Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>20 Nolu Genelge 06.03.1997 (İdari Para Cezaları)
 

1995 Eylül ayı içerisinde yürürlüğe giren 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un, "Etiket, Tarif ve fiyat listeleri uygulama değişiklikleri başta olmak üzere, mevzuata aykırı davranış halinde karşılanacak ceza yatırımları ile ilgili olarak, 45,46,61 ve 78 sayılı genelgelerimizle üzerinde durulması gereken hususları belirtmek suretiyle gerekli açıklamalarda bulunmuşduk.


Bunlardan 45 sayılı genelgemizde "4077 Sayılı Kanuna göre suç teşkil eden eylemler 14 madde halinde özetlenerek sıralanmış, idari nitelikteki para cezaları ayrıca belirtilmiştir." Kanunun 25.madde hükmü gereği öngörülmüş olan para cezaları, Bütçe Kanunlarıyla belirlenen Devlet Memurları maaş katsayısı ile orantılı olarak, Türk Ceza Kanunu'un Ek.2 maddesine göre her yıl başında artırılmaktadır.


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Konfederasyonumuza hitaben yazmış olduğu en son 20 şubat 1997 gün ve 1543 sayılı yazısı ile "1997 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun Resmi Gazetede 26.12.1996 tarihinde yayımlanması ile Devlet Memurlarının Maaş Katsayısında sağlanan artış karşısında 1.1.1997 tarihinden itibaren cezalaryn 27 kat arttışı vurgulanarak 4077 Sayılı Tüketici Yasasına aykırılık teşkil eden eylemlere uygulanacak para cezalarının aldığı son şekli meslek kuruluşlarımıza duyurulmak üzere Konfederasyonumuza bildirilmiştir.


Burada ayrıca üzerinde durulması gereken bir hususa da bilhassa dikkat çekmek gerekir. "Para cezası gerektiren eylemi aynı yıl içerisinde tekrar eden kişi ve kuruluşa verilecek para cezası iki misli olarak uygulanacaktır. Bu şekilde listede miktarı yazılı ve çok yüksek rakamlara ulaşmış bulunan idari para cezaları bir kere daha yüksek miktarlara ulaşmış olacaktır. Bu tür para cezzalarının hukuki niteliğindeki tartışmalar başta olmak üzere gerek her yıl yüksek oranda artışı, gerekse tekerrürden kaynaklanan ve ileride altından kalkılmayacak ve işletmelerin de yıkımlarına neden olacak bu tablonun acilen düzeltilmesinin gereğine inanıyoruz. Konfederasyon olarak bu konuda gerekli çalışmaları yapmakta, Yasanın uygulanmasında gördüğümüz aksaklıkların düzeltilmesi hakkındaki girişimlerimizin olumlu sonuçlar vereceğine inanıyoruz.


Bu nedenle gerek tüketiciyi Koruma Kanunu'nun anılan bu maddeleri başta olmak üzere kısaca"Gıda Yasası" diye tanınan 560 Sayılı Kanun'un Hükmündeki Kararnamenin bazı maddelerinin de değiştirilmesine ilişkin Konfederasyonumuz girişimlerine, her kademdeki meslek kuruluşlarımızın katkı sağlaması ve bu konudaki sıkıntıları bölgelerdeki milletvekillerine intikal ettirmesi gerekmektedir.


şu anda yapılacak tek ve mutlak görev, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat hükümlerine esnaf ve sanatkarlarımızın titizlikle uymaya azami özen göstermesidir. Bir yasa yürürlükte kaldığı süre içinde hiç bir mazeret ona aykırı davranışlara haklılık sağlayamaz. Bu nedenlerle yukarıda değindiğimiz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yazısında belirtilen idari para cezası ile ilgili eylemler ve para cezalarının aşağıda gösterilen son şekli, her kademedeki esnaf ve sanatkarlarımızın Yasa'ya gerekli uyum sağlamalarını ve mağdur olmamalarını teminen bilgilerinize aktarıyoruz.


1.1.1997 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE TÜKETİCYİ KORUMA YASASINA AYKIRI EYLEMLERE UYGULANACAK PARA CEZALARI1-MADDE 4/4 Satıyışa sunulan ayıplı mallaryn veya ambalajlarının üzerine "özürlüdür"ibaresinin yazılmaması durumunda 135.000.000,-TL (Yüzotuzbeş Milyon),

2-MADDE 5/1- Teşhir edilen ve üzerinde "numunedir veya "satılık değildir"şeklinde herhangi bir ibare bulunmayan malların satışından kaçnılması durumunda 135.000.000,-TL (Yüzotuzbeş Milyon),

3-MADDE 6/3-Taksitli satışlarda; bu fıkrada istenilen bilgilerin tüketiciye yazılı olarak bildirilmemesi ve aktedilen sözleşmenin bir nüshasının verilmemesi durumunda 135.000.000,-TL (Yüzotuzbeş Milyon),

4-MADDE 7/3- Kampanyalı satışlarda; 6.maddenin 3.fykrasynda istenilen bilgiler ile "kampanya bitiş tarihi" ve malın yada hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve şekli'ne ilişkin bilgilerin tüketiciye verilmemesi durumunda 135.000.000.-TL.(Yüzotuzbeş Milyon),

5-MADDE 8/2 Kapıdan satışlarda; 7(Yedi) günlük tecrübe süresi içerisinde iade edilen mala ilişkin bedelin veya tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin iade edilmemesi veya verildiğinin tutanak ibraz edilerek ispat edilmemesi durumunda 270.000.000,-TL. (İkiyüzyetmiş Milyon)

6-MADDE 9/1- Kapıdan satışlarda; tüketici haklarının bildirilmemesi, tüketiciye sözleşme, fatura veya tesellüm makbuzu, cayma hakkının varolduğunu açıklayan belge ile satıcının açık adresinin verilmemesi veya verildiğinin tutanak ibraz edilerek ispat edilmemesi durumunda 135.000.000,-TL.(Yüzotuzbeş Milyon),

7-Tüketici kredisi başvurularında; sözleşme yapılmaması veya akdedilen sözleşme nüshasının tüketiciye verilmemesi veya sözleşmede öngörülen kredi koşullarının sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilmesi durumunda 135.000.000,-TL. (Yüzotuzbeş Milyon),

8-MADDE 12/2 Perakende olarak satışa arz edilen mallarda etiket bulunmaması veya hizmet tarife ve fiyatlarını gösterir listenin bulunmaması durumunda 135.000.000,-TL. (Yüzotuzbeş Milyon),

9-MADDE 13/1-3- Tüketiciye garanti belgesi verilmemesi veya garanti belgesinin satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermemesi, 1(Bir) yıldan az garanti süresi verilmesi, garanti süresi içerisinde arızalanan malın ücretsiz tamir edilmemesi durumunda 270.000.000,-TL. (İkiyüzyetmiş Milyon),

10-MADDE 14/1- Yurtiçinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının bakım, onarım, ve kullanılmasına ait Türkçe tanıtım ve kullanma klavuzu olmadan satılması durumunda 270.000.000,-TL. (İkiyüzyetmiş Milyon),

11-MADDE 15/1- İthalatçı veya imalatcıların sattıkları sanayi malları için bakım,onarım ve servis hizmetlerini yürütecek istasyonlar kurmaması, yeterli teknisyen kadrosu ile yedek parça stoku bulundurmaması durumunda 270.000.000,-TL. (İkiyüzyetmiş Milyon),

12-MADDE 16- Ticari reklam ve ilanların yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst ve doğru olmamaları, tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olmaları durumunda 5.400.000.000,-TL (Beş Milyar Dörtyüz Milyon),

13-MADDE 17- Bu maddeye aykırılığın, ülke düzeyinde yayın yapan yazılı, sözlü, görsel ve şair araçlar ile gerçekleşmesi durumunda 5.400.000.000,-TL (Beş Milyar Dörtyüz Milyon),

14-MADDE 18- Zararlı ve tehlikeli mal ve hizmetlerin üzerinde veya ekli kullanım klavuzlarında bu durumla ilgili açyklayıcı ve bunların emniyetle kullanılabilmesini sağlayıcı bilgi ve uyarıların yer almaması durumunda 2.700.000.000,-TL. (İki Milyar Yediyüz Milyon),

15-MADDE 19- Standart ve kalite denetimi ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, ve Tebliğ hükümlerine aykırılık durumunda 2.700.000.000,-TL. (İki Milyar Yediyüz Milyon),

16-MADDE 27/2- Kanun kapsamına giren hususlarda,yetkili ve görevli kişi veya kuruluşlara her türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmemesi, aslının veya onaylı kopyalarının verilmemesi durumunda 270.000.000,-TL (İkiyüzyetmiş Milyon), idari para cezası uygulanacaktır.

Bu tamimin bütün meslek kuruluşlarımız tarafından ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza intikal ettirilerek izah edilen hususlar hakkında en iyi şekilde bilgi edinmelerinin ve bütünüyle 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun hareket etmelerinin teminini rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr