Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>15 Nolu Genelge 31.01.1997 ( Sanayi Sicil Belgesi)
 
Bilindiği üzere;24.4.1957 tarih ve 9593 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 1. Maddesi kapsamında faaliyet gösteren özel ve resmi sektöre ait sanayi işletmelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Siciline kayıt olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nün Konfederasyonumuza intikal eden 03.01.1997 tarih ve B.14.SGM.11.01 sayılı yazısında;Bakanlıkça tutulmakta olan Sanayi Sicilindeki mevcut bilgilerin günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesi,sağlıklı ve güncel nitelikli bir Sanayi Envanteri için gerekli bilgilere ulaşmada görülen aksaklıklar nedeniyle Bakanlıkça Sanayi Sicili ve Sanayi Sicil Belgesi tanzimi ile ilgili hususların yeniden düzenlenmesinin gerekli görüldüğü belirtilmektedir.

Buna göre;28.12.1996 tarih ve 22861 sayılı Resmi Gazetede yayymlanan SGM 96/128-129 no.lu Sanayi Sicil Tebliği ile 01.01.1997 tarihinden itibaren yeni uygulamaya geçilecektir.

Yeni düzenlenecek olan ve 500000.00'dan bağlayan 8 dijitli sayılarla numaralandırılacak olan Sanayi Sicil Belgelerinde ilgili sanayi işletmesinin vergi numarası ile yıllık vize haneleri yer almaktadır.Vize işlemleri 01.01.1998 tarihinden itibaren başlayacak olup,vizesi yapılmayan belgeler geçerli olmayacaktır.

31.12.1996 tarihine kadar düzenlenen ve Belge No.su 400000.00'dan başlayan Sanayi Sicil Belgelerinden;

a) Belge tarihi 01.01.1996 ile 31.12.1996 tarihleri arasında olan Sanayi Sicil Belgeleri ile,belge üzerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili imza ve mühürüne havi "Bu belge 1996 Yılı Sonuna Kadar Geçerlidir" ibaresi bulunan (SGM 95/132-133 No.lu Sanayi Sicil Tebliği Kapsamında 1996 Yılı Onayı Bulunan) Sanayi Sicil Belgelerinin geçerlilik süreleri 30.04.1997 tarihine kadar uzatılmıştır.

b)Belge tarihi 1996 yılından daha önce olan ve yukarıdaki (a) maddesi kapsamynda olmayan bütün Sanayi Sicil Belgeleri geçerli değildir.

Belge tarihi 31.12.1996 tarihine kadar olan işletmelere ait tüm Sanayi Sicil Bilgileri (Sanayi Sicil Belgeleri geçerli olsun veya olmasın) Sanayi ve Ticaret Bakanly?y Bilgi işlem Merkezi'nde muhafaza edildiğinden,bu tarihden önceki Sanayi Sicil Bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde temini mümkün olacaktır.

Sanayi Siciline kayıtlı olsun veya olmasın Sanayi Sicil Kanunu'nun 1. Maddesi kapsamında faaliyet gösteren Sanayi işletmeleri Sanayi Siciline kayıt için Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerine veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez Teşkilatına müracaat edeceklerdir.
Bilgilerinize ve bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması,Teşkilatımızca yürütülen Kapasite Raporu tanzimi işlemleri esnasında genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde sanayi işlemlerinin bilgilendirilmesi hususunda geregini rica ederiz.

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr