Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>19 Nolu Genelge 27.02.1997 (Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu Kararları)
 
İLGİ: Konfederasyonumuzun 13-04-1995 tarih ve 42 sayılı Mesleki Belgelerin Denkliği konulu genelgesi.

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 4. Maddesi hükümlerine göre kurulmuş bulunan ve konfederasyonumuzun da üyesi bulunduğu Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu 23 Aralık 1996 tarihinde toplanmış ve alınan kararlar yazımız ekinde bir örneği bulunan 16-01-1997 tarih ve 22879 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre;

1 - Kapsama alınan il ve meslek dallarında aday çırak ve çırakların 1996 -1997 öğretim yılının 2. Yarısından itibaren eğitime başlamaları gerekmektedir.

2 - 16-Ocak -1997 yılı itibariyle Çıraklık Eğitimi uygulama kapsamına alınan Ek 1’deki il ve meslek dallarında, 3308 sayılı Kanununun Geçici 1.maddesindeki şartları taşıyıp , aynı Kanunun geçici 2. Maddesi gereğince doğrudan ve imtihanlı olarak kalfalık ve ustalık belge alma hakkına sahip olanlar 17-Mart -1997 tarihinden itibaren 3 ay süre ile ilgili Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvuruda bulunabileceklerdir.

Bilindiği üzere, 507 sayılı Kanun’da değişiklik yapan 3741 sayılı Kanun geregince çıkarılan ve 20 Ekim 1993 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, 3308 sayılı Kanun’un uygulama kapsamı dışında kalan il ve meslek dallarında teşkilatımızca verilen kalfalık ve ustalık belgeleri, sözkonusu il ve meslek dalı kapsama alındıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nca Verilecek belgelerle doğrudan değiştirilecektir. Bu konu ile ilgili esas ve usuller ilgi (a) daki genelgemizin “Kalfalık ve Ustalık Belgelerinin Milli Eğitim Bakanlığının Belgeleri ile Değiştirilme Esasları” başlıklı bölümünde yer almaktadır. Belgelerin değiştirilmesi konusunda yukarıda belirtilen esaslara uyulması önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve üyelerimizin mağduriyetini engellemek amacıyla konudan odalarımızın acilen haberdar edilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr