Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>44 Nolu Genelge 29.05.1997 (Sanayi Sicil Belgesi)
 
İLGİ: 31.11.1997 tarih ve 15 sayılı genelgemiz

Bilindiği üzere; 24.4.1957 tarih ve 9593 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu na göre, bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi İşleri) sayılmaktadır. Bu kapsamda faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nca tutulan Sanayi Siciline kayt olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Sanayi Sicil Belgesinin işletmelere sağladığı bazı avantajlar aşağıda yer almaktadır.

-Tüketilen elektriğin ücretini ticarethane tarifnamesine göre %20 daha ucuz olan sanayi abonesi tarifnamesinden ödenmesi,

-Üretilen mamüllerin imalatçısı olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kayıtlarında yer almakla bazı kamu alımlarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan alınacak ürünün yerli imalatçısının olup olmadığı sorulduğunda zaman zaman özel sektöre de verilmektedir.) İmalatçı firma olarak isimlerinin ilgili kurumlara bildirilmesi

-Ürettikleri mamulü ihraç ettiklerinde veya ihraç kaydıyla mal teslimlerinde (Sanayi Sicil Belgesinde yer alan ürünler için) KDV tecil terkin işlemi uygulanmak suretiyle KDV ödenmesi,

-Eximbank tarafından verilen ihracat kredilerinden öncelikle ve daha düşük faizle yararlanılması mümkündür.

Sanayi Sicili ve Sanayi Sicil Belgesi tanzimi ile ilgili hususları düzenleyen 28.12.1996 tarih ve 22861 sayılı Resmi Gazete de yayymlanan SGM 96 128-129 no.lu Sanayi Sicil Tebliğinde bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; 3 Mayys 1997 tarih ve 22978 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 97/27-28 Sayılı Sanayi Sicil Tebliği ile SGM 96 128-129 sayılı tebliğin 1 (a) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1.a) 1996 yılı içinde tanzim edilen Sanayi Sicil Belgeleri (Belge Tarihi 1996 yyly olan belgeler) ile, belge tarihi 1996 yılından daha önce olup, üzerinde Bakanlığımızca onaylı “Bu belge 1996 yılı sonuna kadar geçerlidir” ibaresi bulunan belgeler ile üzerinde “Bu belge 30.4.1997 tarihine kadar geçerlidir” notu bulunan belgeler 31.12.1997 tarihine kadar geçerlidir.

Geçici Ek Madde: 31.12.1995 tarihine kadar düzenlenmiş ancak vize işlemi yapılmamış olan Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin 30.6.1997 tarihine kadar Bakanlığıymız merkez teşkilatına bir dilekçe ekinde 1995 dönemine ait “Yıllık İşletme Cetveli” ve Sanayi Sicil Belgesi asly ile müracaat etmeleri halinde Sanayi Sicil Belgeleri vize edilecektir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Ali Paşa AKSU

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr