Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>28 Nolu Genelge 21.03.1997 (VI.Mes.Eği.Mer.Şurası)
 
Bilindiği üzere 507 sayılı Kanun’da 3741 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca çıkarılan “ 507 Sayılı Kanunun Çıraklık ve Mesleki Eğitimle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik “ gereğince Konfederasyonumuzun her yıl Meslek Şurasını toplaması gerekmektedir.Nitekim 1992.1993, 1994, 1995 ve 1996 yıllarında beş Meslek Eğitimi Merkez Şurası büyük bir başarıyla icra edilmiştir.

İlgili yönetmelik gereğince Meslek Eğitimi Merkez şurası, esnaf ve sanatkar kesiminde yapılan meslek eğitimi çalışmalarını değerlendirmek, teşkilatın bütünüyle ilgili meslek eğitimi politikasını belirlemek ve hazırlayacağı rapor ve önerileri Konfederasyon Yönetim Kuruluna sunmak amacıyla toplanmaktadır.Bu güne kadar yapılan Şuralarda alınan kararlar büyük bir titizlikle takip edilmiş ve meslek eğitimi sisteminin teşkilatımızda yerleşmesi ve yaygınlaşması için Şura kararlarının hayata geçirilmesine ayrı bir önem verilmiştir.

Konfederasyonumuzca VI. Meslek Eğitimi Merkez Şurasının 24 Mayıs 1997 tarihinde Ankara ‘da yapılmasına karar verilmiştir. Şura ile ilgili ön hazırlıklara başlanmış ve Şura Hazırlık Komitesi tarafından Şura Komisyon Konuları belirlenmiştir. Komisyonlar oluşturulmuş ve Şura Genel Kurulu’na sunulacak raporların hazırlanmasına başlanmıştır. VI. Meslek Eğitimi Merkez Şurası Komisyon konuları aşağıda yer almaktadır.

1.V. Meslek Eğitimi Merkez Şurası’nda Alınan Kararları Değerlendirme Komisyonu

2.TESK’ in Kurduğu ve Kuracağı İşletmelerüstü Eğitim Merkezlerinin Geliştirilmesi ve MEKSA Vakfı Eğitim Merkezleri Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi Komisyonu

3.Meslek Standartları Komisyonu Çalışmalarında Mevcut durum,Geleceğe Yönelik Öneriler:Meslek Standartları Kurumu Kanun Taslağı’nın Hazırlanması Komisyonu

4.İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönergede Yapılması Gereken Değişiklikleri Belirleme Komisyonu

5.Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Mesleki Eğitim Çalışmaları: TESK-İÜEM Modelinin Yaygınlaştırılması Komisyonu

Yukarıda belirtilen komisyon konularında alt teşkilatımızın görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır.Bu nedenle en geç 28 Nisan 1997 tarihine kadar şura Komisyon konuları ile ilgili görüş ve önerilerinizi Konfederasyonumuza iletmeniz (Zamanın kısıtlı olması nedeniyle mümkün olduğu takdirde fax çekilmesi yoluyla) önem arzetmektedir.

Bilgilerinizi ve geregini rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr