Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>43 Nolu Genelge 27.05.1997 (Kismi Bağ-Kur Affı) 
 
16 Mayıs 1997 tarih ve 22981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki 4247 sayılı Kanuna göre;

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na göre; prim, gecikme zammı faiz borcu bulunan sigortalılar ile ölen borçlu sigortalıların hak sahipleri, 31 Aralık 1996 tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan prim borçlarının tamamını ve bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki gecikme zammı ve faizlerin %50’sini Haziran 1997’den itibaren 10 ay içinde eşit taksitler halinde ödedikleri taktirde Kurum (Bağ-Kur) alacaklarının bakiyesi olan gecikme zammı faiz borçları terkin edilecek ve ödeme yapanların birikmiş prim borçlarına ödeme dönemi içinde ayrıca gecikme zammı uygulanmayacaktır.

31 Aralyk 1996 tarihine kadar tahakkuk etmiş prim borcu bulunmayıp sadece gecikme zammı ve faiz borcu bulunanların, bu borçlarının % 50’sini bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından (Haziran 1997) itibaren on ay içinde eşit taksitler halinde ödedikleri taktirde, bakiyesi gecikme zammı ve faiz borçları terkin edilecek, ancak bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş gecikme zammı ve faizler geri verilmeyecektir.

Prim, gecikme zammı ve faiz borçları için aleyhine icra takibi yapılanlar, yukarıdaki açıklamalara göre hesaplanacak borçlarını bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 10 aylık süre içinde icra masrafları ile birlikte icra müdürlüklerine veya Kuruma ödemek şartıyla bu Kanun’dan yararlanabileceklerdir. Ödeme süreleri içerisinde icra takiplerine ilişkin kanuni süreler işlemeyecektir.

Yine bu sigortalılardan hesaplanacak borcun onda birini kanuni süre içerisinde ödeyenler aleyhine icra ve ceza mahkemelerinde dava açılmayacak, açılan davalar ise bütün sonuçları ile birlikte düşecektir.

Bilgilerinizi ve bağlı alt kuruluşlarınıza acilen duyurulmasını rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Ali Paşa AKSU

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr