Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>87 Nolu Genelge 10.10.1997 (Kapasite Raporu Hk.)
 
İLGİ: 13.08.1996 tarih ve 63 sayılı genelgemiz.

Oda. Birlik ve Konfederasyonun onaylayacakları kapasite raporu için alacakları tasdik ücreti 507 sayılı Kanun çerçevesinde nisbi olarak yeniden düzenlenmiş olup, uygulama esasları aşağıda belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, 507 sayılı Kanunun; 37.Maddesinin üçüncü Fıkrasında "Odaların düzenledikleri belgeler ve yaptıkları hizmet karşılığında alınacak ücretlerin miktar ve oranı, maktu olanlarda yıllık aidatın onda birinden; nispi olanlarda ise tutarı yıllık aidatı geçmemek üzere binde ondan fazla olamaz."

Ek 5. Maddesinin 3.Fıkrasında "Birlik Federasyon ve Konfederasyonun düzenleyecekleri belgeler ve yaptıkları hizmet karşılığında alınacak ücretlerin miktar ve oranı, maktu olanlarda asgari ücretin brüt tutarının onda birini aşamaz; nispi olanlarda ise binde ondan fazla olamaz."

hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre; teşkilatımızca düzenlenen kapasite raporları için alınacak tasdik ücreti nispi olarak 507 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen maddeleri ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde hesaplanmasında değer ölçütü olarak ilgili kapasite raporunun Sermaye-Kıymetler Durumu’ndaki toplam esas alınacaktır.

Uygulamaya esas teşkil etmek üzere alınacak Kapasite Raporu tasdik ücreti hesaplarına ilişkin örnek uygulamalar aşağıda belirtilmektedir.

ÖRNEK 1: Sermaye -Kıymetler Toplamının Yıllık Aidatı Geçmediği Haller için:

Ünvanı X olan işletmeye ait kapasite raporunun,

Sermaye-Kıymetler Durmu (TL):

Arazi ve Bina : 3.000.000.000-TL

Makine ve Tesisat : 1.000.000.000-TL

Diğer Sabit Kıymetler: 150.000.000-TL

Döner Sermaye : 500.000.000-TL

Toplam : 4.650.000.000-TL ise,

Odaların, Birliklerin ve Konfederasyonun Alacağı Tasdik Ücreti; tutarı yıllık aidatı geçmemek üzere Sermaya-Kıymetler Durumu toplamının binde onudur. (Yukarıdaki örneğe göre bu tutar ( 4.650.000.000 x 10/1000= 46.500.000-TL)’dır). Ancak Odanın, Birliğin ve Konfedeasyonun alacağı ücret yıllık aidatı geçemeyeceği için, Odanın, Birliğin ve Konfederasyonun tahsil edeceği tasdik ücreti yıllık aidat miktarı kadar olacaktır. Bu durumda aşağıdaki oranlar uygulanacaktır.

I. Grup İllerde 8.500.000-TL

II.Grup İllerde 7.000.000-TL

   Grup İllerde 3.550.000-TL

Bu yeni uygulama ile ilgide kayıtlı genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır..

Diğer taraftan; Kapasite Raporlarının düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin olarak uygulamada bazı aksaklıklar tespit edilmekte olup, Kapasite Raporları düzenlenirken Kapasite Raporu Yönetmeliği ve konuya ilişkin 16.10 1996 tarih ve 82 sayılı Genelgenin dikkate alınmadığı, mühendis tarafından kapasite hesabına yapılmadığı, raporların eksik doldurulduğu ve bu eksik Kapasite Raporlarının onaylandığı görülmektedir.

Uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi açısından Kapasite raporlarının düzenlenmesi sırasında Kapasite Raporu Yönetmeliği ve 16.10 1996 tarih ve 82 sayılı genelgemizde belirtilen hususlara dikkat edilmesi, bu esaslara uymayan Kapasite Raporlarının onaylanmaması, bu konuda Oda ve Birliklerimizce gerekli itinanın gösterilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde yayımlanan ünvan ile kapasite raporunda belirtilen ünvanın aynı olması hususuna dikkat edilmelidir.

Bilgilerinizi ve bağlı Odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr