Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>8 Nolu Genelge 15.01.1997 (Vergi Düzenlemeleri )
 
1997 yılına ilişkin yeni vergi düzenlemeleri aşağıda açıklanmıştır.

1-252 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 1996 yılı için % 72,8 olarak tesbit ve ilan edilmiştir.

2-22 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde 1996 yılında ödenen Çevre Temizlik Vergisinin 1997 yılı vergileri yeniden değerleme oranın yarısı olan % 36.4 oranında artırıldığı belirtilmiştir.

3-26 No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde 1.1.1997 tarihinden geçerli, olmak üzere:

a)Evlatlıklar da dahil olmak üzere çocukları ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 2.859.000.000,- lirası(çocuğu bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 5.721.000.000,-lirası)

b)İvazsız suretteki intikallerin 67.000.000,-lirası

c)Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 67.000.000,- lirası Veraset ve İntikal Vergisinden istisna edildiği açıklanmıştır.

4-96/8954 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ikinci sınıf tüccarların artırılan defter tutma hadleri aşağıda belirtilmiştir.

-Emtia alımları tutarı 3 Milyar liradan 5,2 Milyar liraya, satışlar tutarı 3,6Milyar liradan 6,3 milyar liraya,

-Emtia alım satımı dışındaki işlerle ilgili yıllık gayrisafi iş hasılatı 1,5 milyar liradan 2,6 milyar liraya,

-Yukarıdaki işlerin birlikte yapılması halinde iş hasılatı ile satış tutarı toplamı 3 milyar liradan 5,2 milyar liraya yükseltilmiştir.

5-398 no’lu tahsilat Genel Tebliğinde kanuni ödeme süresinden önce ödenen amme alacağı için uygulanan erken ödeme indirimi oranlarının, vade tarihinden 1 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık % 6,4 ve 12 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 4,5 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

6-11 No’lu motorlu taşıtlar vergisi genel tebliğinde 1.1.1997 tarihinde başlamak üzere lüks otomobil tesbiti, motor, silindir hacmine göre yeniden yapılmıştır.Buna göre, otomobil ve arazi taşıtlarından motor silindir hacmi 1600cm’3 den (1600cm3 dahil) küçük olanlar ister yurtiçinde, ister yurtdışında imal edilsin, bunların lüks otomobil sayılmayacağı, motorsilindir hacmi 1601 cm3’den büyük olan otomobil ve arazi taşıtlarının ise lüks otomobil olarak kabul edileceği, taşıtların net ağırlıkları;

-950-1200 kg.’kadar 1-3 yaş III.derece

-1201-1600 kg.’kadar 1-3 yaş II.derece 1-4 yaş III.derece

-1601 Kg.ve daha yukarı 1-3yaş I.derece

4-6 yaş II.derece 7-11 yaş III. Derece sayılacağı, arazi taşıtlarından münhasıran yük taşımaya mahsus olanların lüks otomobil kabul edilmeyeceği, yük ve yolcu taşıyabilen iki ve daha fazla sıralı oturma yeri bulunan açık kasalı olanların ise, yukarıda belirtilen motor, silindir hacmi ve net ağırlıkları esasları çercevesinde lüks otomobil kabul edeceği, I,II,III,ve IV sayılı tarifelerdeki vergi tutarlarının 1.1.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (% 72,8) artırıldığı açıklanmıştır.

1 . SAYILI TARİFE

 

Taşıtların net ağırlıkları 1-6 Yaş 7-15 Yaş 16 ve daha yukarı Yaş
950 kg.ve daha aşağı 7.490.000,- 3.740.000,- 810.000
951-1200 kg.’ kadar 11.400.000,- 5.680.000,- 1.290.000,-
1201-1600 kg.’ kadar 18.950.000 9.460.000,- 2.290.000,-
1601-1800 kg.’ kadar 38.050.000,- 18.950.000,- 9.460.000,-
1801 kg.ve daha yukarı 76.230.000,- 38.050.000,- 9.460.000,-

Bu hadlerin, I. Derece lüks otomobiller için 3 kat, II. Derece lüks otomobiller için 2 kat ve III. Derece lüks otomobiller için 1,5 kat artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir.

