Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>101 Nolu Genelge 11.12.1997 (Yönetmelik Değişikliği Hk.)
 

İLGİ: a) 16 Aralık 1986 tarih ve 19313 sayılı resmi Gazete 'de yayımlanan Çıraklık Eğitimi Yönetmeliği

b) 2 Kasım 1989 tarih ve 20330 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Çıraklık ve Meslek Eğitiminde Belge ve Diplomaları Değerlendirme Yönetmeliği

Bilindiği üzere 8 yıllık temel eğitimin zorunlu hale getirilmesi ile birlikte çıraklık eğitimini düzenleyen mevzuatta da bir takım değişiklikler yapılması gerekmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, başta 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu olmak üzere, bu Kanuna dayalı çıkarılan bazı yönetmeliklerde ve eğitim programlarında değişiklik yapmak üzere çalışmalara başlamıştır. Sözkonusu Genel Müdürlük tarafından esnaf sanatkarlarımız ve teşkilatımız açısından önem arzeden bilgi (a) ve (b)'deki yönetmeliklerde değişiklikler yapılmış ve yönetmelik değişiklikleri 2 Aralık 1997 tarih ve 23189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Üzerinde değişiklik yapılan yönetmeliklerden ilki, ilgi(a) 'daki yönetmeliği değiştiren "Çıraklık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"tir. Bu yönetmelik değişikliği ile ,

Aday çırak olarak eğitime alınacak olanların ilköğretim okulunu bitirmiş ve 15 yaşından gün almamış olması (İlgi (a) 'daki yönetmelikte ilkokulu bitirmiş olmak ve 14 yaşından gün almamış olmak üzere düzenlenmişti.)

Çıraklık eğitimine alınacak olanların en az ilköğretim okulu mezunu olması, 14 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almamış olması (İlgi (a) 'daki yönetmelikte en az ilkokul mezunu olmak, 13 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almamış olmak olarak düzenlenmişti.) düzenlemesi getirilmiştir.

Ayrıca yine bu yönetmelik ile ilgi (a) 'daki Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası, kalfalık imtihanına girebilme şartları çıraklık eğitimini tamamlamış olmak veya Kanunun denklik veya geçici madde hükümleri çerçevesinde bu imtihanlara katılmaya hak kazanmış olmak, şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Yine aynı yönetmeliğe eklenen Geçici 1 inci madde ile de, 1996-1997 öğretim yılında veya daha önceki yıllarda ilkokuldan mezun olanlardan isteyenlerin, şartları taşımaları halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre çıraklık eğitimi merkezlerine aday çırak veya çırak olarak kayıt yaptırmaları ve, 1996-1997 öğretim yılında çıraklık eğitimi merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin çıraklık eğitimlerini bu merkezlerde tamamlamaları sağlanmıştır.

2) Üzerinde değişiklik yapılan yönetmeliklerden ikincisi ise, "Çıraklık ve Mesleki Eğitiminde Belge ve Diplomaları Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"tir. Bu yönetmelik değişikliği ile, ilgi (b) 'deki Yönetmeliğin "Değerlendirme Esasları" başlıklı 7 inci maddesinde getirilen düzenleme nedeniyle esnaf-sanatkarlarımızın yaşadığı sıkıntı bir ölçüde de olsa giderilmiştir. Sözkonusu 7inci maddede "Hizmet Belgelerinde; işyeri sahibinin meslek alanının belirtilmesi ve değerlendirilecek hizmetlerden 19.06.1986 tarihinden sonrasına ait olanların sosyal güvenlik kuruluşlarından birine primlerin yatırılmış olduğunun belgelendirilmesi zorunludur." denilmektedir.

Yani bu madde gereğince bir meslek bir ilde Kanun kapsamına alındığında kişilerin denklik ve değerlendirmeden yararlanarak ustalık ve/ya kalfalık belgelerini alabilmek için, 3308 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19.06.1986 tarihinden önceki çalıştıkları yıllara ait primlerinin ödendiğini bir sosyal güvenlik kuruluşundan belgelendirmeleri gerekiyordu. Bu hüküm uygulamada değişik nedenlerle birçok işyeri sahibinin yanında çalıştırdığı elemanlarını sigorta yaptırmaması sonucunda sıkıntılar yaratmakta ve birçok kişinin mesleki belgelerini alamayıp mağdur olmalarına neden olmaktadır.

Alt teşkilatımızdan bu yönde gelen şikayetler belirli aralıklarla Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 'ne iletilmiş ve bu konuya bir esneklik getirilmesi istenmiştir. Yapılan yönetmelik değişikliği ile değerlendirilecek hizmetlerden sadece mesleğin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarihten sonrasına ait olanların sosyal güvenlik kurulularından belgelendirilmesi sağlanmıştır. Yani Yönetmelik gereğince kalfalık ve ustalık belgesi alacak kişiler, iştigal ettikleri meslek dalı hangi tarihte Kanunun uygulama kapsamına alınmışsa, o tarihten sonrası için çalıştığı süre ile ilgili olarak sosyal güvenlik kuruluşlarından belge alacaklar, öncesi için ise sadece çalıştıkları işyerlerinden alacakları bonservisi getirmeleri yeterli olacaktır.

Her iki yönetmelik değişikliğinin bulunduğu Resmi Gazete'nin bir nüshası ekte bulunmaktadır.

Bilgilerinizi ve önemi nedeniyle yönetmelik değişikliklerinin en kısa zamanda odalarımıza iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

 

EK: Resmi Gazete Fotokopisi

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr