması basit usul şartlarından olan işinin başında bulunma kuralını ihlal ettiği için gerçek usul'e geçmesi gerekir mi?    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 47. maddesinin 1. fıkrasının birinci bendinin parantez içi hükmünde, basit usule tabi esnafın yanında yardımcı işçi çalıştırmasının basit usulden yararlanmaya engel olmadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla, yanınızda bir yardımcı işçi çalıştırmanız halinde gerçek usule geçmenize gerek bulunmamaktadır. Ancak, yardımcı işçi çalıştırsanız dahi kendi işinizin başında bilffil bulunmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-04-21 13:15:00   Cevap Tarihi:2011-04-26 10:19:00

Soru: döner salonu açacağım vergiye basit usuüllü vergiye tabi olursam direk bağkurlumu olurum yoksa her hangi bir işlem yapmammı gerekiyorbağkurlu olmam için cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.....    Cevap: Vergi mükellefi olduğunuz zaman vergi dairesi otomatik olarak Bağ-Kur'a bilgilerinizi gönderiyor ve Bağ-Kur'lu oluyorsunuz. 
 Soru Tarihi:2011-04-24 01:17:00   Cevap Tarihi:2011-04-25 10:39:00

Soru: YAPI KOOPERATİFİMİZ VAR 3.7.2009 TARİHİNDEN SONRA RUHSAT ALDIĞIMIZ İÇİN KDV MÜKELLEFİ OLDUK . KURUMLAR VEGİSİ VE BS BA BİLDİRİMLERİNİ KOOPERATİFLER YAPIYORMU BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM:    Cevap: Konuyla ilgili olarak bağlı olduğunuz vergi dairesinden yazılı görüş almanız, ileride bir sorunla karşılaşmamanız açısından daha uygun olacaktır. Sorunuzu lütfen yazılı olarak vergi dairesine veya defterdarlığa iletiniz. 
 Soru Tarihi:2011-04-25 16:31:00   Cevap Tarihi:2011-04-26 10:21:00

Soru: belediye mücavir alanda olan 35 dönüm tarlam imar uygulaması ile arsa oldu ve hala tarımyapıyorum. emlak vergisini arazi olarakmı yoksa arsa olarakmı ödenecek.    Cevap: Tarlanız imar geçtikten sonra arsa olarak tanımlandığı için imarın geçtiği yılı takip eden yıldan itibaren emlak vergisini arsa vergisi olarak ödemeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-04-26 19:38:00   Cevap Tarihi:2011-04-28 11:21:00

Soru: 2002 YILINDA KURULAN A.Ş. ŞİRKETİNDE ODAMIZIN YÜZDE DOKSAN(%90)HİSSESİ BULUNMAKTADIR.YÜZDE ONLUK HİSSESİ % 1-% 2 GİBİ ŞAHISLARA AİT OLUP ORTAKLAR SERMAYELERİNİ ÖDEMİŞ BULUNMAKTADIR. ŞİRKET FAALİYETİNİ 2 YIL KADAR SÜRDÜRDÜKTEN SONRA FAALİYETİ DURDU.ŞİRKETİN MADDİ DURUMU OLMADIĞINDAN DOLAYI ÇILIŞTIĞI SÜRELER İÇİN SİGORTA VE MAL MÜDÜRLÜĞÜNE STOPAJ VERGİSİ BORÇLARI BULUNMAKTADIR.SİGORTA PRİM BORCUNU SGK.İCRA YOLU İLE ODAMIZ BANKA HESABINDAN TAHSİL ETMİŞTİR. HALEN ŞU ANDA VERGİ BORCU DURMAKTADIR. MALİYE YE OLAN BORCUNU 6111 SAYILI KANUNDAN FAYDALANARAK ODA MIZ YÖNETİM KURULU KARAR ALARAK ODAMIZ TARAFINDAN ŞİRKET ADINA ÖDEYEBİLİRMİYİZ. ÖDEDİĞİMİZ ZAMAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ MAKBUZU MECBUREN ŞİRKET ADINA KESECEKTİR. BU MAKBUZU ODAMIZ MUHASEBE KAYITLARINDA GİDER OLARAK GÖSTEREBİLİRMİYİZ. VEYA NASIL BİR YOL İZLEMEMİZ LAZIMDIR. AÇIKLAMA YAPIRSANIZ ÇOK MEMNUN OLACAĞIZ.TEŞEKKÜRLER.    Cevap: Şirkete ait vergi makbuzunu oda kayıtlarında gider olarak göstermezsiniz. Yapılması gereken şudur: Oda, şirketin yüzde 90 oranında ortağı olduğu için, borcun sermaye oranında odaya isabet eden kısmı kadar şirkete para aktarılır, şirket de vergi borcunu öder. Şirkete ait makbuz, ancak şirket kayıtlarında gösterilebilir. 
 Soru Tarihi:2011-04-28 11:42:00   Cevap Tarihi:2011-05-05 14:26:00

Soru: kendime ait bir iş yeri açıp basit usulde vergi mükellefi olursam muhasebeci tutmam gerekiyormu vergi levhasını muhasebeciye imazalamk şartmı 2.sorum vergi levhası çıkartdığım günden ititbaren bağkurlumu sayılıyorum ve ne zaman bağkur primini öderim nereye nasıl ödeme yaparım cvb nız için şimdiden tşklerrr SAYGILARIMLA    Cevap: Basit usulde vergi mükellefi olursanız muhasebeci tutmak zorunda kalmazsınız. Vergi levhasını vergi dairesine imzalatabilirsiniz. Vergi mükellefi olduğunuz tarih itibariyle Bağ-Kur'lu olursunuz. Vergi Dairesi otomatik olarak bilgilerinizi Bağ-Kur'a gönderecektir. Priminizi ilgili ayı takip eden ayın son gününe kadar ödeyebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-04-29 23:47:00   Cevap Tarihi:2011-05-05 14:29:00

Soru: Ben Rusya Federasyonu vatandaşı idim.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edildim.Bu durumda yurt dışından bir aden araç getirme hakkım varmı vergisiz. Teşekkürler.    Cevap: Bu konuda detaylı bilgiyi Gümrük Müsteşarlığından alabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2011-05-02 23:49:00   Cevap Tarihi:2011-05-05 14:31:00

Soru: ben 20 yıllık esnafım maalesef krizden dolayı iş bankası kredi kartım avukata gitmiş nisan itibariyle başkan sayın bendevi bey esnafın kredi kartlarının sorununun çözüleceğini ve varlık firmalarıyla anlaştığını söylemişti ben bu kredi kartımı nasıl halledebilirim bu varlık kuruluşları neyin nesi avukatlarla bir alakası varmı ne yapmamı tavsiye edersiniz çok zor durumdayım lütfen yardım ediniz çok teşekkürederim    Cevap: Bankalar, tahsil etmekte güçlük çektiği bazı alacaklarını, varlık yönetim şirketlerine devrederler. Bankalarla olan yapılandırma görüşmeleri tamamlandı, ancak, Rekabet Kurumundan onay bekleniyor. 
 Soru Tarihi:2011-05-03 19:38:00   Cevap Tarihi:2011-05-05 14:33:00

Soru: ben 12.04.2011 tarihi nde iş yeri açtım basit usulu ile 05.05.2011 tarihinde vergi dairesine giderek vergi levhasını aldım 07.05.2011 tarihinde başka bir şirkette ssk girşimi yaptım. acaba bağkur bu ssk girişiyle ilgili bir problem yaşanırmı bağkur sicil yoklama ya gittim bağkurum gözükmüyordu bağkur devreye girecekmi yoksa ssk girişim devam edecek TEŞEKKÜRLER    Cevap: 5510 sayılı Kanunun 53. maddesine göre sadece SSK primi ödeyeceksiniz. Bağ-Kur primini ödemenize gerek bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-05-05 23:52:00   Cevap Tarihi:2011-05-09 11:42:00

Soru: mrhb benim sorum teyzem 2005 yıllarda gerçek gelire tabi kuaför dükkanı vardı 2006 yılında kapattı .sorum şuanda açsa kendi adına basit usul olarak açılış yapabilirmi önceden gerçek gelirdi .teşekürler    Cevap: Daha önce gerçek usulde vergilendirilenler, bir daha hiçbir şekilde basit usule dönemezler. Bu konuda önümüzdeki dönemlerde bir kanun değişikliği olmadığı sürece basit usulden yararlanamazsınız.  
 Soru Tarihi:2011-05-06 12:28:00   Cevap Tarihi:2011-05-09 11:43:00

Soru: basit usul de olan vergi mükellefi post makinası kullanabilirmi veya bankadan alabilirmi şimdiden bilgilendirmeniz için teşekkür ederim    Cevap: Basit usule tabi mükellefler POS cihazı kullanabilirler. Ancak, olası bir vergi incelemesinde ispat edilebilmesi amacıyla POS cihazıyla yapılan tahsilat tutarı kadar fiş veya fatura düzenlenmesi ihmal edilmemelidir. 
 Soru Tarihi:2011-05-06 22:04:00   Cevap Tarihi:2011-05-16 13:50:00

Soru: sayın Palandöken'in daha önce saöylemiş olduğu karşıksız çek mağdurlarına yeniden yapılandırma yapılıp 60 aya kadar vadelendirileceği müjdesinde herhangi bir gelişme varmı onaylanma derecesi nedir?Eğer bilgilendirirseniz çok sevinirim.saygılarımla    Cevap: Kredi borçları için bir çalışma var. Ancak, çek mağdurları ile ilgili olarak Kanun değişikliği gerektiğinden kısa vadede bir gelişme beklenmemektedir. 
 Soru Tarihi:2011-05-08 20:21:00   Cevap Tarihi:2011-05-09 11:44:00

Soru: terzi ve kuru temizleme dükkanı açacağım basit usul olurmuyum olursam muhasebeci tutmasam odadan aldığım fişleri ay,ay yazıp dosyalasam sene sonunda vergi dairesinden beyaname çıkartsam alurmu birde istğe bağlı sigorta ödiyeceğim ödediğim makbuzu gider olarak kullanabilirmiyim kullanırsam vergide düşme olurmu    Cevap: Büyükşehir belediyesi sınırları içinde faaliyette bulunacaksınız, bir mal alım satımı olmadığı sürece (örneğin kumaş vs satmadığınız sürece) ve yıllık işyeri kirası 4.600 TL'yi aşmadığı sürece basit usulden yararlanabilirsiniz. Basit usulden yararlananların muhasebeci tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.  
 Soru Tarihi:2011-05-09 03:34:00   Cevap Tarihi:2011-05-16 13:57:00

Soru: 5510 sayılı kanunun ek-6 maddesi dolayısıyla SGK yapılan şoförlerin gelir vergisi yönünden durumları nasıl olur. (GVK 64.madd.göre vergiye kayıt yaptırılması gündeme gelir mi?) teşekkürler    Cevap: 4/a'lı (SSK'lı) çalışan şoförler, ister ek6. madde kapsamında isterse 30 gün üzerinden sigorta ödesinler, araç sahibi basit usulde vergiye tabi ise vergi karnesi doldurmak suretiyle yıllık gelir vergisi ödemeleri gerekir. Bu vergi, 2011 yılı için 358 TL'dir ve iki taksitte ödenir. 
 Soru Tarihi:2011-05-10 20:59:00   Cevap Tarihi:2011-05-16 13:58:00

Soru: İyi çalışmalar diliyorum. Birçok esnafımız eskiden gerçek usulde defter tuttuğundan dolayı basit usule geçememektedir. Bu şekilde madur olan esnaflarımız zor durumda kalmaktadır. Örneğin önceden gerçek usule tabi mükellef iken şimdi küçük bir çay ocağı,berber vs işletirkende gerçek usulden vergi mükellefi olmak zorunda kalıyor. Bu konuda maliye bakanlığı ile beraber bir çalışma yapılırsa mağdur olan esnaflarımız için hayırlı olacağını ümit ediyoruz.    Cevap: Bu konuda Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yapıldı. Bir kanun değişikliği gerekiyor. Hazırlıklar tamamlandı. Yeni yasama döneminde sorunun çözülmesini bekliyoruz. 
 Soru Tarihi:2011-05-11 14:55:00   Cevap Tarihi:2011-05-12 10:40:00

Soru: Basit Usulde Muhasebesini tuttuğumuz ve e beyannamesini verdiğimiz mükelleflerin vergi levhalarını (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 408)vergi dairesi onaylamamaktadır. internet ortamında borkodlu şekilde alacağımız söylemektedirler. Ancak alamıyoruz. teşekürler     Cevap: Vergi levhalarının internet üzerinden alınmasına ilişkin tebliğ henüz Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. Dolayısıyla, tebliğ yayımlanana kadar vergi dairelerinin, vergi levhalarını imzalamaları zorunludur. Sorunu vergi dairesi müdürü ile görüştükten sonra defterdarlığa bir dilekçe ile aktarabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-05-17 13:50:00   Cevap Tarihi:2011-05-17 16:12:00

Soru: babam gercek ver gi mükelefidir ticari kamyonumuz ve bakkalımız var ancak babam emekli oldu ve kamyonumuzu devretik ve bakkalıda eşimin üzerine almak istiyoruz fakat eşmin evlenmeden önde babasının zücaciye dükkanı varmış şimdi basit üsülden bakkal dükaını aca bilirmi     Cevap: Basit usule tabi olmanın diğer koşullarını da taşıması halinde eşiniz basit usulden yararlanabilir.  
 Soru Tarihi:2011-05-19 13:08:00   Cevap Tarihi:2011-06-02 08:47:00

Soru: AYAKKABI BOYACISI VE TAMIRCISI OLAN KÖŞE BAŞLARINDA SEYYAR OLARAK YAPAN ŞAHSIN KAYIT DIŞI DAN KAYIT ALTINA GECME ZORUNLULUGU VARMI VE YA YAPTIRIM NEDIR     Cevap: Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ayakkabı tamirciliği ve boyacılığı yapanlar Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesine göre vergiden muaftırlar. Bunların mükellef olmaları yönünde bir yasal değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla mükellef olmaları yönünde bir zorunluluk da bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-05-19 14:12:00   Cevap Tarihi:2011-07-20 17:20:00

Soru: krizde işi bozulup işini terkeden ve emekli olmuşesnaf emklileri bankalarla yapılan kredi ve kredi kartı borç yapılandırmasından yararlanabilecekmi bu konu ne durumda. bu konuda çok kişi var. sonuçta bu borçlar esnaflıktan kalma borçlar.    Cevap: Bankalar, kredi borçlarının yapılandırılması için esnaf ve sanatkâr sicil belgesi ile oda kayıt belgesi istemektedir. Dolayısıyla bu belgeleri sunamayanlar yapılandırmadan yararlanamaz. 
 Soru Tarihi:2011-05-20 12:14:00   Cevap Tarihi:2011-06-02 08:48:00

Soru: merhaba bu çıkacak esnaf hakından yararlanmak istiyorum.ito sına kayıtlı olmam yetiyormu.saygılar çeyiz mağazam vardı kapattım.bankalara borcum var.    Cevap: Bankalara olan kredi borcu yapılandırması sadece esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar için geçerlidir. Ticaret odası üyeleri yararlanamamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-05-21 19:51:00   Cevap Tarihi:2011-05-31 08:51:00

Soru: ben basit usul hatlı minübüs işletmecisiğim. basit usulden daire satışlarından doayı gerçek usule geçmiş bulunmaktayım. basıt usulde iken günlük hasılat olarak fatura düzenliyordum. şimdi matbaa fatura bastırdım. ayni şekilde mi fatura düzenleyeceğim. yoksa başka bir şekli varmı     Cevap: Dolmuş, minibüs işletmesi için gün sonunda tek bir fatura kesebilirsiniz. Ancak, diğer faaliyetleriniz için her bir satışta ayrı ayrı fatura veya fiş düzenlemeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-05-23 18:37:00   Cevap Tarihi:2011-05-31 08:53:00

Soru: iş hanında iş yeri açmak istiyorum terazi satışı üzerine bemin ögrenmek istediqim banan vergi dairesindeki işlemler ve maliyeti nedir    Cevap: Vergi dairesine mükellefiyet tesisi için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Mükellefiyet tesisi için herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ticari defter tasdiki için notere ve esnaf ve sanatkârlar sicili ile ilgili meslek odasına kayıt için bir sicil harcı ödemeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-05-25 14:38:00   Cevap Tarihi:2011-06-27 15:35:00

Soru: gazetede bankalara borcu olan esnafların 1 haziranda yeniden yapılandırması ile haberin dfoğruluğu    Cevap: Esnaf ve sanatkârların 31 Ekim 2010 tarihi itibariyle icra aşamasına gelmiş bulunan kredi borçlarının yapılandırması 27 Mayıs 2011 tarihinde başlamıştır. 26 Temmuz 2011 tarihinde sona erecektir. 
 Soru Tarihi:2011-05-25 17:18:00   Cevap Tarihi:2011-05-31 08:54:00

Soru: ben bir tane büfe acmak iatiyorum 4 e 4 bir bufe içerisinde cay kola gibi icecek ve tost köfte yapılacak tarza dondurmada var bunun ben bana maliye kaydı ne kadar olur ve sadece maliye kaydı yeterli mi ama bu büfe sadece 3 ay acık kalacak sonra kapatılacak. ne yapmam gerek    Cevap: Geçici süre de olsa vergi mükellefiyeti ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle vergi mükellefi olmalısınız. Bunun bir maliyeti bulunmuyor. Bulunduğunuz yerdeki esnaf ve sanatkârlar sicili ile ilgili meslek odasına kayıt yaptırmanız ve belediyeden işyeri açma ruhsatı almanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-05-26 13:08:00   Cevap Tarihi:2011-07-01 11:29:00

Soru: 6111 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN AFTAN YARARLANMAK İSTİYORUM ESENLER VE BAHÇELİEVLER BELEDİYESİNE BİR HAFTADIR GİDİP GELİYORUM BÜYÜK İZDİHAM VAR SÜRENİN UZATILMASI İÇİN GİRİŞİMLERİNİZ RİCA EDERİZ    Cevap: 6111 sayılı Kanuna başvuru süresinin uzatılması için girişimlerde bulunduk. Ancak, süre uzatımı Kanun değişikliği gerektirdiği ve TBMM'nin de tatilde olması nedeniyle bu talebimizin yerine getirilmesi mümkün olmadı. 
 Soru Tarihi:2011-05-27 11:57:00   Cevap Tarihi:2011-05-31 08:56:00

Soru: lütfen acil emekli olamıyorum 1993 yılında üzerime münübüs almıştımo yıllarda şirket ortağıydım 1 sene sonra münübüsü sattım vergi dairesine bildirmem gerekmiş bilmiyordum yıllar sonra bu münübüs için bana vergi dairesinden ceza geldi sattığımı ispatlıyamıyorum bu nedenlede emekli olmak istiyorum çıkan yasadan faydalanmak istiyorum bana vergi dairesinden sattığını ispatla diyorlar aradan 20 seneden fazla zaman geçmiş gerekli yerlerden araştırdım o plakaya ait hiçbir şey bulamadım cezayı ödemek istiyorum cıkan yasadan faydalanım temiz yazısını alıp emekli olmak istiyorum fakat vergi dairesi yazyıyı vermiyor ne yapmalıyım yani hayatım boyunca bu münübüsü sattığımı ispatlayamadım diye emekli olamıyacakmıyım lütfen acıl cevap yazın saygılar    Cevap: Minibüsünüz hiç bir yerde kayıtlı gözükmüyorsa çalıntı başvurusunda bulunabilir, gerekli prosedürü tamamladıktan vergi ile ilişiğini kesebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-05-28 10:55:00   Cevap Tarihi:2011-05-31 08:58:00

Soru: Esnaf ve Sanatkarların ticari kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik hazırlanan protokol için borç yapılandırılması konusunda başvurular ne zaman başlayacak. Ve başvuru işlemleri nasıl olacak    Cevap: Esnaf ve sanatkârların ticari kredi borçları için başvurular 27 Mayıs 2011 Cuma akşamı başladı. Başvurular 26 Temmuz 2011 tarihinde sonra erecek. 
 Soru Tarihi:2011-05-29 12:54:00   Cevap Tarihi:2011-05-31 08:59:00

Soru: SAKARYADA kantin işletmecisiyim.Kirama istinaden 2008 yılında çıkan vergi affından yararlanıp taksitlerimi ödedim.2008 yılından 2011 yılına kadar olan kdv2 beyannamelerime itiraz edip hem vergi hem bölge idari mahkemelerini kazandım.2008 yılında yapmış olduğum kdv2 ödemelerini dava söz konusu yapabilirmiyim?     Cevap: Vermiş olduğunuz beyannamelerini "ihtirazi kayıt" şerhi ile verdiyseniz bu beyannameleri dava konusu yapabilirsiniz. Aksi halde kendi beyan ettiğiniz vergiler için dava hakkınız bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-05-31 20:51:00   Cevap Tarihi:2011-06-02 08:50:00

Soru: Iyi gunler.Ben Romanya liyim.Turkiye den tibbi malzebe satin alacam ve Romanya ya saticam.Bunun hukuki islemi nedir?Firma kurmak gerrekiyormu?ve nasil kurabilirim?veya gercek kisi olarak olabilirmi?cok tesekurler    Cevap: Bu konuda Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından detaylı bilgi alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-05-31 22:51:00   Cevap Tarihi:2011-06-02 08:51:00

Soru: ŞOFÖRLERİN KISMİ SİGORTALILIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ İSTİYORUM    Cevap: Şehir içinde faaliyette bulunan ticari taksi, dolmuş ve benzeri araçlarda ay içinde 10 günden az çalışan şoförler, 2011 yılı için 18 gün prim ödemek suretiyle 4/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Ayrıntılı bilgiyi SGK İl Müdürlüğünden edinebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-06-01 14:18:00   Cevap Tarihi:2011-06-10 12:13:00

Soru: esnafların kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması hakkında bilgi almak istiyorum .Bu anlaşmya tüm borçlularmı dahil veya benimde dahil olup olmadığımı nereden nasıl öğrenebilirim. ilgileriniz için şimdiden teşekkür eder işlerinizde kolaylıklar dilerim.    Cevap: Borç yapılandırması ile ilgili detaylı bilgiyihttp://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/11/protokol.pdf adresinden ve borcunuzun bulunduğu banka(lar)dan öğrenebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-06-01 22:18:00   Cevap Tarihi:2011-06-14 10:17:00

Soru: ODAMIZA AİT HİZMET BİNAMIZDA BULUNAN DÜKKANLARIN KİRAYA VERİLMESİ DURUMUNDA KDV YÖNÜNDEN SORUMLULUĞUMUZ VARMI YOKSA SADECE KİRACILAR STP VERGİSİMİ MI ÖDEYECEK ARZ EDERİM    Cevap: KDV Yönünden bir sorumluluk bulunmuyor. Kiracılar stopajı kirada keserek vergi dairesine ödeyeceklerdir. 
 Soru Tarihi:2011-06-02 11:17:00   Cevap Tarihi:2011-07-22 17:21:00

Soru: merhaba ben bi iş yeri açmak istiyorum dükkanı emekli birinin üzerine açarsaM ne gibi avantajı olur benim için? emekliler vergiden muafmı ?    Cevap: Vergilendirme yönünden emeklilerin diğer vergi mükelleflerinden bir farkı yoktur. Dolayısıyla, emekli birisinin adına açılan işyeri işin herhangi bir avantaj söz konusu değildir. 
 Soru Tarihi:2011-06-02 21:26:00   Cevap Tarihi:2011-06-03 09:02:00

Soru: daha önce işyerim vardı bazı nedenlerden dolayı kapatmak zorundakaldım şimdi yeniden faliyete geçtim yanlız kayıtsız işyernesahibim makinaları aldım faturalarıda var yanlız vergi borcum var sermayesizim yeniden kaydım yaptırmak istiyorum yanlızgücüm yok merdiven altı denilen sistemde çalışmak istemiyorum odanıza ve verigiye kayıtlı oımak istiyorum kıredi alla bilirmiyim vergi borçlarımıda taksitlendirdim yıllık vergi borcu taksitlenemiyormuş    Cevap: Bulunduğunuz yerdeki Halk Bank şubeleriyle veya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri ile görüşerek ne şartlarda kredi kullanabileceğiniz konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-06-04 13:01:00   Cevap Tarihi:2011-06-06 16:49:00

Soru: esnaf ve sanatkalar odası olarak yeni yapmış olduğunuz borç yapılandırma programı kimleri kapsıyor.benim borçlarım var ve dağınık şekilde ödemeye çalışıyorum.hepsini bir yere toplayıp öyle ödemeye devam etmek istedim ama bankacı arkadaşlar ödemelerimin aksamadığı için bizim yararlanamıyacağımızı söylediler.sizden ricam bu yönde bizi aydınlatmanız ödemelerimi daha rahat bir persfektifde yapmak istiyoruz ama yaralanamıyoruz, ödemelerimiz takipte olmalıyış o şekilde yayarlanıyomuşuz bizi bilgilendirirseniz sevinirim .. saygılarımla..    Cevap: Takipte olmayan kredilerin yeni yapılan protokol çerçevesinde yapılandırılması mümkün değildir. Ancak, bankalarla görüşerek mevcut borçlarınızın tek bir bankada toplanmasını talep edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-06-05 21:36:00   Cevap Tarihi:2011-06-06 16:50:00

Soru: götürü usulde esnaflık yapan herhangi bir meslek gurubuna mensup bir küçük esnaf,bildiğimiz üzere,fişini ve faturasını sadece bağlı olduğu meslek odalarından alabilirler.bunun aksi olabilir mi,yani götürü usuldeki herhangi bir esnaf herhangi bir matbaada fişini ve faturasını bastırarak işyerinde kullanabilir mi satış sonrası tüketiciye ?    Cevap: Götürü usul, 1998 yılında kaldırılmıştır. Basit usule tabi olanlar, kullanacakları fatura ve fiş gibi belgeleri üyesi oldukları esnaf ve sanatkârlar odasından alabilirler. Bu belgeler matbaalarda bastırılamaz. 
 Soru Tarihi:2011-06-07 22:46:00   Cevap Tarihi:2011-07-22 17:22:00

Soru: 95 yılından buyana esnaflık yapmaktayım.her sıkıntılara rağmen esnaflığımızı devam etmeğe çalışıyoruz eskişehir şekerbanktan taşbaşı şubesinden 2008 yılında 60 aylık kredi kullanmıştım kredimi 1 yıl ödedim ödemeye zorlandım bankayla görüştüm ve 2oo9 yılında yapılandırma yaptım ve 1 yıl ödedim yine ödemekte zorlandım esnaf odalarından kredi kullanmıştım icralık oldum ve onu ödedim şeker bankı ödeyemedim ve şeker bankın ödemeleri 3 aydan 3 ayaydı 10.06.2010 ve 13.09.2010 taksitlerimi ikisini bir 10 gün sonra borç bularak yatırdım ve 10.12.2010 taksidim geldi ödeyemedim 10.03.2011 taksidim geldiğinde icraya verildim ve teskten telefonuma mesajında esnafın kredi yapılandırmasını seyrettim rekabet kurulundan onay çıktığından 07.06.2011 tarihinde bankaya yapılandırmak için gittiğimde esnaf yapılandırması hakkında biryazı gelmediğini şubat ayında yapılandırmanın bittiğini söylediler ve ben işyerimden telefon ettiğimde bankanın avukatıyla görüşmemi söylediler avukat ın elemanları kışkırtıcı şekilde konuşarak söylenmedik kelimeleri söylenmişgibi yaparak avukatı kışkırtıyorlar benim ne yapmalıyım eşimde esnaf ticari taksisi rehinli haczettiler yedemin bıraktılar ben kendim kırtasiye işi yapmaktayım ben iki işyerimin kapatma lımıyım ne yapmalıyım bu esnafın yararlanacağı bir yasadeğilmi    Cevap: Esnaf ve sanatkârların takibe düşmüş kredi borçları 16 bankanın gönüllü katılımıyla yeniden yapılandırılmıştır. Şekerbank da bu 16 bankaya dahildir. Başvurular 27 Mayıs 2011 itibariyle başladığı halde bazı bankalara genel müdürlüklerinden yazılar henüz ulaşmamıştır. Başvurular 26 Temmuz 2011 tarihine kadar devam etmektedir. Bu nedenle, bir kaç gün içinde tekrar bankanızla görüşmenizi öneririz. Bu süre içinde yazıların tüm şubelere ulaşmış olacağını tahmin ediyoruz. 
 Soru Tarihi:2011-06-08 00:52:00   Cevap Tarihi:2011-06-09 08:48:00

Soru: MERHABA BENİM İŞBANKASINA TİCARİ KIREDİ BORCUMVARDI EKONOMİ SEBEPLERDEN DOLAYI ÖDEYEMEDİM AVUKATLIK OLDUM BUNU YAPILANDIRDIM AYDA 2363 ÖDÜYORUM BUDA BENİ ÇOK ZORDURUMA SOKUYOR YENİ IKAN YAPILANDIRMADAN FAYDALANA BİLECEKMİYİM SAYGILAR    Cevap: Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olan üyelerimizin 16 bankaya olan ticari kredi borçları yeniden yapılandırıldı. Yapılandırmadan yararlanabilmek için borçların takibe düşmüş olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için borcunuzun bulunduğu banka ile görüşebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-06-08 13:04:00   Cevap Tarihi:2011-06-09 08:53:00

Soru: E VERGİ LEVHASI TASDİK İŞLEMİNDEN 61ÜCRET KARŞILIĞI ADI ALTINDA ÜCRET ALINACAKMI ARZ EDERİM    Cevap: E-vergi levhasının elektronik ortamda oluşturulup üyeye verilmesi işleminden 5362 sayılı KAnunun 61. maddesine göre ücret alınabilir. 
 Soru Tarihi:2011-06-08 14:24:00   Cevap Tarihi:2011-07-22 17:23:00

Soru: klima ve beyaz esya tamiri uzerine bir dükkanım var.basit usülde vergilendirildim.basit usül olarak herhangi bir yetkili servislik almam mümkünmü?    Cevap: Basit usule tabi olmanın şartlarını taşımanız halinde mümkün. Bu şartlar, faaliyetin bulunduğu yere göre değişebildiğinden, bulunduğunuz yerdeki vergi dairesinden görüş almanızda fayda bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-06-09 13:14:00   Cevap Tarihi:2011-06-10 12:17:00

Soru: Üyelerimizin çoğu bankalara olan kredi boçlarının yapılandırmasıyla ilgili sıkıntıdalar.Yeni yapılandırmaya göre bankalara olan borçlarının ana para ve faizlerinin yüksek olduğu örneğin 40 bin borcu varken faizleriyle iş bankası 80 bin borç gösteriyor.Yeni yapılanmada bu faizlerde düşecekmi.Bu ekonomik krizde üyelerimizin bankalara olan boçlarını ödemede zaten zorlanıyorlar,bununla ilgili üyelere ne gibi bilgi verebilirim.     Cevap: Esnaf ve sanatkârlarımızın bankalara olan takipteki ticari kredi borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda Konfederasyonumuzca çıkarılan 2011/48 sayılı genelgeden gerekli bilgileri edinebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-06-10 11:10:00   Cevap Tarihi:2011-06-10 13:55:00

Soru: motorin alımlarında kdv tefkivatı uyulanıyormu. veya varmı.    Cevap: Motorin alımlarında KDV tevkifatı uygulanmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-06-10 17:11:00   Cevap Tarihi:2011-07-22 17:23:00

Soru: Tasit vergisini farkli bir sehrin vergi dairesinden odeyebilirmiyim?    Cevap: Ödeyebilirsiniz ancak, vergi dairesine gitmenize gerek yok, araç plakasını söyleyerek bankalardan da ödeyebilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2011-06-10 22:47:00   Cevap Tarihi:2011-06-14 10:18:00

Soru: 1997 model minibüs satın aldım taşımacılıkta kullanacağım ticari deftere kayıtlı mı olucam yoksa basit usuldemi vergilendirileceğim    Cevap: Basit usule tabi olmanın şartlarını taşımanız halinde basit usulde vergilendirilebilirsiniz. Bunun için bulunduğunuz yerdeki vergi dairesi ile görüşmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2011-06-13 12:10:00   Cevap Tarihi:2011-06-14 10:19:00

Soru: kanuni taki düşen konut kredisinide kurumunuzun bankalarla yaptığı sözleşmeden yararlanarak yapılandırabilirmiyim yani bu kredinin bankaya geri dönüşü mümkün olurmu esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlıyım cevazbınız için şimdğiden teşekkürler    Cevap: Konut kredisi borcunu TESK'in bankalarla yaptığı protokol kapsamında yapılandırmanız mümkün değildir. Yapılandırma, sadece ticari kredi borçlarını kapsamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-06-13 19:31:00   Cevap Tarihi:2011-06-15 09:59:00

Soru: Esnaf Ve Sanaatkarlar 27 MAyıs 2011 Yapılandırmasında KRedi Borcu Olanların Yapılandırılması Yapılacaktı Ancak Bizim Bulunduğumuz Bölgede Banka ve Esnaf Sanaatkarlar Odasına Gittiğimizde Böyle Bir Uygulama Siiz Kapsamıyor Dediler. 31.10.2011 Yılından Sonra Birikmiş Borcumuz Bulunmakta maddi Krizden Dolayı. Ancak Bu Donuk Alacak Olarak Değil Bildiğim Kadarıyla Gecikmiş Borcumuz Bulunmakta 9 Ay . Borcumuza Yapılandırma yapmıyorlar. Ne Yapmalıyız.    Cevap: Takibe düşmemiş durumdaki borçlar yeniden yapılandırılamamaktadır. Donuk alacak ifadesi, takibe düşmüş borçlar anlamına gelmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-06-13 20:47:00   Cevap Tarihi:2011-06-15 10:00:00

Soru: Öncelikle tesk öncülüğünde çıkarılan kreedi ve kredi kartı affına yönelik çalışmalar için tesk i kutlarım. benim kredi kartı borcum vardı ödeyemedim banka bu borcumu bana bir kredi açarak kapattı fakat işlerdeki durgunluk nedeni ile o krediyide ödeyemedim ve o borç avukata intikal etti ben bu borcumu bu çalışmakapsamında taksitlendirip ödeyebilirmiyim yoksa bu borcun illaki ticari kredi olması şartmı...     Cevap: 31.10.2010 tarihi itibariyle takibe düşmüş ticari krediler yapılandırma kapsamındadır. Bunun için bankanın avukatıyla görüşmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2011-06-14 00:25:00   Cevap Tarihi:2011-06-15 10:01:00

Soru: 27 mayıs 2011 de 16 bankayla yapılan yapılandırılma için hukuki işem yapan avukatla görüştüm taksitlendirme yaparız diyor. borçumdan dolayı mahkemedn 3 aylık hais cezası çıkardılar. bu cezayı kaldırmak istemiyorlar ne yapmam lazım borcum garanti bankasına , hukuk bürosu ekşioğlu hukuk bürosu ne yapmam lazım yardımcı olusanız memnun olurum. teşekkür ederim    Cevap: Kredi borçları yeniden yapılandırılsa dahi takip ve diğer yasal işlemlere devam edebiliyor. Belki bir miktar peşin ödemek suretiyle borçlarınızın yeniden yapılandırılmasını ve yasal takibin durdurulmasını talep edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-06-14 13:59:00   Cevap Tarihi:2011-06-15 10:03:00

Soru: vergi lehvalarını internet ortamından almış oldugum basit usul mükellefine sözleşme yapmak zorundamıyım 2010 yılı beyanamesini ben yaptım artık yapmıyacam yinede sözleşme şartmı     Cevap: Sadece vergi levhasını internet üzerinden alarak üyeye vermek için sözleşme yapılması gerekmiyor. 
 Soru Tarihi:2011-06-15 12:50:00   Cevap Tarihi:2011-07-01 11:30:00

Soru: Basitusul vergi mükellefiyim muhasebeyi kendim tutuyorum yıllık gelir vergisi beyannamemi vergi dairesine elden veriyorum 2010 vergi levhamı daireye onaylattırdım barkotlu vergi levhası zorunlulugu varmış mali müşavire danıştım beyannameyi bilgisayardan biz gönderseydik barkotlu vergi levhasını çıkarırdık dedi barkotlu vergi levhasını nasıl alabilirim saygılar    Cevap: Vergi levhanızı üyesi olduğunuz esnaf ve sanatkârlar odasından alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-06-22 17:51:00   Cevap Tarihi:2011-06-23 09:18:00

Soru: Bireysel kredimin taksitini 4 ay üst üste ödeyemediğimden banka krediyi geri çağırdı, 3 ay önce avukata verdi yeni çıkan yapılandırmadan faydalanabilir miyim? vakıfbankla mı yoksa dosyamı takip eden avukatla mı görüşmeliyim?    Cevap: Kredi borçlarının yapılandırılması ile ilgili protokolün diğer şartlarını taşıyıp taşımadığınızı bilemediğimizden yapılandırmadan faydalanabileceğinizi kesin olarak söylememiz mümkün değil. Konu ile ilgili olarak hem banka ile hem de avukat ile görüşmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2011-06-17 01:22:00   Cevap Tarihi:2011-06-23 09:20:00

Soru: ESNAFLARA SİCİL AFFI YÜRÜRLÜGE GİRDİMİ BEN ARKADAŞA KEFIL OLMUSTUM ODA ÖDEYEMEDI BENIM SICILE İŞLENDI YANİ KENDI KREDIM DE VARDI BEN ODEDIM AMA 02,2011, AYDA HEPSINI HIC BORCUM YOK ŞUAN BUNDAN SONRA KREDI VE ÇEK KULLANA BILIR MIYIM SORUMA CVP VERIRSENIZ ÇOK SEVINICEM ÇOK TŞK EDERIM ...    Cevap: Yeni bir sicil affı söz konusu değil maalesef. 
 Soru Tarihi:2011-06-17 04:39:00   Cevap Tarihi:2011-06-23 09:21:00

Soru: denizlide seyyar arabada kokoreç veya köfte satışı için vergilendirme varmı?varsa aylık ücreti ne olur    Cevap: Aracınızın motorsuz olması halinde esnaf muaflığından yararlanabilirsiniz. Değil ise, basit usulde vergi mükellefi olabilirsiniz. Bu sistemde aylık ücret söz konusu değildir. Ne kadar kazanırsanız onun vergisini ödersiniz. Bulunduğunuz yerdeki vergi dairesinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-06-18 14:34:00   Cevap Tarihi:2011-06-23 09:24:00

Soru: denizli merkezde bulunan pazar yerlerinde seyyar kokoreç satış izni için nereye başvurmak gerekir? satış için başvuran kişi neye göre izin çıkmakta ve ayrıca vergisi varmıdır.bunun için ne yapmamız gerekmektedir.    Cevap: Ticari faaliyete başlayabilmeniz için sırasıyla vergi dairesine, esnaf ve sanatkârlar sicili ile esnaf ve sanatkârlar odasına ve belediyeye başvurmalısınız. 
 Soru Tarihi:2011-06-18 14:44:00   Cevap Tarihi:2011-06-23 09:25:00

Soru: VERĞİ LEVHALARI İNTERNET ORTAMINADAN ALINMAKTADIR HER ODA ÜYELERİNEVERECEKMİ VERMESİ İÇİN BİR DÜZENLEME YAPILIRSA ODA TAHSİLATLARI DAHA KOLAY YAPILIR     Cevap: Vergi levhalarını, meslek odaları üyelerine verebilecekleri gibi serbest muhasebeci mali müşavirler ile vergi daireleri de verebilirler. 
 Soru Tarihi:2011-06-20 10:26:00   Cevap Tarihi:2011-07-01 11:31:00

Soru: merhabalar ben vakıfbanktan hipotekli kredi kullandım ve ödeyemeyince avukata düştü avukattan taksitlendirme yapabilir miyim? esnaf sanatkarlara üyeyim.teşekkürler    Cevap: Anlattığınız koşullar çerçevesinde yapılandırmadan faydalanabilirsiniz. Ancak, daha doğru bilgiyi avukattan ve borcunuzun bulunduğu banka şubesinden öğrenebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-06-21 14:29:00   Cevap Tarihi:2011-06-23 09:26:00

Soru: ÖNCELİKLE DAHA ÖNCE SORMUŞ OLDUĞUM SORUNUN CEVABINI NET VE HIZLI ALDIĞIM İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDERİM BENİM ESNAF SANATKARLAR ODASINDAN ALMIŞ OLDUĞUM KREDİM VE AKBANK TAN KULLANMIŞ OLDUĞUM ARTI PARA HESABIM KANUNİ TAKİP YOLU İLE AVUKATA İNTİKAL ETTİ İKİSİDE TİCARİ KREDİ TESKİN YAPTIĞI ANLAŞMADAN BU İKİ KREDİMİ YAPILANDIRABİLİRMİYİM ESNAF VE SANATKARLAR ÜYESİYİM CEVAP İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER    Cevap: Sorunuzda belirtildiği kadarıyla yapılandırmadan faydalanabilirsiniz. Ancak, daha detaylı bilgi için banka şubesi ve avukatlar görüşmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2011-06-22 12:38:00   Cevap Tarihi:2011-06-23 09:28:00

Soru: esnaflara kredi kartı borçlarıyla ilgili af yasası gazetelerde yayınlandı ama sonuc ne oldu bilmiyoruz nasıl yararlanabiliriz    Cevap: Esnaflar için yapılan protokol borçların sadece kredi kartından ibaret olması halinde bu borçları kapsamıyor. Daha ziyade ticari kredileri kapsıyor. Bunun için borcunuzun bulunduğu banka şubesi ve/veya avukatı ile görüşebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-06-22 20:27:00   Cevap Tarihi:2011-07-01 11:33:00

Soru: Oda olarak Basit Usulde vergi mükelleflerinin vergi levhalarının elektronik ortamdan almak istiyoruz fakat odamıza ait E-Şifremiz bulunmamaktadır. Odamızın vergi numarası potansiyel olduğu (yanımızda sigortalı çalışan ve kir giderimiz yok) için Vergi dairesi tarafımıza şifre vermemektedir. bu sebepden dolayı vergi levhalarını onaylayamıyoruz. Bunun için vergi dairesi baklanlığa yazı yazdık cevap bekliyoruz diyorlar süremiz dolmak üzere biz mükellefimizin vergi levhalarını nasıl onaylayacağız.    Cevap: Vergi dairesinden şifre ve parola almadan vergi levhalarını görüntülemek mümkün değildir. Bakanlıktan gelecek olan yazıyı beklemeniz gerekmektedir. Üyeler, vergi levhalarını vergi dairelerinden de alabilirler. 
 Soru Tarihi:2011-06-28 10:51:00   Cevap Tarihi:2011-07-01 11:35:00

Soru: ben ankara çubuk ilçesinden ticari tahtitli münübüs aldım şuan çalışma izni yoktur çubuk vergi dairesine basit usulden vergi kaydımı yaptırdım vergi levham 2006 tarihinden beri basit usulden veriyorum çubuktan naklim ankara çankaya yaniadres degişikligi yüzünden çubuk vergi dairesi adresimin bulundugu vergi dairesine bildiri yapmış adresim ilçe dışında olması vergi dairesi degişikligini yapabilirmi kabul etmeyip çubuk vergi dairesinde tekrar mükellef olarak kalabilirmiyim adres degişikligi vergi dairesi degişikligi zorunlugu varmı lütfen acil cevap bekliyorum şimdiden teşekkür ederim saygılarımla    Cevap: Taksi, dolmuş, minibüs gibi gezici olarak çalışanların bağlı olacakları vergi dairesi, ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesidir. Bunun dışında bir vergi dairesine ihtiyari olarak nakil yaptırmak mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2011-06-29 02:17:00   Cevap Tarihi:2011-07-01 11:36:00

Soru: ODA BİNAMIZIN DUVARINDA ASILI BULUNAN "ALAŞEHİR BAKKALLAR VE BAYİLER ESNAF ODASI" TABELASINDAN ALAŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLAN VE REKLAM VERGİSİ TALEP EDİLMEKTEDİR. BİZDEN BÖYLE BİRŞEYİ TALEP ETME HAKLARI VAR MI?İLGİLİ HER HANGİ BİR YAZI VARSA ODAMIZA FAKSLARMISINIZ.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER     Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 65. maddesine göre meslek odalarımızın, ilan ve reklam vergisi ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-06-29 15:05:00   Cevap Tarihi:2011-07-01 11:37:00

Soru: benim bir sorum olacak. ben vergi levhası alacağım ama dükkanım yok home office olarak biyer düşünüyorum ancak ben vergi levhası alınca pos mkinası alabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim ve nasıl yapacam şimdiden teşekkürler.    Cevap: Evinizi işyeri adresi olarak göstermek suretiyle vergi mükellefi olabilir, vergi levhası alabilir ve bankalardan pos cihazı talep edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-06-30 15:28:00   Cevap Tarihi:2011-07-01 11:38:00

Soru: benim kocaeli küçük bi terzi dükkanım var. ben burda kumaş falan alıp dikmiyorum sadece ufak tefek paça fermuar vesaire işlerle ekmek parasını çıkarıyorum. daha önceden kumaş diktiğim için vergi vardı ama şimdi yok. bana söylenene göre terzilere vergi zorunluluğu kalmış bu konu hakkında siz ne diyorsunuz? bide şimdi kaydolsam tahmini kaç para vergi öderim    Cevap: Terzilerin vergiden muaf olacaklarına dair bir Kanun değişikliği bulunmamaktadır. Terzilik faaliyetinizden dolayı ne kadar kazanç elde ederseniz o kadar vergi ödersiniz. Kazanç olmadığı durumda vergi ödemeniz de söz konusu olamaz. 
 Soru Tarihi:2011-07-06 00:29:00   Cevap Tarihi:2011-07-07 10:49:00

Soru: Firmamız deriden çanta ve kemer üretimi yapmaktadır.Deriden kestiğimiz şeritleri çanta saplarının ve kemerlerin örgü bölümlerini yaptırmak üzere evkadınlarına vermek istiyoruz.Bu kişilerin "esnaf muaflığı belgesi" alması gerekir mi?    Cevap: Esnaf muaflığı belgesi 1999 yılında kaldırılmıştır. Örgü işlerini yapan ev kadınlarına yapılan ödemeler için gider pusulası düzenlemeniz ve bu ödemelerden yüzde 2 oranında stopaj kesmeniz gerekmektedir. Bunun dışında başka bir yasal yükümlülük bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-07-07 16:58:00   Cevap Tarihi:2011-07-11 10:45:00

Soru: işletme defteri tutan bir nakliyeci işyerini kapatı.daha sonra 18 yaşını doldurmuş oğlu farklı bir araç alıp nakliyecilik yapmak isterse basit usulda mukellef olurmu    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesine göre daha önce gerçek usulde vergilendirilen birisinin aynı türden iş yapan eş ve çocukları basit usulden yararlanamazlar. 
 Soru Tarihi:2011-07-08 19:27:00   Cevap Tarihi:2011-07-11 10:46:00

Soru: Merhaba basit usul mükellefi olarak yanımda 2 kişi çalışmaya başladı. ben yıllık beyannamemi düzenlerken bunlara ait sigorta primlerini göstermem gerekiyor sanırım. birde bu kişilere ücret bordrosu düzenleme zorunluluğum yok diye biliyorum.düzenlemem gerekiyormu ve düzenlersem bu ücret bordrolarını beyanda göstericekmiyim .gösterdiğim takdirde basit usul hadlerini aşmış oluyorum yardımcı olursanız sevinirim    Cevap: Kendiniz de işin başında bilfiil bulunmanız şartıyla yardımcı işçi çalıştırabilirsiniz. Basit usule tabi olanların yanlarında çalışanların vergilendirmesi için bordro düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu kişiler, vergi dairesinde alacakları vergi karnesini dolduracaklar ve yılda iki taksitte olmak üzere maktu bir vergi ödeyeceklerdir. (2011 yılı içn 358 TL) Ancak, bu kişilerin 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olmaları gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-07-11 17:40:00   Cevap Tarihi:2011-07-12 15:37:00

Soru: teskin 16 bankayla anlaşıp esnaf borçları hakkındaki yasa çıktımı çıktıysa iş bankasına müracat ettim böyle bir anlaşmamız yok dedi ne yapmam lazım ilginize teşekkür ederim saygılar    Cevap: Bu konuda bir yasa çıkmadı. 16 banka, gönüllü olarak kendi aralarında bir protokol imzaladılar. İş Bankası bu 16 bankanın arasında yer almaktadır. Banka genel müdürlüğünü arayarak şubenin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesini isteyebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-07-17 00:31:00   Cevap Tarihi:2011-07-20 10:49:00

Soru: muhtasar vergiler..... odada tek çalışanım 3 denetci 7 yönetim kurulu üyesi var yönetim denetim başkan ücretlerini zamanında ödeme imkanı olmuyor oda imkanları musait olduğunda tahakkuk ettirip ödeme yapıyoruz muhtasarları 3 aylık veriyorduk vergi sistemi genel sekreter yön. den. bşk. ı 11 kişi olarak algılıyor aylık bildirim istiyor düzenli ödeme yapamadığımız halde yönetim denetim ücretlilerden sayılır mı yaptığımız doğrumu aylık beyanname vermek gereklimi zamanında ödenemeyen yön. den. bşk. üçretlerinin vergileri döneminde bildirilmeli ödenmelimi teşekkürler    Cevap: Vergi uygulamasında yönetim ve denetim kurulu üyelerine yapılan her türlü ödeme ücret olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle 10 kişinin üzerinde ücret ödemesi bulunması halinde muhtasar beyannamenin aylık olarak verilmesi gerekir. Ücretin zamanında ödenmemesi bu durumu değiştirmez. Ödemelerin tahakkuk etmiş olması yeterlidir. 
 Soru Tarihi:2011-07-20 10:35:00   Cevap Tarihi:2011-07-20 10:52:00

Soru: Vergi Dairesinde 141305 faaliyet koduyla (Siparişe göre ülçü alınarak dış giyim eşyası imalatı) çalışan bir terzi basit usule tabi olabilir mi? Ayrıca faaliyet kodu açıklamasında (giyim eşyası tamiri ile gömlek imalatı hariç) ibaresi var. Bu kişi sadece gömlek harici giyim eşyası imalatı yapıp tamir yapmayacak şeklinde mi algılamalıyım? Ayrıca bu tarz faaliyette bulunan basit usule tabi bir kişinin her yıl vergi matrahını en az % 10 oranında artırması gerektiği söylenmiş doğru mudur? Teşekkürler...    Cevap: Terzilik faaliyetinde bulunanların basit usulden yararlanmaları mümkündür. Ancak, basit usule tabi olmanın başkaca şartları bulunmaktadır. Bu nedenle, faaliyetin basit usul kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ilgili vergi dairesi tarafından belirlenebilir. Basit usule tabi olanlar, yıl içinde ne kadar ticari kazanç elde ederlerde o tutar üzerinden vergi öderler. Vergi tarifesi, en alt gelir düzeyi için yüzde 15'den başlar, yüzde 35'e kadar artabilir. Yıllık verginin sabit bir tutarı olmadığı gibi, bu tutarın belli bir oranda örneğin yüzde 10 artırılması da söz konusu değildir. 
 Soru Tarihi:2011-07-26 13:06:00   Cevap Tarihi:2011-07-27 12:17:00

Soru: Odamız bünyesinde basit usul muhasebe servisi faaliyet göstermektedir. Servisimizde 4 adet lise mezunu personel çalıştırmaktayız. Bize danışmanlık,aracılık ve müşavirlik hizmeti vermesi amacıyla bir mali müşavirle (TÜRMOB tarafından verilen)sözleşme yapılmıştır. sözleşme imzalamış olduğumuz mali müşavirimiz haziran ve temmuz aylarında odamız gelmemiş, kendisine ulaşılamamıştır. Oda personeli tarafından evrak işleri yürütülmüştür. Ağustos ayında gelen meslek mensubu doğum yaptığını ve 2 aylık raporu olduğunu bildirmiştir. 1.sorum Biz müşavire raporlu olduğu ve basit usul muhasebe servisine gelmediği 2 aylık süre için ücret ödemesi yapmak zorundamıyız. 2.sorum Bu durumdan dolayı kendisiyle aramızda bulunanan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilirmiyiz ? 3. sorum ise odamız bünyesinde sigortalı olarak bir yetkili muhasebeci çalıştırmamızda herhangi bir mahsur varmıdır. son sorum ise anlaşacağımız muhasebeci, özellikleri, oda tarafından açılan büronun taşıması gereken şartlarla ilgili herhangi bir genelge varmıdır ?    Cevap: 1. Doğum izni boyunca mali müşavire ödeme yapıp yapmama konusunda, o mali müşavirle yaptığınız sözleşmeye göre karar verebilirsiniz. Sözleşmeye istinaden muhasebe ve vergi işlemleri ile ilgili yükümlülükler mali müşavire ait olacağından, yapılmayan işlerden de mali müşavir sorumlu olacaktır. Bu durumda, mali müşavir doğum izni sonrası gerekenlere yapacaksa ücret ödenebilir. 2. Mali müşavirle olan sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir. Ancak, sözleşmede hüküm varsa, sözleşme bitimine kadarki sürenin ücretinin ödenmesi gerekebilir. 3. Oda bünyesinde sigortalı bir mali müşavir çalıştırmanın hiç bir sakıncası olmadığı gibi asıl olması gereken de zaten budur. 4. Oda bünyesinde çalıştırılması gereken muhasebecinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki (belge) almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir olması gerekir. Muhasebecinin, söz konusu Kanuna göre yetki alıp almadığının kontrolünü, muhasebecinin ruhsatının fotokopisini isteyerek yapabilirsiniz. Gerekirse, ruhsat numarasını TÜRMOB'a teyit ettirebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-08-02 09:49:00   Cevap Tarihi:2011-08-09 11:56:00

Soru: İyi günler öncelikle böyle bi site yaptığınızdan dolayı çok tşk ediyorum.size bi sorum olacak basit usülde vergi mükellefi olan esnaf işcilik diye bi fatura kesebilirmi.yardımcı olursanız sevinirim.    Cevap: Kesebilir. Basit usulde vergilendirme hiç bir sekilde fatura ve benzeri belgeleri düzenlemeye engel değildir. 
 Soru Tarihi:2011-08-10 12:17:00   Cevap Tarihi:2011-08-20 15:54:00

Soru: merhabalar...6 masalı bir playstation cafe açmayı düşünüyorum..Basit usul vergi mükellefliğiyle mi yoksa gecek usul mukellefliğiyle vergilendirileceğim ...    Cevap: Basit usule tabi olmanın şartlarını taşımanız halinde basit usulde vergi mükellefi olarak işyerini açabilirsiniz. Detaylı bilgiyi bulunduğunuz yerdeki vergi dairesinden öğrenebilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2011-08-12 13:10:00   Cevap Tarihi:2011-08-14 21:42:00

Soru: Tamir gören herhangi bir elektronik cihaz için ödenen paraya firmanın fiş kesmesi zorunlumudur?    Cevap: Tamir işlemi bir hizmet olarak degerlendirilmektedir. Bu nedenle, hizmeti veren kisi vergiden muaf degilse yapılan hizmetin karşılığında alınan bedel tutarında fatura veya fiş kesilmesi gerekir.  
 Soru Tarihi:2011-08-12 18:47:00   Cevap Tarihi:2011-08-14 21:46:00

Soru: merhaba . küçük bir şahıs işletmem var ticari taksi makbuzunu kdv ayırarak gider yazabilirmiyim.    Cevap: Taksi fişi, basit usulde vergi mükellefi olan bir esnafa aitse ve fiş üzerinde KDV ayrıca gösterilmemişse (KDV dahildir ibaresi kdv'nin ayrıca gösterildiği anlamına gelir) KDV ayırmadan tutarın tamamını gider yazabilirsiniz. KDV fişin üzerinde ayrıca gösterilmiş veya KDV dahildir ibaresi yazılmış ise kdv'yi indirip kalan net tutarı gider yazabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2011-08-13 00:40:00   Cevap Tarihi:2011-08-15 00:42:00

Soru: Merhabalar. Köyümüzde yapılan eşarp ve patikleri yurt dışındaki bir arkadaşıma göndererek şatışını yapmak istiyorum. Ben sigortalı olarak bir fabrikada çalışmaktayım. Yurt dışına gönderi yapabilmek için kargo şirketleri proforma istemekte bunun içinde fatura olması gerekiyor. Kendi adıma seyyar satıcı yada benzeri bir sıfat ile fatura bastırabilirmiyim? Sigorta ile herhangi bir sorunum olur mu? Bağkura her ay düzenli ödeme mi yapmama gerekiyor yoksa sattığım mal üzerinden mi kdv alınacak? Son olarakta ihracat yapacağım için bir vergi indiriminden yararlanabalir miyim? Cevabınız benim için çok önemli şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.    Cevap: Seyyar satıcı veya benzeri bir sıfat ile fatura bastiramazsiniz. Fatura bastırabilmeniz için vergi mükellefi olmanız gerekir. Sigorta konusunda bir sorununuz olmaz. SSK'li olduğunuz için SSK primi ödersiniz, ayrıca bağ-kur primi ödemeniz gerekmez. İhracat yapanlar için teşvikler bulunmaktadır. Bunları bir mali müşavirden detaylı olarak öğrenebilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2011-08-15 00:18:00   Cevap Tarihi:2011-08-17 16:54:00

Soru: 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 Sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa ile bir çok esnafımız torba yasasından yararlanarak borçlarına taksit yapmıştır. Ancak esnafımız hem taksitlerini hemde bağ-kur aylık primlerini ödemelerinde zorluk çekmekdedir. Aylık bağ-kur ödemelerini şart koşmaları üyelerimizi mağdur etmekdedir. Yasada aylık prim borç ödeme zorunluluğunun kaldırması gibi düzenleme yapılabilirmi ?     Cevap: Torba yasadan yararlanabilmek için aylık vergi ve prim borçlarını ödeme zorunluluğuna TESK en basından beri karsı çıkmıştır. Ancak, Maliye Bakanlığı buna sıcak bakmamış, aylık vergi ve primlerin düzenli ödenmesi kaydıyla bir borç yapılandırması yapılabileceğini belirtmistir. Dolayısıyla, bu konuda bir kanun degisikliginin olacağını sanmiyoruz. 
 Soru Tarihi:2011-08-17 11:57:00   Cevap Tarihi:2011-08-20 16:00:00

Soru: basit usulde bir işletme yanında bir işçi çalıştırmak isterse deftere tabi oluyomu acaba gerek varmı    Cevap: Basit usulde vergiye tabi bir mükellef, dilerse yanında bir yardımcı işçi calistirabilir. Bu nedenle deftere tabi olmaz. Ancak, kendisi de isin basında bulunması şarttır.  
 Soru Tarihi:2011-08-18 15:23:00   Cevap Tarihi:2011-08-20 16:02:00

Soru: ben kendime iş yeri açtım vergi dairesine bildirdim ama hiç satıi yapmadım sonra da kapattım dükkanı ama vergi dairesine bildirmedim cezası var mıdır bilgilendirimisiniz teşekkürler.    Cevap: Vergi mükellefiyeti kapatılana kadar vergi dairesine ilgili beyannameleri vermek zorunludur. Verilmeyen beyannameler ve yapılmayan bildirimler için her beyanname başına ve bildirilmeyen her değişiklik için usulsüzlük cezası kesilir. Ayrıca re'sen takdir nedeni sayılarak vergi de tahsil edilebilir. 
 Soru Tarihi:2011-08-19 10:48:00   Cevap Tarihi:2011-09-05 17:37:00

Soru: Merhaba, Basit usulde vergilendirilen ticari işletmeler ödedikleri kira gideri için stopaj öderler mi? Eğer öderlerse nereye/nezaman/yüzde kaç oranında/hangi belgeyi doldurarak/bu belgeyi nerden temin ederek ödeme yaparlar. Eğer basit usulde vergilendirilen mükellef muhasebe kayıtlarını kendisi tutuyorsa TESK yani siz sadece stopajın ödenmesi için hizmet veriyor musunuz? Teşekkür ederim.    Cevap: Basit usul mükelleflerinin muhtasar beyanname verme ve dolayısıyla stopaj ödeme zorunlulukları bulunmamaktadır.  
 Soru Tarihi:2011-08-20 00:39:00   Cevap Tarihi:2011-09-05 17:35:00

Soru: kahvehane hangi vergi mükellefiyetinde çok acil cewap werebilirmisinz    Cevap: Kahvehane işletmesi, ticari kazanç kapsamında değerlendirilmekte olup, işletme şahıs adına kayıtlı ise gelir vergisi, şirket ise kurumlar vergisi mükellefi olacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-08-21 02:28:00   Cevap Tarihi:2011-09-05 17:34:00

Soru: vergi borcu taksitlendirilmiş motorun satışı yapıldığında taksitleri iptalmi olur yoksa ödemeye devammı edilir    Cevap: Vergi borcu, motorlu taşıtlar vergisi ise, taksitlerin tamamı ödenmeden aracın satışı yapılamaz.  
 Soru Tarihi:2011-08-22 22:47:00   Cevap Tarihi:2011-09-05 17:33:00

Soru: İhalemize katılan bir şahıs Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesi belgesinde Esnaf ve Sanatkar Siciline 14/07/2010 tarihinde kaydı yapılmıştır ifadesi var. Sicil Gazetesinde ise 22/07/2010 yayınlanmış. söz konusu esnafın ihale dosyasında 18/03/2010 dan başlayan faturalar var ve Bir başka firma ile yaptığı sözleşme süresi başlangıcıda 17/03/2010 tarihi. Sorum şudur: Bu kişi Esnaf ve Sanatkar Siciline kaydını yaptırmadan önceki tarihte aynı ünvanla kestiği faturalar ve sözleşmeleri geçerli olur mu? Cevaplandırmanızı arz ederim.    Cevap: Fatura ve benzeri belgelerin yasal olarak geçerli olabilmesi için bu belgeleri düzenleyenlerin vergi mükellefi olmaları esastır. Bir esnafın, faaliyete başlayabilmesi için esnaf ve sanatkâr siciline kayıt yaptırması zorunlu olmakla beraber, fatura ve benzeri belgeleri kullanabilmesi için vergi mükellefi olması yeterlidir. Bu nedenle, sözü edilen kişinin belirtilen tarihlerde gelir vergisi mükellefiyetinin bulunması halinde, fatura ve benzeri belgelerin geçerli olduğunun kabul edilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-08-25 16:42:00   Cevap Tarihi:2011-09-07 10:13:00

Soru: işyerinin adres deyşikliğinde aynı ruhsat ve vergi levası geçerlimi?    Cevap: Adres değişikliğinin 30 gün içinde vergi dairesine bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimin ardından yeni vergi levhası alınabilir. 
 Soru Tarihi:2011-08-28 22:48:00   Cevap Tarihi:2011-09-05 17:32:00

Soru: merhabalar babam işçi emeklisi aracının vergisinden muaf olabilirmi?     Cevap: Olamaz. Emekli de olsa araç vergisini ödemekle yükümlüdür. 
 Soru Tarihi:2011-08-31 15:17:00   Cevap Tarihi:2011-09-05 17:31:00

Soru: kasım 19 da yapılacak mali müşavirlik staja başlama sınavına girmek istiyorum 9 eylül son kayıt başvurusu ben iktisat son sınıfım bitti ama diplomamı ekimde alıyoum eylül aöf büt sınavıma girdim 1 dersden geçmem garanti bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.cvp bekliyorum lütfen.    Cevap: Konuyla ilgili olarak bulunduğunuz yerdeki mali müşavirler odası ile veya TURMOB staj merkezi ile gorusmelisiniz.  
 Soru Tarihi:2011-09-06 20:36:00   Cevap Tarihi:2011-09-12 16:57:00

Soru: vemükellefi değilim toptan eşya alırken numara şartmı     Cevap: Toptan eşya alırken vergi mükellefi olmanız gerekmez. Ancak, bu eşyaları satmak amacıyla satın alıyorsanız vergi mükellefi olmak zorundasınız. 
 Soru Tarihi:2011-09-08 14:25:00   Cevap Tarihi:2011-09-09 17:10:00

Soru: Vergi dairesinden gelip açılış için yoklama fişi vermişlerdi.Kargoda kayboldu..Nasıl sorunu çözebiliriz.bir sorun teşkil eder mi.kopyasını bulamaz mıyız veya nereden temin edebiliriz    Cevap: Yoklama fişinin bir nüshası vergi dairesinde bulunur. Vergi dairesine başvurup, bir fotokopisini isteyebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-09-08 17:02:00   Cevap Tarihi:2011-09-09 17:11:00

Soru: bursa ili mudanya ilçe belediyesine bağlı güzelyalı beldesinde 20 m2 lik aylık kira bedeli 300 tl olan, tost yapıp satacak bir işyeri açmak istiyorum.Basit usulmü yoksa gerçek usule göre mi vergilendirilmem gerekiyor.    Cevap: Basit usulde vergilendirilebilirsiniz. Dilerseniz gerçek usulde de vergi mükellefi olabilirsiniz. Basit usulden yararlanabilmek için yıllık kira bedelinin 3.200 TL'yi aşmaması gerekmektedir. Bu tutar yıllık olarak belirlenmektedir. Yıl sonuna kadarki toplam kira ödemeniz bu tutarından altında kalacağı için basit usulden yararlanmanıza engel değildir. 
 Soru Tarihi:2011-09-11 00:37:00   Cevap Tarihi:2011-09-12 10:54:00

Soru: basıt usuldekı bır esnaf ıhaleye gırebılırmı gırerse kdv masıl belırtecek tsk     Cevap: Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlar inşaat işleri ile ilgili ihalelere giremezler. Diğer konularda ihalelere girilmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır. Basit usule tabi olan esnaf ve sanatkârlar katma değer vergisinden muaf olduklarından verecekleri fiyat teklifi ve kesecekleri faturalarda kdv belirmeyeceklerdir. 
 Soru Tarihi:2011-09-13 17:02:00   Cevap Tarihi:2011-09-20 16:12:00

Soru: basıt usulde bır ısyerı actım dayımın oglu yanımda bana yardım edıyor onu sıgortalı yapabılırmıyız vergı karnesını aldıgında sıgortalı oluyormu yıllık ne kadar yatırması gerekıyor bız halı yıkama işi yapıyoruz    Cevap: Basit usule tabi olanlar, yanlarında yardımcı işçi çalıştırabilirler. Vergi karnesi almak, sigorta işlemleri için yeterli değildir. Ayrıca SSK (4/a) işe giriş bildirgesi verilerek çalışan kişinin sigortalı olması sağlanmalıdır. 
 Soru Tarihi:2011-09-14 01:37:00   Cevap Tarihi:2011-09-20 16:13:00

Soru: Biz Yurtiçinde hizmet veren bir lojistik firmasıyız,Yurtiçinde çalışan şoförlerimize ay içinde vermiş olduğumuz nakit yolluk harcirahların toplamını ay sonu itibarı ile yemek kartı olarak ödersek vergi usül kanunu ve hukuki açıdan uygun olurmu? Uygulayabilirmiyiz? vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür efderim. Saygılarımla;    Cevap: Şoförlerin yiyecek ihtiyaçları için ödenmesi gereken harcırah yerine yemek kartı verilmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır. Ancak, uygulamanın detaylarını öğrenebilmek için şirketinizin mali müşaviri ile görüşmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2011-09-15 11:38:00   Cevap Tarihi:2011-09-22 10:23:00

Soru: Götürü Usülde Kuaförlerin Fatura ve Perakende Satış Fişi kesmelerinde izleyecekleri esaslar nedir? Yani Perakende satış fişini ve Fatura yı hangi günlerde nasıl kesmeliyiz? (günlük ve haftalık kesilmesi gerekenler hangileridir) Teşekkür ederim..    Cevap: Götürü usul uygulaması 1998 yılında kaldırılmıştır. Yerine getirilen basit usul uygulamasında gün içindeki satış - hasılat için gün sonunda tek bir fatura veya fiş kesilebilir. Haftalık olarak belge düzenlemesi şeklinde bir uygulama yoktur. Ayrıca, müşterinin istemesi halinde fatura veya fiş kesilmesi zorunludur. 
 Soru Tarihi:2011-09-15 15:15:00   Cevap Tarihi:2011-09-22 10:26:00

Soru: geçen yıl mayıs ayının sonuna doğru emlak üzerine dükkan açmıştık ortağımla henüz 1-2 günlükken vergi dairesinden geldiler,vergi levhamızı sordular bende henüz işlemler yapılmadı dedim.açılışı benim üzerime yaptılar ve vergi dairesine gidip işlemleri yaptırmam gerektiğini söylediler.ortağımla bu olayın hemen ardından ayrıldık ve ben bu işe devam etmedim ciddi sağlık sorunları yüzündende vergi dairesine gidemedim oratğım ilgileneceğini söyledi fakat oda hiç birşey yapmamış yani hala vergi dairesine gidilmedi ve ben o dükkandan ayrılalı bir yıldan fazla oldu kuruş parada girmedi cebime .vergi dairesine gittiğim zaman başıma gelecek olan nedir lütfen cevap.şimdiden teşekkür ederim    Cevap: Vergi mükellefiyetinizin bulunduğu dönem boyunca verilmeyen her bir vergi beyannamesi için usulsüzlük cezası kesilecektir. Ayrıca, takdir komisyonu, bu dönem boyunca faaliyette bulunduğunuz varsayımıyla belli bir tutarda kazanç elde etmişsiniz gibi vergi ödemenizi talep edebilir. böyle bir durumda takdir komisyonu raporuna karşı dava açarak, herhangi bir faaliyette bulunmadığınızı ispatlayabilirseniz (doktor raporu vs. gibi belgelerle) bu vergiden kurtulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-09-16 02:29:00   Cevap Tarihi:2011-09-20 16:16:00

Soru: Basit usul mükellef işyerini devir ederken demirbaş faturası kesilir mi? Mecburiyeti varmıdır?    Cevap: Basit usule tabi olanların demirbaş satışları için fatura düzenleme zorunlulukları bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-09-16 09:01:00   Cevap Tarihi:2011-09-20 16:18:00

Soru: KOOPARATİMİZ 28.11.2008 YILINDA TASFİYESİNİ TAMAMLAMIŞ TİCARET SİCİLİNDEN KAYDINI SİLDİRMİŞTİR. VERGİ DAİRESİ MAYIS-HAZİRAN 2011 TARİHİNDE BEYANNAME VERMEMEKTEN CEZA KESMİŞTİR. TASFİYE MEMURLARIN YETKİSİ OLMAGI İÇİN VERGİ MAHKEMESİNE DAVA AÇAMAMAKTADIR. BU DURUMDA NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.    Cevap: Tasfiye sürecinde verilmeyen beyannamelerden tasfiye memurları sorumludur. Bu dönemde kooperatif ortaklarına ve yöneticilerine kesilen vergi cezasına önce vergi dairesinde itiraz edilebilir, ardından gerekirse vergi mahkemesinde dava açılabilir. 
 Soru Tarihi:2011-09-16 12:08:00   Cevap Tarihi:2011-09-20 16:19:00

Soru: 6111 Sayılı Torba kanun ile ticari araçlarda çalıştırılacak şoförleri primlerini kendileri ödemek kaydıyla 10 günün altında görünmek üzere çalıştırılabiliyor. Bu bağlamda, Trabzon Şoförler Odası olarak üyelerimize daha sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla; bu durumda çalışan şoförlerin Vergi Dairelerine her hangi bir vergi vereceklermi?     Cevap: Basit usule tabi olanların yanlarında çalışanlar, 10 günden az da çalışssalar, diğer ücretli olarak vergi karnesi doldurmak ve vergi ödemek zorundadırlar. Konuyla ilgili olarak TŞOF'un genelgelerinde ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-09-16 16:15:00   Cevap Tarihi:2011-09-20 16:21:00

Soru: Merhaba, kendi vergi numaramla herhangi bir şirkete mal satıp fatura kesebilirmiyim?    Cevap: Bir mal satışı yapabilmek için ticari kazanç nedeniyle vergi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmektedir. Vergi mükellefi olmadan fatura bastıramaz ve düzenleyemezsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-09-16 21:01:00   Cevap Tarihi:2011-09-20 16:22:00

Soru: kayınvalidem 12 yıl önce vefat etti evinin vergisi 15 yıldır ödenmiyor bu durum da ben vergileri ödersem kanunen nasıl bir hak iddia edebilirim 5 mirasçısı var teşekkürler    Cevap: Konuyla ilgili detaylı bilgi için bir avukatla görüşmenizi öneririz.  
 Soru Tarihi:2011-09-18 12:57:00   Cevap Tarihi:2011-09-20 16:23:00

Soru: RUHSATINDA GÜZEHGAH YAZILAN M PLAKALI TİCARİ MİNİBUS GÜZEHGAH DİŞİNA ÖZEL AMAÇLI HUSUSI OLARAK HASTASINA DÜĞÜNÜNE NİŞANINA CENAZESİNE AİLECE VEYA ŞÖFÖR TEK BAŞİNA GİDEBİLİRMİ,VEYE AİLECE PİKNİĞİĞE GEZMEYE KÖY GÜZEHGAHINDAN KALKIP IL İÇİNDE VEYA İL DİŞİNDA AYRI ILLERE GİDEMEZMI,ÖRNEĞİN BENİM DOĞANAY KÖYÜ FINDIKLI GÜZEGAHIM VAR BEN ARACIMLA AİLECE SAMSUNA ERZURUMA VEYA BAŞKA Bİ YERE,VEYA IL İÇİNDE BAŞKA Bİ İLÇEYE ÖZEL AMAÇLI DURAKLARDA YOLCU INDIRIP BİNDİRMEZDEN GİDEMEZMIYIM,GİDEMEZSEM BU BENIM SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KISITLAMIŞ OLMAZMI,SADECE TİCARI MINIBUSTUR DİYE AİLEMİ ALIPTA BI KAPLICAYA BI CENAZEYE Bİ DÜĞÜNE GİDEMIYOSAM BU HAKSIZLIK DEĞİLMİDİR,BU KONUDA ŞÖFÖRLER CEMİYETLERİMİZ GEREKLI BILGİYI VERMIYO,ILGILI TRAFIK AMIRLERIMIZ CEZA YAZARI DİYOR,CEZA YAZMALARI KANUNUMUDUR,LÜTFEN BUNA SİZ CEVAP VERIN BİZIMLE ODALARIMIZ İLGİLENMİYOR,BİDE TUR PLAKALARI YAPMİŞLAR ONLAR ÇIKACAKMIŞ IL DİŞİNA FLAN,BUNDA MANTIK VARMIDIR YANI BEN AİLEMLE HASTAYA CENAZEYE GIDERKEN BI TUR ŞİRKETINDENMI ARAÇ KIRALIYACAĞİM,O ARAÇ BENIMLE KAÇ GÜN BEKLIYECEK VEYA AİLEMLE GİDEBİLDİĞİM GİBİ BI YABANCI ARABADA RAHAT EDEBILECEKMIYIZ LÜTFEN BI CEVAP ÇOK ÖNEMLİDİR SAYGILAR SUNARIM     Cevap: Belediye sınırları içinde ve belediye mücavir alanı dahilinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan, belediyeden güzergah izin belgesi almış olan minibüs türü araçların ve D4 yetki belgesi almış olan esnafın, aile fertleriyle birlikte yıllık tatile çıkma, düğün, bayram, cenaze törenlerine katılma gibi özel hallerde araçlarıyla güzergahları dışına çıkmaları maalesef yasaklanmıştır. Şehirler arası mesafelere gitmelerine izin verilmemektedir. Esnafın seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bu uygulamanın düzeltilmesi için TŞOF'un çalışmaları sürmekte olup, yapılan önerile Ulaştırma Bakanlığınca değerlendirilmektedir. Umarız yakın bir tarihte bu sorun çözülmüş olacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-09-18 21:56:00   Cevap Tarihi:2011-10-19 10:51:00

Soru: 2004 YILINDA ANNEMİN VEFATI ÜZERİNE YANINDA ( EVLERİNDE YAŞADIĞIM ) KALDIĞIM TEYZEMİN OĞLU ÜZERİMDE MANEVİ BAKI KURULARAK BENDEN VEKALET ALINARAK %90 HİSSE İLE ŞİRKET AÇILDI. YALNIZ BU AÇILAN ŞİRKETLE VE FAALİYETLERİYLE HİÇ BİR ALAKAM YOKTU. ŞU ANDA BU AÇILAN ŞİRKETİN ÖDEYEMEYECEĞİM KADAR SSK.PRİM,VERGİ VE TELEFON BORCU VAR,BEN BU BORÇLARDAN KURTULABİLİR MİYİM,VEYA NE KADAR CEZA ALIRIM?     Cevap: Bu borçlardan kurtulma şansınız yok. Borç toplamının yüzde 90'ından tüm mal varlığınızla sorumlu bulunmaktasınız. 
 Soru Tarihi:2011-09-19 11:21:00   Cevap Tarihi:2011-09-20 16:25:00

Soru: Basit Usule tabi Odamız üyesi Fiş Fatura iptal tutanağı almadan maliye kaydını kapatabilirmi.Görele Mal müdürlüğü İptal tutanağı almadan kapattığını tespit ettik bunun için nasıl Hukuki yola başvurabilirmiyiz.    Cevap: Durumu bir yazı ile önce Görele Vergi Dairesine, buradan cevap gelmemesi halinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2011-09-20 11:49:00   Cevap Tarihi:2011-09-20 16:26:00

Soru: ıyı gunler , ben sanatcıyım , vergi muafyetınden yararlanmak ıcın nereye basvurmam gerekıyor. tesekkurler    Cevap: Bulunduğunuz yerdeki vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Bu dilekçede, neyi, nasıl ve nerede üreteceğinizi açıkça belirtmelisiniz. Vergi dairesinden alacağınız yazı ile yine bulunduğunuz yerdeki esnaf ve sanatkâr siciline başvurmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-09-20 22:58:00   Cevap Tarihi:2011-09-21 10:45:00

Soru: Yeni bakkal açtık.vergi dairesine bildirimde bulunduk.Maliyeden yoklamaya gelinmeden yazarkasa alamıyormuşuz.yazarkasayı alana kadar satışları nasıl belgelendireceğiz.fiş isteyen müşteriye ne diyeceğiz.    Cevap: Vergi mükellefiyetiniz başlamadan satışlara başlayamazsınız. Vergi dairesine bizzat başvurarak, vergi yoklama memurunu dükkana götürüp yoklama fişini doldurtturabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-09-20 23:42:00   Cevap Tarihi:2011-09-21 10:46:00

Soru: Taksicilerden alınan perakende satış fişlerinde kdv dahil olarak düzenlenelenenlerde KDV indirim konusu yapılabiliyor mu? Yapılabiliyorsa indirim oranı nedir? Teşekkürler    Cevap: Taksicilerin büyük bir kısmı basit usulde vergiye tabi oldukları için bunların kdv mükellefiyetleri yoktur. Dolayısıyla, düzenlenen belgede kdv satırı bulunmamaktadır. Bu fişlerde yer alan tutarın tamamı doğrudan gider yazılabilir. Ancak, vergi mükelellefi olmasalar dahi perakende satış fişinde "kdv dahildir" ibaresi yazılı ise veya açıkça kdv tutarı gösterilmiş ise kdv tutarını indirim konusu yapabilirsiniz. KDV oranı genel oran olan yüzde 18'dir. 
 Soru Tarihi:2011-09-21 10:27:00   Cevap Tarihi:2011-09-21 10:48:00

Soru: basit usul olan mükellefin yanında günde bir saat çalışacak işçinin diğer ücret vergisi ne kadar olacaktır.    Cevap: Basit usule tabi olanların yanlarında çalışanların aldıkları ücret veya çalıştıkları süre, bunların vergilerinde bir değişiklik yapmıyor. Bu durumda olanların (diğer ücretlilerin) yılda yaklaşık 358 TL vergi ödemeleri gerekiyor. 
 Soru Tarihi:2011-09-22 14:42:00   Cevap Tarihi:2011-09-26 10:43:00

Soru: yanında çalışan için nasıl vergi kaydı açabiliriz     Cevap: Basit usule tabi olanların yanlarında çalışanlar, vergi dairesinden alacakları vergi karnesini doldurarak ve bunları vergi dairesine onaylatarak vergi kayıtlarını açtırabilirler.  
 Soru Tarihi:2011-09-22 17:22:00   Cevap Tarihi:2011-09-26 10:44:00

Soru: mhb ben bayan kuaförlüğü üzerinde bir iş yeri açmak istiyorum ama maliyeye bağlı olmam gerektiyini öğredim bu konuda biraz tereddüt yaşıyorum çünkü düzenli olarak her ay belirli bir miktar ödemem gerekecek ve ben yeni açacağım için maddi sıkıntı oluşacaktır.bayan girişimcilerine tanınan bir kanun yokmu.ben işimi kurduktan bir yıl sonra vergi mükellefi olmak gibi bir kanun söz konusumudur.cevap yazarsanız sevinirim teşekkürler    Cevap: Yeni faaliyete başlayanlarda belirli bir süre vergi muafiyeti gibi bir uygulama henüz yok. 2013 yılından itibaren böyle bir uygulamanın yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bulunduğunuz yerdeki vergi dairesine başvuruda bulunarak basit usulde vergiye tabi olmayı talep edebilirsiniz. Bu şekilde her ay beyanname verme ve vergi ödemenize gerek bulunmayabilir. Yılda bir kez gelir vergisi beyannamesi verir ve tek bir vergi ödersiniz. 
 Soru Tarihi:2011-09-23 14:47:00   Cevap Tarihi:2011-09-26 10:48:00

Soru: nasip olursa 2012 yılında pazarcılık ve seyyar satıcılık yapmayı düşünüryorum ama vergi mükellefi ve bu işi yaparkende zabıta ve maliyecilerle karşı karşıya gelmek istemediğimden ne gibi odalara yada ilk başta ne yapmam gerekiyor    Cevap: İkametgahınızın bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvuruda bulunup vergi mükellefi olmalı, ardından esnaf ve sanatkâr sicili ile esnaf ve sanatkâr odasına kayıt yaptırmalısınız.  
 Soru Tarihi:2011-09-27 18:19:00   Cevap Tarihi:2011-09-28 10:10:00

Soru: ağustos ayında emlak büromu ve vergi kaydımı kapattım bu tarihten sonra vergi ödermiyim daha ne kadar öderim?    Cevap: Ağustos ayına ait KDV ve Muhtasar Beyannamenizi son kez Eylül ayında; geçici vergi beyannamelerinizi Kasım ve 2012 yılının Şubat aylarında ve yıllık gelir vergisi beyannamenizi de 2012 yılının Mart ayında vermelisiniz. 
 Soru Tarihi:2011-09-28 15:20:00   Cevap Tarihi:2011-09-28 16:45:00

Soru: organizasyon şirketi basit usulde vergilendirilir mi    Cevap: Şirketler basit usulde vergilendirilemezler. Diğer taraftan, organizasyon faaliyetinin, bir aracılık şeklinde yapılması halinde bu faaliyetleri yapanlar da basit usulden yararlanamazlar. Daha detaylı ve kesin bilgi için vergi dairesinden görüş alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-09-28 21:36:00   Cevap Tarihi:2011-09-30 14:44:00

Soru: sıfır araç satışlarında araca uygulanan herhangi bir kampanya bulunmamasına rağmen bayi olarak fabrikadan alış fiyatını % 10 zararına fatura kesebilirmiyim.    Cevap: Olağanüstü durumlarda ve geçici olarak zararına satış yapılabilir. Ancak, zararına satışın, satıcı ile alıcı arasında bir yakınlık, ortaklık, akrabalık ve benzeri bir ilişkinin bulunduğu durumlarda veya sürekli olarak yapılması halinde, normal fiyat üzerinden satış yapılmış gibi düşünülerek vergi ve vergi cezası kesilebilir. 
 Soru Tarihi:2011-09-29 12:23:00   Cevap Tarihi:2011-09-30 14:48:00

Soru: Sayın yetkili, Emekliyim. Ev ortamında ürettiğim pasta, kurabiye gibi ürünleri internet üzerinden satmak istiyorum. Bu işlemin vergi yükümlülüğü konusunda bilgi rica ediyorum. (çeşitli yayınlarda evden yapılan ektra makina kullanılmayan üretimin gelir vergisindan muaf olduğunu okuyorum) teşekkürler.    Cevap: Bir işyeri açmaksızın, yardımcı işçi çalıştırmadan ve (mutfak robotu gibi küçük ev aletlerinin haricinde) makine kullanmaksızın yapılan yiyecek ürünlerinin satışı nedeniyle gelir vergisinden muaf olursunuz. Ancak, ileride bir sorunla karşılaşmamak amacıyla bulunduğunuz yerdeki vergi dairesine bir dilekçe ile başvuruda bulunup, yapacağınız faaliyeti açıklayan bir yazı yazmanızda ve vergiden muaf olacağınıza dair vergi dairesinden bir yazı almanızda fayda bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-09-30 11:11:00   Cevap Tarihi:2011-09-30 14:51:00

Soru: EMEKLİ OLUP TEKRAR KENDİ ADINA İŞYERİ AÇAN KİŞİLERDEN YAPILAN SGDP KESİNTİSİ İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? TŞK EDERİM..    Cevap: Sosyal güvenlik destek priminin gider olarak kaydedilebileceğine dair Gelir Vergisi Kanununda (40.md.) bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, SGD primlerinin gider olarak indrilmesinin mümkün olmadığı düşünülmektedir. Ancak, daha kesin bir değerlendirme için vergi dairesinden görüş yazısı alınmasında fayda bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-10-01 10:56:00   Cevap Tarihi:2011-10-03 09:48:00

Soru: Ben Zonguldak İli Çaycuma ilçesinde memur olarak çalışmakta iken 2002 yılında Etimesgut Topçu Köyünde aldığım 1/6 hisseli arsamızı 3 daire karşılığında müteahhite verdik.2007 yılı içerisinde inşaat işi tamamlandı. Diğer 5 hissedar Ankara'da ikamet etmektedirler. Kat karşılığı yaptığımız noter onaylı sözleşme gereği 10 dairenin 3 tanesi biz hissedarlara aittir 6 hissedar 3 daireyi sattık. Her birimize toplam yarım daire düştü. Ancak Çaycuma Vergi Dairesi e-sistem üzerinden benim tapularımı inceleyerek hakkımda KDV, gelir vergisi, geçici gelir vergisi, özel usulsüzlük cezası, vergi ziyaı cezaları kesmiştir. Diğer 5 hissedara Etimesgut'a ikamet etmelerine rağmen herhangi bir vergisel işlem yapılmamıştır.Ben de itiraz ettim. İtirazım şu an Maliye bakanlığı tarafından araştırılmakta ve incelenmektedir. Bu durum tarafıma 22/04/2011 tarihli yazı ile bildirilmiştir. Bu nedenle ben dava açmadım. İnceleme araştırma sonucunu bekliyorum. Ancak Çaycuma vergi Dairesi hakkımda ödeme emri çıkarmış ve bana 28/09/2011 günü tebliğ etmiştir. Sorum şudur: 6 hissedarın satmış olduğu iki dairenin satış işlemleri Etimesgut'ta yapılmıştır. Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Çaycuma Vergi Dairesi Müdürlüğünün Etimesgut vergi dairesi ile ilgili bir işlem hakkında Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğünce Çaycuma Vergi Dairesine Hırhangi bir bilgi, belge, yazı göndermeden Çaycuma vergi dairesi re'sen hakkımda vergisel işlem başlatma yetkisine sahip midir? Dava açacağımdan bu bilgi benim için aciliyet arzetmektedir. Saygılarımla     Cevap: Çaycuma Vergi Dairesi, sahip olduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda vergi ve vergi cezası kesmeye yetkilidir. Ancak, size tavsiyemiz, vergi uygulaması açısından özelliği olan bir konu olan kat karşılığı arsa teslimi ile ilgili olarak açacağınız davada müspet sonuç elde edebilmeniz için profesyonel bir meslek mensubundan danışmanlık almanız ve dava açma işini uzman bir avukata bırakmanızdır.  
 Soru Tarihi:2011-10-01 21:38:00   Cevap Tarihi:2011-10-03 09:55:00

Soru: Gercek usuldeki mukellefiyetimi 2008 senesinde kapattım(İstanbul Uskudar) .yeni acılıs ıcın (Balıkesir Burhaniye)basit usulde acılıs yapılabilir mi? yahut esimin ustune basit usulde acılıs yapılabilir mi? mevzu bahis is konusu seyyar pazar tezgahıdır...    Cevap: Maalesef basit usulde mükellef olamazsınız. Kanuna göre, bir kere gerçek usulde vergilendirilenler, bir daha hiçbir şekilde basit usule dönemezler. Bunların eş ve çocukları da aynı iş nedeniyle basit usulden yararlanamazlar. Ancak, daha önce yapmış olduğunuz faaliyet ile bu kez yapacağınız faaliyet farklı ise eşiniz basit usulde vergi mükellefi olabilir. 
 Soru Tarihi:2011-10-03 21:47:00   Cevap Tarihi:2011-10-04 11:44:00

Soru: SELAMLAR REKLAM PANOSU, TABELA YAZIMI BASKI YAZILAR YAZMAK ÜZERE İŞ YERİ AÇMAK İSTİYORUM. BASİT USULDE OLABİLİR MİYİM TESEKKÜR EDERİM.     Cevap: Gelir vergisi kanununun 51. maddesine göre ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar basit usulden yararlanamazlar. 
 Soru Tarihi:2011-10-05 11:34:00   Cevap Tarihi:2011-10-06 14:30:00

Soru: Sayın yetkili, İtalyadaki bir şirketle online çalışma anlaşması yapmayı planlıyorum. Şirket benden bunun için türkiye ile bağlantılı VAT numaramı(sanırım KDV numarası) talep ediyor. Kişisel vergi numaram bunun için uygun mu ? Faaliyetimi türkiyede gerçekleştirmem mümkün mü ? Vergi durumum nasıl olmalı ? Sunduğunuz bu imkan için teşekkür ederim, Ali    Cevap: Gerçek kişiler için vergi kimlik numaraları yerine TC kimlik numaraları kullanılmaktadır. Dolayısıyla, vergi no. yerine TC kimlik no. İtalya'daki şirkete verilebilir. Ancak, Türkiye'de vergi mükellefiyeti tescil edilmesi gerekmektedir. Faaliyetinizi Türkiye'de veya başka herhangi bir yerde gerçekleştirebilirsiniz. Mükellefiyetin nasıl olacağı konusunda, sorunuzda belirtilenden daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğundan bir mali müşavirle görüşmenizi veya bir vergi dairesinden görüş almanızı öneririz. 
 Soru Tarihi:2011-10-05 15:51:00   Cevap Tarihi:2011-10-10 11:30:00

Soru: Ben evimin altına koltuk (tamir) atölyesi açmak istiyorum. Bunun için vergi levhası vs. almak zorundamıyım ?    Cevap: Koltuk tamir atölyesi açabilmek için basit usulde vergi mükellefi olabilirsiniz. Mükellefiyetinizin tescilinin ardından esnaf ve sanatkâr siciline kayıt yaptırmalısınız. 
 Soru Tarihi:2011-10-10 20:56:00   Cevap Tarihi:2011-10-14 11:49:00

Soru: SAKAT KİMSEYE YAPILAN BAKIMDAN DOLAYI ALINAN ÜCRETİN BAKAN KİŞİNİN VERMİ MÜKELLEFİ OLMASI VE BİR İŞ YERİ AÇINCA KESİLİRMİ DİYE SORUYORUM    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 23/5. maddesi gereğince aldığınız ücret gelir vergisine tabi değil. Ancak bir işyeri açmanız halinde vergi mükellefiyeti tesis ettirmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-10-11 22:48:00   Cevap Tarihi:2011-10-14 11:54:00

Soru: 12 ekım gunu dogus oto ankaradan bır araba alımı ıcın sozlesme yaptık bedelını odedım. 13 ekım sabahı otv ye gelen zam nedenı ıle ya sıparısı ıptal etmemızı yada otv farkını odememızı ıstedıler. bedellını odeyerek sozlesme yukumlulugumu yerın egetırdıgım bır durumda ve bır gun sonra ortaya cıkan bu durumda boyle bısey talep etmeye halkları varmıdır.    Cevap: Yapmış olduğunuz sözleşmede vergi oranlarında yapılacak değişikliğin sizden talep edileceğine dair bir madde bulunuyorsa satın alacağınız otomobilin ÖTV farkını ödemekle yükümlüsünüz. Böyle bir maddenin bulunmaması halinde ise sözleşmede yazılı olan tutarın karşılığında otomobilinizi almanız gerekir. Sözleşme hükümlerine göre bir avukatla görüşmenizi öneririz. 
 Soru Tarihi:2011-10-13 12:40:00   Cevap Tarihi:2011-10-14 11:57:00

Soru: merhaba benim eşim esnaf boya ve hırdavat üzerine dükkanı var ben kendim gümüş satıyorum dükkanım yok fakat post makinası almam gerekiyor eşimin işi ltd. şirketi gözüküyor şirket adına post makinası alıp ben gümüş işinde kullanabilirmiyim cevabınız hayır ise ben nasıl post alabilirim dükkan açmadan şimdiden teşekkürler    Cevap: Eşinizin şirketine kayıtlı pos makinesi ile satış yapmanız halinde oldukça büyük sorunlar yaşayabilir ve hatta hapis cezasına kadar varabilen cezayla muhatap olabilirsiniz. Bir işyeri açmasınız dahi ikamet ettiğiniz konutu ya da eşinizin faaliyette bulunduğu işyerini adres göstererek vergi mükellefiyeti tesis ettirebilirsiniz. Mükellefiyet tesisinin ardından pos makinesi alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-10-14 19:14:00   Cevap Tarihi:2011-10-18 17:11:00

Soru: SORU: bir bina yaptırmak için inşaat malzemesi alınca satıcıdan mal karşılığı ödediğimiz para için fatura almazsak suç mu?suçsa cezası nedir    Cevap: Satın alınan mal ve hizmetler için belge verilmemesi de alınmaması da suçtur. Satıcıdan alınmayan her bir belge için (170 TL'den az olmamak kaydıyla) belge üzerinde yazılması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. (Vergi Usul Kanunu md. 353) 
 Soru Tarihi:2011-10-15 22:02:00   Cevap Tarihi:2011-10-18 17:15:00

Soru: Şahıs şirketi statüsünde bir marketim var. Kendi adıma kayıtlı ruhsatında hususi yük nakli yazılı 5+1 kişilik panelvan aracım var. Bu aracı bağlı bulunduğum vergi dairesine '' yük yolcu nakli ve oto kiralama amacıyla kayıt ettirip yoklama tutturdum. Örnek olarak sözleşme düzenleyip aracımı şoförlü kiraya verdim. 5 yolcu ve muhtelif malzemelerden oluşan yükle birlikte yola çıkmam durumunda hangi yetki belgesine tabiyim. şehirler arası iş alabilirmiyim. E sınıfı ehliyetim ve src 1 2 3 4 belgerim var.Bilgi vermenizi saygılarımla rica ederim. Rıza Çakır    Cevap: Yetki belgelerinin türleri, alma şartları, sözleşme ve kira ile araç çalıştırma işlemleri, araçların çalıştırılabileceği hatlar ve güzergahlar, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünce belirlendiğinden, yapacağınız faaliyetle ilgili olarak ilgili genel müdürlükten bilgi almanızın daha uygun olacağı düşünülmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-10-16 12:59:00   Cevap Tarihi:2011-11-02 11:36:00

Soru: merhaba benim bir cafem var basit usülde vergi mükellefiyim ve her gün düzenli fiş kesiyorum. Geçenlerde 4 gün şehir dışındaydım yanımda çalışan kişi 4 gün satış yapılmadığı için fişe o 4 günlük tarihi belirtip siftah bile olmadığını yazmış. Görünce şok oldum lütfen ne yapmam gerektiği konusunda beni bilgilendirirmisiniz bu yanlışı nasıl düzeltebilirim.     Cevap: Satış fişini tüm nüshalarıyla beraber iptal edebilirsiniz. Fişin üzerine "İPTAL" ibaresi ekleyip dosyasında saklamanız yeterlidir. 
 Soru Tarihi:2011-10-16 22:27:00   Cevap Tarihi:2011-10-18 17:17:00

Soru: oto galeri komisyonculuğu yapmakta olan bir mükllef komisyon geliri elde etmekte fakat aktife almadan çek keşide ediyor . vergi yönünden nasıl bir uygulama yapılabilir    Cevap: Kesilen çek, borç - alacak ilişkisini gösterir. Yapılması gereken komisyon gelirinin karşılığında komisyon faturası kesilmesidir. 
 Soru Tarihi:2011-10-17 17:00:00   Cevap Tarihi:2011-10-19 10:53:00

Soru: TEKSTİL ATÖLYESİNDE YAZAR KASA KULLANMA MECBURİYETİ VARMIDIR?    Cevap: Perakende satış yapılan her işyerinde yazar kasa kullanma mecburiyeti vardır. 
 Soru Tarihi:2011-10-19 10:44:00   Cevap Tarihi:2011-10-19 10:55:00

Soru: mrb ben bir büfe açtım ama annem sigortası olmadığı için onun üzerine kayıt yaptırsam kendisi dul olduğu için herhangi vergi indirimi veya başka bir alternatifi iyi yönü varmı? tşk    Cevap: Açacağınız büfeyi kimin adına açtığınız çok önemli değil. Her durumda aynı vergi ödenir. Büfe kimin adına açılırsa o kisi Bağ Kur'lu olur. Basit usulde vergiye tabi olmayı talep ederseniz önemli bir vergi avantajınız olabilir. 
 Soru Tarihi:2011-10-19 11:24:00   Cevap Tarihi:2011-10-25 10:14:00

Soru: odamızda çalıştırılmak üzere stajer öğrenci almak istiyoruz.öğrenciye odadan verilecek olan ücret için vergi kesintisi yapılmalımıdır. yoksa vergiden muafmıdır.    Cevap: Oda bünyesinde staj amaçlı olarak çalışan öğrenciye yapılan ücret ödemesinden genel esaslara göre vergi kesilmesi ve muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-10-20 14:33:00   Cevap Tarihi:2011-10-31 14:54:00

Soru: işyerimin duvara asılı reklam tebalasını kaldırdım buna istinaden reklam vergisinden muaf kalırmıyım yoksa yine reklam vergisine tabi olarak reklam vergisini ödermiyim    Cevap: İşyerine asılı olmayan tabela icin ilan ve reklam vergisinin ödenmesine gerek bulunmamaktadır.  
 Soru Tarihi:2011-10-20 17:31:00   Cevap Tarihi:2011-10-25 10:19:00

Soru: odamızda sigortalı çalışan personelimiz endi adına vergi kaydı yaptırabilirmi.e-posta adresine gönderilmesini arz ederim     Cevap: Odada ücretli olarak çalışan personel vergi mükellefi olamaz. 
 Soru Tarihi:2011-10-21 10:43:00   Cevap Tarihi:2011-10-25 10:32:00

Soru: Engelli çocuğum için ötv indirimli araç aldım. % 90 üzerinde özürlü raporu mevcut. Aracım için aldığım benzin ve lpg ile diğer ötv li ev aletleri alımında ötv ödeyecekmiyim. Yoksa bunların alımındada araç alımında olduğu gibi ötv indiriminden faydalanabilirmiyim.Teşekkürler.    Cevap: Engelli çocuğunuz için uygulanan vergi istisnası sadece otomobil alımında geçerlidir. Dolayısıyla, benzin ve diğer mallar için böyle bir vergi avantajı bulunmamaktadır.  
 Soru Tarihi:2011-10-21 22:49:00   Cevap Tarihi:2011-10-31 14:38:00

Soru: iş makinamız(bekoloder) var yılbaşında çalışılmaya başlandı ve bildirilmedi bunun hakkında tutanak tuttular acaba ne miktar ceza uygalanır ve iş makinası basit usul olur mu?    Cevap: Kayıtlı olmayan donem icin takdir komisyonu bir matrah takdir eder ve bu matrah üzerinden vergi ödenir. Ödenecek toplam vergi ve ceza takdir komisyonunun kararından sonra belli olur. 
 Soru Tarihi:2011-10-23 15:21:00   Cevap Tarihi:2011-10-25 10:40:00

Soru: sahte vergi levhası tasdik ettirmenin(gerçekte olmayan mükellef adına)malimüşavirler açısından sorumluluğu nedir hem malimüşavirler odası hemde tck açısından    Cevap: Sorunuzun muhatabı TÜRMOB'dur. TÜRMOB'dan konuyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-10-25 19:46:00   Cevap Tarihi:2011-11-03 13:44:00

Soru: basit usulde taksi çalıştıran bir mükellef aynı zamanda lokanta açıp gerçek usulde mükellefiyet tesis ettirmesi gerekiyor, bu durumda bir mükellef hem basit hemde gerçek usulde olamayacağına göre taksisini gerçek usul mükellefiyeti altında çalıtırabilirmi bu konuda yasal prosüdür nedir vereceğiniz cevaba teşekkrü ederim     Cevap: Sorunuzda da belirtildiği gibi hem basit hem de gerçek usulde mükellefiyet olmaz. Taksi işletmesinden ve lokanta işletmesinden elde edilen kazanç aynı beyanname ile beyan edilir. Mükellefiyet şekli de gerçek usulde vergilendirme olmalıdır. 
 Soru Tarihi:2011-10-26 09:33:00   Cevap Tarihi:2011-10-31 14:32:00

Soru: otomobil alım satım işi yapmaktayım vatandaştan aldıgım otomobilie sattıgım zaman komisyon faturasımı yoksa noter satışını fatura yerine işleyip yüzge 1kdv sinimi bu konuda net fikri olan yok yardımcı olursanız sevinirim saygılar    Cevap: Sattığınız otomobili kendi adınıza satın daha sonra satıyorsanız, yüzde 1 KDV ekleyip satabilirsiniz. Alış ve satış fiyatları arasındaki fark geliriniz olur. Ancak, otomobili kendi adınıza kaydetmeden satarsanız, kazancınız için komisyon faturası kesmeniz gerekir. Komisyon faturası yüzde 18 KDV'ye tabi olmalıdır. 
 Soru Tarihi:2011-10-26 13:16:00   Cevap Tarihi:2011-10-31 14:31:00

Soru: iyi günler odamıza ait inşaatımız varıdı inşaatımız bitti belediyeden yapı kullanım belgesi alacağız belediye personelide harç yatırmamızı söylediler bende oda personeli olarak MADDE 65.Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. diye yazı yazdım.benim bu yazdığım yazı doğrumudur.acele cevap verirseniz sevinirim.     Cevap: Yazdığınız yazı doğrudur. Ancak, 5362 sayılı Kanunun 65. maddesinde belirtildiği gibi, yapılan inşaatın, odanın kuruluş amacına uygun olarak kullanılmak üzere inşa edilmesi gerekir. Aksi halde, örneğin ticari amaçla veya kiraya vermek üzere yapılan inşaatlar 65. madde kapsamında değildir. 
 Soru Tarihi:2011-10-26 16:42:00   Cevap Tarihi:2011-10-31 14:25:00

Soru: ssk borçlarımızı 6111 sk ile 18.taksitlendirdik. Ancak 30.06.2011 1. taksit ve 31.08.2011 2. taksiti ödeyemedik. Ancak 31.10.2011 tarihli 3. taksidi ödedeik. Bu durumda 1. ve 2. taksidi ne zaman hangi tarihe kadar ödeyebiliriz. Teşekkürler    Cevap: Ödenmemiş taksitlerinizi en son taksit olan 18. taksitin ödendiği ayı izleyen ayın sonuna kadar ödeyebilirsiniz. Ancak, bu süre içerisinde normal gecikme zammının iki katı tutarında gecikme zammı ödemek zorundasınız. Diğer taraftan, bir taksiti daha aksatmanız halinde yapılandırma iptal olur ve yapılandırma öncesindeki borç yeniden tahakkuk eder. 
 Soru Tarihi:2011-10-26 19:21:00   Cevap Tarihi:2011-10-31 14:23:00

Soru: ben yenı kıyafet üzerine dükkan acmak ıstıyorum vergım ne kadar olur emeklı babamın ustune acıcam    Cevap: İşyeri açılışı için bir vergi ödenmez. Belediyeye işyerinin büyüklüğüne göre işyeri açma harcı ödenir. Gelir vergisi mükellefleri için maktu (sabit) bir vergi bulunmamaktadır. Ne kadar kazanç elde ederseniz o kazanç üzerinden vergi ödersiniz. 
 Soru Tarihi:2011-10-28 21:27:00   Cevap Tarihi:2011-10-31 14:19:00

Soru: Merhaba.Asgari ücretle sigortalı olarak çalışmaktayım.Adıma fatura edilip aldığım ürünleri,şahsım tarafında faturalayıp internet üzerinden satışını yapabilme imkanım varsa,ne tür bir vergi mükellefi olmam gerekir? Örneğin 100 lira faturalı aldığım bir ürünü - bu ürünün kdv 'si %18 - 110 liraya sattığımda,şahsıma kaç lira vergi ödeme yükümlülüğü doğar? Teşekkürler...    Cevap: İnternet üzerinde satış yapabilmek ikmatgahın bulunduğu yerin vergi dairesine başvuruda bulunularak mükellefiyet tesis ettirilmelidir. Vergi yükü satılan mal ve hizmete göre değişiklik gösterir. Bir mali müşavirden danışmanlık alarak daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-10-29 01:45:00   Cevap Tarihi:2011-10-31 14:16:00

Soru: (A),Tahtakale'de bir dükkan kiralayarak Ocak 2005'ten itibaren defter,kalem,zarf başta gelmek üzere her nev'i kırtasiye satışı ve toptan hırdavatçılıkla uğraşmaya başlamış ve,bu arada Fatih Vergi Dairesi'ne başvurarak gelir vergisi mükellefi olarak kaydolmuş,tuttuğu işletme defterini noterliğe onaylattırmış fakat işletmesini ticaret siciline tescil ettirmemiştir.Olaydaki verilere göre (A) tacir sıfatını kazanmış mıdır?Kazanmışsa ne zaman?     Cevap: Tacir sıfatı ile vergi mükellefiyeti aynı şey değildir. Örnekteki kişinin vergi mükellefiyet başlamış ve devam etmektedir. Tacir sıfatı ise ticaret siciline kayıtla birlikte başlar. 
 Soru Tarihi:2011-10-30 19:29:00   Cevap Tarihi:2011-10-31 14:14:00

Soru: Ücretli çalışandan stopaj kesilir mi.    Cevap: İşveren vergiden muaf veya basit usulde vergiye tabi değilse çalışanlara ödenen ücretten stopaj kesilir ve muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenir. 
 Soru Tarihi:2011-10-30 21:26:00   Cevap Tarihi:2011-10-31 14:12:00

Soru: pansiyon işletmemiz var. pansiyonda kalan 18 yaşından küçüklere fatura kesilirmi.    Cevap: Fatura kesilmesi için hizmetin yapılması yeterlidir. Müşterinin yaşınının kaç olduğunun hiçbir önemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla pansiyonda konaklayan kişi 2 yaşından küçük bir bebek dahi olsa fatura kesilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-11-01 19:12:00   Cevap Tarihi:2011-11-02 11:34:00

Soru: efedim ben radyonun kdv vergilerini her ay veriyoruz rodyo ve televizyonlar kdv'den muafmış diyorlar öyle birşey varsa genelge veya kanun hangisi bilgi alabirimizin saygılar    Cevap: Radyo ve televizyon yayıncılığı konusunda KDV Kanununda herhangi bir istisna düzenlemesi bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-11-03 10:31:00   Cevap Tarihi:2011-11-03 13:51:00

Soru: efedim ben radyonun kdv vergilerini her ay veriyoruz rodyo ve televizyonlar kdv'den muafmış diyorlar öyle birşey varsa genelge veya kanun hangisi bide türük üskurlu payı %3 olmuş diyorlar onın da yasa ve kanununu bizi bilgilendirseniz saygılar    Cevap: Radyo ve tv yayıncılığı, TESK'in faaliyet konularından birisi değildir. İhtiyaç duyguğunuz bilgiyi Radyo ve Televizyon Üst Kuruluşundan (RTÜK) alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-11-03 10:33:00   Cevap Tarihi:2011-11-03 13:53:00

Soru: sayın yetkılı, tüzel sıfat içerisinde herhangi bir kaydı bulunmayan yanı bireyin çevirmenlik,danışmanlık gibi vermiş oldugu hizmetlere/danısmanlıklara istinaden şirketlere nasıl bir fatura kesebilir? yada kesmiş oldugu faturadan dogan vergiyi nereye ve nasıl odeyebılır? Kullanacagı faturaların matbu ornegı nasıl ve nereden temın edılebılır? Saygılarımla Akın Sogutlugıl    Cevap: Sormuş olduğunuz soru, hızlı cevap sisteminden cevap verilemeyecek kadar uzun bir açıklama gerektirmektedir. Konuyla ilgili olarak bir mali müşavirle görüşmenizi öneririz.  
 Soru Tarihi:2011-11-10 13:34:00   Cevap Tarihi:2011-11-10 13:59:00

Soru: merhaba babam 2008 yılında 4 kamyon ile şehirler arası yük taşımacılıgı yapmaya başladı yani 2008 de vergi mükellefi oldu. fakat 2009 tarihinde meslegi bıraktı araçları elden satmıştı yani noter satışı yapmadan. 2010 yılında babam felç oldu ve %82 özürlü raporu var. trafik tescilden yaptıgım araştırmada araçların hiç biri babamın üzerine olmadıgını ögrendim yani araçlar babamın üzerinden düşmüş plakaları başka araçlara verilmiş otomobil vs. ama vergi dairesinden kapanış vermemiz için bizden araçların noter satış belgesini istediler .kapanış vermemiz için başka bir yol varmı. yada trafik tescilden babamın üzerine kayıtlı araç olmadıgına dair bir imzalı kaşeli kagıt alsam geçerli olrmu?    Cevap: Vergi dairesi kapanış kaydı için noter satış belgesi esastır. Ancak, anlatmış olduğunuz durumda, noter satış belgesi almanın mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, ilgili trafik tescil müdürlüğünden, söz konusu araçların,...... tarihi itibariyle ........'dan (babanızdan) ........ adına tescil edildiği ve ......... (babanız) adına her hangi bir araç kaydına rastlanmadığı bilgilerini içeren bir yazı alarak durumu anlatan bir dilekçe ile vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir. Sonuç alınamaması halinde Maliye Bakanlığına benzer bir başvuruyu yapabilir gerekirse dava açma yoluna gidebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-11-10 22:42:00   Cevap Tarihi:2011-11-18 14:04:00

Soru: emekli öğretmenim kendi zeytinimi pazarlamak istiyorum . basit usülde kayıt olmadan satış yapabilirmiyim . basit usüle girersem maaşım kesilirmi basit usüle üye olmak ne kadardır.    Cevap: Basit usul uygulaması ticari kazanç elde eden mükellefler için geçerlidir. Zeytin üretip satmak ise zirai kazanç olarak kabul edilmektedir. Büyük hacimli bir üretim ve satış yapılmaması halinde vergi mükellefi olmadan faaliyette bulunabilirsiniz. Vergi mükelleflerine yapacağınız satış karşılığında alıcı tarafından müstahsil makbuzu düzenlenerek size yapılan ödeme üzerinden bir vergi kesintisi (stopaj) yapılır ve bu nihai vergilendirmedir. Bir başka ifade ile ayrıca beyanname vermeye ve vergi ödemeye gerek olmaz.  
 Soru Tarihi:2011-11-11 01:15:00   Cevap Tarihi:2011-11-18 14:09:00

Soru: Şu anda bir şirketin muhasebe dapartmanında ssk'lı olarak çalışmaktayım. Kendi adıma ticari araç alıp servis işine gireceğim ve fatura için maliyeye kayıt olacağım, bu durumda şirkette ssk'lı olarak çalışmaya devam ederken ticari faaliyette bulunmam mümkünmü? ssk'mın örneğin 1 ay kesilmesi benim ssk'dan bağkur'amı geçmemi gerktirir.Teşekkür ederim,    Cevap: Özel bir şirkette SSK'lı olarak çalışırken aynı zamanda ticari faaliyette bulunabilirsiniz. Bunun için Bağ-Kur'lu olmanız gerekmez. SSK primi ödemeye devam edersiniz. 
 Soru Tarihi:2011-11-11 11:23:00   Cevap Tarihi:2011-11-18 14:10:00

Soru: Yeni işyeri açtık.Kafama takılan bir soru var.Yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler. Toptan bir yerden 25.000TL Mal aldık.Bunun karşılığında 4.500:TL KDV ödedik.Bana maliyeti 29.500TL oldu. Diyelim ki 29.500TL nin üzerine %10 kar koyduk.Hepsini sattık.Paramız 32.450 oldu.2.950tL kar ettik.Satarken KDV içinde fatura kestik.Yani %18 lik KDV ilave etmedik.Öyle Sattık.32.450 TL nin %18 Kdv tutarı 5.841 TL tuttu. 5.841-4.500=1.341 ben maliye yatırdım.2950-1341=1.609. Para kaldı.Yani karımın %45 i vergiye gitti.Yüzde 10 yerine 5 kazandım.Bunun daha yıl sonunda gelir vergisi var.Daha önemlisi dükkanın aylık %6-7 civarında masrafı var.Ben bu işten hiçbirşey anlamadım. Yaptığım iş oto lastik üzerine olduğu için ve toptancıdan aldığım nedeniyle kar marjı çok düşük.Mal satarken %18 KDV ilave etsem fiatım yüksek kalıyor. Yardımcı olursanız ve çok kısa sürede cevap verirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekküler İyi Çalışmalar    Cevap: KDV'si içinde 32.450 TL tutarındaki satışın KDV tutarı 5.841 TL değil 4.950 TL'dir. Bu durumda vergi dairesine ödemeniz gereken KDV de 1.341 TL değil 450 TL olur. Ancak, yine de müşteriden tahsil ettiğiniz KDV'yi kârınız olarak değerlendirmemelisiniz. Bu tutar, müşterinin ödediği ve sizin de onun adına vergi dairesine ödemeniz gereken vergidir.  
 Soru Tarihi:2011-11-12 23:31:00   Cevap Tarihi:2011-11-18 14:51:00

Soru: merhaba ben denizlinin ilcesinde basit usulde vergi ile calısan bi esnafım.son gunlerde denizlinin büyüksehir belediyesi olmasına ilişkin calısmalar gündemde.eger denizli büyükşehir belediyesi olursa biz basit usulde calısanlar için herhangı bi değişiklik sözkonusumudur.avantaşları , dezavantajları nelerdır? tesekkür ediyorum i calışmalar    Cevap: Büyük sehir Belediyesi olmanın bir avantajı bulunmamaktadır. Basit usule tabi olanlardan alım satım ve imalatla uğraşanlar büyük sehir belediye sınırları icinde deftere tabi olmak zorunda olup basit usulün kapsamından çıkarlar.  
 Soru Tarihi:2011-11-14 07:43:00   Cevap Tarihi:2011-11-17 17:16:00

Soru: Odalarımızın Kullanmakta olduğu ( Odaya Ait)defterleri noterden tastik ettirdiğimizde Noter harcı ödenecekmidir.    Cevap: Defterlerin noter tasdiki icin noter harcının ödenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-11-15 16:00:00   Cevap Tarihi:2011-11-17 17:13:00

Soru: Geçmiş yıllara ait (2010 ve daha eski) Bağ kur prim borcu olan üyelerimizin bu borcu yıl içinde yatırmaları durumunda 2011 yılı beyannamelerinde bu primleri vergiden düşebilirler mi?     Cevap: Bağ-Kur primlerinin fiilen ödendiği yılın beyannamesinde gider olarak indirilmesi gerektiği düşünülmektedir. İleride sorun yaşanmaması amacıyla ilgili defterdarlıktan konuyla ilgili görüş (özelge) istenmesi faydalı olacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-11-18 15:01:00   Cevap Tarihi:2011-11-18 17:05:00

Soru: MÜKELLEFİYETİMİZİN DEVAM ETMESİ HALİNDE BOŞ DA OLSA GELİR VERGİSİ VE K.D.V.BEYANNAMESİ VERİLMESİ ZORUNLUDUR.STOPAJIMIZIN OLMADIĞI BİR AYDA MUHTASAR BEYANNAME BOŞ OLARAK VERİLİRMİ YOKSA VERİLMEZMİ    Cevap: Muhtasar beyanname de diğer beyannameler gibi boş da olsa verilmelidir.  
 Soru Tarihi:2011-11-19 15:29:00   Cevap Tarihi:2011-11-28 09:05:00

Soru: mugla bodrumda kendi capimda hic bir gelir dusunmeden heykeller yapiyordum. ancak son 1 aydir seramikten lambalar yapmaya basladim ve bir pazar aramasi icindeyim ve buldum gibi de bu hobimi ise cevirmek istiyorum. yaptigim urunler hic bir sekilde makina kullanilmadan yapilmaktadir. ogrenmek istedigimde heykeltraslar vergi muafiyetinden yararlanabilirmiyim simdi. bildigim kadari ile kultur bakanligina bir dilekce ile basvuruyoruz onlarin verdigi cevap ile maliyeye gidip vergi kaydini baslatabiliyoruz. ama cok acikli bir bilgi bulamiyorum. 1- maliyeye kaydolmak gerekiyor mu 2- atolyem evim oluyor ayni zamanda bunu bildirmem gerekiyor mu 3- istanbuld bir fuara katilmak istiyorum bu urunleri tasirken orada satarken bir sikinti yasarmiyim 4- ve egr bu kultur bakanligina basvuru orada cevap maliyeye basvurma yani butun islemler ne kadar surer     Cevap: Heykel yapımı ve satımı faaliyeti Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesine göre serbest meslek kazançlarında istisna kapsamındadır. Bu faaliyetiniz dolayısıyla mükellef olmanıza gerek bulunmamaktadır. Sadece, yapmış olduğunuz heykelleri bir vergi mükellefine satmanız halinde, bu satıştan alıcı tarafından yüzde 17 oranında gelir vergisi kesintisi yapılması gerekir. Diğer taraftan, seramik lambalar için aynı uygulama geçerli değildir. Bu lambalar, hediyelik eşya niteliğinde ise esnaf muaflığı kapsamına girebilir. Aksi halde, ticari kazanç elde ettiğiniz kabulüyle vergi mükellefi olmanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-11-20 20:54:00   Cevap Tarihi:2011-11-28 09:04:00

Soru: Gerçek usulde vergilendirilen mükellef,iş yeri kira ödemesinden gelir vergisi tevkifatı yapmak zorundadır. İşyeri mülkiyetinin meslek odası olması halinde de tevkifat zorunlu mu?    Cevap: İşyeri mülkiyeti meslek odası da olsa gelir vergisi tevkifatı (stopaj) yapılması zorunludur.  
 Soru Tarihi:2011-11-21 10:08:00   Cevap Tarihi:2011-11-28 09:00:00

Soru: seyyar pazarcılık yapan vergi mükellefine belediye tarfından kesilen işgaliye harcı kdv ye tabimidir? Eğer tabi ise kdcv oaranı %18 midir    Cevap: İşgaliye harcı KDV'ye tabi değildir. 
 Soru Tarihi:2011-11-21 14:11:00   Cevap Tarihi:2011-11-28 08:59:00

Soru: babamdan dolayı vergı borcu var vefat ettıkten sonra ılk uc ay ıcınde mirası ret davasın alıcılıyormus bundan bı bılgımız yok ıdı bu benım uzerıme hıc bırsey yok askerı ucretle calısmaktayım odeme gucum yok nasıl bı yol bulabılırım kurtulmak ıcın...    Cevap: Ölüm halinde mirasın reddedildiğinin vergi dairesine bildirilme süresi 4 aydır. Bildirimin süresinde gerçekleştirilmemesi nedeniyle bir usulsüzlük cezası ödenmesi gerekir. Bu ceza ödenmek suretiyle ölümü ve mirası reddettiğinizi vergi dairesine yazılı olarak bildirebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-11-23 22:56:00   Cevap Tarihi:2011-11-28 09:17:00

Soru: ticari taksilerde plaka ve aracı şahsa kiralama olabiliyor mu? böyle bir kiralama durumunda maliyeye kayıt kimin adına yapılmalı? şu an ticari taksicilik yapan birinin 2. bir araç daha alması ve bu aracı kiraya vermesi durumunda basit usulden çıkıp çıkmayacağını öğrenebilirsem çok sevinirim    Cevap: Plaka tahdidi olan illerde taksilerin kiralanması yasaktır. Diğer yerlerde araçlar plakalarıyla beraber kiraya verilebilir. Bu durumda kiraya veren, kira geliri elde edeceğinden dolayı kira geliri nedeniyle vergi mükellefi olur. Kiralayan ise basit veya gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olur. Bir aracın kiraya verilmesi diğerinin çalıştırılması halinde de ticari kazanç nedeniyle gelir vergisi mükellefiyeti devam eder. Bu durum basit usulden çıkılmasını gerektirmez. 
 Soru Tarihi:2011-11-24 01:51:00   Cevap Tarihi:2011-11-28 08:53:00

Soru: İyi çalışmalar ben Şoförler Odasında genel sekreter olarak görev yapmaktayım. Benim sorum şu; Belediyeler Esnaf Odalarından tabela vergisi talep edebilirmi? Esnaf Odaları tabela vergisinden muaf değil mi? Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.SAYGILAR...     Cevap: 5362 sayılı Kanunun 65. maddesi gereğince esnaf ve sanatkâr odalarının, hizmet binası olarak kullanmakta oldukları gayrimenkulleri için ilan ve reklam (tabela) vergisi ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-11-24 14:17:00   Cevap Tarihi:2011-11-28 08:50:00

Soru: İYİ ÇALIŞMALAR DİLİYORUM SORUM ŞU:ŞOFÖRLER ODASINA BAĞLI TAKSİ İŞLETMESİ OLAN BİR ÜYEMİZ TAKSİSİNİ OĞLUNA DEVİR ETMEK İSTİYOR TİCARİ HAKLARIYLA.AMA OĞLUNUN ÜZERİNE KAYITLI KAHVANE VAR BASİT USUL OLMAK İSTİYOR NASIL OLURSA BASİT USUL OLARAK VERGİSİ AÇILABİLİR?    Cevap: Kahvehane sahibi olan oğul, gerçek usulde vergiye tabi ise her halükarda gerçek usulde vergiye tabi olmaya devam edecektir. Basit usule tabi olamaz. Ancak, kahvehane işletmesi faaliyetinden dolayı basit usule tabi ise her iki işinin başında da bizzat bulunmak ve parasal hadleri aşmamak koşuluyla basit usulde vergiye tabi olabilir. 
 Soru Tarihi:2011-11-24 14:37:00   Cevap Tarihi:2011-11-28 08:48:00

Soru: 01 01 2011 tarihinde bir fırın açtım ve 10 09 2001 tarihinden itibaren işler bozuk gittiği için kapaltmayı düşünüyorum ne yapmalıyım not fırın benim uzerime ama babam işletiyor onunla karşılaşmadan direk bağlı bulunduğu maliyeden değil de başka bir maliyeden kapaltabilirmiyim hemen yanıtlarsanız sevinirim    Cevap: Fırın işletmesinden doğan vergi mükellefiyetinizi söz konusu fırının bulunduğu yerin vergi dairesinden kapatabilirsiniz. Ancak, mükellefiyet kapatılırken kullanılmış ve kullanılmakta olan belgelerin vergi dairesi nezdinde iptali, yazarkasanın mühürlenerek kapatılması ve benzeri işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2011-11-24 18:41:00   Cevap Tarihi:2011-11-30 16:06:00

Soru: 01 01 2011 tarihinde babamla beraber bir iş yeri açtık(fırın]benim üzerime ama ben kapaltmak istiyorum am sadece mali açıdan ve babamla karşı karşıya gelmemem lazım bulunduğu maliyeden değil de başka bir maliyeden kapaltabilirmiyim bir miktarda borcu var taksit yapılırmı hemen yanıtlarsanız sevinirim     Cevap: Vergi borçlarına taksit yapma yetkisi vergi dairesi müdüründedir. Müdürün uygun görmesi halinde ve tecil faizi uygulanmak suretiyle belli bir süreyi aşmamak üzere borcunuz taksitlendirilebilir. 
 Soru Tarihi:2011-11-25 13:38:00   Cevap Tarihi:2011-11-30 16:08:00

Soru: BASİT USULDEN BİR ESNAFIN FATURA TAHSİLATI VE KONTOR SATIŞI YAPMASI MALİYE İLE İLGİLİ SORUN YAŞARMI    Cevap: SÖz konusu faaliyetin büyük şehir belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi halinde gerçek usulde vergiye tabi olunması gerekmektedir. Ayrıca, her durumda bağlı olunan vergi dairesine bilgi verilmesi zorunludur. 
 Soru Tarihi:2011-11-25 20:35:00   Cevap Tarihi:2011-11-28 08:44:00

Soru: merhabalar kolay gelsin.basit usulde vergiye tabi bir mükellef bir ticari aracı varsa (T-M-plaka veya gayri ticari) bir tane daha ticari araç alırsa deftere geçermi.koltuk sayısına göre deftere geçmek sınırı nedir.ayrıca vergi dairesinde çalışanlar bir mükellefin vergisini belirleme yetkisi varmıdır?şimdiden teşk.ederim     Cevap: Basit usulde koltuk sayısına veya araç sayısına göre bir belirleme yoktur, hasılata göre belirleme vardır. 2011 yılı için sınır 32.000 TL'dir. Hasılatı bu tutarı geçenler, bir sonraki takvim yılından itibaren deftere geçerler. Basit usulde mükellef ne kazanırsa onu beyan eder. Vergi dairesi çalışanların matrah belirleme yetkisi yasal olarak yoktur. 
 Soru Tarihi:2011-11-29 14:52:00   Cevap Tarihi:2011-11-29 17:48:00

Soru: yeni işe başlayan ayakkabı tamircisi mükellefimiz var kendisine parakende satış fişi baştırmamız yeterlimi yazar kasa almamıza gerek varmı parakende satış yapmayacağız maliye tarafında tutanağımız tutuldu sadece ayakkabı tamirat işi yapılacak diye acil olarak mesajımıza cevap verirseniz seviniriz maliyeye müracaat ettik onlarda yazar kasa mecburiyeti olup olmadığı hakkında bilgi vermediler    Cevap: Perakende satış yapanlar ile hizmet satışı yapanların ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) kullanmaları 3100 sayılı Kanuna göre zorunludur. Bazı meslek kollarında faaliyette bulunanların yazar kasa kullanma zorunluluğu kapsamından çıkartılmasına Maliye Bakanlığı yetkilidir. Ancak, ayakkabı tamircilerinin yazar kasa kullanma zorunluluğunun bulunmadığına dair bir düzenlemeye rastlanmamıştır. Dolayısıyla, ayakkabi tamir faaliyetinin yazar kasa kullanma zorunluluğu kapsamında olduğu düşünülmektedir. Ancak, yine de defterdarlığa başvuruda bulunularak konuyla ilgili yazılı görüş istenmesinn faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-11-30 17:20:00   Cevap Tarihi:2011-12-05 14:23:00

Soru: Kamu kurumlarına(orman işletmesi,polis evi)et satmaktayız.Bundan dolayı faturada kdv tevkifatı yapacakmıyız    Cevap: Fatura düzenleme sınırının üzerindeki tutarda yapılan et satışları için KDV tevkifatı yapılması gerekir. Ancak, söz konusu tevkifat satıcı değil, alıcı tarafından yapılmalıdır. 
 Soru Tarihi:2011-12-02 12:08:00   Cevap Tarihi:2011-12-02 15:39:00

Soru: şahsıma kayıtlı olan iş yerini bir marketler zincirine kiraya vermek için görüşüyoruz.elime geçecek net kirayı tespit etmek için nasıl bir kontrat yapmalıyım.stopaj.varsa kdv,gelir vergisi hariç net kira talep edebilirmiyim.bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.şimdiden teşekkürler    Cevap: Kira kontratında net kira tutarı üzerinden tahsilat yapılacağını belirtebilirsiniz. Ancak, vergilendirme ile ilgili yükümlülüklerinizi kontrat düzenleyerek ortadan kaldıramazsınız. İleride sorun yaşamamak amacıyla bir mali müşavir veya avukat ile görüşmenizi tavsiye ederiz. 
 Soru Tarihi:2011-12-02 12:25:00   Cevap Tarihi:2011-12-02 15:41:00

Soru: iyi günler ben cadde kenarında simit , poğaça ,pörek vs. ürünleri seyyar olarak satmak istiyorum fakat bu işi yapmak için belediye den veya başka yerlerden izin almam gerekiyormu ? ilgi ve alakanız dan dolayı şimdi den teşekkür ederim.    Cevap: Öncelikle ikametgahınızın bulunduğu yerin vergi dairesine, ardından esnaf ve sanatkâr siciline başvuruda bulunmanız ve ilgili belediyeden de izin almanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-12-03 01:37:00   Cevap Tarihi:2011-12-06 09:22:00

Soru: 2000 emekli sandığından malulen emekli oldum 2008 yılında bir işyeri açtım vergi indirimi varmı sgk destek pirimi kesilmektedir    Cevap: Emekli olup da işyeri açanlar için özel bir vergi indirimi veya vergi avantajı bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-12-03 11:54:00   Cevap Tarihi:2011-12-09 14:44:00

Soru: İYİ GÜNLER İYİ ÇALIŞMALAR BABAM 2002 SENESİNDE BASİT USUL MÜKELLİFİYDİ 2002 SENESİNDE TERK ETTİĞİ AMAN BEYANNAME VERMEMİŞ,BABAM 2004 SENESİNDE VEFAT ETTİ VE BİZE BU 2002 SENESİNDE VERİLMEMİŞ BEYANANMENİN CEZASI TAKTİRE SEVK EDİLMİŞ VE 2008 VADELİ BİR ÖDEME ÇIKARILMIŞ BİZİM ELİMİZE TEBLİĞİ 2011 KASIM AYINDA GELDİ VE BU ZAMANAN KADAR HİÇ BİR ŞEKİLDE TEBLİĞİ EDİLMEDİ ŞİMDİ BİZ TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ HALDE GECİKME FAİZİ İLE BİRLİKTE 1800,00 TL BORÇTAN SORUMLUMUYUZ İTİRAZ ETME HAKKIMIZ VARMI KENDİMİZİ NASIL SAVUNABİLİRİZ BU KONU HAKKINDA BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM SAYGILARIMLA,    Cevap: Ölen kişinin vergi borcu, mirası reddetmemiş mirasçılarına devrolur. Ancak, mirasçıların vergi cezalarından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Mükellefin ölmesi ile ceza borcu da ortadan kalkar. 1. Vergi cezasından dolayı borcunuzun olmadığı; 2. Vergi borcunun da zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle vergi dairesine itirazda bulunabilir ve vergi mahkemesine dava açabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-12-05 11:29:00   Cevap Tarihi:2011-12-05 14:29:00

Soru: hurdaya dönmüş olan aracın vergisini ödemek gerekir mi?    Cevap: Hurdaya çıkan aracın, trafik tescilinden kaydı silinene kadar vergisinin ödenmesi gerekir.  
 Soru Tarihi:2011-12-05 15:40:00   Cevap Tarihi:2011-12-06 09:18:00

Soru: 31.12.2010 tarihinde işyerimi kapattımEkonomik krize 3 yıl dayanabildim).gerçek usulde vergi mükellefi idim 3 gün önce ufak bir işyeri açtım 2m'karelik bir yer.satış yok vitirin yok sadece taamir üzerine (saat)basit usulde vergi mükellefi olabilirmiyim.    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesine göre, daha önce gerçek usulde vergiye tabi olanlar bir daha hiçbir şekilde basit usulden yararlanamamaktadırlar. Yeni işyerinizden dolayı gerçek usulde mükellef olmak zorundasınız. Ancak, bu konudaki kanun maddesinin yakın bir zamanda değişmesini beklemekteyiz. Kanunda bir değişiklik olduğu takdirde yeniden basit usule dönebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-12-05 23:47:00   Cevap Tarihi:2011-12-06 09:21:00

Soru: 11 11 2011 tarihinde babamı kaybettim üzerine kayıtlı olan işyerini kendi üzerime açmam için veya devri oluyorsa devri için neler gerekmektedir AYNI ZAMANDA İŞYERİ Basit usuldü üzerime devraldığımda basit usullükten çıkarmıyım. Teşekkürler.     Cevap: Başınız sağ olsun. Mahkemeden alacağınız veraset ilamı ile vergi dairesine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Basit usuldeki mükellefiyet, şartları taşımanız halinde aynen devam eder.  
 Soru Tarihi:2011-12-06 17:26:00   Cevap Tarihi:2011-12-08 10:12:00

Soru: vergi dairelerine olan borçlar yapılandırılmıştı.    Cevap: Torba Kanunla getirilen yapılandırma sonrası taksitlendirilen borçlardan iki taksiti ödememişseniz, vergi dairesine başvurarak bunları faiziyle ödeyebilirsiniz. Ancak, 3 taksiti ödemediyseniz yapılandırma bozulur ve borç eski tutarı ile muaccel hale gelir. Yeniden yapılandırmadan yararlanma hakkınız kaybolur. 
 Soru Tarihi:2011-12-08 13:33:00   Cevap Tarihi:2011-12-08 16:37:00

Soru: kapattığım iş yeri vergi borcumu nasıl öğrenebilirim    Cevap: İş yerinizin bulunduğu yerin vergi dairesinden öğrenebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-12-09 20:42:00   Cevap Tarihi:2011-12-13 09:01:00

Soru: peki bozulan yapılandırmanın affı için bir dilekçe falan yazsak kabul olur mu?eski haline döner mi?    Cevap: Bozulan yapılandırmanın affı mümkün değildir. Bunun için yeni bir kanun çıkması gerekmektedir ve şu anda böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-12-10 10:43:00   Cevap Tarihi:2011-12-13 09:02:00

Soru: adana da adıma tapulu evim var.SSK emeklisiyim ve halen bir özel .sektörde çalışmaktayım.Şİrket adına kayıtlı evde ikamet ediyorum.Kira karşılığı.şahıs olarak adıma (adana daki evden banka havalesi ile gönderilen kira bedeli var)Benden devlet stopaj vergisi kesermi keserse oran hakkında bilgilendirmenizi rica ederim.BEN buRSA DA İKAMET EDİYORUM KİRAM 600YTL ALDIĞIM KİRADA 600ytl.    Cevap: İkamet ettiğiniz konut bir şirkete de ait olsa işyeri olmadığı için stopaj kesilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, aldığınız kira gelirinden dolayı yıllık beyanname vermeniz gerekir. Ödediğiniz kira tutarını gerçek gider seçeneğini seçmek suretiyle gider olarak göstermeniz halinde ödenecek bir vergi çıkmaz. 
 Soru Tarihi:2011-12-10 11:25:00   Cevap Tarihi:2011-12-13 09:06:00

Soru: mehaba ben sigortalı bir işte çalışıyordum yaklaşık 3 ay önce işten ayrıldım basit usulde vergi mükellefiyim küçük bir cafeterya çalıştırıyom yaklaşık 3 aydırda vergi levham var ama bagkura başvuruda bulunmadım ve şimdi saglıgım bozuldugu için tedavi olmak zorundayım şimdi bagkura başvurabilirmiyim herhangi bir cezası olurmu ve saglıktan hemen yararlanabilirmiyim bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz acil dedavi olmam lazım.    Cevap: Bağ-Kur'a başvuruyu, sizin adınıza vergi dairesi yapar. Esnaf, ayrıca başvuruda bulunmaz. Dolayısıyla Bağ-Kur kaydınızı bulunuyor olabilir. Bu durumda sadece ödemediğiniz primleriniz topluca öderseniz sağlık hizmetinden yararlanabilirsiniz. Eğer Bağ-Kur kaydınızı bulunmuyor ise, kuruma başvurduğunuzda sigotalı işi bıraktığınız tarih itibariyle kaydınızı yaparlar. Geçmişe dönük primlerini ödediğiniz andan itibaren de sağlık hizmetinden yararlanabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-12-10 14:08:00   Cevap Tarihi:2011-12-15 10:49:00

Soru: vergi mükellefi olan bir kişi otomatik bağkurlu oluyormu?    Cevap: Vergi mükellefiyetinin tesis edilmesinin ardından vergi dairesi otomatik olarak mükellefin adına Bağ-Kur'a başvuruda bulunur ve sigortalılık başlar. Mükelleflerin kendilerinin başvuruda bulunmasına gerek bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-12-14 20:11:00   Cevap Tarihi:2011-12-15 10:50:00

Soru: ben illüzyon sanatı ile ilgileniyorum ve 18 yaşındayım vergiye tabii olmak istiyorum,bildiğim kadarıyla basit usul vergiye tabii oluyormuşum yanlız nasıl bir yol izleme geriyor hangi odaya kayıt olacağım,basit usul vergiye kayıt için nasıl evraklar gerekiyor..ve ilk masraflar nedir?...şimdikten teşekkürler..    Cevap: Basit usulde vergilendirme sistemi, ticari kazanç elde edenler için getirilmiş özel bir düzenlemedir. Sanatçılar, Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslek erbabı sayılırlar. Öncelikle bulunduğunuz yerin vergi dairesine başvuruda bulunup ardından aynı yerin esnaf ve sanatkâr siciline kayıt yaptırmalısınız. Hangi odaya kayıtlı olacağınız konusunda gerekli yönlendirmeyi sicil müdürlüğü yapacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-12-15 19:10:00   Cevap Tarihi:2011-12-21 09:01:00

Soru: 12 YIL ÖNCE GERÇEK USULDE VERGİ MÜKELLEFİYDİM.BU SÜRE DE BAŞKA MÜKELLEFİYETİM OLMADI ŞİMDİ BİR ÇAY OCAĞI AÇTIM VE BASİT USULDE MÜKELLEF YAPMIYORLAR.GERÇEK OLCAKMIŞ VARMI BÖYLE BİR KANUN    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesinde, daha önce herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilenlerin bir daha hiçbir şekilde basit usule dönemeyeceklerine dair yasal düzenleme bulunmaktadır. Ancak, bu düzenlemenin değiştirilmesine yönelik bir kanun değişikliğinin 2- 3 ay içinde yasalaşmasını bekliyoruz. Şu an için gerçek usulde vergi mükellefi olsanız da söz konusu tasarı kanunlaştıktan sonra basit usule dönebilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2011-12-15 20:41:00   Cevap Tarihi:2011-12-16 08:47:00

Soru: merhaba ben gercek usulden basit usule gecebilirmiyim gecilmedigini biliyorum ama şu şekilde olabilirmi işyerimi devredecegim o şekilde olurmu teşekkürler    Cevap: Gerçek usulde vergilendirilenlerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da basit usulden yararlanamazlar. Ancak, bir üçüncü kişiye işyerini devretmeniz halinde, bu kişi, diğer şartları da taşıması halinde basit usulde mükellef olabilir. 
 Soru Tarihi:2011-12-15 21:24:00   Cevap Tarihi:2011-12-16 16:27:00

Soru: İyi günler, Herbalife (abd firması) firmasında distribütörlük aldım.Yani Herbalife'ın kilo kontrol ve sağlıklı beslenme danışmanlığını evden yürüterek sürdürüyorum.İşyeri açmak istiyorum.Açacağım işyerinin ismi vergi dairesinde kaydı nasıl olacak ve vergi basit usulde mi olacak ? Karma odaya mı kaydolmak gerekecek ? Yardımlarınız için teşekkür ederim.    Cevap: Sabit bir işyeri açacaksanız, işyerinin bulunduğu yerin vergi dairesine başvurmanız gerekiyor. Şartları taşımanız halinde basit usulden yararlanabilirsiniz. Hangi odaya kaydolacağınızı bulunduğunuz ildeki esnaf ve sanatkar sicili belirleyecektir. 
 Soru Tarihi:2011-12-16 14:14:00   Cevap Tarihi:2011-12-16 16:29:00

Soru: Basit usul vergi veren bir kişinin bynmesi düzenlenirken tekel faturaları nasıl işlenir mal alışı gibi değerlendirilip matraha mı? dahil edlir (kdv 1 beyannamesinde özel matraha tabi işlemler olarak ayrılıyor bunda da öle bişey varmı ) yardımlarınız için şimdiden teşekküler ...    Cevap: Basit usule tabi olanların muhasebesi üyesi oldukları meslek odasında tutulmaktadır. Sormuş olduğunuz soru, çok detaylı bir bilgi aktarmayı gerektirdiğinden üyesi olduğunuz odanın muhasebecesinden yardım alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-12-20 10:41:00   Cevap Tarihi:2011-12-21 09:03:00

Soru: Önceden kooperatif yönetimindeydim yöntm.de oldugum zaman içinde vergi diaresine beyannameler verilmemiş şimdi ceza geldi evde eşyalara haciz işlemi yapılırmı.Emekli maaşıma el konulurmu    Cevap: Kooperatifin yöneticisi olduğunuz döneme ait vergi borçlarından müteselsilen sorumlusunuz. Vergi ve vergi cezaları öncelikle kooperatif tüzel kişiliğinden istenir. Koop. tüzel kişiliğinden alınamayan vergi borçları yöneticilerin mal varlığından tahsil edilir. 
 Soru Tarihi:2011-12-20 22:45:00   Cevap Tarihi:2011-12-21 09:04:00

Soru: SGK-Bağkur tarafından, anneme emikli maaşı bağlanabilmesi için Vefat eden babam adına vergi kaydı silindi belgesi istenmektedir. Bu belgeyi almak için babama ait emlak vergisi borçlarını ödemekmi gerekmektedir?    Cevap: Vergi kaydı ile vergi borcu farklı konulardır. Babanızın vefatından önce bir işyeri nedeniyle vergi mükellefiyeti varsa, bu işyeri (ve vergi mükellefiyeti) annenizin üzerine geçmiş olabilir. Dolayısıyla annenizin vergi mükellefiyetini kapatması gerekir.  
 Soru Tarihi:2011-12-22 15:40:00   Cevap Tarihi:2011-12-22 16:48:00

Soru: basit usul mükellefi işçisine tazminat ödeyebilirmi     Cevap: Basit usule tabi olanlar tazminat hakkı kazanan işçiye tazminat ödeyebilirler. Vergi uygulamaları yönüyle tazminat ödenmesine engel bir durum söz konusu değildir. 
 Soru Tarihi:2011-12-22 16:20:00   Cevap Tarihi:2011-12-26 09:59:00

Soru: 5362 Sayılı kanunumuzun muafiyetler başlıklı 65. maddesine göre yıl sonunda tasdik ettireceğimiz defterlerde notere tasdik harcı ödeyecekmiyiz? Bu harçtan muafmıyız?    Cevap: Noter harcı, tasdik ettirilen defterlerle ilgilidir ve tasdik sırasında notere ödenmesi gerekir.  
 Soru Tarihi:2011-12-22 16:21:00   Cevap Tarihi:2011-12-22 16:49:00

Soru: Babamın 35 yıl önce Motorsitleti vardı kendisi vefat edeli 8 sene oldu.Bugün vergi dairesinden Motositlet vergisi adı altında bir yazı geldi Babamın bu vergisini ödemek durumundamıyım.Ne yapmam lazım.Teşekürler.    Cevap: Ölen kişinin vergi borcu, mirası reddetmemiş varislerince ödenmek zorundadır. Diğer taraftan, 5 yıllık zamanaşımı süresi bulunduğundan, bu süreden önceki borçları ödeme yükümlülüğü bulunmaz. 
 Soru Tarihi:2011-12-23 10:56:00   Cevap Tarihi:2011-12-23 11:02:00

Soru: ben şuanda basit usul vergi veren bir iş yerini devralmak isityorm ve burada kredi kartıyla alış verişde yaptırmak istiyorrum ama bu işte yüksek meblağlı çekimler olabilir ben basit usulden çıkmış olurmuyum olursam hangi vergiye tabii olurum.    Cevap: Basit usule tabi olmak için gerekli olan parasal hadler aşıldığında gerçek usulde vergiye tabi olunur. Gerçek usulde, işletme defteri veya bilanço usulüne göre defter tutulabilir. 
 Soru Tarihi:2011-12-23 14:23:00   Cevap Tarihi:2011-12-23 14:57:00

Soru: Basit usülde vergi senelik fiyatı ne kadardır?dükkan kirası yıllık 1800 tl.bağkuru ödemeden çalışabilirmiyim?bağkuru ödemek zorunlu mu?    Cevap: Büyük şehir belediyesi bulunan yerlerde yıllık 4.600 TL diğer yerlerde yıllık 3.200 TL'nin üzernde kira ödenmesi halinde gerçek usulde vergilendirmeye geçilir. Vergi kaydı yapılır yapılmaz, vergi dairesi mükellefin adına SGK'ya bildirimde bulunarak Bağ-Kur kaydının otomatik olarak başlamasını sağlar. Dolayısıyla Bağ-Kur priminin ödenmesi zorunlıudur.  
 Soru Tarihi:2011-12-23 17:16:00   Cevap Tarihi:2011-12-26 13:11:00

Soru: bait usülde adı geçen işletmeler hangileridir?    Cevap: Basit usule tabi olan mükellefler için işletme bazında bir sınıflandırma bulunmamaktadır. Çeşitli şartlara bağlı olarak hizmet, alım - satım ve imalat ile uğraşanlar basit usulde vergiye tabi olabilirler. 
 Soru Tarihi:2011-12-24 18:32:00   Cevap Tarihi:2011-12-26 13:13:00

Soru: Merhaba, ssk emeklisiyim. evde kendim ürettiğim tığ işi, dikiş, örgü gibi muhtelif hobi ürünlerimi pazarlarda tezgah kiralayarak satmak istiyorum. Vergi mükkelefiyeti bakımından nelere tabi olurum, ayrıca meslek odalarına ne kadar ücret ödeniyor. Emekli maaşımdan kesinti olur mu?    Cevap: Evde ürettiğiniz tığ, örgü ve dikiş ürünlerini pazarlarda satmanız durumunda vergi mükellefi olmanıza gerek bulunmamaktadır. Vergiden muaf olacağınıza dair bulunduğunuz yerin vergi dairesinden alacağınız bir yazı ile aynı yerdeki esnaf ve sanatkâr siciline başvurmanız gerekmektedir. Bu faaliyet nedeniyle emekli maaşınızdan yüzde 15 kesinti yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-12-27 13:04:00   Cevap Tarihi:2011-12-30 13:34:00

Soru: merhaba 2001 yılın da babam bır ısletme actı kuruyemıs dukkanı ve aynı yıl ıcın de kapandı ama muhasebecı kapanıs prosedurlerını yerıne getırmemıs. ve bıze sımdı 10 yıllık vergı borcu + gecıkme zammını ıceren bır bıldırı geldı.bu konuda ne yapılabılır ?    Cevap: Öncelikle işyerinin 10 yıl önce kapanmış olduğunu ispatlamanız son derece önemlidir. İsyerinizi kapatmış oldugunuzu içeren bir dilekçe ile vergi dairesine başvurup kesilen vergi ve cezanın iptal edilmesini talep edebilirsiniz. Olumsuz cevap gelmesi halinde vergi mahkemesinde dava açabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2011-12-27 14:53:00   Cevap Tarihi:2011-12-27 15:22:00

Soru: gercek usulden basit usule geciş varmıdır ben kuaförüm    Cevap: Daha önce gerçek usulde vergilendirilenler bir daha hiç bir şekilde basit usule dönememektedirler.  
 Soru Tarihi:2011-12-27 17:00:00   Cevap Tarihi:2011-12-29 10:02:00

Soru: 1992 yılından 2002 yılına kadar gelire tabi çalıştım 10 yıl süre sonra basit usül taksi işletmeciliği yapabilirmiyim?    Cevap: Daha önce gerçek usulde vergilendirilenler bir daha hiç bir şekilde basit usule geçememektedirler. Ancak, bu konudaki ilgili kanun maddesinin 2012 yılı içinde değişmesi beklenmektedir. Söz konusu değişikliğin ardından şartların uyması halinde basit usule dönebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-12-27 19:59:00   Cevap Tarihi:2011-12-29 10:02:00

Soru: merhaba gelir vergisi mükellefiyim leblebi imalatı yapıyorum sermayem olmadığı için fazla çalışamıyorum vergiyi kapatıp başkasının yanında maaşlı çalışmayı düşündüm bazen çalışıyorum yaşım itibariyle başkasının yanında çalışması zor oluyor fason leblebi yaptırıyorlar vergiyi basit usül yaptırarak fason leblebi imalatı yapabilirmiyim teşekkür ederim    Cevap: Daha önce gerçek usulde vergiye tabi olduysanız basit usulde vergilendirilmeniz mümkün değildir.  
 Soru Tarihi:2011-12-29 00:37:00   Cevap Tarihi:2011-12-29 10:00:00

Soru: Taksi şöförlüğü işi ile iltigal etmekteyim , Ticari takside 10 günden az olarak haftada 2 gün çıkıyorum plaka sahibi beni yeni çıkan kanuna göre SGK lı olarak kaydettirdi, Sorun şu olarak bu 18 günlük SGk da herhangi bir vergi ( stopaj ) olacakmı , teşekkürler    Cevap: Sigortalı olsanız da olmasanız da vergi karnesi doldurmak suretiyle maktu bir gelir vergisi ödemeniz gerekir. Ödenecek tutar 2011 yılı için yıllık 358 TL'dir. Bu vergi Şubat ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. 2012 yılında ödenecek vergi yeni asgari ücret tutarı belirlendikten sonra hesaplanacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-12-29 11:06:00   Cevap Tarihi:2011-12-29 11:47:00

Soru: Kamyon uzerınden seyyar satıcılık yapıyorum.basit usul mukellefiyim. Emekliligim icin sigortalı olmam lazım.mukelleflıgı iptal etmeden bir yerde calısabılır mıyım? (bır dıger altarnatıfte kamyonu bir isyerıne kiralayıp kamyonda sıgortalı olarak calısabılır mıyım?) ACİLLL!!! Yardımlarınızı beklıyorum.    Cevap: Vergi mükellefiyetinizden dolayı Bağ-Kur'lu olarak emekli olabilirsiniz. Ancak SSK'dan emekli olmak istiyorsanız herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başladığınız zaman ayrıca Bağ-Kur primi ödemeden ticari faaliyetinize devam edebilirsiniz. En az 3,5 yıl SSK primi ödemek suretiyle SSK emeklisi olabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-12-29 16:17:00   Cevap Tarihi:2011-12-30 13:38:00

Soru: esnaf ve sanatkarlar odası tanıtım tabelası vergiden harçdan muafmıdır ödenmesi gerekirmi     Cevap: Hizmet binası olarak kullanılan gayrimenkullerde asılı bulunan tabelalar için ilan ve reklam vergisi ödenmesi gerekmez. 5362 sayılı Kanunun 65. maddesine istinaden muafiyet söz konusudur. 
 Soru Tarihi:2011-12-30 13:43:00   Cevap Tarihi:2011-12-30 15:23:00

Soru: BASİT USULDE KİLİS İLİNDE FAALİYET GÖSTERN Bİ MÜKELLEF 01.01.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLECEKTİR.YENİ İŞE BAŞLAMALARDA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ ALMA SÜRESİ 60 GÜN OLMAKLA BERABEE BU MÜKELLEF ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ I 30 GÜN MÜ YOKSA 60 GÜN SÜREDEMİ ALACAKTIR.ÖNCEDEN BASİT USULDE VERGİLENDİRİLDİĞİ İÇİN TEREDDÜT YAŞIYORUZ İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.    Cevap: Daha önce vergi mükellefiyeti devam ettiği için 30 gün içinde ödeme kaydedici cihazın alınması gerekir. Yine de en sağlıklı yolun uygulanabilmesi için ilgili vergi dairesine başvurulmasında fayda bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-12-30 15:29:00   Cevap Tarihi:2012-01-02 14:45:00

Soru: kendı aracımla seyyar sebze meyve satısı yapmak ıcın seyyar vergıye tabı olabılırmıyım bunla ılgılı acıklamanıza sımdıden tesekkürler istanbul arnavutköy    Cevap: Türk vergi sisteminde seyyar vergi adında bir uygulama bulunmamaktadır. Seyyar sebze ve meyce satışı faaliyeti için ticari kazanç elde eden diğer mükellefler gibi gelir vergisi mükellefi olmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-12-31 17:57:00   Cevap Tarihi:2012-01-02 14:48:00

Soru: ben vergi mükellefiydim gerçek usul kapattırdım şimdi ailemden 1 kişi yani kardeşim dükkan açaçak basit usul olarak açabilirmi tşk    Cevap: Kardeşiniz basit usule tabi olmanın şartlarını topluca taşıması halinde basit usulde mükellef olarak işyeri açabilir. Sizin gerçek usulde vergilendirilmiş olmanızın kardeşinize bir etkisi bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2012-01-02 23:34:00   Cevap Tarihi:2012-01-05 14:13:00

Soru: çinli yabancı firmanın ( limited şirketi ) türkiyede şube açılması için gereken evraklar nedir birde bu firma vergi ve ötv den mahsup araç alabilir mi? şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar    Cevap: Konuyla ilgili detaylı bilgiyi Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığından alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-01-03 21:54:00   Cevap Tarihi:2012-01-05 14:15:00

Soru: Sayın yetkili, Şu an çalışmıyorum. Ev ortamında ürettiğim pasta, kurabiye gibi ürünleri internet üzerinden ve internet adresimin yer aldığı broşürleri dağıtarak satış yapmak istiyorum. Bu işlemin vergi yükümlülüğü konusunda bilgi rica ediyorum. Teşekkürler    Cevap: Evde yardımcı işçi çalıştırmadan ve mutfak robotu gibi küçük ev aletlerinin dışında muharrik kuvvet kullanmadan ürettiğiniz ürünlerin satışı için vergiden muaf olabilirsiniz. Bunun için evinizin bulunduğu yere yazı ile başvuruda bulunup, yapacağınız faaliyeti dilekçenizde açıkça belirtmeniz halinde vergiden muaf olacağınıza dair bir yazı verilecektir. Bu yazı ile aynı yerin esnaf ve sanatkâr siciline kayıt yaptırdıktan sonra faaliyete başlayabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-01-04 12:21:00   Cevap Tarihi:2012-01-05 14:18:00

Soru: MERHABA 16 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK ÖLEN AİLESİNİN İŞİNİ YÜRÜTMEK İSTİYOR BU ÇOCUĞUN YAŞI KÜŞÜK NASIL OLUR    Cevap: 16 yaşından küçük çocukların vergi mükellefi olmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak, bunun için bir vasi tayin edilmesi ve vergilendirme ile ilgili işlemlerde sorumlu olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-01-05 12:53:00   Cevap Tarihi:2012-01-05 14:19:00

Soru: babam manav olarak deftere tabi ben manav olarak basit üsül mükellef olabilirmiyim    Cevap: Gercek usulde vergilendirilenlerin aynı türden is yapan es ve cocukları basit usulden yararlanamazlar. Dolayısıyla manavlik faaliyetinizden dolayı basit usule tabi olamazsınız.  
 Soru Tarihi:2012-01-05 18:03:00   Cevap Tarihi:2012-01-05 22:19:00

Soru: 31 TU 854 NOLU ARACIN MALIYE BORCUNU ÖRENMEK İSTIYORUM.    Cevap: vergi borcunuzu www.gib.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-01-05 22:04:00   Cevap Tarihi:2012-01-05 22:19:00

Soru: benim basit usule kayıtlı çay ocağım var küçük bi tekstil mağazasınıda aynı basit usul yapabilirmiyiz yani iki iş yeri benim üzerimde kayıtlı olurmu aynı zamanda emekliyim    Cevap: Basit usule tabi olmanın hadlerini aşmadığınız sürece iki işyerinde de basit usule tabi olabilirsiniz. Ancak, iki işinizin başında da bilfiil bulunmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-01-05 23:26:00   Cevap Tarihi:2012-01-06 08:34:00

Soru: Şampuan imalatı ve satışı yapmak istiyoruz. Özel tüketim vergisine tabimidir.    Cevap: Şampuanlar özel tüketim vergisine tabi değildir. 
 Soru Tarihi:2012-01-06 18:41:00   Cevap Tarihi:2012-01-09 09:05:00

Soru: bayan kuaförü açmak istiyorum ama yazar kasa alınması mecbur mu?    Cevap: Perakende mal ve hizmet satışı olan her yerde yazar kasa kullanılması mecburidir. Bayan kuaförü açmak amacıyla vergi mükellefiyetiniz tescil edilir edilmez yazar kasa almalısınız. 
 Soru Tarihi:2012-01-09 19:09:00   Cevap Tarihi:2012-01-11 16:15:00

Soru: Basit usulde mükelleflerin yanında çalışan şoförlere vergi dairesinde diğer ücretli adı altında vergi ödemekteyiz ancak şimdi basit usul beyannemmizi verirken bu işçilerle alakalı ödenen maaş ve primlerinin beyannemede bildirimleri nasıl yapılcaktır bunları hanhangi bir şekilde gelir veya gider olarak göstermesek diğer ücretli vergisi ödememiz yeterli olucakmıdır daha sonra bunlarla alakalı bir sıkıntı olur mu    Cevap: Diğer ücretlilere (şoförlere) ödenen ücret, araç sahipleri açısından bir gider niteliğindedir. Bu ücretin beyannamede gider olarak gösterilmemesi, kârı ve ödenecek vergiyi artıracağından herhangi bir soruna neden olmaz. 
 Soru Tarihi:2012-01-11 11:41:00   Cevap Tarihi:2012-01-11 16:19:00

Soru: esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt yaptırmadan basit usül esnaf olduğum için fatura fiş alabilirmiyim. bilgi almak istiyorum. fiş veyahut fatura alamassam böyle bir kanun maddesi veyahut genelge varmı diye soracaktım.teşekkürler iyi çalışmalar.    Cevap: Esnafsaniz 5362 sayılı kanun gereğince esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili esnaf odasına kayıt yaptırmak zorundasınız. Esnaf olmadan basit usul mükellefi olmuşsanız bulunduğunuz yerdeki esnaf odasından belgeleri temin edebilirsiniz. Bunlar ilgili kanun ve genelgelere belirlenmiştir.  
 Soru Tarihi:2012-01-11 16:31:00   Cevap Tarihi:2012-01-16 15:28:00

Soru: emekli olan yöneticilere asgari geçim indirimi uygulanırmı uygulanmazmı    Cevap: Asgari geçim indirimi ücretli çalışanlara uygulanır. Emekli olsun olmasın, Gelir Vergisi Kanununa göre ücret geliri elde eden herkese asgari geçim indirimi uygulanabilir. 
 Soru Tarihi:2012-01-11 17:47:00   Cevap Tarihi:2012-01-12 08:36:00

Soru: babamın uzerine kayıtlı ticari taksıyı kendi uzerime aldım babam gercek usulde vergiye tabi oldundan dolayı daha önce hiç bir malıye kaydım hiçbir ticari faaliyette bulunmadığım halde babanız deftere tabi olduğu için benide deftere tabi yanı gercek usulde vergiye tabi tuttular oysa calışmakta olduğum taksı durağında hiçbir taksı sahıbı gercek usulde vergiye tabi değildir bu konuda bilgi verirseniz tesekkur ederim    Cevap: Gelir Vergisi Kanununa göre bir kere gerçek usulde vergiye tabi olanlar bir daha hiçbir şekilde gerçek usule dönemezler. Bunların aynı türden iş yapan eş ve çocukları da basit usulde vergilendirilemezler. Bu nedenle yapılan işlem yasalara uygundur. 
 Soru Tarihi:2012-01-11 21:20:00   Cevap Tarihi:2012-01-12 08:38:00

Soru: elektrik teknikeriyim 2 yıllık mezun 30 kw ya kadar elk projesı cızme hakkım var elektrık odasına kayıt olmak ıcın vergı levhası ıntenıyor sahıs ısletmesı acmam gerekecek sanırım soru basıt usul vergı mukelleflıgı yeterlı olacak mı ?    Cevap: Basit usule tabi olmanın şartlarını taşımanız halinde bu sisteme göre vergi mükellefi olabilirsiniz. Şahıs işletmesi açmak ve vergi levhası almak için basit usule tabi mükellef olmak yeterlidir. 
 Soru Tarihi:2012-01-12 11:39:00   Cevap Tarihi:2012-01-16 11:07:00

Soru: playstation oyun salonu işletmekteyim..belediyeler her ay tarafımıza 186 tl eğlence vergisi işlemektedirler.fakat aynı kanundan internet kafeler , kıraathaneler , çayhaneler ve çay ocakları muaf tutulmaktadır..bizim işyerlerimizde özellikle internet kafeler gibi bira , alkollü içki içilen ve ücretli girişi olan , jetonlu girişleri olan dükkanlar değillerdir..fakat bizler yinede bu vergiye tabi tutuluyoruz..esnafın ekonomik çıkmazda olduğu bu dönemde ayda 186 tl ( yıllık 2300 tl civarı) vergi ödemesi sırtındaki yükü bir kat daha arttırmaktadır..dükkanlarımızı kapatma durumuna gelmiş bulunmaktayız.her ne kadar belediyelere başvursakta ödemeye mecbursunuz cevabını alıyoruz..oda olarak bu konuyla ilgilenirseniz seviniriz    Cevap: Bilgisayar oyun salonlarını işletenlerin eğlence vergisi ödemeleri, Belediye Gelirleri Kanunu gereğince bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun kaldırılması veya verginin azaltılması için kanun değişikliği gerekmektedir. Kanunda değişiklik yapılması konusundaki görüş ve öneriniz, en kısa zamanda ilgili mercie iletilecektir. 
 Soru Tarihi:2012-01-12 15:06:00   Cevap Tarihi:2012-01-16 11:10:00

Soru: basit usulde vergi mükellefiyim ve servis işi yapmaktayım 2011 yılında renault master marka aracımı sattım ve fatura kestim 27000 liralık kdv belirtmedim yalnız noter satışında kdv dahil yazılmş daha sonra normal usulde mükelleften araç aldım 65000 liralık fatura aldım ve 10530 lirası kdv buna göre yıl sonunda gelir gideri hesaplarken beyannamede nasıl göstericem bunları bilgi verirmisiniz saygılar     Cevap: Basit usule tabi olanlar demirbaş ve araçlarının satışı için fatura düzenlemek zorunda değildirler. Ayrıca, satın alınan demirbaş, otomobil ve benzerleri de gider olarak kaydedilemez. Gider ve KDV açısından hiç bir şey yapmanıza gerek bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2012-01-14 13:09:00   Cevap Tarihi:2012-01-16 11:13:00

Soru: ODALARA BASİT USUL MÜKELLEFLER İÇİN BEYANNAME GÖNDERMEDE ARACILIK YETKİSİ VERİLMİŞ.ODA OLARAK ŞİFRE KULLANICI ADI VE KODUMUZ VAR FAKAT MÜKELLEFİN BORCU YOKTUR YAZISINI ALAMIYORUM.VERGİ DAİRESİNDE BUNUNLA İLGİLİ BİR CEVAP ALAMADIM.MUHASEBECİ ALIR DİYORLAR O ZAMAN ŞİFRELERİMİZİ İPTAL ETSİNLER BİZDE ODA OLARAK BU İŞLERLE UĞRAŞMAYALIM.MÜKELLEF BORCU YOKTUR YAZISI ALAN ODA VARMI YADA ALINIYORMU?    Cevap: Alınan yetki, yazınızda da belirttiğiniz gibi e-beyanname gönderme aracılık yetkisidir. Bir mükellefin vergi dairesine borcu olup olmadıgını diğer kisi ve kurumlar bilemez ve bu konuda hüküm ifade eden yazılar yazmamazlar, görüşte bulunamazlar. 
 Soru Tarihi:2012-01-16 15:34:00   Cevap Tarihi:2012-01-16 15:41:00

Soru: iyi günler Basit usul vergi mükellefi olanlara oda kaydı olmadığı zaman fiş ve fatura verilmesi hakkında bizi aydınlatırsanız teşekkürler    Cevap: Basit usule tabi olanların kullanacakları belgelerle ilgili olarak Maliye Bakanlığının genelgesinde, "...oda üyesi olmayanların oda üyeliği yapılır ve belgeleri teslim edilir. Kendi mevzuatı nedeniyle oda üyesi olması mümkün olmayanlar, herhangi bir odadan belgeleri satın alabilirler." denilmektedir. Dolayısıyla, esnaf ve sanatkârların ilgili esnaf ve sanatkâr sicili ile odaya kayıtlı olması 5362 sayılı Kanun gereğince zorunludur. Oda üyeliği yapılanlara basit usul belgeleri verilir. 
 Soru Tarihi:2012-01-16 16:54:00   Cevap Tarihi:2012-01-16 17:20:00

Soru: ben yeni heykel atölyesi açtım 15.1.2012de, vergi konusunda muaf mıyım sanatcı belgem deu gsf ünversitesinden den aldığım diplomammı ? ilgilendiğiniz için teşekkür ederim ...     Cevap: Heykeltraşların yapmış oldukları heykellerden elde ettikleri gelirler, Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesine göre gelir vergisinden istisnadır. Bunun için vergi mükellefi olunmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, açılan atölyede verilen hizmetin niteliğine göre vergi mükellefi olunması gerekebilir. Örneğin, heykeltraş adaylarına meslekle ilgili eğitim verilmesi veya meslektaşların eserlerinin sergilenmesi gibi hizmetler mükellef olmayı gerektirebilir. Bunun için detaylı ve en sağlıklı bilgiyi, atölyenin bulunduğu yerin vergi dairesinden alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-01-17 20:50:00   Cevap Tarihi:2012-01-18 11:20:00

Soru: üsteme vergi kaytılı ama başka iş yerinde işe başlıyıcamm orda ssk yaptırınca bi sorun cıkarmıı    Cevap: Vergi mükellefi olarak bağ-kur'a kayıtlı iken ssk'li olmayı gerektiren bir iste çalısmaya başlarsanız ssk'ya prim ödersiniz, bağ-kur priminiz durur. Mevcut İsyeriniz icin herhangi bir sorun olmaz. 
 Soru Tarihi:2012-01-23 10:31:00   Cevap Tarihi:2012-01-23 11:41:00

Soru: basit usulde durdurma oluyormu     Cevap: Vergi mükellefiyetinde durma olmaz. Mükellefiyet kapatılır, faaliyete başlandığı zaman yeniden mükellef olunur. 
 Soru Tarihi:2012-01-23 10:41:00   Cevap Tarihi:2012-01-23 11:43:00

Soru: ben karabükte esnaflık yapıyorum .ayda 7500.00 tl kira ödediğim halde birde kira stopajı ödüyoruz herkes gibi bu uygulamayı haksız buluyorum.bu konuda herhangi bir çözüm yolu yok mu ?    Cevap: Düşüncenizde ve talebinizde son derece haklısınız. Bu konudaki talebimizi Maliye Bakanlığına iletmiş bulunmaktayız. Gelir Vergisi Kanununda bir değişiklik olması halinde bu sorunun da çözüleceğini umut ediyoruz. 
 Soru Tarihi:2012-01-25 11:19:00   Cevap Tarihi:2012-01-26 09:20:00

Soru: BASİT USULDE MÜKELLEFİN YANINDA ÇALIŞAN EMEKLİ ŞOFÖRLERE DE DİĞER ÜCRETLİ KAYDI AÇTIRILIP VERGİ ÖDENİYOR MU    Cevap: Evet ödeniyor. 
 Soru Tarihi:2012-01-25 16:42:00   Cevap Tarihi:2012-01-26 09:20:00

Soru: seyyar satıcıyım arabam var arabamla vergiye nasıl tabi olabilirim    Cevap: İkametgahınızın bulunduğu yerin vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-01-25 22:07:00   Cevap Tarihi:2012-01-26 09:20:00

Soru: 2011 DEKİ TORBA YASADAN FAYDALANDIM VERGİ BOÇLARIMI TAKSİTLENDİRDİM 2011 DE 2 KEZ ÖDEMEDİM DİĞERLERİNİ ÖDÜYORUM 2012 DEDE 2 KEZ ÖDEMEZSEM BORÇ YAPILANMAM BOZULURMU,,SAYGILARIMLA    Cevap: Kanunda bir takvim yılında en fazla iki ödemenin aksatilmasinin yapılandırmayı bozmayacağı ifade edilmiştir. Ancak, sonradan bir sorunla karşılaşılmamasi icin ilgili vergi dairesinden görüş alınmasında fayda bulunmaktadır.  
 Soru Tarihi:2012-01-26 14:45:00   Cevap Tarihi:2012-01-31 14:19:00

Soru: BASİT USÜLLERDE E BEYANNAME DÜZENLEME PROĞRAMINDA ODA TEMSİLCİSİ VE BELGEYİ DÜZENLEYEN BÖLÜMÜNE KİMLERİN İSMİ YAZILACAKTIR.ODA YÖNETİCİSİMİ YOKSA ANLAŞMALI MUHASEBECİ İSMİYAZILACAK TEŞEKKÜRLER.    Cevap: Eğer muhasebe işlemleri oda dışında yaptırılmış ve oda sadece önceden hazırlanmış beyannameyi gönderiyorsa beyannameyi hazırlayan muhasebecinin adı yazılacak, eğer beyanname oda bünyesinde hazırlanmışsa, beyannameyi hazırlayan anlaşmalı muhasebecinin adı yazılacaktır. 
 Soru Tarihi:2012-01-27 13:54:00   Cevap Tarihi:2012-02-08 15:13:00

Soru: ben servis işiyle uyraşıyorum .aracım 25+1 kişilik daha önceki yıllarda aracımın mtv vergisini öderken 25 kişi üzerinde ödüyordum.geçen ay aracımın tescil belgesini degiştirdim ve mtv verisini ödemeye gittigimde 26 kişi üzerinden ödememi istediler.bu uygulamanın hangisi dogru daha önceleri şöför sayılmıyordu şu anda şöförde sayılıyor bana yardımcı olursanız sevinirim.saygılar     Cevap: MTV tarifesinde oturma yeri esas alınmış olup, şoförün oturma yeri ile ilgili olarak herhangi bir ayrım yapılmamıştım. 25 kişilik oturma yeri ile 26 kişilik oturma yerinin bulunduğu araçların vergisi farklıdır. 26 kişilik oturma yeri olan araçlar bir üst tarifeye göre vergilendirilir.  
 Soru Tarihi:2012-01-31 09:28:00   Cevap Tarihi:2012-01-31 14:26:00

Soru: PAZAR TATİL RUHSATLARININ SON GÜNÜ OCAK AYININ SON İŞ GÜNÜDÜR. BU TARİHTEN SONRA PAZAR RUHSATI ALMAYA GELENLERE GECİKME CEZASI UYGULANIR MI? İYİ GÜNLER...UYGULANIR İSE NASIL OLUR?     Cevap: Belediye Gelirleri Kanununda, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcının ödenmesi ile ilgili bir süre konmamıştır. Hafta tatili çalışma ruhsatı, harcın ödendiği tarihten itibaren geçerli olacağından ödemenin gecikmesi ve dolayısıyla gecikme cezası/zammı gibi bir uygulamanın olmaması gerektiği düşünülmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-02-02 11:29:00   Cevap Tarihi:2012-02-08 16:15:00

Soru: ÜYENİN ODAMIZDAN ÇIKIŞ İŞLEMİ ÜYEMİZ TARAFINDAN VEKALET VERİLEN MUHASEBECİ ODAMIZA GELDİ . İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN HİÇBİR MÜHÜR ONAY OLMAYAN BİR TERK YAZISI ÇIKARMIŞ. İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN ALINMIŞ MÜHÜRSÜZ VE İMZASIZ YAZIYLA ODADAN ÇIKIŞ YAPILABİLİR Mİ! İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN ÇIKARILAN YAZI , TESK VERGİ KAYIT SİSTEMİ GİBİ BİLGİ AMAÇLI OLUP TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYAN BİR YAZI MIDIR. TEŞEKÜRLER    Cevap: İnternet üzerinden alınan terk yazısı, TESK Vergi Kayıt Sistemi ile teyit edilmelidir. Sistemde işi terk edildiği görülüyorsa, muhasebecinin de imzasını almak suretiyle internet çıktısı ile işlem yapılabilir.  
 Soru Tarihi:2012-02-03 13:28:00   Cevap Tarihi:2012-02-08 15:17:00

Soru: eskiye ait sosyal güvenlik destek primi borcu elime yeni geçti borç + faiz bunun ödeme kolaylıgı yokmu ?    Cevap: Eski borçların yeniden yapılandırılması amacıyla hazırlanan torba kanuna başvuru süresi bittiği için borcunuzun yeniden yapılandırma imkanı bulunmamaktadır. Ancak, borcu taksitle ödemek için 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil talebinde bulunabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-02-03 15:13:00   Cevap Tarihi:2012-02-08 15:19:00

Soru: merhaba benim kirada bir dükkanım var kiracım basit usul vergi mükellefi bu yüzden benim gelir elde etiğim için beyanname vermem gerekiyor.aylık 80tl kira almaktayım toplamda yıllık960 tl gelir elde ediyorum.beyanname verme sınırının 1.090 olduğunu öğrendim ama vergi dairesine beyanname vermeye gittiğimde bu miktarın çok düşük olduğunu ve emlak değerinin %5 den az olmaması gerektiğini oda 200tl yapıyor.benşimdi ne yapa bilirim bana yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler.    Cevap: Kira geliriniz, evinizin emlak vergisi değerinin yüzde 5'inden az olamaz. Bu nedenle toplam gelirinizden yüzde 25 oranında götürü gider düşmek suretiyle net gelirinizi hesaplayıp beyan edebilirsiniz. Bunun vergisi de yaklaşık 300 TL yapacaktır. Beyanname doldurma konusunda muhasebeciler ve vergi daireleri yardımcı olacaktır. 
 Soru Tarihi:2012-02-04 02:22:00   Cevap Tarihi:2012-02-08 15:22:00

Soru: GERÇEK KİŞİ DEN KİRALADIĞIMIZ GAYRİ MENKULE GERÇEK KİŞİ FATURA KULLANDIĞI FATURA KESİYOR VERGİ STOPAJI YAPMAMIZ GEREKİYORMU.    Cevap: Gayrimenkulü kiraya veren vergi mükellefi ise ve kira geliri onun ticari kazancı ise, size fatura düzenleyecek, fatura üzerinde de KDV hesaplayacaktır. Ayrıca stopaj kesilmesine gerek bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2012-02-04 09:30:00   Cevap Tarihi:2012-02-08 15:23:00

Soru: kardeşimin eşi özel şirkette sigortalı olarak çalışmakta.onun adına basit usulde tekel büfesi açıp kardeşim ve ben sigortalı çalışabilirmiyiz?    Cevap: Basit usulden yararlanabilmek için işin başında bilfiil bulunma şartı aranmaktadır. İşyerinden geçici ayrılmalar, basit usulden yararlanmaya engel değildir. Kardeşiniz, bir yerde sigortalı olmakla beraber, işin başında da bulunacaksa basit usulde işyeri açmanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2012-02-04 13:10:00   Cevap Tarihi:2012-02-08 15:25:00

Soru: basit usul vergi mükellefi olan bir kişi her hangi bir muhasebeci veya kendisi beyanname verebilir mi ? verebiliyorsa nae yapması gerekir     Cevap: Basit usule tabi bir kişi muhasebe işlemlerini kendisi yapabileceği gibi bir serbest muhasebeci mali müşavir aracılığıyla da bu işlerini gerçekleştirebilir. Bunun için mali müşavirle sözleşme yapması gerekir. 
 Soru Tarihi:2012-02-07 21:27:00   Cevap Tarihi:2012-02-08 15:35:00

Soru: ben bir tattoo(dövme)sanatcısıyım aynı zamanda,resimde yapıyorum.Şimdi yeni bir dövme stütyosu açmak istiyorum.Bu işlemi,BASİT USULE TABİ vergi mükellefi olmak istiyorum.Sizden ricam bunun şartlarını yada basit usule dayalı bir mekan açabilirmiyım.Açabilirsem bu işlemi nasıl gerçekleştirebilirim SAYGILAR Kemal ASLAN    Cevap: Basit usule(**) tabi olmanın genel şartları şunlardır: 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.) 2. (4369 sayılı Kanunun 32'nci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 1.1.1999) İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde (4842 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle kanuni had olarak belirlenen tutarlar. Yürürlük: 24.04.2003, Geçerlilik: 1.1.2003) 2.300.000.000 lirayı (***) (280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2012 tarihinden itibaren 5.000 TL.)(****) diğer yerlerde 1.700.000.000 lirayı (*****) (280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2012 tarihinden itibaren 3.500 TL.) (******) aşmamak.(*******) 3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyle gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi olmamak. 2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır. Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır: 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının (4842 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle kanuni had olarak belirlenen tutarlar. Yürürlük: 24.04.2003, Geçerlilik: 01.01.2003) 34.000.000.000 lirayı(*) (280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2012 tarihinden itibaren 70.000 TL.)(**) veya yıllık satışları tutarının 47.000.000.000 lirayı (***)(280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2012 tarihinden itibaren105.000 TL.)(****) aşmaması, 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının (4842 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle kanuni had olarak belirlenen tutarlar. Yürürlük: 24.04.2003, Geçerlilik: 01.01.2003) 17.000.000.000 lirayı (*****),(280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2012 tarihinden itibaren 35.000 TL.)(******) aşmaması, 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının (4842 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle kanuni had olarak belirlenen tutarlar. Yürürlük: 24.04.2003, Geçerlilik: 01.01.2003) 34.000.000.000 lirayı(*******),(280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2012 tarihinden itibaren 70.000 TL.) (********) aşmaması. (5281 sayılı Kanunun 43/8-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik; 01.01.2005, Yürürlük; 31.12.2004) Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi(*********) kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.  
 Soru Tarihi:2012-02-08 13:21:00   Cevap Tarihi:2012-02-08 15:39:00

Soru: ÜYENİN ODAMIZDAN ÇIKIŞ İŞLEMİ ÜYEMİZ TARAFINDAN VEKALET VERİLEN MUHASEBECİ ODAMIZA GELDİ . İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN HİÇBİR MÜHÜR ONAY OLMAYAN BİR TERK YAZISI ÇIKARMIŞ. İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN ALINMIŞ MÜHÜRSÜZ VE İMZASIZ YAZIYLA ODADAN ÇIKIŞ YAPILABİLİR Mİ! İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN ÇIKARILAN YAZI , TESK VERGİ KAYIT SİSTEMİ GİBİ BİLGİ AMAÇLI OLUP TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYAN BİR YAZI MIDIR. TEŞEKÜRLER Cevap :İnternet üzerinden alınan terk yazısı, TESK Vergi Kayıt Sistemi ile teyit edilmelidir. Sistemde işi terk edildiği görülüyorsa, muhasebecinin de imzasını almak suretiyle internet çıktısı ile işlem yapılabilir. DEMİŞSİNİZ MUHASEBECİNİN YANINDA ÇALIŞAN VEKALETLİ OLAN KİŞİLERDE VEKALETEN TERK İŞLEMİ YAPTIRMAYA GELİYORLAR ONLARDANDA İMZA ALMAMIZ YETERLİ OLACAK MI? YOKSA SADECE MUHASEBECİNİN İMZASININ MI ALINMASI GEREKİYOR. MUHASEBECİNİN İMZASININ İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÇIKTISININ ÜZERİNE VERDİĞİM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU BEYAN EDERİM ŞEKLİNDE İSİM SOYİSİM İMZA ŞEKLİNDE Mİ YAPALIM. MUHASEBECİ OLDUĞUNA DAİR KİMLİK KARTI FOTOKOPİSİNİ DE ALALIM MI? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM     Cevap: Terkin işleminden önemli olan vergi mükellefiyetinin kapatılıp kapatılmadığıdır. TESK vergi kayıt sisteminden, başvuru sahibinin vergi mükellefiyetini kapattığı görülebiliyorsa, alıncak belge, ileride olası bir teftiş veya soruşturma sırasında ibraz etmek için gerekli olup, ilgili muhasebecinin imzasının alınması yeterlidir. Muhasebecinin yanında çalışan kişinin imzası geçerli bir imza değildir. Yetkili olan kişi, 3568 sayılı Kanuna göre belge almış meslek mensuplarının kendisidir. Gerektiğinde kontrol amaçlı olarak meslek mensubunun kimliği ve sicil numarası da istenebilir. 
 Soru Tarihi:2012-02-08 17:30:00   Cevap Tarihi:2012-02-09 11:51:00

Soru: BENİM MOTORUN 77 TL VERGİ BORCU VAR VE BEN BU MOTORU TARFİKTEN ÇAKMEK İSTİYORUM ANSIL OLACAK?    Cevap: Kesinleşmiş vergi borcu ödenmeden araçların trafikten çekilmesi mümkün değildir. Önce vergi borcunun kapatılması gerekir. 
 Soru Tarihi:2012-02-09 18:26:00   Cevap Tarihi:2012-02-13 15:01:00

Soru: 02.01.2012 tarihli 1 nolu genelgenizde vergi düzenlemeleri ile ilgli açıklamalarda basit usul muhasebe ücretlerinin yeniden belirlendiği bildirilmiştir. Meslek kuruluşları bünyesinde muhasebe bürolarında verilen hizmetlerde alınacak ücretler yeniden belirlenmiştir. İlçemiz yıllık aidatlarda 2.grup ücretlerine tabidir. sait işyeri olanlardan 177.00 TL seyyar olanlardan 89.00 Tl aidat tahsil edilmektedir. Basit usul için ücretler nasıl olacaktır? yine 2.grupta belirtilen 18.00 TL mi tahsil edilecek sabit seyyar diye ayrım olacak mı kaç tl hizmet karşılığı almamız gerekiyor tereddüte düşüldü bilgileriniz için tşk ederiz.    Cevap: Basit usul muhasebe hizmetlerinde sabit - seyyar ayrımı bulunmamaktadır. 2. grup illerde 18 TL ücret alınır. 
 Soru Tarihi:2012-02-14 11:05:00   Cevap Tarihi:2012-02-17 16:49:00

Soru: Bir esnafın ödemekle yükümlü olduğu vergiler nelerdir ve ne maksatla alınmaktadır    Cevap: Esnaf ve sanatkarların ödemekle yükümlü olduğu vergiler, mükellefiyet türüne ve faaliyet konusuna göre degisebilmektedir. Bu nedenle sorunuza net bir cevap vermek mümkün değildir.  
 Soru Tarihi:2012-02-14 13:19:00   Cevap Tarihi:2012-02-16 10:10:00

Soru: babamın pazar yerleri var.pazar yerlerini kapatmak istiyoruz ve artık sigortalı bir işe girmek istiyor.ay başındada sigortalı işe başlayacak.bu pazar yerlerini nasıl kapatabiliriz ve vergiden nasıl düşebiliriz.bize daha sonra işgaliye gelirmi belediyeler tarafından.ne gibi bir yol izlemeliyiz nerelerden kapanış yapmak zorundayız.bize ileride herhangi bir problemle ve vergiyle karşılaşmamk için.teşekkür ederiz.    Cevap: Öncelikle vergi dairesinde mükellefiyetinizi kapatıp, ardından esnaf ve sanatkar sicilinden ve odadan kaydınızı sildirmelisiniz. Son olarak ilgili belediyeye bir dilekçe ile faaliyetinizi sonlandirdiginizi bildirmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2012-02-15 21:55:00   Cevap Tarihi:2012-02-16 10:17:00

Soru: 10 gün oldu işyeri kapatma bildirgesi verdim ama memurlar hala gelmedi madurum..    Cevap: Vergi dairesine giderek ilgili memuru alıp bizzat işyerine götürüp tutanak tutturabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-02-16 09:56:00   Cevap Tarihi:2012-02-16 10:18:00

Soru: SSK borcuma karşılık evime ve arabama haciz kondu. SSK borçlarımı yapılandırdım ve düzenli ödüyorum. Ev ve araba üzerindeki haczi kaldırmak istiyorum. Ne yapmalıyım?    Cevap: Borçlarınızı yapılandırıp düzenli ödüyor iseniz, otomobiliniz size teslim edilir ve haciz kalkar. Ancak, borçların tamamı ödeninceye kadar satışını yapamazsınız. Bunun için borçların tamamının ödenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-02-16 16:21:00   Cevap Tarihi:2012-02-16 16:50:00

Soru: kariyer kursu kuaförlük belgesi ile evimde bir odada kuaförlük için nasıl vergi levhası alabilirim şartları nedir hobi olarak ilan ve broşür dağıtmadan levha asmadan arkadaşlarıma vergili çalışmak istiyorum    Cevap: Bir işyeri açmadan evinizden yapacağınız kuaförlük faaliyeti için Gelir Vergisi Kanununun 9/2. maddesine göre vergiden muaf olabilirsiniz. Bunun için evinizin bulunduğu yerin vergi dairesinden yazılı bir görüş almanız ve aynı yerin esnaf ve sanatkâr siciline kayıt yaptırmanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2012-02-17 01:24:00   Cevap Tarihi:2012-02-17 16:45:00

Soru: Emlak vergisinden bina için ödenen DASK/Konut sigorta bedelleri belli bir oranda indirim yapılıyor mu?    Cevap: DASK sigortası, emlak vergisinin hesaplanmasından indirim konusu yapılmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2012-02-20 10:31:00   Cevap Tarihi:2012-02-20 11:50:00

Soru: yıllar önce kımlıgımı kullanarak adıma paravan sırket kurulmak suretıyle adıma zıncırlıkuyu vergı daıresınde mukellef olunmus ve gecen sene gbt sorgulamasında polıs tarafından alınınca ogrendım.nıhayetınde mahkemelere gıttım geldım ve benım olmadıgım anlasıldı ama dun bankada ıslem yaparken hesap hacızlı denıldı ve ıslem yapamıyorlar benım ne yapmam lazım cevabınızı beklıyorum saygılarımla     Cevap: Daha önce almış olduğunuz mahkeme kararını ilgili bankaya bildirerek haciz işleminin kalkmasını talep edebilir, reddolunması halinde de dava açabilirsiniz. Daha önce alınmış bir mahkeme kararının bulunmaması halinde ise, bulunduğunuz yerin asliye ticaret mahkemesine başvurarak haczin kaldırılması için dava açmanız gerekecektir. 
 Soru Tarihi:2012-02-21 14:58:00   Cevap Tarihi:2012-03-02 13:19:00

Soru: Harç kredisini taksitlendirdim ancak ödemesini yapamadım. Bu nedenle vergi borcum bulunuyor ( bornova vergi dairesi). Oturmakta olduğum evim için oturma raporu almak istiyorum. Bu nedenle bir dilekçe ile Çeşme vergi dairesine baş vurmam gerekiyor. Oturma raporunu alabilmem için tüm borcumu ödemem gerekiyor mu?    Cevap: Oturma raporundan ne kastettiğiniz tam olarak anlaşılamamıştır. Yapmış olduğunuz taksitlendirme torba kanuna istinaden yapılan yapılandırma kapsamında ise ve bir yıl içinde 2'den fazla taksiti ödemediyseniz yapılandırmadan yararlanma hakkınız kalmamıştır. Borcunuz yapılandırmadan önceki tutarı itibariyle yeniden hesaplanmıştır. 
 Soru Tarihi:2012-02-22 10:11:00   Cevap Tarihi:2012-02-24 14:36:00

Soru: Şahıs işletmesi sahibi bir mükellef hususi arabasının giderlerini işletme için yapılmış gösterebilir mi? Teşekkürler    Cevap: Özel harcamalar işletmenin hesaplarında gider olarak gösterilemez.  
 Soru Tarihi:2012-02-22 10:11:00   Cevap Tarihi:2012-02-22 11:47:00

Soru: 23 kişilik küçük otobüs olan bir araç hiç vergi mükellefi olmayan kişi tarafından alınarak basit usul mükellef olmak istemektedir.bu şahıs fabrika servisi çekecektir.basit usul olabilirmi acele cevap verirseniz sevinirim.kolaüy gelsin saygılarımla    Cevap: Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları bulunmaktadır. Bu şartları topluca taşıyıp taşımadığınızi bulunduğunuz yerdeki vergi dairesinden öğrenebilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2012-02-22 10:23:00   Cevap Tarihi:2012-02-22 11:51:00

Soru: İnternetten beyanname verirken basit usulde hesap özetini imzalayan oda temsilcisi kısmına ve beyannameyi gönderen kısmına kimlerin isimleri yazılacak. Oda olarak muhasebesini tuttuğumuz kişilerin muhasebe ücreti konusunda bir alt veya üst sınır varmıdır.     Cevap: Oda temsilcisi kısmına oda genel sekreteri, beyannameyi gönderen kısmına da hizmet veren SMMM'nin ismini yazmalısınız. Basit usul muhasebe ücretleri, Konfederasyonumuzca 2012/1 sayılı genelgede belirtilmiştir. 
 Soru Tarihi:2012-02-23 19:34:00   Cevap Tarihi:2012-02-24 14:32:00

Soru: mrh lar benim esim 2001 de vergi mukellefi idi 2002 de biraktik ama bagkur cikmadi gecen sene taksitlerdirmeden 2003 borcunu oduyoz acaba neden bagkur cikmadi bunu neden soruyom acaba ciksa idi borlanma yapabilirmiyim tsk ler    Cevap: Bağ-Kur borcunun olup olmadığını ancak bulunduğunuz yerdeki SGK il müdürlüğünde öğrenebilirsiniz. Bir borç çıkması halinde yapılandırmadan yararlanmanız mümkün değil. Çünkü, yapılandırma için başvuru süresi dolmuştur. 
 Soru Tarihi:2012-02-24 12:40:00   Cevap Tarihi:2012-02-24 14:34:00

Soru: Aracım kamyonet fakat maliyede münübüs görünüyor ne yapmam gerekir.01,02,2009 tarihinde minübüsten kamyonete çevirmiştim. Çünkü münübüsün vergisi kamyonetten yüksek, geçmişteki vergi borcunuda düzelttire bilirmiyim.    Cevap: Aracın ruhsatında kamyonet yazıyorsa ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvuruda bulunup, ruhsatın da bir fotokopisini ekleyerek vergi kaydını düzelttirebilirsiniz. Doğacak vergi + gecikme faizini ödemeniz gerekecektir. Ruhsatta kamyonet yazmıyorsa öncelikle ruhsatı değiştirmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2012-02-25 10:13:00   Cevap Tarihi:2012-02-27 10:09:00

Soru: 5362 sayılı kanuna göre Esnaf Birlikleri kendi iştigal alanına göre:kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. denilmektedir.. Bu kapsamda AB,İSKUR ile yapılan mesleki eğitimlede imzalanan sözleşmeler damga vergisinden muaf mıdır?    Cevap: Meslek kuruluşlarının görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler KDV hariç vergi, resim ve harçtan müstesnadır. İşkur ile yapılan mesleki eğitim sözleşmeleri ve verilen eğitim hizmeti, genellikle meslek kuruluşların görevleri arasında yer almadığında sözleşmelerde damga vergisinin ödenmesi gerektiği düşünülmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-02-28 21:25:00   Cevap Tarihi:2012-03-01 12:13:00

Soru: Birliğimize bağlı İscehisar Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın çalışma bölgesi olan İscehisar İlçesine Trafik Tescil Büro Amirliği kurulacaktır. İlçede esnaf ve sanatkarlar odası harici başka oda bulunmamaktadır. İlgili oda tarafından da şoförler odaları tarafından verilebilen trafik hizmetleri (plaka basımı,ek1 belgesi vb.) verilebilir mi? Teşekkürler    Cevap: Şoförler odaları tarafından verilen trafik hizmetleri diğer odalar tarafından verilemez. 2918 sayılı Kanunun 131. maddesine göre, söz konusu hizmetler, yalnızca Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna üye odalarca verilebilmektedir. Kanundan doğan yasal engel nedeniyle diğer odaların bu hizmetleri vermesi mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2012-03-01 14:21:00   Cevap Tarihi:2012-03-06 10:22:00

Soru: Selamlar.basit usul vergi mükellefi,başka bir yerde ssk lı olarak işe başlaşa,gerçek usul defteremi tabi olur.Saygılar.    Cevap: Basit usule tabi mükelleflerin, işlerinin başında bizzat bulunması zorunludur. SSK'lı olarak çalışmakla beraber kendi işinin başında bilfiil bulunmak kaydıyla basit usulden yararlanılabilir. İşyerinde yardımcı işçi çalıştırılması işin başında bulunulmadığı anlamına gelmez. Ancak, SSK'lı olarak bir işyerinde çalışmaya başlayan basit usule tabi mükellef, işinin başında bilfiil bulunmazsa gerçek usule geçmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2012-03-01 15:16:00   Cevap Tarihi:2012-03-02 09:46:00

Soru: oncelikle selam 2010 yilinda bir çay ocagi açtim 7 ay sonra kapatmak zorunda kaldim vergi dairesi benden beyanname istedi veremedim 2 oldu kahveciler odasina gittim kaydimi sildirmek için once vergi borcu nuzu odeyiniz sonra buraya geliniz dedi benim ogrenmek isdedigim ben basit usulden vergiye tabiyim 2 yilda nekadar vergi borcum çikar odemek istiyorum allah izin verirse bu sene birde vergi beyannamesini nasil verecegimi bilmiyorum muhasebecim yoktu yardimlariniz için tks ederim     Cevap: Basit usulde maktu bir vergi bulunmamaktadır. Ne kadar kazanç elde ettiyseniz o tutar üzerinden vergi ödemelisiniz. Geçmiş dönemlere ait olup vermediğiniz beyannameleri pişmanlık dilekçesi ile verebilirsiniz. Ancak, özellikli bir durum olduğu için bir muhasebeciden yardım almanızda fayda bulunmaktadır. Alacağınız profesyonel destek daha az vergi ve ceza ödemenize yardımcı olacaktır.  
 Soru Tarihi:2012-03-02 06:30:00   Cevap Tarihi:2012-03-02 09:50:00

Soru: baqsit usule tabi bır işyer acarak işletmeceılık yapan bır kısı basit usul şartlarını tasımadıgı vergi denetimlerince tespıt edılırse yapılacak işlem ne olur cezası varmı     Cevap: Basit usule tabi olan kişinin, basit usule tabi olma şartlarını taşımadığı tespit edilirse, takip eden yılbaşından itibaren gerçek usulde vergilendirilir. 
 Soru Tarihi:2012-03-05 15:17:00   Cevap Tarihi:2012-03-06 10:08:00

Soru: YIL İÇERİSİNDE 3 ARAÇ ALDIM 2 Sİ HALA DURUYO YİNE VERGİ ÖDEYECEK MİYİM?    Cevap: Aldığınız araçların ne olduğu ve hangi vergiden bahsettiğiniz anlaşılamadığı için sorunuza cevap veremiyoruz. 
 Soru Tarihi:2012-03-06 09:10:00   Cevap Tarihi:2012-03-06 10:07:00

Soru: 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN EMEKLİ ŞOFÖRLERE MAL SAHİBİ VE ŞOFÖR ARASINDA DÜZENLEDİĞİMİZ BİR KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE HERHANGİ BİR KURUMA BİLDİRMEDEN SGDP ÖDEMESİNE GEREK KALMADAN ÇALIŞABİLİYOR ANCAK RESMİ KAYDI OLMAMASINA RAĞMEN VERGİ DAİRESİNE DİĞER ÜCRETLİ KAYDI AÇTIRIP VERGİ ÖDEMEMİZ GEREKİYOR MU BUNLARLA İLGİLİ NASIL BİR İŞLEM TAKİP ETMEMİZ GEREKİR    Cevap: Sosyal güvenlikle ilgili uygulamalar, vergi mevzuatını etkilemez. 10 günden az ya da çok çalışılsın, çalışan kişi emekli olsun veya olmasın, araç sahibi basit usulde vergiye tabi ise, yanında çalışan şoförlerin diğer ücretli olarak vergi karnesi doldurması ve vergi ödemesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2012-03-06 16:36:00   Cevap Tarihi:2012-03-07 12:22:00

Soru: benim ankarada taksi plakam var.gerçek usul vergi mükellefiyim.arabamda ayda 10 günden az olmak kaydıyla emekli şöför çalıştırıyorum.kendisiyle hizmet sözleşmesi imzalarsam muhtasar ödermiyim,sgk ya şöförümü bildirmak zorundamıyım,bizde belli bir ücret yoktur sözleşmeyi nasıl yapmalıyım,örnek bir sözleşme göndermeniz mümkünmü yardımcı olursanız sevinirim. saygılarımla     Cevap: Emekli olan şoförün ay içinde 10 günden az çalışması halinde şoförle bir sözleşme yapmanız yeterlidir. Sözleşme örneğini üyesi olduğunuz şoförler odasından veya TŞOF'tan isteyebilirsiniz. TŞOF'un internet sitesinde de bulunan 2011/33 sayılı genelgenin ekinde sözleşme örnekleri yer almaktadır. Diğer taraftan, sigortalılık konusu vergi mevzuatını bağlamaz. Şoförünüzü çalıştırdığınız süreye isabet eden verginin muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-03-06 23:56:00   Cevap Tarihi:2012-03-07 15:12:00

Soru: Kiraladığım işyerinde oto yıkama yanısıra oto temizlik aksesuvarı da stmak istiyorum.Vergi levham düzenlenirken ne şekilde müracaat etmem gerekir. Bilgilendirirseniz memnun oluruz. Saygılarımızla.08.03.2012     Cevap: Vergi dairesine mükellefiyet başvurusu yaparken basit usulden yararlanıp yararlanamadığınızı sormalısınız. Yararlanabiliyorsanız basit usule tabi olmayı tercih ederek başvuruda bulununuz. Diğer konularda vergi dairesi sicil memuru gereken yönlendirmeyi yapacaktır. Diğer taraftan, gerçek usulde vergiye tabi olmanız halinde işletme defterini tasdik ettirmeyi ve bulunduğunuz yerdeki esnaf ve sanatkâr siciline başvuruda bulunmayı unutmayınız. 
 Soru Tarihi:2012-03-08 14:51:00   Cevap Tarihi:2012-03-09 09:09:00

Soru: ben basit usulde çalışan bir esnafım(tamirci) ve bunun yanında bir firma ile anlaşarak yetkili servisliğini aldım vergi dairesi benim defter olmam gerktiğini söylüyor. ama benim gelirim az benim ne yapmam gerekiyor.    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 51. maddesine göre büyük şehir belediye sınırları içinde yetkili servis hizmetinden dolayı basit usulden yararlanmanız mümkün değildir. Kanun gereğince gerçek usule geçerek deftere tabi olmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-03-09 09:43:00   Cevap Tarihi:2012-03-09 11:54:00

Soru: 84 model kartal arabam var 600 tl yakında borcu.Aracı trafikten çekersem borcunda herhangi bir indirim olurmu.Trafikten düşürmem için nereye baş vurmam gerekiyor ne yapmalıyım. Ayrıca trafikten düşürdüğümde araç bendemi kalacak parçalarını satabilmem için    Cevap: Aracın vergi borcunu ödemeden trafikten çekemezsiniz. Trafikten çekme işlemi ve diğer sorularınız için bulunduğunuz yerdeki Emniyet Trafik Müdürlüğü ile görüşmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2012-03-09 13:41:00   Cevap Tarihi:2012-03-09 16:01:00

Soru: işyerime kendi oğlum çalıştığından kira geliri almamaktayım kira gelir beyannamesinde gelir göstermek zorundamıyım.    Cevap: Oğlunuza tahsis ettiğiniz işyeri için kira geliri elde etmiş gibi beyanname vermeniz gerekir. İşyerinin vergi değerinin yüzde 5'inin 2011 yılında 1.170 TL'yi aşması halinde beyanname verilmesi gerekmektedir. Vergi değerinin yüzde 5'inin 1.170 liranın altında kalması halinde beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2012-03-13 14:32:00   Cevap Tarihi:2012-03-13 15:41:00

Soru: 2002 yılında ortak oldugum şirketin halen vergi borcu bulunmaktatır bu borcu yüzde fazlalgıyla ortagım üstlenebilirmi noter huzurunda bi sözleşme yapsaz borcun tamamını ben ödiyecegim diye yazılı sözleşme yapsak mümkünmüdür ben bu borctan kurtulmuş olabilirmiyim ltfen bana yardımcı olun yada ben bu borctan nasıl kurtulabilirim simdiden tesekkürler    Cevap: Vergi Usul Kanununun 8/3. maddesine göre, ortağınızla aranızda yapacağınız sözleşme vergi dairesini bağlamaz. Dolayısıyla, şirketiniz ltd. ise hisseniz oranında, AŞ. ise tüm mal varlığınız ile vergi borcundan sorumlu olursunuz. Borç tamamen ödenmeden veya zaman aşımına uğramadan bu borçtan kurtulmanız mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2012-03-14 04:28:00   Cevap Tarihi:2012-03-14 16:55:00

Soru: ben koltuk tamiri yapmak için dükkan açmak istiyorum basit usullü vergi olurmu ve nasıl olur    Cevap: Yapacağınız tamirat faaliyetinden dolayı diğer şartları da taşımanız halinde basit usulden yararlanabilirsiniz. Bunun için bulunduğunuz yerdeki vergi dairesi ile görüşmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2012-03-15 00:29:00   Cevap Tarihi:2012-03-15 09:57:00

Soru: İŞYERİNDEN BRÜT 20.000TL KİRA ELDE EDEN BASİT USULDE BİR MÜKELLEF TİCARİ ARABASINDAN DA 9.000TL YILLIK NET MATRAH ELDE ETMEKTEDİR.BU KİŞİNİN İŞYERİ KİRA BEYANINI VERMEMİZ GEREKİR Mİ     Cevap: Kira geliri elde edilen işyeri, stopaj kesebilen, yani gerçek usulde vergiye tabi bir mükellefe kiralanmış ise elde edilen kira geliri beyan sınırı olan 23.000 TL'nin altında kaldığı için beyan edilmeyecek, ticari kazanç için verilen beyannameye de dahil edilmeyecektir. 
 Soru Tarihi:2012-03-16 11:54:00   Cevap Tarihi:2012-03-16 15:14:00

Soru: sahibi olduğum konutun kira bedeli banka aracılığı ile eşimin hesabı ile alıyoruz ve kira geliri beyannemesi onun üzerine çıkmış evin sahibi ben olduğum için beyannameyi kimin üzerinden verilmelidir.    Cevap: Bankalara kira adı altında yatan tüm ödemeler, Maliye Bakanlığında kayıt altına girmektedir. Bu nedenle, kira beyannamesi eşiniz adına düzenlenmiş olabilir. Ancak, kira gelirinin mükellefi konutun sahibi olduğu için, kendi adınıza doldurduğunuz beyannameyi vergi dairesine vermelisiniz.  
 Soru Tarihi:2012-03-16 17:45:00   Cevap Tarihi:2012-03-20 09:22:00

Soru: MERHABA, BABAM ŞUBAT'IN 20'SİNDE 2012 Y.VEFAT ETTİ VERGİ BORCU ÇIKTI BİLMİYORDUK DÜKKANINI KAPATALI ÇOK OLDU 2007 Y. DİYE DÜŞÜNÜYORUM ANA PARA 6 MİLYAR AMA FAİZİ GECİKMESİYLE 14 MİLYAR ÇIKTI HİÇBİRŞEKİLDE DURUMUMUZ YOK MİRAS RED YAPMAK İSTEMİYORUM ANA PARAYI Bİ ŞEKİLDE ÖDESEK FAİZİ GECİKMESİ KİŞİ ÖLDÜĞÜ İÇİN DÜŞMEZMİ? YADA AF GİBİ DURUM OLAMAZ MI NE OLUR CEVAP VERİN İYİ GÜNLER    Cevap: Ölüm halinde sadece vergi cezaları terkin olunur. Mirası reddetmemeniz halinde, babanıza ait borçlardan sorumlu olursunuz. Ancak, vergi dairesi ile görüşüp bu toplam borcu taksitlendirebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-03-16 18:29:00   Cevap Tarihi:2012-03-20 09:20:00

Soru: ŞÖFÖRLER ODASI TESİSİNİN KİRALANMASINDAN DOĞACAK STOPAJ ORANI % KAÇ OLDUĞU HAKKINDA    Cevap: Şoförler odasına ait gayrimenkulün kiralanmasında yüzde 20 oranında stopaj kesilir. 
 Soru Tarihi:2012-03-17 14:36:00   Cevap Tarihi:2012-03-20 09:16:00

Soru: BEN BASİT USUL DÜKKAN AÇMAK İSTİYORUM AMA BANA DÜKKANIN METREKARESİYLE İLGİLİ 50 METRE KAREYİ GEÇMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER ÖYLE BİR SINIRLAMA VARMI VE BENİM ÜZERİMDE KAYITLI OKUL SERVİSİ ÇEKEN TİCARİ MİNÜBÜS VAR BU ŞEKİLDE DÜKKAN BENİM ÜZERİME KAYITLI OLARAK BASİT USUL OLURMU.    Cevap: Basit usule tabi olmak için işyerinde metrekare sınırlaması bulunmamaktadır. Bunun yerine kira sınırlaması bulunmaktadır. İşyerinin yıllık kira tutarının büyük şehir belediye sınırları içinde 5.000 TL'yi, diğer yerlerde 3.500 TL'yi aşmaması gerekir. Ayrıca, her faaliyet, basit usulün kapsamına girmez. Büyük şehir belediye sınırları içinde imalat ve alım - satım işleriyle uğraşanlar basit usulden yararlanamazlar. Detaylı bilgi için bağlı olduğunuz vergi dairesi ile görüşebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-03-18 18:40:00   Cevap Tarihi:2012-03-20 09:14:00

Soru: büfede vergi levhası zorunlumu     Cevap: Vergiden muaf olmayan her işyerinde vergi levhası zorunludur. Ancak vergi levhasının asılmasına gerek bulunmamaktadır. Sadece işyerinde bulundurulması yeterlidir. 
 Soru Tarihi:2012-03-20 23:20:00   Cevap Tarihi:2012-03-22 10:11:00

Soru: annemin üzerine kayıtlı ticari bir aracı var.vergi dairesine bu işi bıraktığını artık yapmayacağını dilekçe ile vergi dairesine sunarak vergi indirimi alabilir mi?     Cevap: Geçmiş dönemlere ilişkin bir vergi indirimi alınması mümkün değildir. İşi bırakma dilekçesinin verildiği tarih itibariyle mükellefiyet sona erer. 
 Soru Tarihi:2012-03-27 23:00:00   Cevap Tarihi:2012-04-04 10:47:00

Soru: Merhabaalr odamıza kayıtlı otobüs ile yolcu taşımacılığı yapmakta olan basit usül mükellefi esnafımız.trafik polisi tarafından yolcu taşıma bileti olmadığından 5.634 tl. cezaya maruz bırakılmıştır.1-basit usulde çalışan bu esnafın günlük hasılat olarak kestiği faturayı yolcu talep ederse tek yaprak olarak kişiye vermesinde mahsur varmıdır. mahsur yoksa yolcu taşıma bileti bulundurmak mecburiyetindemidir.2-tragik polisinin tek başına vergi denetimine çıkıp vergiye yönelik ceza uygulaması mümkünmüdür cevaplarınız için teşekkürler...    Cevap: 1. İl için ve şehir içi taşımacılık yapanların yolcu bileti düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Basit usule tabi olanlar, yolcu istediği takdirde yolcu bileti değil, perakende satış fişi düzenleyebilir. 2. Trafik polisinin vergi cezası kesmesi mümkün değildir. Trafik polisi en fazla tespitte bulunup tutanak düzenleyebilir. Vergi cezasını sadece ilgili vergi dairesi kesebilir. 
 Soru Tarihi:2012-03-30 16:24:00   Cevap Tarihi:2012-04-04 10:50:00

Soru: merhabalar bi arkadaşımız av malzemeleri satış dükkanı açmak istiyor silah ve patlayıcı madde(torpil) mermi de satacak bu kişi basişt usülde dükkanı acabilirmi teşekkürler iyi çalışmalar    Cevap: Büyük şehir belediye sınırları içinde açamaz. Diğer yerlerde ise basit usule tabi olmanın şartlarını tamamen taşıması halinde açabilir. En sağlıklı bilgi, işyerinin açılacağı yerin bağlı olduğu vergi dairesinden edinilebilir. 
 Soru Tarihi:2012-03-31 14:45:00   Cevap Tarihi:2012-04-04 10:51:00

Soru: banka kredisi ile ev aldım ve bankaya 12 binlira borcum kaldı bu borcu ödeyip evimi de ipotek verip esnaf kefaletten para çekmek istiyorum çekmek istedigim parayıda vergi borcuma yatırmak istiyorum ögrenmek istedigim vergi borcum varken esnaf kefaletten para çekebilir miyim?şimdiden tş ederim en yakın zamanda bilgi verirseniz sevinirim     Cevap: Esnaf ve sanatkâr kredi kefalet kooperatifi aracılığıyla kredi kullanabilmek için vergi ve prim borcu bulunmama şartı aranmamaktadır. Dolayısıyla, kooperafif aracılığıyla kullanacağınız krediyle vergi borcunuzu ödeyebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-04-01 22:34:00   Cevap Tarihi:2012-04-04 10:57:00

Soru: merhabalar 30-03-2012/18448 tarihli yazıma ilişkin vermiş olduğunuz cevaplar için teşekkür ediyorum bir hususu daha öğrenmek istiyorum bahsi geçen yazıda otobüs ile yolcu taşımacılığı yapan odamız üyesi esnafımız aracında yolcu taşıma bileti olmadığından trafik denetleme polisi tarafından 5684.00 tl cezaya maruz kalmıştı ceza gerekçesine istinaden açıklama olarak 4925 sayılı karayolu taşıma kanunu'nun 26ncı maddesi C bendini belirtmişlerdi bu maddeye göre aracında basit usul de kullanılmak üzere kestiği fatura cildi olmasına rağmen bu cezanın kesilmiş olması usule uygun bir davranışmıdır.oysaki basit usule tabi mikellefler için vergi rehberinde mükellef alıcıya ilişkin bilgiler yerine .... tarihli toplam hasılat kesebilir kolaylığı sunulmaktadır ancak müşteri istemesi durumunda fatura veya perakende satış vesikası vermek zorundadır demektedir.oysaki aracında fatura cildi olan bu mükellef bu cezaya maruz kalmıştır.yasal olarak hakkımızı savunmak adına bunu mahkemeye sunduğumuzda fayda elde edermiyiz teşekkürler.    Cevap: Yolcu bileti ve yolcu bileti düzenleme zorunluluğu, Vergi Usul Kanununun konusunda girmektedir. Diğer kanunlarda yapılan düzenleme Vergi Usul Kanununun yetki alanına taşmaktadır. Bu nedenle, konuyu mahkemeye intikal ettirmenizde fayda bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2012-04-05 15:41:00   Cevap Tarihi:2012-04-10 11:00:00

Soru: mrhaba yüklü miktarda vergi borcum var. Şimdi asgari ücrette bir işyerinde çalışmaya başlayacağım maaşımdan kesinti olur mu.Olursa ne kadar olur? Not:geçen günlerde hesabımdan 100 tl para kesmişler    Cevap: 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 71/2. maddesine göre, asgari ücret aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczolunamaz. Bu nedenle, Banka hesabına yatacak olan ücretinizin en fazla onda biri vergi dairesince haczedilebilir. 
 Soru Tarihi:2012-04-06 14:21:00   Cevap Tarihi:2012-04-10 11:05:00

Soru: vergi mükelfi faal bir esnafın işyeri mülkiyeti babasının üstüne ise babasıda dilekçe ile ben oğlumdan kira almıyorum dediği zaman vergi dairesine müracat da bulunursa kira beyanından muaf tutulurmu iyi çalışmalar     Cevap: Tutulmaz. İşyerinin emlak vergisi değerinin yüzde 5'i tutarında kira geliri elde ettiği kabul edilerek bunu beyan etmesi istenir. 
 Soru Tarihi:2012-04-13 10:07:00   Cevap Tarihi:2012-04-13 16:30:00

Soru: ben aracımı 2010 mayıs ayında aldım.ama aracın 2009 yılında cezası varmıs ama adam temiz kağıdınında ceza görünmüyo bende bugün yanlışlıkla cezaya bakarken ödeme yapım 256 lira cezası varmış 715 lira ceza olmuş faizlerle birlikte bunu nasıl iptal ettire bilirim..     Cevap: Başkasına ait bir vergiyi ödediğinizi belirten bir yazı ile vergi dairesine başvuruda bulunup iade isteyebilirsiniz. olumsuz görüş gelmesi halinde dava açmanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2012-04-22 22:23:00   Cevap Tarihi:2012-05-11 11:11:00

Soru: el dokuma tezgahı alıp dokumak istiyorum ama bu evlerde olucak bir iş değil.gürültülü olduğu için bir dükkanda yapılması gerek.dükkanda yaparsak vergiye tabimidir.vergiden muaf olmak ne demektir kimler muaftır nasıl alınır bilgilendirirseniz sevinirim.    Cevap: Bir işyeri açmak suretiyle yapacağınız halı, kilim dokuma faaliyetinden dolayı esnaf muaflığından yararlanamazsınız. Muafiyet kapsamında yer almak için işyeri açılmaması gerekmektedir. Muafiyetle ilgili diğer bilgiler çok geniş bir açıklamayı gerektirdiği için buradan cevap verme olanağı bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2012-04-22 23:03:00   Cevap Tarihi:2012-05-11 11:14:00

Soru: Merhabalar, Ben seyyar olarak çubukta patates işine girmek istiyorum,bir stand alacağım ve istanbulda örn,kadıköy yada bağdat caddesinde satış yapmak istiyorum,bunun için nasıl bir vergi aşaması uygulanıyor benim nerelerden izin almam gerekiyor ? yada istenen şeyler nelerdir ? nereler ile görüşmem gerekiyor ? Vergi tutarı ne kadardır ? beni aydınlatıp bir yol gösterirseniz sevinirim.İyi çalışmalar.Mail olarak cevap verebilirseniz çok sevinirim.    Cevap: Yapmayı düşündüğünüz faaliyetle ilgili olarak sabit bir vergi söz konusu değildir. kazancınıza oranla bir vergi ödemekle yükümlüsünüz. Bunun için öncelikle ikametgahınızın bulunduğu yerin vergi dairesine başvuruda bulunarak mükellefiyet tesis ettirmeniz, ardından aynı yerin esnaf ve sanatkâr siciline kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-04-26 01:05:00   Cevap Tarihi:2012-05-11 11:16:00

Soru: ben ankarada personel taşıma işi yapıyorum şimdi yeni kanuna göre tevkifat diye bişey cıktı bize gecerlimi biz ihaleyi alan firmadan yeğmiye hesabı calışıyoruz kdv kesince onlara bizden para kesilecekmi yoksa onlar kuruma kendilerimi ödeyecek bizden kesilirse onlar verdiğini devlete esnaftan gerimi alacak onların tevkifanını nasıl olacak bizden kesilirse.    Cevap: İhale bedeli olarak keseceğiniz faturada gösterilen KDV tutarının yarısı, firma tarafından size değil, sizin adınıza vergi dairesine ödenecek. KDV alacaklısı olmanız halinde, bu tutarı vergi dairesine başvurarak iadesiniz talep edeceksiniz. 
 Soru Tarihi:2012-05-01 12:05:00   Cevap Tarihi:2012-05-11 11:18:00

Soru: Sayın Yetkili; yukardaki adreste 1982 Yılından bugüne kadar işhanı çay ocağı ve işhanı odabaşısı olarak esnafım. işhanı odabaşısı olarak 1984 yılından itibaren diğer ücretten vergi mükellefiyetim kesintisiz bir şekilde karneme hersene vergimi tahakkuk ettirip vergi dairesine vergimi ödemek kaydıyla süregelmektedir.aynı şekilde aynı handaki basit usulden çay ocağı olarak faaliyetim de aynı süre zarfında kesintisiz devam etmektedir. İstanbul Hocapaşa vergi Dairesi asırlarca geçmişi olan ve kökleri ta ahilik loncalık dönemine dayanan mayası güven örfe ananeye dayanan esnaflık olan ODABAŞILIK bir bakıma pabucunu dama atılmak istenmektedir. Şüphesiz güven asırlarca tüm insanlığın en muteber erdemi olagelmiştir. Mesleğimiz bu derece pervasızca önemsizleşmesi beni çözüm bulma konusunda harakete geçirmiş durumda. Karşıya kalmış olduğum durum özetle şöyledir. Odabaşılık esnaflığımdan Diğer ücret olarak vergilendirildiğim mükellefiyetim Mükellefi olduğum vergi dairesi tarafından iptal edilmiş eski köye yeni adet getirir gibi. Otuz yıla yakın bulunduğum işhanınında olmayan işhanı yönetimi varmış gibi gösterilip bir bakıma yıllarca devam eden mesleğimin bir yasa dışı uygulama, odabaşılık ücretimin de haksız kazanç olduğu neticesine sebebiyet verilmiştir. Bu uygulamanın vergi dairesinin var saydığı iş hanı yöneticiliği adına düzenlenmiş yazının taramıa tebliğ edilmesi ile öğrendim . söz konusu vergi daresi ile şifahen görüşmelerimizde iptalin yasal olduğunu mükellefiyetin iptal edilmesi yönündeki istanbul vergi dairesinin son zamanlardaki görüşleri örnek gösterilerek gerekçe sunulmaya çalışılmıştır. İstanbul Umum Han Odabaşıları Esnaf Odasının görüştüğümde söz konusu vergi dairesinin uygulmasının tamamen genel geçer uygulamalar ve mevzuata muhalif olduğu düşüncem pekişmiş durumdadır. odabaşılık mesleği özellikle ticari hayatın yoğun olduğu istanbul Hanlar bölgesinden son derece muteber ve genel kabul görerek mevcudiyedini sürdürmektedir. Gerek yargı ya intikal etmiş davalar ve gerekse örf ve anane doğrultusunda güven esasına dayanan esnaf mesleğidir. ki benim vergi mükellefiyetimin yersiz bir şekilde iptal edilmesi Maliye bakanlığının Geleneksel Kültürel ve Sanatsal meslekleri icra etmek isteyenler işyeri açsalar bile vergiden muaf olacaklar diye beyanlarını dikkate alındığında tezattır mevzuat dışı olduğu alenidir. Bana ve bulunduğum bölgede uygulamadan madur olan esnafın maduriyeti dile getirdim en kısa sürede çözüm öneri ve girişimlerinizin şahsıma bu tip uygulamadan etkilenlere ferahlık getirmesi temennisiyle iyi çalışmalar dilerim     Cevap: Sayın Oğuzcan, yazınızda vergi mükellefiyetinizin neden iptal edildiğine dair bir açıklamaya yer verilmemiştir. Vergi dairesi, normal olarak mükellef olmayanları mükellef yapmak için çalışır. Mevcut mükelleflerin mükellefiyetini iptal etmez. Konunun gerekçesini daha net açıklarsanız sorununuza yardımcı olmaya çalışırız. 
 Soru Tarihi:2012-05-02 15:37:00   Cevap Tarihi:2012-05-11 11:25:00

Soru: ticaret ünvanımı 1001 çeşit hüseyin şen olarak vergi levhama nasıl yazdırabilirim? mevzuat nasıl işler?    Cevap: Vergi levhasına mükellefin ismi yazılır. Nüfus cüzdanınınzda kayıtlı isminiz ne ise vergi levhasında da aynısı olmak zorundadır. Çünkü isim ve benzeri bilgiler, İçişleri Bakanlığının adrese dayalı kayıt sisteminden alınarak vergi levhalarına işlenmektedir. Ayrıca, vergi levhaları artık işyerlerine de asılmamaktadır.  
 Soru Tarihi:2012-05-04 18:03:00   Cevap Tarihi:2012-05-11 11:27:00

Soru: KDV TEVKİFATI UYGULANIRKEN FATURA TUTARI İÇİN HERHANGİ BİR ALT SINIR VARMI.DİYELİMKİ TAŞITA BAKIM ONARIM YAPILMIŞ TOPLAM FATURA BEDELİ (KDV DAHİL)800 TL.DİR.TEVKİFAT UYGULANMASI GEREKİRMİ.2.SORUM KURUMLARIN YAPMIŞ OLDUKLARI ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNDE TEVKİFAT ORANI NE KADARDIR.    Cevap: Fatura düzenleme sınırı 2012 yılı için 770 TL'dir. Bu tutarın altındaki ödemeler için yazar kasa fişi kesilebildiğinden KDV tevkifatı için sınır da 770 TL'dir. 800 TL'lik bir fatura için KDV tevkifatı uygulanması gerekir. Araç kiralama işlemlerinde tevkifat oranı yüzde 100'dür. Yani KDV'nin tamamı tevkif edilerek vergi dairesine yatırılır. 
 Soru Tarihi:2012-05-05 15:06:00   Cevap Tarihi:2012-05-11 11:33:00

Soru: BASİT USUL BELGE İPTALİ İÇİN İLÇEMİZDE BULUNAN VERGİ DAİRESİ ODALARA ESNAFLARI GÖNDERMİYORLAR.VERGİ TERKLERİNİ BELGE İPTAL İŞLEMİ YAPMADAN SİLMEKTEDİRLER.BU DURUM KANUNİMİDİR? VERGİ DAİRESİ KANUNLARI DEĞİŞMİŞMİDİR?     Cevap: Konuyla ilgili olarak vergi mevzuatında hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Vergi dairesinin yanlış uygulamasını bulunduğunuz ilin defterdarlığına veya vergi dairesi başkanlığına bildirebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-05-11 12:17:00   Cevap Tarihi:2012-05-24 15:25:00

Soru: özurlu bırı uızerıne ısyerı acılabılırmı ve vergıde negıbı kolaylık ları vardır    Cevap: Engelli vatandaşlarımız işyeri açabilirler. Yalnızca basit usule tabi engelli esnaf ve sanatkârlarımız için engellilik derecesine göre ödenecek gelir vergisinden aylık 27 ila 115 TL'lik bir avantaj sağlanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2012-05-20 16:53:00   Cevap Tarihi:2012-05-24 15:31:00

Soru: geçmişten olan bir vergi borcum var.bu vergi borcumun olduğu dönemde açtırmış olduğum bir hesabı iş yerime verdim iki ay bu hesaptan maaşımı çektim fakat 3. ayda bankacı hesabı güncellememi istedi. Hesabı güncellememin ardından hesaba yatırılan parama vergi dairesi tarafından el konuldu.(dört yıldır başka iş yerlerinde de çalıştım hiçbir el koyma işlemi başıma gelmedi.Bu iş yerlerinde yeni hesaplar açtırarak çalıştım.)şu anda işsizim iş-kur a bağlı bir kursa devam ediyorum bu kurumdan tarafıma bir miktar para yatırılacak.paranın yatırılacağı hesabı yeni açtıracağım. iş-kur tarafından yatırılacak paraya el koyarlar mı? Yeni açılan hesabı bulabilirler mi? Asgeri ücretin 1/10 nu na el koyabiliyorlar.maşşımın tamamına el koymamaları için ne yapmalıyım.başvurmam gereken yerler var mı?    Cevap: Sizin de belirttiğini gibi asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin 10'da 1'inden fazlası haczedilemez. Asgari ücreti aşan gelirlerde ise aylık maaşın 3'te 1'inden fazlası haczedilemez. Bu oranları aşan hacizler için vergi dairesine başvurabilir, olumsuz görüş halinde dava açabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-05-20 22:01:00   Cevap Tarihi:2012-05-24 15:35:00

Soru: Basit Usul Vergi mükelleflerin bağlı olduğu birlik veya odadan temin etmesi gereken Fatura ve Perakende fişi vb belgeleri matbaada bastırması halinde yapılması gereken uygulama nelerdir.    Cevap: Basit usule tabi esnaf ve sanatkârların kullanacakları fatura ve benzeri belgeler sadece TESK tarafından bastırılarak Birlik ve Odalar aracılığıyla üyelere dağıtılmaktadır. Matbaaların söz konusu belgeleri basma konusunda yetkileri bulunmamaktadır. Tersi yönde bir uygulamanın ispatı halinde durumun o ilin defterdarlığına / vergi dairesi başkanlığına dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-05-25 16:42:00   Cevap Tarihi:2012-05-29 12:21:00

Soru: mrb,size sorum yeni bir af geliyor bu aftan öğrenim kredisi alanlar yararlanabiliyor mu:    Cevap: Kamuoyunda yeni af geliyor şeklindeki haberler, daha önce 6111 sayılı Torba Kanundan yararlanmak suretiyle kamuya olan borçlarını yapılandırmakla beraber, taksitlerini süresinde ödemedikleri için yapılandırması bozulanları kapsamaktadır. Bu durumda olanlar, söz konusu Kanunun çıkmasından itibaren 4 ay içinde birikmiş borçlarını ödemeleri halinde yeniden Torba Kanunda yararlanma hakkını elde edeceklerdir. 
 Soru Tarihi:2012-05-25 19:42:00   Cevap Tarihi:2012-05-29 12:23:00

Soru: merhabalar bir dükkan açmayı planlıyorum ve vergi dairesinden basit usule tabi olabileceğimi öğrendim.ancak ilerde dükkanı büyütüp gerçek usule geçersem,iki usulun arasındaki maddi yükümlülük farkı nedir(2 sindede bağkur ödeniyormu vergi yükü nedir stopaj varmı vb. gibi)    Cevap: Basit usule tabi olan esnaf ve sanatkârların muhtasar beyanname ve KDV beyannamesi ile geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ayrıca, basit usulde işletme defteri tutulmadığı için muhasebe maliyetleri gerçek usule göre daha düşüktür. Bu sistemde sadece yılda bir kez (Şubat ayında) gelir vergisi beyannamesi verilmektedir. Bunun dışında vergi ile ilgili bir yükümlülük bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2012-05-29 19:30:00   Cevap Tarihi:2012-05-30 09:43:00

Soru: 4 yıllık bağkur borcum var fakat ödemiyorum üstüme kayıtlıda bir iş yeri dükkan ev vs hiçbirşey yok borcumu ödemezsem icra gelirse ne olur benden alabilecekleri hiçbirşey yok eşimin veya çocuklarım üstüne olan şeyleri alabilirler mi ?    Cevap: Size ait olmayan mallar şüphesiz hacedilemez ancak, Bağ-Kur primini ödemediğiniz için sağlık hizmeti alamayacağınız gibi emekli olma hakkını da kaybedebilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2012-06-01 00:55:00   Cevap Tarihi:2012-06-01 09:09:00

Soru: merhaba ben sermayem olmadığı için fason leblebi yapmak istiyorum fason leblebi üretimini basit usül vergiye tabi olarak yapabilirmiyim, basit usülde fason kesilen faturaların KDV leri ne zaman yatacak teşekkür ederim    Cevap: Büyükşehir belediye sınırları içerisinde leblebi üretimi yaparsanız, basit usulden yararlanamazsınız. Ancak, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde yapacağınız üretim için basit usulden yararlanabilirsiniz. Basit usule tabi olanlar KDV'den muaf olduklarından KDV beyannamesi vermeyecek ve vergi de ödemeyeceksiniz. 
 Soru Tarihi:2012-06-01 01:21:00   Cevap Tarihi:2012-06-01 09:11:00

Soru: Tesk başkanımızın gazetede röportajını okudum, gelir vergisine tabi olan esnaf, gelir vergisinden basit usule geciş yapabilecek, bu konuda bilgi almak istiyorum. kanun yürürlüge girdimi, girmediyse ne zaman girecek.    Cevap: Daha önce basit usulden gerçek usule geçen esnaf ve sanatkârların şartlar oluşutuğunda yeniden basit usule dönebilmesine ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulundan geçmiş sayın Cumhurbaşkanının onayını beklemektedir. Kanun resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Ancak, basit usule geçiş için 2 yıllık süre şartı bulunmakta olup söz konusu süre 2012 yılı başından itibaren başlamaktadır. 
 Soru Tarihi:2012-06-04 01:45:00   Cevap Tarihi:2012-06-05 10:19:00

Soru: kdv 117 seri nolu genel tebliğinde servis taşımacılığı yapan işletmelerin kdv mükellefi olanlar bundan sonra tevkifatlı fatura kesecek ve tevkifat beyannamesi verecek denmekte ancak basit Usul vergi de olanlar yani kdv mükellefiyeti olmayanlar dolayısıyla kdv almayanlar ne yapacak,zorunlu kdv ye mi girecek yada girmeden tevkifat mı yapacak. teşekkürler    Cevap: Basit usule tabi olanların yapmış oldukları taşıma hizmeti KDV'den istisna olduğundan bu kişilerin satışlarında da tekvifatın yapılmaması gerektiği değerlendirilmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-06-05 09:51:00   Cevap Tarihi:2012-06-05 10:20:00

Soru: Basit usule tabi vergisi açtırmış ancak maddi sorunları nedeniyle odamıza kayıt yaptırmamış bir kişi basit usul evrakları almak için geldiğinde ne yapmamız gerekiyor.Basılı evrak vermesek ne gibi sakıncası olabilir.tşk.ederim.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 68. maddesine göre, esnaf ve sanatkârlar işe başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde esnaf ve sanatkâr sicili ile ilgili odaya kayıt yaptırmak zorundadır. Aynı maddeye göre, odaya kayıt yaptırmadığı tespit edilenlenlerin, kayıt yaptırıncaya kadar ruhsatlarının iptali ve faaliyetlerinin durması için resmi makamlara gerekli başvurular yapılmalıdır. Diğer taraftan, basit usule tabi belge verme yükümlülüğü 5362 sayılı Kanunla değil, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile odalarımıza verilmiş bir yükümlülük olduğundan, esnaf ve sanatkârların, odalara üye olmasalar dahi basit usul belgelerinin ücreti karşılığında verilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-06-06 10:48:00   Cevap Tarihi:2012-06-13 11:01:00

Soru: iyi günler benım üzerime 1994 model 2 adetcargo marka kamyon var.bu kamyonların bırı tam benım dıger yuzde 50 ortak bu aracları rahmetli babam işletmekteydı babamı 2009 yılında kaybettım ve o tarıhten sonra araclaraa ulasamadım.fakat adıma vergıler devamlı devam etmekte en sonunda savcılıga suc duyurusunda bulundum daha bı cvp gelmedı.benım sorum bu araclara 2009 yılından sonra ne sigorta olmus ne muhayne bunu vergı daıresıne bıldırdım.fakat ne vergım durdu ne kapndı bu arada muhasebemı tutan kısıde vefat etmış beyannemade veremıyorum devamlı ceza cıkıyor.benım vergımın durması bu cezaların kalkması ve cıkkmaması için ne yapam gerek.ben vergımı kapamak istıyorum.2009 yılına kadar olan ödemelerımı yapmak bu tarıhten sonra calışmayan bı arac ıcın vergı ödemek ceza ödemek istemiyorum ne yapabilirim nereye nasıl bı dava acabilirim.yardımınız için şimdıden tesekkurler    Cevap: Öncelikle ilgili emniyet birimine kayıp - çalıntı başvurusunda bulunmanız gerekir. TBMM Genel Kurulunda kabul edilip, Sayın Cumhurbaşkanının onayında bekleyen 6322 sayılı Kanun, Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra çalıntı olan aracınızın kaydını vergi ve ceza ödemeden sildirebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-06-06 17:09:00   Cevap Tarihi:2012-06-13 11:04:00

Soru: her gün köyden bahcelere münübüsle tarım ıscısı tasıyan bır kısıye vergı uygulaması varmıdır. böyle bir uygulama varsa nereye şikayat etmemız gerekıyor. tesekkurler...    Cevap: Minibüsle köyden bahçelere işçi taşımacılığı ile ilgili bir vergi muafiyeti bulunmamaktadır. Bu kişilerin vergi mükellefi olmaları ve ilgili meslek kuruluşları ile esnaf ve sanatkâr siciline de kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Öncelikle minibüs sahibinin kayıtlı olduğu yerin vergi dairesine ve aynı yerin bağlı olduğu ildeki esnaf ve sanatkâr siciline bildirimde bulunabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-06-10 22:24:00   Cevap Tarihi:2012-06-13 11:16:00

Soru: erkek kuaförüyüm 1 hafta once gazetede okudugum bı yazıda gercek usulden basıt usule gecılebılecegını yazıyoda bızde bu uygulamadan yararlanabılecekmıyız    Cevap: Evet, basit usule tabi olmanın şartlarını taşımanız halinde yararlanabilirsiniz. Uygulama 1.1.2012 tarihinden itibaren başladığından, 2012 ve 2013 yıllarında arka arkaya 2 yıl boyunca basit usule tabi olmanın şartlarını taşımanız halide bir dilekçe ile başvuruda bulunarak 2014 yılından itibaren basit usulde vergiye tabi olabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-06-19 10:32:00   Cevap Tarihi:2012-06-19 14:28:00

Soru: tacir vergi levhasını ne zaman nereye tastik ettirir.    Cevap: Vergi levhasının tasdik edilmesi uygulaması kaldırılmıştır. Vergi levhaları artık elektronik ortamda hazırlanmaktadır. Vergi beyannamelerinizi elektronik ortamda vergi dairesine gönderen mali müşaviriniz vergi levhasını internet üzerinden görüntüleyerek yazıcıdan çıktısını alıp size verebilir. 
 Soru Tarihi:2012-06-19 13:54:00   Cevap Tarihi:2012-06-19 14:30:00

Soru: 03.05.2012 icradan bir kamyon alıdım . verdi dairesine işlemleri yaptırdım . memur aracın tekini yaptıktan sonra beni mükellef yapmış. 11.05.12 trafikten çekme ruhsatı aldım ve maliyeye bildirdim.maliye den mükellefiyetimin kaldırılması için dilekçe verdim . cevap gelmedi benim kdv beyarnamesi vermem gerekiyormu tşk.    Cevap: Mayıs ayına ait KDV Beyannamenizi Haziran ayında vermeniz gerekir. Vergi dairesinden terkin tarihi itibariyle KDV ve gelir vergisi mükellefiyetiniz son bulur. Mükellefiyet durumunuzu vergi dairesinden takip etmenizde fayda bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2012-06-25 13:30:00   Cevap Tarihi:2012-06-28 16:56:00

Soru: gelir vergisi mükellefi olan servis aracı işletmecisi dilekçe vererek basit usul vergiye geçiş yapabilirmi yapıyorsa neler yapması gerekiyor.    Cevap: 2012 ve 2013 yıllarında iş hacmi basit usule tabi olmayı gerekitirecek düşüklükte olunması halinde dilekçe verilerek 2014 yılından itibaren basit usulde vergilendirilebilir. 
 Soru Tarihi:2012-06-26 20:40:00   Cevap Tarihi:2012-06-28 16:57:00

Soru: Ben Kayıtlı Vergi Ödeyen Fatura Kesen Bir Esnafım Peki BEnimle Aynı İşi Yapan Bir Meslektaşım Yaklaşık 6 Aydır Vergi Ödemeden Maliyeye Kayıt Olmadan İş Yerini Çalıştırıyor NEden Kimse İlgilenmiyor 3 Ay Değilmiydi Deneme Süreci 6 Ay Oldu Halen Daha Denemesine mi Musade Ediliyor    Cevap: Ticari faaliyette vergi mükellefiyeti yönünden deneme süresi gibi bir süre bulunmamaktadır. Faaliyete başlanılmasından itibaren 10 gün içinde mükellefiyet başvurusunda bulunulması gerekir. Maliyenin bilgisi dahilinde olmadan açılan işyerleri için herhangi bir ihbarda bulunulmaması nedeniyle kayıt dışı olarak faaliyette bulunanlar, kayıtlı ve kanunlara uygun faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârları zor durumda bırakmakta ve haksız rekabete neden olmaktadırlar. 
 Soru Tarihi:2012-06-28 10:27:00   Cevap Tarihi:2012-07-02 17:24:00

Soru: 1998 5.AYINDA VERGİ TABİL OLDUM İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ VE OLDUĞUM ŞEHİRDEN ANİDEN TAŞINDIM.1999 3 AYINDA VERGİ DAİRESİ OTOMATİKMEN BİZİ VERGİDEN DÜŞÜRMÜŞ,AÇIKÇASI BENDE HİÇ İLGİLENMEDİM ŞİMDİ VERGİ DAİRESİNDEN BEYANNAME VERMEDİĞİM İÇİN VERGİ BORCU ÇIKARTILMIŞ VE CEBRİ TAHSİLAT YOLUNA GİDİLECEĞİ SÖYLENİYOR.YAZI 2012 MART AYINDA POSTAYA VERİŞLMİŞ BANA DAHA BUGÜN ULAŞTI KONU İLE İLİGİLİ NE YAPABİLRİMİ BANA YARDIMCI OLURMSUSUNUZ PARAYI ÖDEMEYACEK GÜCÜMÜZ YOK TEŞEKKÜRLER    Cevap: Faaliyeti bıraktığınız tarihten bugüne kadarki süreçte faaliyette bulunmadığınızı ispatlayabilirseniz, adınıza kesilen vergi ve cezadan kurtulmak için dava açmanız gerekir. Mahkemeye faaliyette bulunmadığınızı ispatlamanız halinde vergi ve cezadan veya bunların bir kısmından kurtulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-07-02 13:05:00   Cevap Tarihi:2012-07-02 17:26:00

Soru: matematık ıle ılgılı calısmalarım var ve bır kıtap yazıyorum bu calısmalarımı yapmak mısafırlerımı agırlamak ıcın bır ofıs kıralamak ıstıyorum bunun hukukı bır proseduru varmıdır herhangı bır tıcarı faalıyet olmayacaktır    Cevap: Bir ticari faaliyette bulunmadığınız sürece herhangi bir prosedürü bulunmamaktadır. kiralayacağınız ofis, ikametgah durumunda kabul edilecektir. 
 Soru Tarihi:2012-07-04 01:33:00   Cevap Tarihi:2012-07-06 11:59:00

Soru: 2010 yapılandırılmasında borcumu yapılandıramadam yeni çıkan vergi affı benide kapsıyormu     Cevap: Daha önce 6111 sayılı Torba Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduysanız, yeni çıkan Kanundaki haktan yararlanabilirsiniz. Ancak, bir başvurunuz bulunmuyorsa, yeni çıkan Kanun size başvuru hakkı vermemektedir. 
 Soru Tarihi:2012-07-04 15:49:00   Cevap Tarihi:2012-07-06 12:00:00

Soru: SALİHLİ KAHVECİLER ESNAF ODASI GENEL SEKRETERİYİM. 2001 YILINDA İŞİNİ TERK EDEN GERÇEK USUL VERGİYE TABİ OLAN ESKİ ÜYEMİZ YENİ ÇIKAN 6322 SAYILI KANUNLA TEKRAR VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK İÇİN VERGİ DAİRESİNE BASİT USUL VERGİ İÇİN MÜRACAAT ETTİĞİNDE ANCAK 2014 YILINDA BASİT USUL VERGİYE GEÇEBİLECEĞİNİ ŞU AN YİNE GERÇEK USUL VERGİYE TABİ OLACAĞINI SÖYLEMİŞLER. RESMİ GAZETEDE BÖYLE BİR TARİH OLMAMASINA RAĞMEN YENİ ÇIKAN TEBLİĞLERDE VERGİSİNİ 10 YIL ÖNCE DAHİ KAPATSA 2014 YILINDAN ÖNCE BASİT USULE GEÇİLEMEYECEĞİ YAZIYOR. 10 YIL ÖNCE VERGİSİNİ KAPATAN BİR KİŞİYE NİYE 2 YIL DAHA BEKLEYECEKSİN DENİYOR ANLAYAMADIK. ÜYE BİZDEN YARDIM İSTİYOR.    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesinin 6322 sayılı Kanunla değişmeden önceki şeklinde, gerçek usulde vergiye tabi olmuş kişilerin bir daha hiç bir şekilde basit usulde vergilendirilemeyeceğinge dair hüküm bulunmaktaydı. Bu düzenleme değişirken bir geçiş süresi olması için 2 yıllık süre belirlenmiştir. Bu nedenle gerçek usulde vergilendirilenlerin basit usule dönebilmeleri ancak 2014 yılından itibaren mümkün olabilecektir. 
 Soru Tarihi:2012-07-05 17:11:00   Cevap Tarihi:2012-07-18 17:09:00

Soru: Ben 18 yaşından küçükken üzerime vergi levhası açıldı ailem tarafından esnaf oda kaydımız yok şuan 18 yaşımı duldurdum ve şubatta muhasebecimizin hazırladığı vergi beyannamesinde oda kaydımızın olmamamasına rağmen 250 lira vergim var ve bu işyeri zaten 9 aydır çalışmıyor şimdi vergi levhamı da kapatmak istiyorum ama dediğim gibi odaya kaydım yok bunu vergi dairesine bildirdiğim zaman ceza varmıdır varsa nedir cevaplarsanız sevinirim saygılar..    Cevap: Ne kadar vergi cezası ödeyeceğinizi ancak vergi dairesinden öğrenebilirsiniz. Lütfen kayıtlı olduğunuz vergi dairesine başvurunuz. 
 Soru Tarihi:2012-07-11 19:22:00   Cevap Tarihi:2012-07-18 17:13:00

Soru: İŞLETME HESABINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN KDV BEYANNAMESİ MUHTASAR BEYANNAMELERİNİ GEÇİCİ VERGİ VE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİ MESLEK ODASI TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA MALİYEYE GÖNDERİLEBİLİR Mİ? AYRICA MESLEK ODASI BU HİZMET KARŞILIĞINDA HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP EDEBİLİRMİ? MESLEK ODASI MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİNİ YAPABİLİRMİ? TEŞEKKÜR EDERİM     Cevap: Meslek Odası, e-beyanname göndermeye aracılık etmek amacıyla ilgili vergi dairesinden kullanıcı adı ve parola almış ise beyannamelerinizi ve mükellef bilgileri bildiriminizi gönderebilir. Kullanıcı adı ve parolası olmayan odalar bu hizmeti veremezler. Beyanname ve bildirim göndermenin bir hizmet bedeli bulunmaktadır ancak ilden ile değişmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-07-13 16:59:00   Cevap Tarihi:2012-07-18 17:15:00

Soru: öncelikle kolaygelsin benim şöye bir sorum olucak ben 2008 senesinde bir işyeri açtım yanlız işyerimin işleri iyi gitmediginden işyerimi devrettim sonra 2010 senesiniz sonunda kapattım şimdi ise bir araba aldım ticari üzerime alamıyorum tekrar deftere tabi oluyormuşum_- ben basit usulü nasıl olurum şu an vergidairesiyle bi işim yok     Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesinin 6322 sayılı Kanunla değişmeden önceki şeklinde, gerçek usulde vergiye tabi olmuş kişilerin bir daha hiç bir şekilde basit usulde vergilendirilemeyeceğinge dair hüküm bulunmaktaydı. Bu düzenleme değişirken bir geçiş süresi olması için 2 yıllık süre belirlenmiştir. Bu nedenle gerçek usulde vergilendirilenlerin basit usule dönebilmeleri ancak 2014 yılından itibaren mümkün olabilecektir. 
 Soru Tarihi:2012-07-15 17:43:00   Cevap Tarihi:2012-07-18 17:10:00

Soru: ben büfe işletmecisiyim ve yeni bir iş daha kurmak istiyorum manavlık yapacağım yetiştirdiğim ürünleri başka il ilçelere kendi aracım ile pazarlayacagım bunun için benden hangi belgeler istenir böyle bir iş yapabilir miyim     Cevap: Kendi yetiştireceğiniz zirai ürünler için çiftçi statüsüyle ilgili ziraat odasına kayıt yaptırmanız gerekir. Bunun için bulunduğunuz yerdeki ziraat odasından veya Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden gerekli bilgileri alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-07-27 02:49:00   Cevap Tarihi:2012-07-28 18:16:00

Soru: emekliyim koltuk döşeme atölyem var yanlız çalışıyorum.Benim gibi yanlız çalışan emekli bir çok meslek gurubu(ayakkabı tamircisi,nakliyeci,bakkal gibi)var.Holding sahibi emekli ile aynı maaşımızdan %15 stopaj kesiliyor ayrıca gelir vergisine tabi oldugumuzdan her çeşit vergiyi ödemekte zorlanıyoruz. Geçinemedigimiz için çalışmaya çalışırken borçlanıyoruz. RİCAM; İSTEGİM ŞUDURKİ= YANLIZ ÇALIŞAN ÜRETEN TAMİR İŞİ YAPAN EMEKLİLERDEN (STOPAJ KESİLMESİN) (BASİT USULDE VERGİYE TABİ OLSUN) Kaçak degil vergiye tabi olan bizler cezalandırılmasın. Herkesimin teşvik ve yardım aldıgı bu güzelim ülkemizde bizim için çok önemli olan bu konunun ele alınıp YENİ TİCARET KANUNUNDA düzeltilmesi için gerekli çabayı göstereceginizi umarak şimdiden teşekkürlerimi va saygılarımı sunuyorum. SELAHATTİN KURTULUŞ     Cevap: Sözünü etmiş olduğunuz sorun, Türk Ticaret Kanunu değil, Sosyal Sigortalar Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununun konusunda girmektedir. Bu konuda Konfederasyon olarak ilgili tüm bakanlıklara gerekli başvurumuzu yaptık ve konuyu takip ediyoruz. Bir sonuç alınır alınmaz kamuyoyu ve esnaf ve sanatkârlarımızla paylaşacağız. 
 Soru Tarihi:2012-07-27 23:54:00   Cevap Tarihi:2012-07-28 18:19:00

Soru: BASİT USULE TABİ PAZARCI; NAKLİYECİ; TAKSİCİ KENDİ BELEDİYE SINIRLARI İCİNDE CALIŞABİLİP ŞEHİRLER ARASI CALIŞAMAZMI BÖYLE BİR YÖNETMELİKVARMI VARİSE NEDEN UYGULANMIYOR HERKES BİRBİRİNİN İŞİNİ BALTALIYOR.    Cevap: Pazarcı, nakliyeci, taksici gibi gezici olarak çalışan esnafın vergi dairesi, ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesidir. Bunlar, faaliyette bulunacakları yerin sicil müdürlüğüne kaydolmaları şartıyla istedikleri yerde çalışabilirler. Yalnız, taksicilere özel bir uygulama bulunmakta bulunmaktadır. Taksiciler, kayıtlı oldukları belediye sınırları dısında faaliyette bulunamazlar.  
 Soru Tarihi:2012-08-01 22:45:00   Cevap Tarihi:2012-08-09 12:00:00

Soru: bn ankarad tıcarı araç sahıbıyım tıcarı arçların sigorta polıçeleri tavan yapmıştır bu gun kasko bedelınden fazla fiyat talep edıyorlar mesala 2500 tl 15000 tl gıbı bu zamana kadar görülmemiş fıyatlardan söz edıyorlar vede gerçekleştırıyorlar buna TESK olarak ilgeelenmenızi rica edıyorum    Cevap: 15.000 TL gibi yüksek bir sigorta primi soz konusu değildir. Ya bir hesaplama hatası bulunmaktadır ya da sigorta acentesi sigorta yapmak istemediği icin özellikle yüksek fiyat telaffuz ediyor olabilir. Birden fazla acenteden teklif almanızı öneririz.  
 Soru Tarihi:2012-08-05 18:16:00   Cevap Tarihi:2012-08-09 12:03:00

Soru: ben satı sülün belediyenin ekmek büfesini çalıştırmak istiyom basit üsul de vergiye tabi olabilir miyim?    Cevap: Büyükşehir belediye sınırları içinde gıda maddeleri alım satımı faaliyetinden dolayı basit usulde vergiye tabi olmanız mümkün değildir. Aynı faaliyeti büyükşehir belediye sınırları dışında yapmanız halinde diğer şartları da taşımanız suretiyle basit usulde vergiye tabi olabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-08-13 12:52:00   Cevap Tarihi:2012-08-16 15:37:00

Soru: BASİT USUL E TABİ MÜKELLEFLER BİLDİĞİNİZ ÜZERE KDV DEN MUAFTIRLAR BU MÜKELLEFLERE YAPILAN HURDA TESLİMLERİNDE KDV Lİ FT KESİLİP ÜZERİNDE TEVKİFAT YAPILIP DAHA SONRA MÜKELLEFE SİZ BUNLARI ÖDEYECEKSİNİZ DENEBİLİRMİ BASİT USULDE MÜKELLEFLERDE TEVKİFAT UYGULAMASI VARMI VEYA YOKMU SAYGILARIMLA.....    Cevap: Basit usulde vergiye tabi olanların yapmış olduğu mal ve hizmet teslimleri KDV'den istisnadır. Vergiden istisna olan bir teslimde tevkifat yapılmaması gerektiği düşünülmektedir. Ancak, konuyla ilgili olarak bağlı olduğunuz vergi dairesi başkanlığı/defterdarlıktan görüş almanızda fayda bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2012-08-13 18:57:00   Cevap Tarihi:2012-08-16 15:47:00

Soru: Geçmişte kendi adına kayıtlı bir işletme sahibi olup (konfeksiyon) sonradan orayı kapatıp başka bir dükkan açan kişi basit usülden faydalanmıyor diyorlar ve dükkanı kendi üstüne yapamazsın diyorlar..Ancak iki dükkan arasında yaklaşık 5 sene var.. Yardımcı olursanız sevinirim    Cevap: Daha önce gercek usulde vergiye tabi olanların bir daha hiç bir sekilde basit usulden yararlanmayacağı yönündeki kanun maddesi Haziran 2012 itibariyle degismistir. Ancak, geçiş süresi nedeniyle düzenleme 2014 yılından itibaren uygulanacaktir. Yani, kendi adınıza işyeri açmanızda hiçbir yasal engel bulunmuyor, ancak basit usulden yararlanmak icin 2014 yılını beklemeniz gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2012-08-22 15:30:00   Cevap Tarihi:2012-08-29 11:04:00

Soru: Sanayi esnafına iş yaptırdığımızda bize fiş veya fatura vermek zorundamı.Çünkü sanayide bu zamana kadar fatura kesen bir esnaf görmedim.Sorumun cevabı icin simdiden tesekkur ederim.    Cevap: Gelir vergisinden muaf olanlar hariç olmak üzere mal ve hizmet satışı yapan herkes bu satışını fatura ve fişle belgelemek zorundadır.  
 Soru Tarihi:2012-08-25 17:22:00   Cevap Tarihi:2012-08-29 14:39:00

Soru: 1996 yılında dukkan açmıştım 7 ay acık kalmış ve o gunden bugune ben kapalı sanıyordum ve bu sureç içinde yur dışında çalıştım ve bugun benden 11.400 tl vergı dayresı para talep edıyo ve bu sureç içinde bana yanı elıme hiç bır teplıg yapılmadı turkıyedekı ikametımı hiç degıştırmedim bu sureçte napmalıyım saygılarımla    Cevap: Kapanan işyeri icin vergi dairesinde mükellefiyetinizi kapatmazsanız, verilmeyen beyannameler icin ceza kesileceği gibi bu donemde belli bir kazanç elde ettiginiz kabul edilerek bu kazancın vergisi, cezasıyla birlikte talep edilebilir. Bu donemde işyerinin kapalı olduğunu ve yurt dısında bulunduğunuzu ispatlayabilirseniz vergi mahkemesinde dava açarak vergi ve cezalardan kurtulmanızı öneririz.  
 Soru Tarihi:2012-08-27 18:39:00   Cevap Tarihi:2012-08-29 14:33:00

Soru: psiko-teknik hizmetinde bulunuyoruz.yazarkasa kullanma mecburiyetimiz var mı?    Cevap: Perakende hizmet veren tüm ticari işletmeler yazar kasa kullanmak mecburiyetindedir. Ancak satış tutarlarınız her zaman fatura düzenleme sınırının üzerindeyse (770 TL) yazar kasa yerine fatura düzenleyebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-09-01 10:31:00   Cevap Tarihi:2012-09-05 11:58:00

Soru: Merhaba,noter aracılığıyla oto alım satımı (komisyonla satış değil) basit usulde vergilendirilebilirmi ? İşyeri açmadan evi adres göstererek faaliyet gösterebilirmiyim.    Cevap: Oto alım satımı faaliyeti basit usul kapsamında vergilendirilemez. Bir işyeri açmadan bu faaliyette bulunacaksanız, faaliyet için geçerli (tel.,fax,bilgisayar, vs) gerekli makina, teçhizat ve mefrusaşata sahip olmanız halinde ev adresinin göstererek faaliyette bulunabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-09-01 17:17:00   Cevap Tarihi:2012-09-05 12:00:00

Soru: merhaba ben bir bakkal dükkanı devr almak istiyorum ve daha önce gerçek usulde çalıştırılmış bir yer bu ben onlardan devr aldıktan sonra basit usulde çalıştırabilir miyim bakkalı teşekkürler.    Cevap: Büyük şehir belediye sınırları içinde bakkal dükkanını basit usulde çalıştıramazsınız. Diğer yerlerde ise, daha önce gerçek usulde vergi mükellefi olmadıysanız, basit usule tabi olarak işyeri açmanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2012-09-09 18:50:00   Cevap Tarihi:2012-09-13 14:03:00

Soru: merhaba, basit usulde muhasebe işlemleri odamız tarafında tutulmaktadır üye kayıt işlemleri yapıldıktan sonra kişi soruluyor muhasebe işlemlerini odamız tarafında yapılmaktadır. muhasebeyi tutmak için onay alıyoruz kişi 2 ay geçiyor geliyor benim muhasebecim var diyor muhasebeyi alıyor biz böyle bir sorun yaşamamak kişiyle taahütname alma ihtimalimiz var mı.     Cevap: Yıl içerisinde muhasebenin odadan muhasebeciye aktarılması yasal olarak mümkün değildir. Değişim ancak, dönem sonlarında yapılabilir. Bu durumda olan üyelere, yasal durum hatırlatılarak odanın sorumluluğunun bulunmaması için ilgili vergi dairesine dilekçeyle bildirimde bulunulacağı söylenebilir. Bununla beraber, muhasebesini dönem içinde odadan alanlar da mutlak suretle vergi dairesine bildirilmelidir. 
 Soru Tarihi:2012-09-11 12:01:00   Cevap Tarihi:2012-09-13 14:16:00

Soru: gerçek kişi(şahıs firması tek başına işletme sahibi)işletmeden çekmiş olduğumuz paralar transfer fiatlandırma kapsamındamıdır?    Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41. maddesinin 1. fıkrasının 5. bendine göre, işletme sahibinin işletmeden çekmiş olduğu paralar transfer fiyatlandırması kapsamındadır. 
 Soru Tarihi:2012-09-12 15:24:00   Cevap Tarihi:2012-09-13 14:19:00

Soru: ben oto elektrikçiyim gelire tabiyim basit usule geçebilirmiyim.yada baska bir meslek yaparak aynı dükkanı basit usulde çalıstırabilirmiyim    Cevap: 2012 ve 2013 yıllarında iş hacminizin basit usule tabi olmayı gerektirecek hadlerin altında olması halinde bağlı olduğunuz vergi dairesine dilekçeyle başvuruda bulunarak basit usule geçebilirsiniz. Ancak, 2014'ten önce ne iş yaparsanız yapın basit usule geçmeniz mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2012-09-15 10:07:00   Cevap Tarihi:2012-09-21 10:55:00

Soru: 17+1 otobüsüm şehir içinde kullanmak kaydıyla basit usul olmazı...     Cevap: Basit usule tabi diğer şartları taşımanız halinde 17 + 1 kişilik otobüsünüzü yalnızca şehir içinde kullanmak kaydıyla basit usule tabi olabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-09-16 13:28:00   Cevap Tarihi:2012-09-21 10:56:00

Soru: BASİT USULDEKİ MÜKELLEFİN YANININDA,BAŞKA BİR BASİT USULDEKİ MÜKELLEF SİGORTALI ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞABİLİRMİ ?    Cevap: Evet, çalışabilir. Sigortalı olarak çalışan şoför için vergi karnesi doldurularak diğer ücretli sıfatıyla vergi ödenmesi gerekir.  
 Soru Tarihi:2012-09-21 11:34:00   Cevap Tarihi:2012-10-02 12:02:00

Soru: basit usulde yeni iş yeri açanlardan ilk yıl esnaf odaları muhasebe ücreti alabilirmi    Cevap: Basit usul muhasebe işlemleri odalarda gerçekleştirilirse muhasebe ücretinin alınması normal bir uygulamadir.  
 Soru Tarihi:2012-09-21 23:38:00   Cevap Tarihi:2012-10-01 18:16:00

Soru: VERGİYE TABİYİM.SORUM ŞU YANIMDA ÇALIŞTIRDIĞIM İŞÇİMİN SİGORTASI BENİM VERGİMDEN DÜŞER Mİ BUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM ..SAYGILAR    Cevap: Yanınızda çalıştırdığınız işçiye ödediğiniz brut ücret, gider olarak kaydedilebilir. Brut ücretin icinde sigorta primi de bulunur. Ancak, bu tutarlar, sorunuzda olduğu gibi dogrudan vergide indirilmez. Gider yazmak suretiyle vergi matrahından indirilebilir.  
 Soru Tarihi:2012-09-23 19:31:00   Cevap Tarihi:2012-10-01 18:21:00

Soru: Dükkanımı tapuda sattım. Tapu değeri asgari beyanın altında imiş. Ek vergi tahakkuku yaptılar. Ancak ben satış yaparken, taşınmazın üzerinde ipotek vardı. İpotekli olarak satmıştım. İpotek borcu sebebi ile ipotek miktarı kadar asgari değerden düşmüştük. Ama vergi dairesi bunu hiç düşünmemiş olmalı. Bu konuda bir uygulama var mı? Asgari beyan değri belirlenirken, taşınmaz üzerindeki yükümlülükler, ipotek şöyle dikkate alınır diye bir kanun, yönetmelik, genelge var mı?    Cevap: Gayrimenkulün üzerinde ipotek de olsa satış bedeli asgari tutarın altında olamaz. Bu nedenle vergi idaresince yapılan tahakkuk işlemi doğrudur. 
 Soru Tarihi:2012-10-05 17:17:00   Cevap Tarihi:2012-10-09 16:10:00

Soru: belediyeye vergi borcum var bu arada belediye kapandığı zaman borçlar siliniyormu yoksa borç devam ediyormu ediyorsa nasıl nereye devrediliyor birde bankaya konulan blokeler otomatik olarak kalkıyormu nasıl oluyor.kendiliğinden kalkmassa nasıl kalkar blokeler ben bunu öğrenmek istiyorum.Ben bu bahsettiğim belediye belde belediyesidir. saygılarımla    Cevap: Belediyeni kapanması halinde, kapanan belediyenin tüm borç ve alacakları yeni belediyeye geçer. Banka hesabı üzerindeki blokaj, vergi borcunun ödendiğine ait belgenin bankaya ibrazı halinde kaldırılır. 
 Soru Tarihi:2012-10-07 17:41:00   Cevap Tarihi:2012-10-09 16:12:00

Soru: zonguldak ili,nde taşımalı eğitimde taşımacıyım ve s plakalı aracım var milli eğitim kurumunun yaptığı ihalelerde diğer ticari araçlarda girmektedir. oysa diğer illerde bu işi sadece servis araçları yapmaktadır çok da örnek kararlar vardır .cevap aradığım sorum bu ihaleleri s plakalı araçlarmı yoksa s olmayan araçlarmı yapacak soruma cevap verirseniz çok memnun oluruz teşekkür ederim    Cevap: S plakalı servis araçları belediye sınırları içinde ve mücavir alanlar dahilinde taşıma yapabilmektedirler.İl sınırları dahilinde taşımalı ilköğretim ihalelerine D4 yetki belgesi sahipleri girebilmektedirler.D4 yetki belgesi sahipleri taşımalı ilköğretim ihalelerini kazanmaları halinde, ‘’Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinin’’ 16.maddesinin (e) bendi gereğince, araçlarının özelliklerini, taşıt sürücülerinin yükümlülüklerini ve diğer hususları ‘’Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre düzenlenmekle sorumlu tutulmuşlardır. 
 Soru Tarihi:2012-10-08 11:20:00   Cevap Tarihi:2012-10-17 09:24:00

Soru: iyi çalışmalar dilerim. alanya vergi dairesinde yorgancı meslek dalında vergi mükellefi idim.vergi muhaflığından çıkan yasadan yararlandım.vergi dairesi 31.05.2012 tarihine göre terk yaptı fakat oda kaydım halen açık vergidairesinden aldığım görüntülemede vergi terki görünüyor. oda kaydım ve sicil kaydım açık durmalı mı kapatmalımıyım.     Cevap: 5362 sayılı Kanunun 68. maddesine göre, vergiden muaf olsanız da faaliyete devam ettiğiniz sürece oda ve sicil kaydınızın devam etmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2012-10-09 14:00:00   Cevap Tarihi:2012-10-09 16:13:00

Soru: ıyı gunler ben 2010 yılında vergıye tabı oldum ve o donemde kapatmak zorunda kaldım bu arada musabecı tarafından dolandırıldım suanda malıye benden 3000 lıra borc cıkarıyo beyaname verılmedıgı ıcın ve suanda da ısyerı acmak ıstıyorum tabı ısyerı kendı butceme gore cok degıl suanda o borcu taksıtlendırsem yenı kayıt acılabılır mı ve bankaya olan borcumdan dolayı ısyerıme hacız ıslemı uygulanır mı bu konuda bılgı almak ıstıyorum     Cevap: Birikmiş ve vergi ve benzeri borçlarınızı taksitlendirebilir ve yeniden vergi mükellefi olabilirsiniz. Bunun için hiçbir engel bulunmamaktadır. Bankaya olan borçlarınız ise özel hukukun konusunda girdiğinden bankanın yapacağı işlemler için gerçekçi bir bilgi vermemiz mümkün değildir. Size tavsiyemiz, bankayla görüşerek bankaya olan borçlarınızı da karşılıklı anlaşmak suretiyle taksitlendirmeniz. 
 Soru Tarihi:2012-10-09 17:41:00   Cevap Tarihi:2012-10-12 13:22:00

Soru: İşyeri açılışında vergi mükellefinin ikametgahının olduğu vergi dairesinde bu işlemleri yapmak mecburimi? Yoksa herhangi bir vergi dairesinde de açılış yapılabilir mi? Yabancı uyruklu vatandaşların vergi numarası almalarıda hakkında aynı uygulamamı geçerli istedikleri vergi dairesinde vergi numarası alabilirlermi?    Cevap: Sabit bir işyeri bulunanlar, bu işyerinin bulunduğu yerin; sabit bir işyeri bulunmayanlar ise ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesine başvurmalıdırlar. Aynı durum Türkiye'deki yabancılar için de geçerlidir. 
 Soru Tarihi:2012-10-10 11:45:00   Cevap Tarihi:2012-10-12 13:23:00

Soru: sosyal sigortalarda veya bağ kur da yeni bir af bekleniyormu yıl başında    Cevap: Bilindiği üzere, 6111 sayılı Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük borç yapılandırması yapılmıştır. Bu kanundan yararlanıp da borçlarını zamanında ödeyemeyenler için bir şans daha tanınmış ve bu borçların Ekim/2012 ayının sonuna kadar ödenmesi halinde yeniden Kanundan yararlanmaları sağlanmıştır. Bu nedenle bir başka af, bildiğimiz kadarıyla şu anda hükümetin gündeminde bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2012-10-10 13:22:00   Cevap Tarihi:2012-10-12 13:26:00

Soru: 7 ay önce iş yeri açtım vergi dairesine bildirmedim küçük bir işyeri ceza gelirmi bana geriye dönük nasıl vergi kaydı yaparım olurmu iyi çalışmalar    Cevap: İşyerini açtıktan sonra bir ay içinde vergi dairesine bildirimde bulunmanız zorunludur. Gerek bu bildirimde bulunmadığınız, gerekse bu 7 aylık dönemde vergi beyannamelerini vermediğiniz için yüklü bir vergi cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu cezadan asgari zararla kurtulabilmek için öncelikle bir muhasebeciyle anlaşıp, Vergi Usul Kanununa göre "pişmanlık" dilekçesiyle vergi beyannamelerinizi verebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-10-11 00:25:00   Cevap Tarihi:2012-10-12 13:28:00

Soru: iyi çalışmalar dilerim. 6322 kanuna göre yazarkasa mükellefi olan kişi 2 yıl boyunca basit usul şartlarını taşir ise 2014 tarihi itibari ile basit usule geçme şansları var bunu için dilekçe hangi tarihte verilmesi gerekiyor. dilekçe örneği yollayabilirmisiniz. teşekkür ederim.     Cevap: Bunun için matbu bir dilekçe örneği yok. Başvuru içinse, henüz 2014 yılına kadar zaman olduğundan 2013 yılının sonuna doğru Maliye Bakanlığının bir tebliğ yayımlayarak dilekçelerin ne zaman verileceğini açıklığa kavuşturması bekleniyor. 
 Soru Tarihi:2012-10-11 12:06:00   Cevap Tarihi:2012-10-12 13:30:00

Soru: ben askeri ücretten vergilerin kaldırılacak dediler bu ne zaman biz çalışanlara verilmeye başlanacak     Cevap: Asgari ücretten verginin kaldırılması hususunun, yeni hazırlanan Anayasa taslağında yer alması son günlerde tartışılmaktadır. Henüz yeni Anayasa taslağı tamamlanmış ve TBMM'ye sunulmuş değildir. Bu sürecin ne zaman tamamlanacağı yasama organınca belirlenecektir. 
 Soru Tarihi:2012-10-11 12:55:00   Cevap Tarihi:2012-10-12 13:32:00

Soru: iyi günler.ben esnaf odasında basit usul muhasebe işlerine bakıyorum,bizim ilçemizde mükelleflerin şartları basit usul dahilinde olduğu halde vergi dairesi tarafından herkezin gerçek usul yapılması gibi bir durum olmaya başladı bunun nedeni belki yasalaşan büyük şeh,r kanunundan sonra bir çok mesleğin gerçek mükellef olacağından olabilir belki ama yinede şuan şartlar basiti gerektiriyorya yapmaları gerekir .stor perde yıkayacak bir mükellefim makinasız daldırma yöntemi ile diğer şartları tuttuğu halde yıkama yapıyorsun gerçek olman lazım denerek gelir mükellefi yapıldı bu yasal mı ?hangi mesleğin gelir olup olmayacağı diye bir şey varmı?teşekkürler.    Cevap: Kimlerin basit usulden yararlanamayacağı Gelir Vergisi Kanununun 51. maddesinde sayılmıştır. Basit usule tabi olmanın şartlarını taşıyanlar, vergi daireleri tarafından gerçek usule geçirilemez. Yapılan işlem mükellefiyette hata olarak değerlendirilmekte olup, bir dilekçeyle yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesi, aksi halde dava açma yoluna gidilerek sorunun çözülmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2013-04-17 12:17:00   Cevap Tarihi:2013-04-17 16:46:00

Soru: ben ogrencıyım üzerime is yeri var..banka hesabıma vergi dairesi bloke koydu.part-time ıse gırsem maası banka hesabıma yatırsalar mesela 300 tl vergı daıresı parayı kesermı hesabımdan.    Cevap: Ücret olarak banka hesabına yatan para için haczolunacak miktar ücretin üçte birinden çok, dörtte birinden az olamaz. Ayrıca, asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczolunamaz. (6183 sayılı Kanun 71.md.) 
 Soru Tarihi:2012-10-12 22:36:00   Cevap Tarihi:2012-10-15 11:55:00

Soru: asgari ücretten kaldırılması söz konusu vergi kaldırılması ve işçiye verilmesi olan yasa onaylandımı onaylanmadımı tam anlamıyla öğrenmek istiyoruz.cevap verirseniz memnun olurum     Cevap: Asgari ücretin kaldırılması ile ilgili teklif, Anayasa'da yapılacak bir değişikliği içermektedir. Henüz Anayasa'da bir değişiklik konusunda hazırlanmış tasarı bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2012-10-13 16:38:00   Cevap Tarihi:2012-10-15 11:56:00

Soru: İyigünler,Vergiden muaf olan bir esnaf,maliyedende muaflık belgesi aldığı göz önüne alınarak,yapmış olduğu malları(sevk irsaliyesi olmadığı için) ambar ya da kargoyla gönderirken ne yapması gerekir?    Cevap: Vergiden muaf olan esnaf ve sanatkârın göndereceği ticari mallar için sevk irsaliyesi, bu malları satın alan alıcı tarafından düzenlenir. 
 Soru Tarihi:2012-10-16 10:44:00   Cevap Tarihi:2012-10-17 09:25:00

Soru: iyi günler esnaf odası olarak 5362 sayılı yasa gereği katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi,resim ve harçtan müstesnadır.denilmektedir,benim sormak istediğim 3 aylık muhtasar beyannamesi verirken damga vergisini ödemeyecekmiyiz.acil cevap verirseniz sevinirim.    Cevap: Damga vergisi, muhtasar beyanname üzerinden alınan bir vergidir. Konusu, beyannameyi veren değil beyannamenin kendisidir. Bu nedenle, beyannameye ait damga vergisinin 5362 sayılı Kanunun 65. maddesi kapsamında değerlendirilmemesi ve ödenmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2012-10-18 17:29:00   Cevap Tarihi:2012-10-19 17:21:00

Soru: merhaba emekliyim işyeri acmak istiyorum basif usuli vergi olarak aylığımdan nekadar kesinti olur    Cevap: Emekli olarak açacağınız işyerinden dolayı emekli aylığınızın yüzde 15'i sosyal güvenlik destek primi olarak kesilir. Basit veya gerçek usulde vergilendirilmenizin bu kesintide bir etkisi yoktur.  
 Soru Tarihi:2012-10-19 01:10:00   Cevap Tarihi:2012-10-19 17:22:00

Soru: eşimin basit usulde bir kuaför dükkanı var ve bunu 110 m2 lik bir apartman dairesine taşımak istiyor. basit usulde vergilendirmede herhandi bir sorun olur mu?    Cevap: Yıllık kira bedelinin büyük şehir belediye sınırları içinde 5.000 TL'yi, diğer yerlerde 3.500 TL'yi aşmaması halinde basit usulde vergilendirmeniz devam edebilir. 
 Soru Tarihi:2012-10-19 11:50:00   Cevap Tarihi:2012-10-19 17:23:00

Soru: Ortaca esnaf odasına basit usul vergi mükellefi olarak kayıtlı iken Dalaman Vergi dairesine nakil ettik ancak mükellef dalaman esnaf odasına kayıt yaptırmadığı şimdide mükellef terk etmek istemektedir. basılı evrak tutanağı kim tarafından tanzim edilecektir. kolay gelsin    Cevap: Mükellefin Dalaman Esnaf Odasına kaydı yapılmadığından ve Ortaca Esnaf Odasından da nakil işlemi yapıldığından vergi mükellefiyetinin iptali mükellefin kendisi tarafından yapılacaktır. Ancak, mükellefin Dalaman Esnaf Odasına nakli sırasında muhasebe işlemleri için tutanak düzenlenip belgelerin tamamının kendisine verilmiş olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-10-30 11:07:00   Cevap Tarihi:2012-11-01 15:46:00

Soru: basit usule tabi ve kdv mükellefi bir taksi işletmecisi belirli bir güzerğaha bağlı olmaksızın,ihtiyaç olduğu zaman ve değişik yerlere olmak kaydıyla bir firmaya taşıma sözleşmesi yapmış bulunmakta.117 seri nolu KDV tebliğinde belirtilen fevkifat kapsamına girermi.teşekkürler     Cevap: 117 seri no.lu tebliğde yer alan tevkifat uygulaması servis işletenler için geçerlidir. Taksi faaliyetinin bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiği düşünülmektedir. Firma ile yapılan sözleşmede taşımacılık faaliyeti olarak taksi il yolcu taşımacılığı yazması halinde tevkifat kapsamında olmaması gerekir. 
 Soru Tarihi:2012-10-30 11:29:00   Cevap Tarihi:2012-11-01 15:49:00

Soru: 1993 TE 1 YIL GERÇEK USUL MALİYE KAYDIM VAR ŞİMDİ BASİT USUL VERGİ MÜKELLEFİ OLABİLİRMİYİM.     Cevap: Şu anda basit usulde mükellef olamazsınız. Ancak, basit usule tabi olmanın şartlarını taşıyorsanız, 2014 yılından itibaren basit usulde mükellef olabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-11-06 18:51:00   Cevap Tarihi:2012-11-07 10:25:00

Soru: 03 01 2012 arabamısattım aynı gun araba aldım onu ekımde sattım yenı bırtane aldım onu satmıyorum bana vergı tabımı     Cevap: Otomobil alıp satma işini ticari bir faaliyet olarak yaparsanız, ticari kazanç nedeniyle gelir vergisi mükellefi olmanız gerekir.  
 Soru Tarihi:2012-11-07 21:37:00   Cevap Tarihi:2012-11-08 09:46:00

Soru: basit usulde çalışan kendime ait işyerim var.büyükşehir olunca gerçek usulde mi olacak yoksa basit usüldemi kalacak bilgilendirirseniz sevinirim     Cevap: Büyük şehir belediye sınırları içinde alım satım ve imalat işiyle uğraşanlar basit usulden yararlanamazlar. Bu nedenle bir hizmet faaliyeti ile uğraşmıyorsanız, büyükşehir belediye sınırlarına dahil olduğunuz yıl gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2012-11-12 16:58:00   Cevap Tarihi:2012-11-16 11:11:00

Soru: 03 01 1993 te gerrcek usul vergi mukellefi iken 15 03 1994 terk verdim .simdi tekrar basit usul vergi mukellefi olabilirmiyim.     Cevap: Basit usule tabi olmanın şartlarını taşıyor iseniz 1.1.2014 tarihinden itibaren basit usule tabi olabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-11-12 21:15:00   Cevap Tarihi:2012-11-13 10:32:00

Soru: Gss primleri sadece saglik hizmetlerinden yararlanmak icin mi ödeniyor yoksa bu primlerin birikmesiyle emekli olunuyormu tesekkurler    Cevap: Genel sağlık sigortası primleri ile emekli olunması mümkün değildir. Bu bir sağlık sigortası primidir ve kamunun verdiği sağlık hizmetinden yararlanılabilmesi için bu primlerin ödenmesi zorunludur. 
 Soru Tarihi:2012-11-17 14:06:00   Cevap Tarihi:2012-11-19 13:30:00

Soru: Seyyar bir arabayla Köfte tarzı gıda ürünleri satmayı planlıyorum fakat nasıl vergilendirilirim ne tür evraklar gerekli ayrıca devlet destek veriyormu ticari girişime belli bir noktada durmam için belediyeden mi izin almam gerekir ilginize teşekkürler    Cevap: Girişimciler için KOSGEB'in destekleri bulunuyor. Ayrıca Halk Bankası da uygun faizli kredi desteği veriyor. Nasıl vergilendirileceğiniz, nerede ikamet ettiğinize göre değişir. ikametgahınızın bulunduğu yerin vergi dairesine başvurarak basit usulde vergiye tabi olup olamayacağınızı sorabilirsiniz. Basit usulde vergiye tabi olduğunuz takdirde muhasebe işlemleriniz üye olacağınız esnaf ve sanatkârlar odasında gerçekleştirilir. Yılda sadece bir beyanname vererek gelir vergisi ödersiniz. 
 Soru Tarihi:2013-04-16 11:07:00   Cevap Tarihi:2013-04-17 09:27:00

Soru: 18 1 2012 TARİHİNDE ELEKTRİKLİ KATMER SACI FIRI ÜTÜ UFO GİBİ ALETLERİ TAMİRİ İÇİN BİR İŞ YERİ AÇTIM FAKAT BEŞ VE ALTI AY SÜREYLE BU İŞYERİ 300 YÜZ TL GETİRİ YAPMADI VE BU NEDENLE KAPATMA KARARI ALDIM BANA 2145 TL VEGİ TAHAKKUK ETTİRİLMİŞ BENİM GELİRİM YOK BU YÜKÜN ALTINDAN NASIL KALKARIM SAYGILAR    Cevap: 300 lira kazancın vergisinin kanunen 2145TL olması mümkün değildir. Muhasebecinizle görüşüp vergi dairesine gerekli başvuruyu yapabilirsiniz. Hesaplamada bir sorun olmaması halinde ise vergi dairesi müdürünün borcunuzu 36 aya kadar taksitlendirme yetkisi bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2012-11-28 02:47:00   Cevap Tarihi:2012-11-30 17:14:00

Soru: iyi calısmalar.Ben bı dernek baskanıydım 2009dan bugune kadar sımdı ben bu dernegı kapatmak ıcın karar aldık.Yonetım ve uyelerle ama ben kapatmaya gıttıgımde 18 bın vergı borcu cıkmakta bu borcu baskan yanı ben mı oducem yada yonetım kurulumu yoksa ben uyelere ve benden oncekı yonetımlere dava mı acmalıyım cunku bırıken borclar benden oncekı doneme ait yardımcı olursanız cok sevınırım ıyı gunler.    Cevap: Önceki dönemin vergi borcundan önceki dönem yönetim kurulu üyeleri ile mevcut yönetim kurulu üyeleri müteselsilen sorumludur. Öncelikle borcun ödenmesinden sorumlu olan mevcut yönetim kuruludur. 
 Soru Tarihi:2012-11-30 14:13:00   Cevap Tarihi:2012-11-30 17:15:00

Soru: iyi çalışmalar çelik montaj ve imalat işleri yapmaktayım bu aralar taşörenlik teklifleri alıyorum ama şirkrtim olmadığı için bu teklifleri geri çevirmek zorunda kalıyorum şu an şirket kurmayı istemiyorum ama büyük defter diye bi sistem olduğunu duydum bunu yaptığımızda bir firma ismimiz ola biliyormu ve işçilerimizin sigortalarını yatıra biliyormuyuz ve iş alırken sözleşme yapma yetkimiz oluyormu ve bu deftere kayıt olabilmemiz için nerelere baş vurmamız gerekiyor vergi ödemeleri nasıl oluyor ve fatura kesebiliyormuyuz vergiyi kestiğimiz fatura kadarmı ödüyoruz yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum şimdiden teşekkürleer.    Cevap: Sorunuzda belirttiğiniz tüm faaliyetleri, şirket kurmadan da yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle vergi mükellefi olmanız, ardından da bulunduğunuz yerin esnaf ve sanatkâr siciline kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Defter tasdiki ve benzeri diğer işlemleri bir muhasebeci aracılığıyla da yapabilirsiniz. Verginiz, kazancınız kadar %15 ile %35 arasında değişen tarifeye göre belirlenecektir. 
 Soru Tarihi:2012-12-03 22:38:00   Cevap Tarihi:2012-12-12 11:10:00

Soru: İlimiz 6360 sayılı kanunla büyükşehir olmuştur. İlimizde (İlçemizde) basit usulde vergilendirilen üyelerimizin durumu ne olacaktır. 95/6430 sayılı BKK geçerlimidir? Basit usulde vergilendirilen üyelerimiz gerçek usulde mi vergilendirilmeye başlayacaktır?     Cevap: 6360 sayılı Kanunun 2014 yılında yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 2014 yılından önce bu ilçelerde basit usule tabi olanların basit usuldeki sistemini koruyacak düzenlemenin yapılabilmesi hususunda Konfederasyonumuzun çalışmaları sürmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-12-06 16:31:00   Cevap Tarihi:2012-12-12 11:11:00

Soru: basit usül vergi ödeyen mükellefler yanında kaç işci çalıştırabilir. 2 kişi çalıştırırsa gerçek usül vergiye geçermi saygılar    Cevap: Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlar, kendileri de bilfiil işlerinin başında bulunmak şartıyla diledikleri kadar yardımcı işçi çalıştırabilirler. 
 Soru Tarihi:2012-12-08 14:27:00   Cevap Tarihi:2012-12-12 11:13:00

Soru: benım vergiden maaf raporum vardı ve erzurum iş göremez rao poru vermiştır. B enden vergi alınırmı. işyeri açsam vergi alırlami..Maaşımda kesinti yapılırmı.?    Cevap: Sorunuz, cevap verebilmek için yeterince açık değildir. Bir mali müşavire danışabilir veya bulunduğunuz yerdeki vergi dairesinden görüş alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-12-10 02:23:00   Cevap Tarihi:2012-12-12 11:16:00

Soru: odamızın %92 iştiraki olan kardelen a.ş. ba bs formlarından dolayı toplamda 62 000 Tl ceza gelmiştir cezayı denizli vergi mahkemesine götüreceğiz . bu davayı odamız adına başkan yani yön.kur. acabilirmiyiz. karar nasıl almamız gerekir. nasıl bir yol izleyelim.    Cevap: Şirket yetkilisi ancak dava açabilir. Ancak, açılacak davada usul yönünden davayı kaybetmemeniz için bir mali müşavir veya hukukçudan teknik destek almanızı tavsiye ederiz. 
 Soru Tarihi:2012-12-10 15:32:00   Cevap Tarihi:2012-12-12 11:18:00

Soru: serbest usullü vergi mükelleflerin fatura, perakende fişi gibi belgelerini noterde onaylatmaları doğru mu, ve onaylattıkları taktirde cezai şartı var mı?    Cevap: Fatura ve benzeri diğer belgelerin anlaşmalı matbaalara bastırılması veya noterlere tasdik ettirilmesi zorunludur. Bunların dışındaki yöntemlerle kullanılan belgeler hiç düzenlenmemiş sayılır ve Vergi Usul Knununa göre ceza kesilmesini gerektirir.  
 Soru Tarihi:2012-12-12 10:33:00   Cevap Tarihi:2012-12-17 12:12:00

Soru: merhaba! Bursa nın karacabey ilçesinde ikamet ediyorum,şu an büyük şehire bağlı değiliz fakat yeni yasayla bağlanacağımız söyleniyo,bu gerçekleşince mevcut Basit Usulde ki esnafın durumu ne olacak bir geçiş süreci olacakmı ,ne zaman gerçek usul mükellefi olarak değerlendirilecek,teşekkürler.     Cevap: Yeni Büyükşehir Kanununun 2014 yılında yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu tarihten önce, mevcut basit usulde olanlar için bir düzenleme yapılması konusunda çalışmalarımız sürmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-12-12 10:34:00   Cevap Tarihi:2012-12-12 11:19:00

Soru: işletmeler yaptıları bütün iş kolarını vergi dairesine bıldırmek zorundamı    Cevap: İşletmeler tüm faaliyet alanlarını ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadır. 
 Soru Tarihi:2012-12-12 11:18:00   Cevap Tarihi:2012-12-12 11:19:00

Soru: erkek berberiyim gelir vergisi mükellefiydim yaklaşık 19 aydır esnaflık yapmıyorum tekrar başlamak istiyorum basit usul vergiye geçebilirmiyim    Cevap: Daha önce gerçek usulde vergiye tabi olanların basit usule geçebilmesi için Kanun maddesi 1.1.2014'te yürürlüğe giriyor. Bu nedenle, gerçek usulde mükellef olabilirsiniz. Ancak, iki yıl üst üste basit usule tabi olmanın şartlarını taşırsanız üçüncü yılın başından itibaren basit usule geçebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2012-12-13 12:03:00   Cevap Tarihi:2012-12-20 13:27:00

Soru: 6111 sayılı torba yasa ile yürürlüğe giren esnaf muafiyet belgesi almak istiyoruz.evimizin bir kısmını bayan kuaförü olarak kullanmaktayız.Acaba gerekli başvuruları yapsak belgeyi alabilir miyiz. Bayan kuaförlüğü meslek dalı olarak el sanatları kısmına dahil midir. Mesleki faaliyet evde yapıldığı için ESNAF MUAFİYET BELGESİ alınabilir mi? iyi çalışmalar.     Cevap: Bayan kuaförlüğü esnaf muaflığı kapsamında değildir. Evde dahi yapsanız vergi mükellefi olmanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2012-12-19 21:10:00   Cevap Tarihi:2012-12-20 13:27:00

Soru: Sayın yetkli, İşyerine haftada 1 gün temizlik işleri için gelen temizlik elemanlarının kendi nam ve hesabına verdiği hizmet esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilebilir mi? Bu şekilde çalışanlar esnaf muaflığı belgesi alabilir mi? Söz konusu hususa ilişkin bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim. Ferhat KAYMAK    Cevap: Temizlik işçilerinin işyerlerinde verdiği temizlik hizmetleri esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilemez. Kendi adına temizliğe gelen kişilerin vergi mükellefi olması ve fatura düzenlemesi gerekir. Aksi durumda alınan temizlik hizmeti için işyeri sahibinin gider pusulası düzenlemesi zorunludur. 
 Soru Tarihi:2012-12-19 22:47:00   Cevap Tarihi:2012-12-20 13:32:00

Soru: sayın yetkili basit usule tabi taksi işletmecisi olan müşterimiz aynı zamanda taksi durağı işletmesinide üzerine almıştır.doğal olarak basit usulden gerçek usule geçmesi gerektiğini kendisine bildirdik fakat şöförler odası herhngi bir değişiklik yapmak zorunda olmadığını aynı şekilde basit usulden devam etmesi gerektiğini söyleyip müşterinin kafasını karıştırmış şöförler odası bunu neye dayanarak söylemiş olabilir.    Cevap: Taksi durağı işletmek basit usulden yararlanmaya engel değildir. Ancak, yıllık kazanç GVK'nın 48. maddesinde yazılı hadleri aşarsa gerçek usule geçmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2012-12-24 11:29:00   Cevap Tarihi:2012-12-24 11:41:00

Soru: 2008 model renault kangoo aracım var ticari olarak kullanmıyorum ruhsatta ticari olarak görünüyor. Bunu hususi araç olarak düzelttirmem mümkün mü?    Cevap: Ruhsatta ticari olarak kayıtlı olan aracın hususiye çevrilebilmesi için ruhsat değişikliği gerekmektedir. Bunun için emniyetin ilgili birimine başvurmalısınız. 
 Soru Tarihi:2012-12-25 12:41:00   Cevap Tarihi:2012-12-31 11:19:00

Soru: iyi günler basit usulde vergi mükelefi olan kişinin işyeri tapusu annesinin adınadır. bu mükellef annesi ile birlik de ikamet etmekdedir. bu mükellef annesine kira ödemiyor. anneside kira almıyor. bu mükellef kira beyanı vermek zorundamıdır. vergi dairesi çalışanları tarafından diyorlarki mükellefin annesinin almadığı kira için kira bedeli yazacaksın bizde ona göre kira beyanı verip veremeyeceğini söyleyeceğiz diyor. bu uygulama doğrumudur. Annesinin almadığı kira için beyan vermek zorundamıdır. ivede cevap vermenizi arz ederiz. iyi çalışmalar     Cevap: Doğrudur. Gelir Vergisi Kanununun 73. maddesine göre işyeri sahibi olan annenize kira ödediğinizi kabul edilir ve annenizin bu kirayı beyan etmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2012-12-26 10:05:00   Cevap Tarihi:2012-12-31 11:22:00

Soru: basit usul vergi mükellefi işçi servis işletmecisiyim,2 aracım var dönüşümlü kullanıyorum.hanginin servisi varsa onu kullanıyorum,vergi dairesi bana işininn başında şartını ihlal ettiğim gerekçesiyle gelir mükellefine geçmem gerektiğini söylüyo ne yapmalıyım?teşekkürler.    Cevap: Vergi dairesi, işinizin başında bulunmadığınızı tespit etmeden sizin gerçek usule geçmenizi isteyemez. Bu şekilde bir işlem yapılması halinde de hukuka uygun bir işlem olmaz. Öncelikle işinizin başında bulunduğunuzu ve bu nedenle basit usulde mükellefiyetinizin devam etmesinizi talep ettiğiniz bir dilekçeyi vergi dairesine verebilirsiniz. Bu başvurunuz kabul edilmezse dava açabilirsiniz. Anlattığınız kadarıyla kazanma olasılığınız çok yüksek görülmektedir. 
 Soru Tarihi:2012-12-27 10:36:00   Cevap Tarihi:2012-12-31 11:24:00

Soru: 2012 yılı tasitlar vergisinin ikince dönem borcunu yatıramadım ve mal beyanında bulunmadım yılbasından sonra ocak ayı içinde yatıracagım bu sorun yasarmıyım     Cevap: Ocak ayında, birikmiş borcunuzu gecikme zammıyla beraber yatırabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. 
 Soru Tarihi:2012-12-29 13:12:00   Cevap Tarihi:2012-12-31 11:26:00

Soru: 1-) 2008 model Dacıa logan mcv 1.5 dizel kamyonet aracım var.tamamiyle aile için aldık ve sadece ailece gezmek ve hastamız oldugunda magdur olmamak için kullanıyorum.kamyonet yazdıgından ruhsatta heryıl muayene sigorta v.s sorum şu: efendim aracımı otomobil ruhsatı yapmak istiyorum aynı model veya daha üst model veya daha alt modeller otomobil ruhsatı yaptırılmış satıcıdan degıl daha sonra yapılmış bunun nasıl yapabilirim.yani aracımı nasıl ototmobil ruhsatı yapabilirim 2-)amcamların 1998 model mercedes vito 9+1 koltuklu minibüsü var bunu nasıl 5+1 yapabiliriz şimdiden ilginize alakanıza tşk mail olarak cevap yazılırsa memnun kalırız    Cevap: Ruhsat değişikliği için önce bir proje çizdirmeniz ve sonra emniyetin ilgili birimine ruhsat değişikliği başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2012-12-29 23:55:00   Cevap Tarihi:2012-12-31 11:29:00

Soru: kendisine oturmak için yaptığı özel bina inşaatlarında vergi dairesine işçi stopaj beyannamesi verilirmi?    Cevap: Verilmez. Özel bina inşaatlarında çalışan işçiler vergi karnesi doldurarak kendi vergilerini kendileri öderler. Ancak, işveren, vergi karnesinin doldurulmasını ve vergi ödenmesini sağlamakla yükümlüdür. 
 Soru Tarihi:2012-12-31 11:29:00   Cevap Tarihi:2012-12-31 12:37:00

Soru: 5362 SAYILI KANUNUN 65 NCİ MADDESİNDE Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır; Denilmektedir buna belediyelerce alınan çöp vergisi' de dahilmidir.?     Cevap: Evet, bu maddeye belediyelerce alınan çevre temizlik vergisi de dahildir. 
 Soru Tarihi:2013-01-02 15:54:00   Cevap Tarihi:2013-01-03 11:27:00

Soru: 25 yıllık emekliyim 80 yasındayım 4 aydır manav actım vergı mukellefi oldum maasımdan ilk ay 120 tl kesildi.ikinci aydan itibaren 285 tl kesilmeye baslandı.neden    Cevap: Emekli olup da bir işyeri açmak suretiyle çalışanların emekli maaşlarının yüzde 15'i sosyal güvenlik destek primi olarak kesilmektedir. Maalesef 5510 sayılı Kanuna göre yasal olan bu uygulama gereğince emekli olup çalıştığınız için maaşınızdan yüzde 15 oranında kesinti yapılmaktadır. 
 Soru Tarihi:2013-01-03 14:26:00   Cevap Tarihi:2013-01-04 10:15:00

Soru: basit usul berber gider olarak ne gösterecek     Cevap: Aşağıda yazılı harcamalar gider olarak gösterilebilir. 1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.) 2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 27'nci maddede yazılı giyim giderleri; 3. İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar; 4. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri (Seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksur olmak şartiyle); 5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri 6. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar; 8. İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar (şu kadar ki; ödenen aidatın bir aylık tutarı, işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını aşamaz). 9. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.). 10. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak(***) maddelerinin maliyet bedeli.  
 Soru Tarihi:2013-01-06 15:30:00   Cevap Tarihi:2013-01-07 10:15:00

Soru: BASİTUSULDE MÜKELLEF OLAN TİCARİ TAKSİLERDE ŞOFÖR OLARAK 2 KİŞİ 30 GÜN ÜZERİNDEN SGKLILAR BU KİŞİLERİN PERSONEL MAAŞLARINI PERSONEL GİDERİ OLARAK DÜŞMEYE KALKTIĞIMIZDA VERGİ ÇIKMIYOR VERGİ ÇIKMASI İÇİN PERSONEL GİDERLERİ GÖSTERİLMEDEN DİREK YAKIT VE TAMİR BAKIM FATURALARI İŞLENSE OLUR MU     Cevap: Olur. 
 Soru Tarihi:2013-01-08 12:14:00   Cevap Tarihi:2013-01-08 16:14:00

Soru: pikap türü arabamla seyyar satıcılık yapmak istiyorum hagi tür vergiye tabi olacağım bunun için nerelere baş vuracağım aracım için özel bir işlem yaptıracakmıyım.semt pazarlarında satış yapabilirmiyim bunlar için bir satış elemanlığı belgesi gereklimi gerekli ise nasıl alınmaktadır teşekkür ederim    Cevap: Pikap türü aracınızla seyyar satıcılık yapabilmeniz için öncelikle ikametgahınızın bulunduğu yerin vergi dairesine başvurarak vergi mükellefi olmalı, ardından, İskenderun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği bünyesindeki esnaf ve sanatkâr sicili ile sicilin yönlendireceği meslek odasına kayıt yaptırmalısınız.  
 Soru Tarihi:2013-01-12 20:19:00   Cevap Tarihi:2013-02-18 10:47:00

Soru: basit usül vergi mükellefiyim,yıllık gelir vergisi beyannamesini ilgili vergi dairesine elden verebilirmiyim.    Cevap: Verebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-01-15 13:45:00   Cevap Tarihi:2013-01-31 10:48:00

Soru: il içindeki ticari taksi duraklarının şför bekleme yerinden büfe gibi yapılan işgal harcı alınıp alınamayacağı hakkında     Cevap: Belediye sınırları içinde taksilerin beklemesi için tahsis edilen yerler için işgal harcı alınmaktadır. Araç sahiplerinin ayrıca bekledikleri alanlar için işgal harcı alınması aynı konuda mükerrerlik oluşturacağından bu tür alanlar için ayrıca işgal harcı alınmaması gerektiği değerlendirilmektedir. 
 Soru Tarihi:2013-01-14 12:31:00   Cevap Tarihi:2013-02-01 15:42:00

Soru: Bir firmada SSK lı olarak çalışanlara dair üç ayda bir tahakkuk eden Stopaj vergisini, işveren mi yoksa çalışanmı ödemelidir.    Cevap: Sigortalı olarak çalışanlara ödenen ücretten vergi kesilerek işveren tarafından muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan edilir ve ödenir. 
 Soru Tarihi:2013-01-17 11:50:00   Cevap Tarihi:2013-01-24 14:17:00

Soru: merhaba... esnaf olan vatandaş kendi iş yerinin muhasebesini kendisi tutabilir mi? ve olursa nasıl neler yapılmalıdır. teşekkürler.     Cevap: Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlar kendi muhasebelerini kendileri tutabilirler. Ancak, gerçek usulde vergi mükellefi olanların bir mali müşavirle sözleşme yapması zorunludur. Vergi ve muhasebe mevzuatı çok sık değiştiğinden ihtiyari de olsa muhasebe işini, bu işin profesyonellerine yaptırılmasını tavsiye ederiz. Vergi cezaları oldukça ağırdır. Bilgi eksikliği nedeniyle bazen öyle vergi cezaları ile karşılaşabilirsiniz ki işyerini kapatsanız dahi ödemeniz mümkün olmayabilir.  
 Soru Tarihi:2013-01-21 11:36:00   Cevap Tarihi:2013-01-31 10:51:00

Soru: Basit Usul Vergi mükelleflerinin Oda ve birliklerden almış oldukları faturaların bazıları tercihe göre Sevk irsaliyeli fatura olamazmı imalatçı esnafımız ürünlerini başka şehirlere gönderirken sevk irsaliyesini ayrı faturayı ayrı hem zaman kaybı hem sevk den sonra faturayı gönderirken kargo maliyeti,bazende sevk irsaliyesinden sonra futurayı kesme günü olan 7 günü geçirme vb. sebeblerle karşı karşıya kalmaktadır.İsteğimiz tercihe göre sevk irsaliyeli faturada Konfederasyonumuz tarafından basılmasını arz ve talep ederiz.Bozkurt Es.ve San.Odası    Cevap: Faturalar sevk irsaliyeli olarak basılabilir. Talebiniz ilgili birimle görüşülerek değerlendirmeye alınacaktır. 
 Soru Tarihi:2013-01-21 22:13:00   Cevap Tarihi:2013-01-24 14:22:00

Soru: merhaba 6111 kanuna göre basit usul mükellefi olupta sgklı işçi olarak bir başka işyerinde çalışıyor olarak görüne bilirmiyim. nu kanun beni kapsıyor mu     Cevap: Evet. başka bir işyerinde çalışabilirsiniz. Ancak, basit usul kapsamından çıkmamanız için kendi işinizin başında da bilfiil çalışıyor olmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2013-01-24 16:41:00   Cevap Tarihi:2013-01-25 17:30:00

Soru: BASİT USULDE SEYYAR PAZARCILIK YAPAN VERGİ MUKELLEFİ YANINDA SSK LI İŞCİ CALIŞTIRABİLİRMİ.TEŞEKKÜR EDERİM    Cevap: Çalıştırabilir. 
 Soru Tarihi:2013-01-24 22:33:00   Cevap Tarihi:2013-01-28 12:03:00

Soru: Geçen gün gazetelerde bir haber yayınlandı "Yeni GELİR VERGİSİ KANUN TASARISI’ nda basit usul mükelleflerini ilgilendiren bir takım Değişiklikler söz konusu Basit Usul temel yapı olarak aynen sistemdeki yerini korumuş; ancak, basit usule tabi olmaya yönelik ayrıntılı ölçütler ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarında oluşturulan bürolarda muhasebe kaydı tutma sistemi kaldırılarak, basit usule tabi mükelleflerin de meslek mensuplarına kayıtlarını tutturmaları esası benimsenmiştir." Konu hakkında Tesk'in yapmış olduğu bir çalışma vardmıdır. Teşekkürler iyi çalışmalar    Cevap: Yeni Gelir Vergisi ile ilgili haberler basında sıkça yer almasına karşın, henüz Başbakanlığa veya Bakanlar Kuruluna sunulmuş bir kanun tasarısı bulunmamaktadır. Yine de TESK konuyla ilgili takibini sürdürmektedir. 
 Soru Tarihi:2013-01-28 13:12:00   Cevap Tarihi:2013-01-31 10:53:00

Soru: timaksi dolmuş çalıştırmaktayım 2 tane işçi çalıştırabilirmiy    Cevap: Alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-01-29 13:14:00   Cevap Tarihi:2013-01-29 16:02:00

Soru: ssk'dan emekli olan bir şahıs bir terzi dükkanı açarda vergi mükellefi olurmu?Teşekkür ederim.    Cevap: Evet olabilir. Vergi mükellefi olduğu tarihten itibaren emekli maaşının yüzde 15'i kesintiye uğrar.  
 Soru Tarihi:2013-01-29 15:53:00   Cevap Tarihi:2013-01-29 16:04:00

Soru: merhaba basit usul mükellefi olan berber yanında kaç kişi sigortalı çalıştırabilir.    Cevap: Basit usule tabi olanlar için yanlarında işçi çalıştırma sınırı bulunmamaktadır. Mükellefler, kendileri de işin başında bulunmaları ve basit usule tabi olmanın hadlerini aşmamaları koşuluyla diledikleri kadar yardımcı işçi çalıştırabilirler. 
 Soru Tarihi:2013-01-30 11:12:00   Cevap Tarihi:2013-01-31 10:54:00

Soru: pazar yerlerinde hediyelik eşya satmaktayım. Pazarcılar odasına kayıtlıyım. Fakat Malzemelerimi Koymak için ayrıyetten bir depo yeri kiraladım ve bunun önünde ufak bir tezgah üzerinde malzeme satmak istiyorum. Basit usule tabi bir vergi mükellefiyim Faaliyet kodum:478908 basit usulden, gerçek usule geçmemi gerektirir mi, yoksa sadece vergi dairesinden adres değişikliğini yapsam, hem pazar yerinde hemde depomun önünde mal satışı yapabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim. Teşekür ederim.    Cevap: Büyükşehir belediye sınırları içinde açılan bir işyerinde hediyelik eşya satışından dolayı basit usulden yararlanamazsınız. Gerçek usulde vergilendirilmek kaydıyla ister pazar yerinde, ister deponun önünde satış yapmanıza vergi mevzuatı yönünden bir engel bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2013-02-01 10:31:00   Cevap Tarihi:2013-02-01 15:45:00

Soru: 1996 da 2. el aldığım İstanbul plakalı Binek otomobilimi 2004 yılında sattım.Bu tarihler arasında Kars'ta memurluk yapıyordum. hususi arabamdı. geçen gün internet vergi dairesinden baktığımda 2001-2004 yılları arasında vergi mükellefi olduğum ve borçlu görüldüğümü anladım. Ümraniye vergi dairesine dilekçe yazdım. cevap gelmedi. bir yakınım gidip sordu.bu arabanın ticari çalıştığına dair polis yada maliye tutanağı olduğu için olabilir denmiş.lütfen yardım edermsiniz ne yapmalıyım?    Cevap: Siz bir başvuru yapmadan vergi mükellefi olmanız mümkün değildir. Plakadan veya isimden bir benzerlik nedeniyle böyle bir durum gerçekleşmiş olabilir. Vergi dairesi ile görüşerek sorununun büyük ölçüde çözülecektir. Çözülemediği noktada dava açarak bu durumdan kurtulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-02-04 09:11:00   Cevap Tarihi:2013-02-06 12:13:00

Soru: Basit Usul mükellefleri için her sene Asgari Beyan Tablosu belirlenmekte ve Ticari Araç Sahibi esnafımızın vergileri bu tablo üzerinden beyan edilmektedir. Şu ana kadar kullanmakta olduğumuz E-Beyanname programındaki Basit Usul Ticari Kazanç beyannamelerinde aracın yıl içerisindeki Hesap Özeti (Gelir-Giderleri) neyse onu ilgili bölüme yazıp, Ticari Kazanç bölümüne ise Vergi Dairesince belirlenen miktarlara göre hesaplanan kar matrahlarını girerek beyannamelerini tahakkuk ettiriyorduk. Fakat 01.02.2013’teki E-Beyanname versiyonunda Hesap Özetiyle Ticari Kazanç bölümündeki miktarların birbirini tutması zorunluluğu getirilmiş. Bununla ilgili olarak 2012 takvim yılı için ; 4.610,00 Vergi ödemesi istenen Minibüs esnafı için ; 25.400,00 Matrah 3.050,00 Vergi ödemesi istenen Taksici esnafı için ; 17.750,00 Matrah (Kar) gerekmektedir. Ama çoğu Esnafımızın değil karları, yıl içerisinde kestikleri Hasılat toplamları bile bu miktarlara ulaşmamaktadır. Bununla ilgili olarak Vergi dairesince istenen miktarlara ulaşmak için ne gibi bir yol izlememiz gerekmektedir.    Cevap: E-beyanname ekranında, mevcut durumdaki hesap özeti kısmını girdikten sonra ilave vergi ödemek için bir satır bulunmaktadır. Bu satır doldurulmak suretiyle ödemek istediğiniz vergiye ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-02-04 15:40:00   Cevap Tarihi:2013-02-06 12:15:00

Soru: Ben dukkanimin kapatmasni werdm we benden 1 ay snra beyanname Wermemi istediler bunun ucreti ne kdardir verqi dairesine werecem    Cevap: İşyerini 2013 yılı içinde kapatmanız halinde, 2024 yılının (duruma göre Şubat ya da Mart) aylarında gelir vergisi beyannamesi verene kadar beyannamelerinizi düzenli vermekle yükümlüsünüz. Hangi beyannameyi vereceğinizi bilemediğimizden sorunuza cevap vermemiz mümkün değildir. Bir muhasebeciden veya bağlı olduğunuz vergi dairesinden destek alarak ne kadar vergi ödeyeceğinizi öğrenebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-02-04 19:37:00   Cevap Tarihi:2013-02-06 12:17:00

Soru: vergi mükellefiyim mermer üzerine iş yerim var.inşaatlarda seyyar ustalar sigortasız çalışıyor ve vergiye tabi değiller. müteahit ler fabrikadan mermeri alıp bu seyyar dediğim kişilere yaptırıyo ve rekabet ediyolar.bunlara bir yaptırım yokmu ?oda başkanı ne yapabilir?izlememiz gereken yol nedir? teşekkür ederim saygılar.    Cevap: İnşaatlarda seyyar ustaların sigortasız çalıştırılması yasal olarak mümkün değildir. Ayrıca, inşaat işlerinde çalışan işçiler vergiye tabi olup, gelir vergisi ödemekle yükümlüdürler. Dolayısıyla, sigortasız ve vergi kesilmeksizin çalıştırılan işçiler kayıt dışı çalıştırılmaktadır. Kesin olarak kayıt dışı çalıştığını tespit ettiğiniz inşaat işçilerini ilgili kurumlara bildirebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-04-13 18:45:00   Cevap Tarihi:2013-04-16 09:42:00

Soru: Sayın İlgili, 65 70 yaş grubu sanatkarların kendi adlarına sürdürdükleri ticari faaliyetlerin vergi muafiyeti konusundaki son uygulama hakkında bilgi rica ederim. Saygılarımla, Ahmet DEREKÖY Dr. Ah    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinde bazı meslek kolları esnaf muaflığı kapsamında dğerlendirilmektedir. Ancak, yaş sınırı bakımından bir muafiyet söz konusu değildir. 
 Soru Tarihi:2013-04-14 00:42:00   Cevap Tarihi:2013-04-15 09:51:00

Soru: Deftere tabi bir mükellefin 2 adet 20 tonluk kamyonu bulunmaktadır. bu mükellef 2 yıl üst üste basit usüle tabi olma şartlarını sağlaması halinde vegi dairesine başvurarak basit usülde vergilendirilebilir mi ?    Cevap: Evet, 2 yıl üstüste basit usule tabi olmanın şatlarını taşırsa basit usulde vergiye tabi olabilir. Bunun için her iki kamyonunda da bizzat kendisinin çalışması şarttır. İkinci kamyonda yardımcı bir şoför çalıştırılması, basit usulden yararlanmaya engel değildir. 
 Soru Tarihi:2013-04-13 12:50:00   Cevap Tarihi:2013-04-15 09:52:00

Soru: basit usulde bı kac kısı gosterırsek gelır usulu olurmu.tesekkur ederımm.    Cevap: Bir kaşç kişiyi çalıştırmakla beraber kendi işinizin başında bilfiil bulunmak ve basit usule tabi olmanın diğer şartlarını taşımak kaydıyla basit usulden yararlanmaya devam edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-02-08 10:50:00   Cevap Tarihi:2013-02-08 14:58:00

Soru: gercek usul ün getirisi varmıdır desteklemelerden yararlana bilirmitşkrl     Cevap: Herhangi bir destek veya teşvikten yararlanmak için basit usulde veya gerçek usulde vergilendirmenin hiçbir farkı bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2013-02-08 01:58:00   Cevap Tarihi:2013-02-08 14:59:00

Soru: Annemin vargi borcu vardı taksitlendirdik 2 defa taksiti 2 taksit birden yatırdık 3 . taksitide iki ay birden yatıralım dedik parayı almadılar iptal etmişler başa döndüler aeski borca göre para istediler ne yapmamız gerekiyor dilekce yazsak ne yapabiliriz?    Cevap: Yapılandırma hakkınız kaybolduğu için yasal olarak herhangi bir şey yapılamaz. Eski tutara göre çıkarılan borç için taksitle ödemeyi talep edebilirsiniz. Taksit yapma yetkisi vergi dairesi müdüründedir. 
 Soru Tarihi:2013-02-06 19:57:00   Cevap Tarihi:2013-02-08 15:00:00

Soru: Merhaba kolay gelsin. 2003 -2005 yılları arası iş yerimiz ssk emeklisi üzerineydi. aradan bunca yıl geçmiş olmasına ragmen geriye dönük borç olarak bize 4 000 tl para cezası geldi. gelen evragın üzerinde ödeme tarihi filan bulunmuyor. bunun bir hukuki yaptırımı var mı ? vayahut ögrenmek için nereye başvurmam gerekiyor. yardımcı olabilirseniz sevinirim.     Cevap: Para cezasının ne cezası olduğu, hangi kurum tarafından kesildiği bilinmediğinden sorunuza cevap verebilmemiz mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2013-02-06 10:24:00   Cevap Tarihi:2013-02-06 12:20:00

Soru: basit usulde birişçiyi sigortalı gosterırsek gelır vergisine tabi olurmuyum şimdiden.tesekkur ederımm.    Cevap: Basit usule tabi olmanın şartlarını taşımak kaydıyla, basit usulde yardımcı bir işçi çalıştırabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-02-08 11:06:00   Cevap Tarihi:2013-02-08 15:01:00

Soru: Gerçek usulde vergi mükellefiyim.Basit usul taksiciden aldığım fişi vergi mükellefi olan bir firmaya yansıtırken kdv düzenlemem gerekir mi ?     Cevap: Taksiden aldığınız fişi bir başka firmaya yansıtamazsınız. Böyle bir uygulama olmadığı gibi vergi kanunları açısından da suç sayılmaktadır. 
 Soru Tarihi:2013-02-12 12:36:00   Cevap Tarihi:2013-02-18 10:42:00

Soru: sorum esnaf oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ve esnaf kefalet kooperatifi başkan ve yönetim kurulu hakkı huzuru alan üyeler asgari geçim indirimi (agi) alabilirlermi.teşekkürler    Cevap: Gelir Vergisi Kanununa göre, huzur hakkı ücret olarak değerlendirildiğinden huzur hakkı ödenmesi sırasında asgari geçim indirimi uygulanabilir. Ancak, asgari geçim indirimi, yalnızca bir işyerinde uygulandığından, oda başkan ve yöneticilerinin ücret aldığı işyerlerinden sadece birinde agi uygulanabilir. 
 Soru Tarihi:2013-02-12 16:13:00   Cevap Tarihi:2013-02-18 10:44:00

Soru: tekirdağ namık kemal vergi dairesinde basit usulde bi iş yeri açmak istiyoruz bu iş yeri şahsın kardeşine ait ve istanbul ikametgahlı ilk açılışta 2 sene önce ikamet herhangi bir sorun yaratmadı şimdi şahıs iş yerini ablasına devrediyor kişi yine isanbul ikametgahlı ve burda kızında kalıyor. lakin vergi dairesi istanbul ikametgahını kabul etmiyor. bugüne kadar bildiğimiz türkiyenin her yerinde oturan heryerde iş yeri açabilir bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. teşekkür ederim    Cevap: Sabit işyerlerinde ilgili vergi dairesi, işyerinin bulunduğu yerin vergi dairesidir. Dolayısıyla, Tekirdağ'daki işyeri için yine Tekirdağ'daki vergi dairesine bağlı olunması gerekir. Ancak, birden fazla işyerinin olması halinde, tek bir vergi dairesi olacağından, ikinci işyeri için ayrıca işyerinin bulunduğu yerin vergi dairesine gelir vergisi yönünden kayıt yaptırılmasına gerek bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2013-02-18 15:37:00   Cevap Tarihi:2013-02-18 15:51:00

Soru: şu anda araç bandrol borcu yapılandırma yapılabiliyor mu veya ödemede bi kolaylık yöntemi var mıdır şimdiden teşekkür ederim    Cevap: Bandrol uygulaması bulunmamaktadır. Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu yeniden yapılandırılmıyor. Ancak, birikmiş borçlar, vergi dairesi müdürünün yetkisi dahilinde, tecil faizi eklenmek suretiyle taksitlendirilebiliyor. Bunun için ilgili vergi dairesi müdürü ile görüşmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2013-02-18 17:46:00   Cevap Tarihi:2013-02-19 09:26:00

Soru: basit usul beyaz eşya servisi'yim.Şahsıma kayıtlı dükkanda kullandığım aracımın mazot giderlerini gider olarak gösterebilirmiyim.Kullana bilirsem ne yapmam gerekiyor.    Cevap: Yapılan giderlerin, işinizle ilgili olduğunu ispatlayabilirseniz, işin büyüklüğüne uygun bir miktarı geçmemek üzere gider yazabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-04-11 19:35:00   Cevap Tarihi:2013-04-12 10:55:00

Soru: basit usulde olan esnaf gider pusulası düzenleyebilir mi?ne şekilde düzenlenecek vergi ve fon kesintisi yapılacakmı.teşekkürler.    Cevap: Basit usulde vergiye tabi esnaf gider pusulası düzenleyebilir. Muhtasar beyanname yükümlülüğü olmadığından gider pusulasında vergi kesintisi yapmasına gerek bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2013-02-19 16:51:00   Cevap Tarihi:2013-02-20 11:01:00

Soru: Şubat ayında çıkışı olan bir işçinin DİĞER ÜCRETLİ VERGİSNİ TARH ettirme zorunluluğu varmıdır    Cevap: Evet. Ocak ayındaki ücretinden dolayı bir aylık verginin tarh edilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2013-02-21 11:02:00   Cevap Tarihi:2013-02-21 11:55:00

Soru: 2002 den beri ticari taksi çalıştırıyorum basit usuldüm fakat 2005 yılında kuaför dükkanı açtım deftere tabi oldum benim tekrar basit usule geçmem gerekiyor nasıl geçebilirim bi öneriniz varmı teşekkür ederim    Cevap: Gelir Vergisi Kanununa eklenen bir düzenleme ile 1.1.2012'den itibaren basit usule tabi olmanın şartlarını taşımanız halinde 1.1.2014 tarihinden itibaren basit usule dönebilirsiniz. Ancak, bu geçiş öncesinde 2 yıl süreyle gerçek usulde deftere tabi olarak faaliyette bulunmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2013-02-22 17:17:00   Cevap Tarihi:2013-03-05 11:18:00

Soru: Mehaba ben denizli ili serinhisar ilçesinde fason leblebi yapıyorum yalnız kendim çalışıyorum gelir vergisi mükellefiyim gelir vergisi mükellefleri geçen 2 yıla bakılarak basil usul vergiye geçildiğine duymuştum ben 2014 yılı itibariyle basit usule geçebilirmiyim denizlinin büyükşehir olmasından ben etkilenirmiyim vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim    Cevap: Normal şartlarda 2 yıl üstüste basit usule tabi olmanın şartlarını taşımanız halinde 1.1.2014'ten itibaren basit usule geçebilirsiniz. Ancak, büyük şehir belediye kanunundan etkilenebilirsiniz. Bunun için şu anda oldukça erken. her halükarda 1.1.2014'ten itibaren basit usule geçmek üzere dilekçe vermenizde ve belirtilen tarihte basit usule geçmenizde fayda bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2013-02-26 19:57:00   Cevap Tarihi:2013-03-05 11:21:00

Soru: odamıza basit usul vergiye tabi olarak kayıtlı bulunan üyemiz yeni çıkan kaybolmayı yüz tutmuş meslekten dolayı maliyeden vergiden muaf belgesi almış ve basit usul evraklarının iptal tutanaklarını bizden talep etti ve aynı zamanda maliye kaydımı sildireceğim için oda kaydımın silinmesini istiyorum dedi. bu mümkün müdür.    Cevap: Maliye kaydını sildirebilir ancak oda kaydını sildirmesi mümkün değildir. 5362 sayılı Kanunun, 3, 7 ve 68. maddelerine göre vergiden muaf olan esnaf da sicile ve odaya kayıtlı olmak zorundadır. 
 Soru Tarihi:2013-02-28 13:08:00   Cevap Tarihi:2013-03-05 11:22:00

Soru: Bayrampaşa Şoförler ve otomobilciler esnaf odası denetleme kurulu başkanıyım size bir sorum olacak.Taksi durağı işletmeciliği basit usüldenmi yoksa gerçek usulden mi vergilendirilmesi gerekir Lütfen aydınlatırsanız çok sevineçeğim.Şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım.    Cevap: Taksi durağı işletmeciliğinin, diğer şartların taşınması halinde basit usulden yararlanmasına engel bir durum bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2013-03-01 22:09:00   Cevap Tarihi:2013-03-05 11:23:00

Soru: Minibüsün hissesinin satılması ile birlikte yeni ortağın deftere tabi olmasıyla , bizde mecburen deftere tabi olduk.Tekrar basit usüle dönebilirmiyiz,dönersek ne yapmalıyız, teşekkürler    Cevap: Ortağınızla beraber, 2 yıl üstüste basit usule tabi olmanın şartlarını taşırsanız, en erken 2014 yılından itibaren olmak üzere 3. yılın başında basit usule dönebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-03-04 19:03:00   Cevap Tarihi:2013-03-05 11:24:00

Soru: 2011 yılı ve 2012 yılı kira geliri olan bir kişi kendi oturduğu evi konut kredisi aldıysa bu kredinin masrafları kira beyannamesinde indirim yaparmı    Cevap: yapabilir. 
 Soru Tarihi:2013-03-06 10:34:00   Cevap Tarihi:2013-03-08 11:33:00

Soru: merhaba bize 1997 yılından kalma bir vergi borcu ile ilgili bir ödeme emri geldi. Eşimi yıllar önce kandırıp üzerine bir şirket kaydetmişler. Aradan 16 yıl geçtikten sonra bize şirket borçlarına dair ödeme emri geldi. öncesinde herhangi bir ihtarname veya bilgilendirme olmadı. Bizde zaman aşımına girmiş olmasından dolayı yürütmeyi durdurma ile dava açtık. Mahkeme vergi dairesinden savunma istedi. Vergi dairesi savunmasında bütün ihtarname ve ilanen duyuruları ve muhtarlıktan imzalı bilgileri aldığını söylüyor. Fakat bunları işyeri adresi olarak belirtilmiş olan süleymaniyediki bir adreste uygulamışlar. yani evimiz. 30 yıldır aynı bizi 16yıl sonra bulduklarını ve ödeme emrini o şekilde ev adresine gönderdiklerini söylüyorlar. Bu cevaba karşılık mahkeme yürütmeyi durdurma kararı çıkardı. Fakat bizim korkumuz karar, biz bu işyeri adresine gönderilmiş olan ihtar ve aramalardan sorumlumuyuz. Zaman aşımına girmiş olmazmı. sizce karar ne şekilde olacaktır. Bu arada borç gecikme ve faizler ile birlikte 350.000 tl kadar . şimdiden teşekkürler     Cevap: Ödeme emrinin tebliği tahsil zamanaşımını durdurur. Ancak, usulüne uygun olarak yapılmayan tebligatlar hiç yapılmamış sayılır. Örneğin ev adresiniz belli iken ve ev adresine bir tebligat yapılmadan ilanen tebliğ yapılmasının hukuka uygun olmadığına dair çok sayıda yargı kararı bulunmaktadır. Yargının sonucu bilinemez ama tebligatın usulüne uygun yapılmadığı ortaya çıkarsa dava büyük bir olasılıkla lehinize sonuçlanacaktır. 
 Soru Tarihi:2013-03-08 09:44:00   Cevap Tarihi:2013-03-08 11:38:00

Soru: Evde el sanatları yapanların vergi muafiyetı ile ılgılı yazıyı nerden alacagım:?    Cevap: Bulunduğunuz yerin vergi dairesinden alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-03-09 23:27:00   Cevap Tarihi:2013-03-11 11:18:00

Soru: Basit usulde vergi kaydını yaptırarak işyeri açmış bir kişi sicil ve oda kaydı yaptırmamış,odadan fatura ve fiş almamıştır.İşyerini çalıştırmış ve bir müddet sonra işyerini kapatmak için vergi dairesine gitmiştir.Vergi dairesi kayıtlı bulunduğu odadan fatura fiş iptal tutanağı istemektedir.Oda kaydı bulunmayan bu kişiye, fatura ve fiş verilmemiştir denilerek fatura fiş iptal tutanağı düzenleyebilirmiyiz.İyi çalışmalar..    Cevap: Oda kaydı olmayan ve fatura fiş verilmeyen bir mükellef için fatura fiş iptal tutanağı düzenlenemez. 
 Soru Tarihi:2013-03-11 11:03:00   Cevap Tarihi:2013-03-11 11:20:00

Soru: Basit usul fatura ve fiş ile ilgili soruya ilaveten.Bu konu ile ilgili olarak ne tür işlem yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmenizi arz ederim.     Cevap: Oda olarak yapılabilecek hiçbir şey bulunmuyor. Konu, mükellefle vergi dairesi arasında çözülebilir. 
 Soru Tarihi:2013-03-11 14:00:00   Cevap Tarihi:2013-03-12 09:39:00

Soru: Eşim adına bir kuaför salonu açma düşüncemiz var.Bazı televizyon kanallarına da kuaför ve makyaj hizmeti vereceğiz.Fatura kesip ödememizi alacağız.Böyle bir konumda uygulanacak vergi sistemimiz ne olacaktır. Bilgi verirseniz çok sevinirim. saygılar.    Cevap: Şartlarınızın uygun olması halinde basit usulde, değilse gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmanız gerekmektedir. Basit usulde mükellef olup olamayacağınızı, açacağınız işyerinin bağlı olacağı vergi dairesinden öğrenebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-03-12 09:21:00   Cevap Tarihi:2013-03-12 09:42:00

Soru: Kaybolmaya yüz tutmuş meslek arasında Ayakkabı tamirciliği ve saraçlık yapan üyelerimiz var," vergiden neden muaf değiliz yorgancılık yapan bir esnaf vergiden muaf'da bizler neden vergiden muaf değiliz" diye soruyorlar.. Yardımcı olmanız dileğimle iyi çalışmalar. tşk.ederim.    Cevap: Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ilgili Kanun maddesinde sayılırken tüm meslekler tek tek sayılmamış, örnek olması amacıyla bazı meslekler sayıldıktan sonra "ve bunlar gibi" ifadesi kullanılarak, maddede sayılanlara benzerlik gösteren mesleklerin de vergiden muaf tutulmasının önü açılmıştır. Maliye Bakanlığının önümüzdeki günlerde bir tebliğ yayımlayarak, kapsama giren tüm meslekleri açıklaması beklenmektedir. 
 Soru Tarihi:2013-03-12 15:28:00   Cevap Tarihi:2013-03-14 11:24:00

Soru: basit usul!e tabi vergi açılışı yapan bir üye odaya kayıt yaptırmamak için yazar kasa almış, sizce yapılan doğru mu ne yapabiliriz..iyi çalışmalar.. tşk.ederim     Cevap: Mükellefin yazar kasa kullanması oda kaydına engel değildir. İlgili sicil müdürlüğü vasıtasıyla kişiye yazı gönderilerek sicil ve oda kaydını yaptırması gerektiği, aksi halde yargı yoluna başvurmak suretiyle gerekli işlemlerin sicil tarafından yapılacağı bilgisi verilmelidir. 
 Soru Tarihi:2013-03-12 15:33:00   Cevap Tarihi:2013-03-12 15:55:00

Soru: kaydı olmayan basit usul mükellefinin vergi dairesi tarafından odaya kaydı bulunup bulunmadığı, fatura fiş alıp almadığı, resmi yazı ile istenildiğinde vergi dairesine mükellefin kaydının olmadığını fatura fiş almadığı ile ilgili cevap yazı verebilirmiyiz. Konu ile ilgili daha önceki gönderilmiş cevap yazınızda Oda olarak yapılabilecek hiçbir şey bulunmuyor.Konu, mükellefle vergi dairesi arasında çözülebilir denilmektedir. bu konudada bilgi verilmesini arz ederiz,saygılar    Cevap: İlgili vergi dairesinden resmi yazıyla mükellefin oda kaydının bulunup bulunmadığının sorulması halinde, yine yazıyla, sorunuzda belirttiğiniz konulara açıklık getirebilir ve vergi dairesine bildirebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-03-13 11:26:00   Cevap Tarihi:2013-03-14 11:26:00

Soru: Büyük şehir yasası gereğince Manisa ili büyükşehir olmuştur. Büyükşehir yasası gerçekleşince basit usul vergi tamamen kalkması söz konusu mu? kalkacaksa küçük ilçelerde geliri düşük mesleklerde basit usul verginin kalması için ne yapılması gerekmektedir?Bilgileriniz için teşekküler.    Cevap: Basit usul sisteminin tamamen kalkması yönünde bir çalışma bulunmamaktadır. Bazı meslek kollarındakilerin büyük şehirlerde basit usulden yararlanması engellenmektedir. Büyük şehir yasası yürürlüğe girmeden önce bu konuda bir düzeltme yapılması beklenmektedir. 
 Soru Tarihi:2013-03-13 12:05:00   Cevap Tarihi:2013-03-14 11:27:00

Soru: bir iş yerinde sgk lı olarak çalışmaktayım 1 ay önce kendi adıma sahıs şirketi kurdum.öğrenmek istediğim şuanki çalıştığım iş yerinde yıl sonuna doğru maaşım vergi kesintisine girecek mi? yardımlarınız için şimdiden teşekküerler    Cevap: İşyerinizin maaş ödemelerinde ne gibi bir yöntem izlediğini ve maaşınızın tutarını bilmediğimizden sorunuza cevap vermemiz mümkün değildir. Sorunuzun cevabını çalıştığınız işyerinin muhasebe sorumlusundan öğrenebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-03-14 09:14:00   Cevap Tarihi:2013-03-14 11:30:00

Soru: İyi günler kolay gelsin benim bir sorunum var benim 2001 2002 yılında papuk bankası çeklerim yazilmişti ama hale sistemden düşmemiş herangimi bir icralik veya dosya var bunun yüzünden ço şeyi banka vermiyor ornek yapi kierdi çek alacaktim çaliştigim halda bu konuyu one surdu napmam lazim şimdi     Cevap: Merkez Bankasına bir dilekçe ile başvurup 2001 yılındaki sicilinizin temizlenmesini isteyebilirsiniz. Daha sonra Merkez Bankasından alacağınız temiz sicil belgesini bankalara verebilir, çek koçanı talep edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-04-11 12:24:00   Cevap Tarihi:2013-04-12 10:57:00

Soru: Belediyenin bir ihalesini yurtdışından bir firma alıyor. Firma Türkiye'deki firmasına yetki verdiğini ve sözleşmeyi kendi adına Türkiye'deki firmasının imzalayacağını söylüyor. Kredi Dünya Bankasından alındığı için Bankamız Dünya Bankasına soruyor. Dünya Bankası ihaleye giren taraf kimse sözleşmeyi o imzalar. Şubeyi kabul etmeyiz diyor. Bunun üzerine yurtdışındaki firma sözleşmeyi imzalarım ancak faturalarımı şubem benim adıma keser diyor. Dünya Bankası sözleşmeyi kim imzaladı ise faturayı da o keser diyor. İş çıkmaza giriyor. Yurtdışındaki firma Türkiyedeki şubesinin temsilcisi olduğunu gerekli tüm belgeleri aldığını (vekalet, yetki devri vs..) bize belgelerini gönderiyor ve faturanın kendisi adına Şubesi tarafından kesilmesi yönünde ısrar ediyor. Sizce uluslararası bir firma ihaleye uluslararası firma olarak girerek aldığı bu ihale sonucu imzaladığı bu sözleşmenin iş kapsamında oluşacak faturalarını şubesine düzenletebilir mi. Faturada ... Şirketi Türkiye Şubesi yazacak. Bu haliyle kabul edilebilir mi? Yardımlarınız için çok teşekkür ederiz. Bir husus firmanın sözleşmeyi imzalaması için kalan süresi 1 hafta olduğu için acil yorumlarınızı yazabilirseniz sevinirim.    Cevap: Yazmış olduğunuz konu Konfederasyonumuzun çalışma alanı dışında olduğu için üzülerek yardımcı olamıyoruz. Ancak, Türkiye Müteahhitler Birliği'nden ve TÜRMOB'dan sorunuza cevap alabileceğinizi düşünüyoruz.  
 Soru Tarihi:2013-04-09 23:00:00   Cevap Tarihi:2013-04-10 10:13:00

Soru: Ben film çekmek istiyorum.bunu için kosgebten uardım alacagım.şimdi ben vergi dairesine kayıt yaptırmam gerekiyor mu ? yaptırıken ne kadar ucret alınıyor.bi de kapatırken vergi dairesine ne kadar para yatırmam gerekır?    Cevap: Ticari amaçla bir film çekmek istiyorsanız bunun için vergi mükellefi olmanız gerekir. İşyerini kapatırken vergi dairesine bir ödeme yapılmaz. Ne kadar kazanç sağlarsanız onun üzerinden vergi ödemeniz gerekir. Daha detaylı bilgi için bulunduğunu yerin vergi dairesine başvurabilir veya bir mali müşavirden destek alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-04-08 14:01:00   Cevap Tarihi:2013-04-08 14:12:00

Soru: BİR İŞYERİ AÇMADAN BAĞKURA KAYDOLMADAN VERGİ MÜKELLEFİ OLABİLİRMİYİM     Cevap: Olamazsınız. 
 Soru Tarihi:2013-03-21 22:28:00   Cevap Tarihi:2013-03-22 14:25:00

Soru: Serbest meslek makbuzu kesebilmek için 30 gün sigortalı görünme şartı varmıdır(Ssk ya 30 günlük değilde 14 günlük sigorta ücreti yatıyor olsada serbest meslek makbuzu alabilirmiyim... Şimdiden Çok Teşekkürler Saygılarımla.    Cevap: Serbest meslek makbuzu ile sigortalılığın bir ilgisi bulunmamaktadır. Serbest meslek makbuzu kesebilmek için serbest meslek kazancınızdan dolayı gelir vergisi mükellefi olmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2013-03-26 01:00:00   Cevap Tarihi:2013-03-26 16:34:00

Soru: bakaldan aldığımız küçük alışverişler için fiş alınmalımı     Cevap: Evet, her türlü alışverişler için fatura veya fiş alınmalıdır. 
 Soru Tarihi:2013-04-03 15:18:00   Cevap Tarihi:2013-04-05 15:18:00

Soru: merhaba arkadaşım ile birlikte ortak bir Manav dükkanı açacağız bu iş için basit usul vergiden yararlanabilirmiyiz ? saygılar!!!    Cevap: Büyükşehir belediye sınırları içinde alım satım işleriyle uğraşanlar basit usulden yararlanamazlar. Antalya'da açacağınız manav işletmesi için ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kaydolmanız halinde işletme defteri tutmak suretiyle gerçek usulde ikinci sınıf mükellef olarak faaliyetinizi gerçekleştirebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-03-17 00:41:00   Cevap Tarihi:2013-03-18 17:01:00

Soru: soru aynı meslegi yapan 2 basit usul vergi mükellefi birbirini ssklı çalıştıra bilirmi çok teşekkürler    Cevap: Evet, çalıştırabilir. Basit usulde vergilendirme, yardımcı işçi çalıştırmaya engel değildir. 
 Soru Tarihi:2013-04-02 22:55:00   Cevap Tarihi:2013-04-05 15:18:00

Soru: Benim bir bakkal dükkanım var. 2 yıldır bu işyerini Basit usul vergiye tabi olarak çalıştırıyorum. Ancak kazanç elde edemiyorum. İş yerimin bulunduğu dükkan oldukça büyük. Ben bu dükkanı ortadan geçici surette bölüp ikinci bölümde yöresel bazlama, gözleme gibi ürünler yapıp bakkalımda tüketiciye veya diğer iş yerlerine satmak istiyorum. Bu hukuken mümkün mü? Gıda üretim izni almalı mıyım? Gerçek usülde vergiye girer miyim? yardımcı olursanız sevinirim.     Cevap: Bulunduğunuz yerdeki İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuruda bulunup kayıt yaptırmalısınız. Kayıt yaptırdığınız takdirde yöresel ürünleri üretip satabilirsiniz. Basit usule tabi olmanın şartlarını taşıdığınız sürece basit usulde kalmaya devam edersiniz. 
 Soru Tarihi:2013-04-01 17:36:00   Cevap Tarihi:2013-04-12 11:04:00

Soru: İkamet ettiğim şehir dışındaki diğer vergi dairelerine, ikamet ettiğim şehirdeki Vergi Mahkemelerinde dava açabilir miyim, yoksa ilgili vergi dairelerinin bulunduğu şehirdeki vergi mahkemelerine mi müracaat etmeliyim? Bir bilgi verebilirseniz memnun olurum. Teşekkürler.    Cevap: Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümülülüklerle ilgili olarak bu yükümlülükleri tarh ve tahakkuk ettiren veya cezayı kesen idarenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi yetkilidir. Diğer yerlerdeki vergi mahkemelerinde açılan davalar geçersiz sayılır. 
 Soru Tarihi:2013-04-01 17:17:00   Cevap Tarihi:2013-04-05 15:23:00

Soru: 30.06.2010 TARİHİNDE GERÇEK USULDE MÜKELLEF OLAN BİR ÜYEMİZ BU TARİHDE İŞİNİ KAPATMIŞTIR.BU MÜKELLEF ŞİMDİ BASİT USULE DÖNÜP BASİT USULDEN İŞ YERİ AÇABİLİRMİ,DÖNEMEZSE NEDENİNİN TARAFIMIZA BİLDİRİLMESİ İÇİN GEREĞİNİ ARZ EDERİZ.     Cevap: Gelir Vergisi Kanununda Haziran 2012 tarihinde yapılan değişiklik öncesinde, bir kere gerçek usulde vergilendirilenler bir daha hiçbir şekilde basit usule dönemiyorlardı. Yapılan değişiklik sonrasında iki dönem üstü üste basit usule tabi olmanın şartlarını taşıyanların basit usule dönebilmesinin önü açıldı. Bu nedenle, daha önce gerçek usulde vergilendirilmiş bir mükellefin yeniden işyeri açarken önce gerçek usulde vergilendirilmesi, bu usulde iki yıl üstüste basit usule tabi olmanın şartını taşıması halinde takip eden takvim yılı başından itibaren basit usule geçmesi gerekmektedir. İlgili düzenleme, Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesidir. 
 Soru Tarihi:2013-04-01 14:05:00   Cevap Tarihi:2013-04-05 15:28:00

Soru: Merabalar. Ben internette gitti gidiyor da satıs yapmak istyorum dukkanım ve ya ofisim yok sadece serbest olarak calisıyorum.Ben vergiye kayıt olabilir miyim sahıs olarak.Yani sattıgım ürune fatura kesmek istiyorum maliye ile sorunsuz bi şekilde nasıl satıs yaparim Ilginize Teşekkürler.    Cevap: Bulunduğunuz yerin vergi dairesine başvuruda bulunup vergi mükellefi olabilir ve fatura düzenleyebilirsiniz. Buna engel bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca, vergi mükellefi olmanızın ardından aynı yerin esnaf ve sanatkâr siciline de kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2013-03-28 00:26:00   Cevap Tarihi:2013-03-28 16:09:00

Soru: merhaba kalıcı makyaj ve dövmecilik ile ilgili bir işyeriacıyorum ve vergiye tabi olmak istiyorum basit usulde açılış yapmak istiyorum bu mümkünmüdür tesekkurler    Cevap: Herhangi bir malzeme satışı olmadan sadece makyaj ve dövme hizmetinden dolayı diğer şartları da taşımanız halinde basit usulden yararlanabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-03-28 15:21:00   Cevap Tarihi:2013-03-29 11:39:00

Soru: 2007 yılında bireysel emeklilik sistemine giriş yapıp 3 eya 4 yıl boyunca aylık ortalama 120 tl ödedim. 2010 yılında sistemden ayrıldım ve yatırdığım parayı geri almak istediğimde yaklaşık 1500 tl civarında vergi kesintisi yapılmıştı. geçen günlerde gazetede geçmişe yönelik yapılmış olan bu kesintilerin geri ödeneceğine dair bir haber okudum. bunun gerçeklik payı varmıdır. varsa bunun için ne yapmam veya nereye başvurmam gerekiyor. teşekkürler    Cevap: Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlardan yapılan vergi kesintileri, katkı paylarına işleyen faiz yerine anaparadan yapıldığı için bu konuda açılan davalar vatandaşların lehine sonuçlanınca Maliye bu uygulamadan geri adım atarak itiraz edenleri anaparadan kesinlen faizleri iade etti. Anaparadan kesinlen vergiyi iade alabilmeniz için Maliye Bakanlığına bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2013-03-23 14:10:00   Cevap Tarihi:2013-03-24 15:09:00

Soru: Ben Esnaf ve sanatkarlar odası genel sekreteriyim. Biz basit usul vergi mükelleflerinin muhasebe kayıtlarını tutmaktayız. Bakkal olarak faaliyet gösteren üyelerimiz tekel ürünü de satmaktadırlar. Bu üyelerimizin basit usulden gerçek usule geçme hadleri nasıl olacaktır. 2013 yılında aldıkları malları olduğu satanlar Yıllık alımları tutarı 75.000 TL'yi, Yıllık satışları tutarı 110.000 TL'yi aşanlar şeklinde mi yoksa Sigara sattıkları için İçki (Bira ve Şarap Hariç) – İspirto, Sigara, Tütün gibi kar oranı düşük olan ürünüde sattıkları için yıllık alış tutarı:94.000 TL,satış tutarı: 118.000 TL yi geçerse gerçek usul vergi mükellefi olması gerekmektedir.     Cevap: Tekel ürünlerinin farklı bir hesaplanma yöntemi bulunuyor. Bu yöntem, bir genel tebliğle açıklanmıştır. Odanızın mali müşaviri konuyla ilgili olarak yardımcı olacaktır. 
 Soru Tarihi:2013-04-29 16:55:00   Cevap Tarihi:2013-04-30 11:45:00

Soru: Esnaf ve sanatkarlar odası çalışanıyım. Muhasebe kayıtlarını tuttuğumuz bir basit usul vergisi mükellefi üyemiz 2011 ve 2012 yılında alış ve satış hadlerini aşmıştır. Maliyece tutanak tutulmuştur. Bu üyemize nasıl bir ceza gelir bilgi verirseniz memnun olurum.    Cevap: Tutulması gereken işletme defterinin tutulmamış olmasından dolayı 1. derece özel usulsüzlük cezası, ayrıca, 2. sınıf tüccar olarak verilmesi gereken KDV, Muhtasar ve Geçici vergi beyannamelerinin verilmemiş olmasından dolayı 1. sınıf usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası kesilir. Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 30. maddesinde göre takdir komisyonu, 2011 ve 2012 dönemlerine ilişkin olarak yeniden matrah ve vergi takdir eder. 
 Soru Tarihi:2013-04-29 17:22:00   Cevap Tarihi:2013-04-30 11:56:00

Soru: 1988 MODEL ARACIMI HURDA YASASINDAN FAYDALANARAK HURDAYA ÇIKARMAK İSTİYORUM. TİCARET SİCİLE BORCUMDAN DOLAYI HURDA YASASINDAN FAYDALANAMAYACAMI BİLDİRDİLER.ŞUANDA TİCARET SİCİLE BORCUMU ÖDEYECEK DURUMDA DEĞİLİM. NE YAPMAM GEREKİYOR. TEŞEKÜRLER    Cevap: Ticaret sicili ve ticaret odaları Konfederasyonumuza bağlı birimler değildir. Dolayısıyla ticaret sicili borçlarınız ile ilgili bir bilgi verme imkanımız bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2013-05-01 17:52:00   Cevap Tarihi:2013-05-02 09:23:00

Soru: daha önce sattığım bir aracın devrini araç sahibinin almaması üzerine 10 yıl sonra gelen ödeme emrine vergi mahkemesinde dava açtım. vergi mahkemesi ödeme emrini iptal etti ancak tekrar aynı ödeme emrini numarasını değiştirerek yeniden göndermişler. ne yapmak lazım    Cevap: İlk ödeme emri iptal olduğu için açtığınız dava düşmüştür. ikinci ödeme emri için de 7 gün içinde dava açmalısınız. 
 Soru Tarihi:2013-05-04 09:16:00   Cevap Tarihi:2013-05-06 09:22:00

Soru: ben ozel bı sırkette k-calısmaktayım ısyerı bızden bu sene devletın kesmıs oldugu verdı dılımını bızden kesmekte boyle bır hakkı varmıdır acaba ve bu kesıntı nasıl hesaplanıyor.    Cevap: Sözünü ettiğiniz vergi, sizin elde ettiğiniz ücret gelirinin vergisidir. Bu vergi, size ücret ödemesi yapılırken işveren tarafından ücretinizden kesilir ve vergi dairesine ödenir. Dolayısıyla yapılan işlem yasal ve doğrudur. 
 Soru Tarihi:2013-05-06 21:41:00   Cevap Tarihi:2013-05-07 09:35:00

Soru: Basit usul mükelleflerin muhasebe işlemleri bu zamana kadar odalar tarafından tutuluyorken ,2014 yılından sonra muhasebeciye tutturma zorunluluğu getirileceği söylenmektedir,doğru olup olmadığını bildirilmesini rica ederim.     Cevap: Belirttiğiniz konuyla ilgili olarak bugün itibariyle Başbakanlığa veya TBMM'ye sevk edilmiş bir Kanun Tasarısı ya da teklifi bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2013-05-08 12:26:00   Cevap Tarihi:2013-05-08 13:54:00

Soru: daha önce 2. el esya alım satım işi yapıyordum ve basit usulden vergi mükellefiydim daha sonra kapattım tekrardan iş kurmak istiyorum kuracağım iş oto yıkama işi tekrar basit usulden devam edebilirmiyim    Cevap: Basit usule tabi olmanın şartlarını taşımanız halinde basit usulden yararlanabilirsiniz. Bulunduğunuz yerin vergi dairesiyle görüşerek şartlarınızın uyup uymadığını öğrenebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-05-13 04:51:00   Cevap Tarihi:2013-05-13 09:18:00

Soru: Basit usuldeki vergi mükellefi ,421 sıra nolu vuk.genel tebliğine göre e fatura uygulamasına girmek zorunda mı?teşekkürler.    Cevap: Hayır, değil. 
 Soru Tarihi:2013-05-13 11:10:00   Cevap Tarihi:2013-05-13 16:08:00

Soru: Bir esnaf kiralık iş yerini kira kontratı ile vergi dairesine bildiriyor ve kirasını beyan ediyor,ancak vergi dairesi bu beyandaki kira rakamını beyenmeyip emlak değerini isteyip buna göre işlem yapabilirmi ?teşekkürler.    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 73. maddesine göre, gayrimenkulün kira tutarı, emlak vergisi değerinin yüzde 5'inden az olamaz. Bu kanun maddesinden dolayı, vergi dairesi, gayrimenkulün emlak vergisi değerini isteyip, kira tutarının asgari bedelin altında olup olmadığını kontrol edebilir. 
 Soru Tarihi:2013-05-16 09:21:00   Cevap Tarihi:2013-05-16 09:31:00

Soru: emekli ve bağkurlu ve basit usulde dolmuş çalıştıran bir mükellef yanında sigortalı işçi çalıştırabilirmi.    Cevap: Çalıştırabilir. 
 Soru Tarihi:2013-05-16 10:36:00   Cevap Tarihi:2013-05-16 17:15:00

Soru: Yıllık gelir vergisi beyanında indirim konusu yapılan eğitim ve sağlık harcalarının fatura tutarının kdv hariç kısmımı yoksa kdv dahil kısmımı gider olarak yazılır..iyi çalışmalar     Cevap: Bu konuda GVK'da ve ilgili mevzuatta açık bir düzenleme yapılmamış olup, söz konusu giderlerde KDV kısmı ayrıca indirilemediğinden KDV dahil tutarın indirim konusu yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
 Soru Tarihi:2013-05-16 16:07:00   Cevap Tarihi:2013-05-16 17:21:00

Soru: yıllık gelir vergisindeki indirim konusundaki eğitim ve sağlık giderleri düşerken kdv hariç rakamımı düşüyoruz yoksa kdv dahil rakamımı düşüyoruz.iyi çalışmalar    Cevap: Bu konuda GVK'da ve ilgili mevzuatta açık bir düzenleme yapılmamış olup, söz konusu giderlerde KDV kısmı ayrıca indirilemediğinden KDV dahil tutarın indirim konusu yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
 Soru Tarihi:2013-05-16 16:59:00   Cevap Tarihi:2013-05-16 17:21:00

Soru: ii çalışmalar benim şuanda üzerime birtane kuaför dükkanım var ve ben birtanede internet kafe açmak istiyorum bana yol gösterebilirmisiniz ikiside farklı dallar olduğu için sorun çıkarmı vergimi nasıl etkiler    Cevap: Açacağınız internet kafe için esnaf ve sanatkâr siciline yeni işyerinin bildirimini yapmalısınız. Her iki işinizden elde edeceğiniz geliri aynı beyanname ile beyan edeceksiniz. 
 Soru Tarihi:2013-05-20 11:35:00   Cevap Tarihi:2013-05-20 14:47:00

Soru: benim adımda 2 tane basit usul var 3 üncüsü sorun olurmu yada vergiyi etkilermi    Cevap: Basit usule tabi olmanın şartlarını taşımanız halinde birden fazla işyerini çalıştırmak basit usulde vergilendirmeye engel değil. 
 Soru Tarihi:2013-05-23 11:50:00   Cevap Tarihi:2013-05-23 17:57:00

Soru: Basit usül bakkal dükkanında Kredi Kartı POS makineleri bulundurmak için ne gibi bir yol izlemem lazım.POS makinelerine ek bir vergi falan ödeme yapılıyor mu? Detaylı olarak bilgi verirseniz sevinirim. Şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkürler saygılar...    Cevap: Basit usule tabi bir mükellef olarak istemeniz halinde ödeme kaydedici cihaz kullanılması mümkün bulunmakta olup, işyerinizde gerek pos cihazı gerekse yazarkasa kullanılmasının basit usulde vergilendirilmeniz açısından herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. Bunun için ek bir vergi ödenmez. Çalıştığınız bankadan POS cihazı talep edebilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2013-05-23 23:38:00   Cevap Tarihi:2013-05-28 13:54:00

Soru: emekliyim 1 dairem var daha önce kiraya verdiğim için kira geliri elde ediyordum ve kira gelir vergilerini ödediğim için vergi mükellefi olmuştum. şimdi bu dairede kendim oturuyorum vergi mükellefiyetliğinden nasıl çıkarım.    Cevap: Beyanname verdiğiniz vergi dairesine bir dilekçe vererek, hangi tarihten itibaren kiracının daireyi tahliye ettiğini ve hangi tarihten itibaren kendiniz dairede oturduğunuzu bildirmeniz yeterlidir. 
 Soru Tarihi:2013-05-30 19:09:00   Cevap Tarihi:2013-05-31 09:24:00

Soru: normal bır elektrıkçıyım. vergı usulune göre kaçıncı esnaf gurubuna gırer?    Cevap: Vergi Usul Kanununa göre, 1. ve 2. sınıf tacir sayılma koşulu, hasılat ve giderlerinize göre belirlenmekte olup, meslek koluna göre bir ayrım yapılmamaktadır. 2012 yılına ait işletme hesap özeti veya basit usulde hesap özetini bir muhasebeciye veya bağlı olduğunuz vergi dairesine göstermeniz halinde kaçıncı sınıfta olduğunuzu öğrenebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-05-30 20:01:00   Cevap Tarihi:2013-05-31 14:17:00

Soru: yenı iş yerı accacagım 4 sıgortalı eleman 800tl kıra aylık gıderım ne olur ucretler asgarı ucretten    Cevap: Aylık giderlerinizin bu bilgilerle hesaplanması mümkün değildir. Bunun için bir mali müşavire danışabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-06-01 01:18:00   Cevap Tarihi:2013-06-05 12:00:00

Soru: bir yakınım bir suçtan dolayı tck53/1 ceza aldı.haliyle 3 yıl bir esnaflık yapamayacak oğlunun üzerine defter açtırıp vekaleten yürütebilirmi.teşekkürler    Cevap: Yürütebilir. 
 Soru Tarihi:2013-06-02 23:49:00   Cevap Tarihi:2013-06-05 12:01:00

Soru: basit usul vergi mükellefiyim,kullanmakta olduğum faturamı kaybettim ne yapmam gerekir?cezası varmıdır? teşekkürler.    Cevap: Kaybettiğiniz faturanın seri numaralarını ve kaybettiğinizi bağlı olduğunuz vergi dairesine ve odaya bir dilekçe ile bildirmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2013-06-05 14:01:00   Cevap Tarihi:2013-06-05 15:08:00

Soru: Soru:Odamız kayıtlı üyelerimize hizmet verdiği için vergiye tabii değildir.Ancak zaman zaman şahıslarda Oda'mızdan hizmet almak istediğinde örn:Dosya doldurtma gibi işlemlerde biz şahısa kestiğimiz makbuzda hizmet karşılığı şeklinde yazarsak KDV uygulamasına giripte Oda vergiye tabii olurmu?    Cevap: Odalarımızca 5362 sayılı Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla yapılan hizmetler KDV'den istisnadır. Bunun dışındaki hizmetler için iktisadi işletme oluştuğu kabul edilir ve hem KDV ödenmesi gerekir hem de kurumlar vergisi mükellefiyetinin tescil edilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2013-06-07 13:49:00   Cevap Tarihi:2013-06-10 09:30:00

Soru: 01.07.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN BASİT USULE TABİ PAZARCI ESNAFININ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMASI ZORUNLUMUDUR SAYGILARIMLA    Cevap: Basit usule tabi esnaf ve sanatkarların ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır. 1.7.2013 tarihinden itibaren bu durumu değiştiren bir düzenleme yapılmamıştır. 
 Soru Tarihi:2013-06-10 15:57:00   Cevap Tarihi:2013-06-10 16:56:00

Soru: Şuan 2 aracım var ve birinin üstünde haciz işlemi bu haczi diğer aracımın üstüne almam mümkünmüdür ?    Cevap: Aracınıza haciz işlemi uygulayan makamla görüşebilirsiniz. Araçların değeri arasında bir fark yoksa veya haciz olmayan aracın değeri diğerinden daha yüksekse böyle bir işlem gerçekleştirebilirler. 
 Soru Tarihi:2013-06-11 06:53:00   Cevap Tarihi:2013-06-11 17:26:00

Soru: 30 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN İŞYERİ AÇMASI ÇALIŞTIRMASI& BAŞKA BİR İŞYERİNİ ÜZERİNE ALMASI HALİNDE KANUN TASARI HAKKINDA VE VERGİ ÖDEMEYECEKLERİ KONUSU HAKKINDA BİLGİ İSTİYORUM .TŞK EDERİM İYİ ÇALIŞMLAR DİLERİM    Cevap: 30 yaşının altındakilerin ilk defa girişimci olarak bir faaliyete başlamaları halinde 3 yıl süreyle vergi avantajı sağlayan bir kanun taslağı bulunmaktadır. Ancak henüz kanunlaşmamıştır. 
 Soru Tarihi:2013-06-11 15:44:00   Cevap Tarihi:2013-06-12 17:22:00

Soru: İşyerim de 6(altı) adet değişik bankalardan seyyar pos kullanıyorum,aynı anda 6 sınıda kullandığım oluyor, yeni çıkan yasayla ilgili olarak 1 tane mi yoksa 6 tane mi yeni nesil yazarkasa almam gerekiyor?    Cevap: 1 tane almanız yeterli. Yeni nesil POS cihazında istediğiniz bankanın hesabı kullanılabiliyor.  
 Soru Tarihi:2013-06-12 12:58:00   Cevap Tarihi:2013-06-12 14:39:00

Soru: 29 yaşından küçük girişimcilerin 3 yıllık vergi den muaf olma yasası nezaman yürürlüğe girecektir.şu anda yeni şirket kurarsam bu yasaya dahil olurmuyum.    Cevap: Şu anda böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Söz konusu yasa tasarısı TBMM'ye sevk edilmiştir. 2013 yılı içinde mevcut şekliyle yasalaşması halinde 1.1.2014 yılında yürürlüğe girecektir. 
 Soru Tarihi:2013-06-13 22:25:00   Cevap Tarihi:2013-06-14 09:54:00

Soru: Bir yakınımın 6111 yasa ile yapılandırılmış vergi borcu taksitlerini ödeyemediğinden yapılanma bozuldu yurt dışı varlık barışı torba yasa içinde 6111 ile ilgili herhangi bir düzenleme varmı yoksa konfederasyonunuz hükümetin bu konu ile ilgili bir çalışması varmı bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.    Cevap: Varlık barışı ile ilgili Kanunun içinde 6111 sayılı Kanunla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda Konfederasyon olarak talebimizi ilgili makamlara iletmiş bulunmaktayız. Ancak, şu an itibariyle herhangi bir çalışma başlamamıştır. 
 Soru Tarihi:2013-06-15 01:46:00   Cevap Tarihi:2013-06-17 15:49:00

Soru: merhaba son çıkan kanuna göre genç işletmeciye destek amaçlı vergi indiriminden yararlanmak için ne yapmalıyım.(3 yıl vergi ödememe)    Cevap: Bu konuda henüz kanun çıkmadı. TBMMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 18 Haziran 2013 Salı günü görüşülmeye başlanacaktır. 
 Soru Tarihi:2013-06-16 01:38:00   Cevap Tarihi:2013-06-17 15:50:00

Soru: burada ben tuhafiye işi yapıyorum ben dukkan kırası öduyorum vergımı veriyorum ama evlerde hıçbırşey ödemeden bu işi yapanlar var ne yapmam gerekir ?    Cevap: Evlerde yardımcı bir işçi çalıştırmadan ve herhangi bir makine kullanılmadan yapılan el işi, dantel dokuma vb işler, esnaf muaflığı kapsamındadır. İşyerinizi kapatarak bu işleri evde üretip satmanız halinde esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilebilirsiniz. Ancak, hazır üretilmiş ürünlerin alınıp satılması bu kapsamda değildir.  
 Soru Tarihi:2013-06-17 12:09:00   Cevap Tarihi:2013-06-17 15:55:00

Soru: benim bi mükellefim var araç alıp satıyor bi şirketten 2010 model fıat fıorıno kamyonet almış şirket buna %18 kdv dahil 18.000,00 fatura kesmiş ben bu faturayı işlerken % 18 li olarakmı işleyecegim yoksa matraha dahil ederekmi işlemem gerekiyor.matraha dahil ederek işlemem gerektiğini söyleyenler var ve sattıgımda bu aracı % 18 mi yoksa % 1 kdv olarakmı faturalandıracagım matraha dahil etmem için kiralama şirketinden aldıgım zaman mı öyle yapmam gerekiyor yani kısacası % 18 li giriş % 18 li çıkışmı yapacam yoksa kdv yi matraha ekleyip sattıgımız zaman da % 1 den çıkışınımı yapacaz.Acilen cvp verirseniz sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar...    Cevap: TESK olarak, Maliye Bakanlığının vermesi gereken özelge niteliğinde görüş bildirmemiz mümkün değildir. Mükellefinizin bağlı bulunduğu vergi dairesinden özelge isteyebilir veya TÜRMOB'dan gerekli danışmanlık hizmetini alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2013-06-19 11:52:00   Cevap Tarihi:2013-06-19 17:30:00

Soru: Basit usülde bir mükellef yanında 1 den fazla sigortalı çalıştırabilirmi teşekkür ederim.     Cevap: Kendi de işin başında bulunmak kaydıyla çalıştırabilir. 
 Soru Tarihi:2013-06-21 15:57:00   Cevap Tarihi:2013-06-24 17:45:00

Soru: Odamızda mobil post cihazı kullanmaktayız.Bildiğiniz gibi yazar kasa kullanmıyoruz.Yeni nesil post cihazı ile değiştirmek zorunda mıyız?teşekkür ederim.İyi çalışmalar    Cevap: Yeni nesil POS cihazı kullanma zorunluluğu yazarkasa kullanma zorunluluğu bulunan mükellefler içindir. Vergi mükellefi olmayan meslek kuruluşlarının yeni nesil POS/yazarkasa cihazlarını kullanma zorunlulukları bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2013-06-24 11:58:00   Cevap Tarihi:20