(II) SAYILI TARİFE

TaştlarınCinsleri ve

İstiap Hadleri

1-6 yaş 7-15 yaş 16 ve daha yukarı yaş
Minibüs 8.500.000,- 6.300.000 2.780.000,-
Otobüs ve benzerleri      
25 kişiye kadar 21.390.000,- 12.750.000,- 5.680.000,-
26-35 kişiye kadar 25.640.000,- 21.390.000,- 8.500.000,-
36-45 kişiye kadar 28.560.000,- 25.640.000,- 11.400.000,-
46 kişi ve daha yukarı 34.300.000,- 28.560.000,- 17.120.000,-

 

Kamyonet, kamyon,

çekici ve benzerleri

1-6 7-15 16 ve daha yukarı yaş
1.500 kg.’a kadar 8.500.000,- 6.300.000,- 2.780.000,-
1.501-3.500 kg.’a kadar 21.390.000,- 12.750.000,- 5.680.000,-
3.501-5.000kg.’a kadar 25.640.000,- 21.390.000,- 8.500.000,-
5.001-10.000kg.’a kadar 28.560.000,- 25.640.000,- 11.400.000,-
10.001-20.000kg.’a kadar 34.300.000,- 28.560.000,- 17.120.000,-
20.001 kg.ve daha yukarı 42.800.000,- 35.730.000,- 18.950.000,-

ve IV. tarifelerdeki motorlu taşıtlara ilişkin vergiler esnafımızın dışındaki mükellefleri kapsadığından, genelgeye alınmamıştır.

7-18 No’lu taşıt alım vergisi genel tebliğinde yine taşıtların net ağırlıkları, yaşları ve istiap ve hadleri, oturma yerleri ve lüks olup olmadıklarına göre 1.1.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (% 72,8) artırıldığı öngörülmüştür.

8-29 No’lu Damga vergisi Kanunu genel tebliği 31 no’lu harçlar kanunu genel tebliğinde damga vergileri ve harçların nisbi ve maktu miktarları 1.1.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (% 72,8) artırıldığı belirtilmiştir.

9-199 nolu gelir vergisi genel tebliği ile 1997 yılında götürü usule tabi olan ticari kazanç mükelleflerine uygulanacak safi kazanç tutarları, 1.1.1997 tarihinden geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı (204.120.000,-TL) esas alınarak yöreler itibariyle aşağıdaki gibi tesbit edildiği belirtilmiştir.

 

Götürülük

Dereceleri

Kal.1.derecede

önc.yöreler

Diğer yöreler Erzurum ve

Diyarbakır

Büyükşehir

sınırları içi

3

Gelir V.+Fon+KDV

51.000.000,-

20.145.000,-

102.000.000,-

40.290.000,-

71.400.000,-

28.203.000,-

142.800.000,-

56.406.000,-

2

Gelir V.+Fon+KDV

127.500.000,-

50.362.000,-

255.100.000,-

100.764.000,-

153.000.000,-

60.435.000,-

306.100.000,-

120.909.000,-

1

Gelir V.+Fon+KDV

204.100.000,-

80.619.000,-

408.200.000,-

161.239.000,-

255.100.000,-

100.764.000,-

510.300.000,-

202.135.000,-

         

Belediye Teşkilatı bulunmayan köylerde işyeri bulunan veya faaliyet gösteren mükelleflere uygulanacak safi kazanç tutarlarının, kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler ile diğer yörelere ilişkin yukarıda hesaplanan tutarların % 30’ u oranında olacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan götürü usule tabi ticari kazanç sahiplerine uygulanacak olan safi kazanç tutarları, götürü usule tabi serbest meslek erbabına da aynen uygulanacağı öngörülmüştür.

Yine yukarıda belirtilen safi kazanç tutarlarının % 50’ si, götürü usule tabi ücretlilerin 1997 yılına ait safi ücreti olarak uygulanacağı, götürü usule tabi hizmet erbabının götürülük derecesinin tesbitin de, hizmet erbabının yanında çalıştığı, götürü usule tabi mükelleflerin derecesinin de göz önünde bulundurulacağı açıklanmıştır.

10-Götürü Usule Tabi Olmanın Şartlarına Ait Yıllık Alış,Satış ve Hasılat tutarları:

1997 Takvim yılı için gelir vergisi kanunu’nun 48. Maddesinin 1. Bendindeki alım,satım, ve imal işlerinde bir takvim yılı içindeki alış bedelleri tutarı, büyükşehir sınırları dahilinde, 1.844.700.000,- lirayı diğer yörelerde, 1.471.900.000,- lirayı

2.bendindeki satılan emtianın bir takvim yılı içindeki satış bedelleri tutarı, Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde, 2.457.300.000,- lirayı diğer yörelerde 1.960.900.000,- lirayı

3.bendindeki ücret karşılığı yapılan; imalat, tamirat, basım ve inşaat işleri karşılığında bir takvim yılı içinde alınan gayrisafi ücret tutarı, Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde 608.400.000,- lirayı diğer yörelerde 485.700.000,- lirayı

4.bendindeki hasılat karşılığı yapılan; imalat, inşaat, tamirat ve küçük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde alınan hasılat tutarı, Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde 1.844.700.000,- lirayı diğer yörelerde 1.471.900.000,- lirayı,

5.bendindeki (1) ve (3) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde bir takvim yılı içinde alınan ücret veya hasılatın Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde 2.457.300.000,- lirayı diğer yörelerde 1.960.900.000,- lirayı,

6.bendindeki (1) ve (4) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde bir takvim yılında elde edilen gayrisafi hasılatın 1/3 fazlasıyla emtia alış bedeli tutarlarının Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde 1.844.700.000,- lirayı diğer yörelerde 1.471.900.000,- lirayı,

7.bendindeki (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde bir takvim yılı içinde alınan gayrisafi ücretlerin tutarlarının 4 katı ile sağlanan yıllık gayrisafi hasılatın toplamının, Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde 1.844.700.000,- lirayı diğer yörelerde 1.471.900.000,- lirayı,

8.bendindeki; otel sinema, plaj gibi emsali eğlence ve istirat yerleri işletenlerin, bu hizmetler karşılığında bir takvim yılında sağlanan gayrisafi hasılat tutarının, Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde 608.400.000,- lirayı diğer yörelerde 485.700.000,- lirayı,

9.bendindeki sahibi ve işleticisi sıfatıyla bir takvim yılı içinde alınan taşıma ücretleri tutarının, Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde 1.227.400.000,- lirayı diğer yörelerde 979.500.000,- lirayı, aşmamak üzere tesbit edilmiştir.

Götürü usule tabi olan serbest meslek erbabında ise yukarıdaki (8) numaralı bentte yer alan hasılat haddinin uygulanacağı belirtilmiştir.

11-Sigara, İçki, Damga Pulu, Milli Piyango Bileti, Akaryakıt, Şeker ve Benzerleri Emtia Alım Satımının 1997 yılında uygulanacak Hadleri:

  Büyükşehir Belediye sınırları dışında kalanyerlerde Büyükşehir Belediye sınırları içinde kalan yerlerde  
Emtianın Cinsi Yıllık Alım Ölçüsü (TL.) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL.) Yıllık Satış Ölçüsü (TL.)
D.pulu-K.Kağıt 2.200.000.000 2.600.000.000 3.100.000.000 3.600.000.000
Şeker-Çay 1.300.000.000 1.700.000.000 1.800.000.000 2.200.000.000
M.piyango Bileti ve hemen kazan -spor toto spor loto 1.300.000.000 1.700.000.000 1.800.000.000 2.200.000.000
İçki (bira ve şarap hariç) ispirto-sigara-tütün 1.300.000.000 1.700.000.000 1.800.000.000 2.200.000.000
Akaryakıt(lpg hariç) 2.800.000.000 3.200.000.000 4.000.000.000 4.500.000.000

Belirtilen bu malların alım-satımı ile uğraşanlar hakında götürülüğün özel şartları bakımından yukarıdaki hadlerin dikkate alınacağı belirtilmiştir.

12-96/8955 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

a)Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesinde yer alan özel indirim hadleri, 1997 takvim yılı ücretlerine uygulanmak üzere günde 105.000,- liraya, ayda 3.150.000.,- liraya ve yılda 37.800.000,- liraya,

b)Gelir Vergisi Kanunu’nun 86 ve 87. Maddelerinde yer alan ve beyanı ihtiyari olan vergiye tabi yıllık gayrisafi kazanç ve iratların toplam haddi, 1997 Takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.500.000.000,- liraya,yükseltilmiştir.

Ticari, zirai ve mesleki kazançları için yıllık beyanname verenler bu ihtiyari toplama hakkından faydalanamayacağı, birden fazla işverenden ücret alan ve gayrisafi toplamı 1997 Takvim yılı için belirlenen 1.500.000.000,- aşanlar aldıkları ücretlerini yıllık beyanname ile beyan edeceklerdir.

Bilindiği üzere, 1996 takvim yılı için tesbit olunan ihtiyarilik haddi 900.000.000,- lirayı aşmadığı taktirde, bu kazanç ve iratların vergisi tevkif yoluyla kesilmiş olduğundan ücret ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanı ihtiyaridir.

c)Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesindeki vergi tarifesi gelir dilimleri tutarları, 1997 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

500.000.000,- liraya kadar....................................% 25,

1.000.000.000,-liranın 500.000.000 lirası için 125.000.000 lira fazlası % 30,

2.000.000.000,-liranın 1.000.000.000 lirası için 275.000.000 lira fazlası % 35,

4.000.000.000,-liranın 2.000.000.000 lirası için 625.000.000 lira fazlası % 40,

8.000.000.000,-liranın 4.000.000.000 lirası için 1.425.000.000 lira fazlası % 45,

16.000.000.000,-liranın 8.000.000.000 lirası için 3.225..000.000 lira fazlası % 50,

16.000.000.000,- liradan fazlasının 16.000.000.000 lirası için 7.225.000.000

lira fazlası.......................................................% 55

nisbetinde vergilendirilecektir.

d)1.1.1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işyerleri kira gelirleri ile kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığı bunlara yapılan kira ödemelerinden kesilen % 25 stopaj oranı % 20’ ye indirilmiştir.

e)1.1.1997 tarihinden geçerli olmak üzere;

-Devlet tahvili faizlerinden %12,

-Hazine bonosu faizlerinden %12,

-Nama yazılı tahvil faizlerinden %12,

-Hamiline yazılı tahvil faizlerinden %12,

-Diğer tahvil faizlerinden %12,

-Döviz tevdiat hesapları faizlerinden %12,

-Nama yazılı mevduat faizlerinden &12,

-Hamiline yazılı mevduat faizlerinden &12,

-Diğer mevduat faizlerinden &12,

oranında Gelir Vergisi,Gelir Vergisinin %10’u oranında fon payı kesilmesi öngörülmüştür.

13-200 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan ve esnaf ve sanatkarlarımızı ilgilendiren yeni düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

a)Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek bedelinin vergiden müstesna haddi,1.1.1997 tarihinden itibaren günlük 300.000 liraya yükseltilmiştir.

b)1996 takvim yılına ilişkin olarak yapılan uygulamada;hayat standardı esasına göre beyan edilecek zorunlu Gelir Vergisi matrahları,1995 takvim yılı temel gösterge tutarlarına,1996 yılına ait %72.8 yeniden değerleme oranında ilave yapılmak suretiyle hesaplanan,1997 yılı Mart ayında beyan edilecek olan zorunlu vergi matrahları ve vergileri aşağıda gösterilmiştir.

Vergileme Yöresi Vergi Matrahı Gelir Vergi Fon Payı Geçici Vergi Toplam Vergiler
Kal.1.derece 192.600.000,- 39.028.000,- 24.075.000,- 63.103.000,-
Kal.2.derece 231.200.000,- 46.855.000,- 28.900.000,- 75.755.000,-
Diğer 385.300.000,- 80.500.000,- 50.295.000,- 130.795.000,-
Diyarbakır 240.800.000,- 48.795.000,- 30.100.000,- 78.895.000,-
Erzurum 288.900.000,- 58.120.000,- 36.112.000,- 94.232.000,-
Diğer B.şehir 481.700.000,- 104.391.000,- 64.755.000,- 169.146.000,-

1996 yılında ödenen geçici vergiler düşülerek hesaplanmıştır.

1-5-1995 tarihinde götürü usulden gerçek usule geçen mükellefler yukarıda gösterilen matrah ve vergilerin yarısından sorumludur.

c)Hayat standardı ilave gösterge tutarları da şöyle tespit edilmiştir.

-Mükelleflerin kendisine,eşine,çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait özel otomobillerden her biri için (işletmelerinde kayıtlı olanlar dahil) silindir hacmi 1600 cc’ye kadar olanlarda; Kalkınmada 1. derecedeki öncelikli yörelerde 41.600.000 lira, 2. Derece öncelikli yörelerde 49.900.000 lira,Büyükşehir Belediye sınırları içinde ve diğer yörelerde,83.200.000 lira, 1601-1900 cc’ye kadar olanlarda; kalkınmada 1. Derece öncelikli yörelerde 63.900.000 lira, Kalkınmada 2. Derece öncelikli yörelerde 76.700.000 lira, Büyükşehir Belediye sınırları içinde ve diğer yörelerde 127.800.000 lira,1901 cc’den fazla olanlarda;kalkınmada 1. Derecede öncelikli yörelerde 106.400.000 lira, 2. Derece öncelikli yörelerde, 127.600.000 lira Büyükşehir Belediye sınırları içinde ve diğer yörelerde 212.800.000 lira

-Mükelleflerin kendisine,eş ve çoçukları ile bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler tarafından bizzat kullanılan birden fazla binalardan kiralanmış olanların (sayfiye ve dinlenme evleri ile tatil amacıyla gidilen otel ve moteller dahil)her biri için kalkınmada 1. Derecede öncelikli yörelerde 41.600.000 lira, 2. Derecede öncelikli yörelerde 49.900.000 lira, Büyükşehir Belediye sınırları içinde ve diğer yörelerde 212.800.000 lira,

1996 yılına ait olup,1997 yılında beyan edilecek temel gösterge tutarlarına göre hesaplanan hayat standarı matrahına ilave edileceği açıklanmıştır.

14-Münhasıran bir taşıtla nakliyecilik yapan mükelleflerin 1996 yılına ait olup,1997 yılında beyan edecekleri 11 ve daha yukarı yaşta taşıtların belirlenen kazançları ve vergileri aşağıda gösterilmiştir.

Taşıtın yaşı Vergileme Yöresi Vergi Matrahı Gelir V.Fon Payı Geçici Vergi Toplam Vergi
11-20 yaşta olan taşıtlar Kal. 1. derece 144.400.000 29.260.000 18.050.000 47.310.000
  Kal. 1. Derece 173.300.000 35.120.000 21.662.000 56.782.000
  Diyarbakır 180.500.000 36.575.000 22.562.000 59.137.000
  Erzurum 216.600.000 42.890.000 27.075.000 69.965.000
  Diğer yöreler 288.900.000 58.117.000 36.112.000 94.229.000
  Büyük şehirler 361.300.000 75.114.000 46.695.000 121.809.000
20 yaştan yukarı olan taşıtlar Kal. 1. Derece 96.200.000 19.493.000 12.025.000 31.518.000
  Kal. 2. derece 115.600.000 23.428.000 14.450.000 37.878.000
  Diyarbakır 120.400.000 24.398.000 15.050.000 39.448.000
  Erzurum 144.400.000 29.260.000 18.050.000 47.310.000
  Diğer Yöreler 192.600.000 39.028.000 24.075.000 63.103.000
  Büyükşehirler 240.800.000 48.795.000 30.100.000 78.895.000

Yukarıda gösterilen gelir vergileri 1995 ilişkin 1996 yılında ödenen geçici vergiler düşünülerek hesaplanmıştır.

Bilgi edinilmesine ve bağlı kuruluşlarınız aracılığı ile esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulmasını rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr