Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>7 Nolu Genelge 15.01.1997 (Eğitim Bütçesi)
 
İLGİ : 13.12.1994 tarih ve 106 sayılı genelgemiz.

Bilindiği üzere, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununda değişiklik yapan 3741 sayılı Kanunun Ek 17.maddesi ve ilgili Yönetmelik gereğince Konfederasyon ve alt Teşkilatı, eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere gayri safi yıllık gelirlerinin % 20’sini eğitim bütçesi olarak ayırmak zorundadır.

Konfederasyonumuz, % 20’lik eğitim bütçesinin oluşturulması ve harcanması hususlarında ekonomik durumu iyi olmayan Teşkilatımızın sıkıntı içine düştüğünün tespit edilmesi üzerine, konuyu 27-28 Şubat l992 tarihinde Ankara’da yapılan l.Meslek Eğitimi Merkez Şurası’nda görüşmüş ve eğitim amacıyla kullanılacak kaynaklar konusunda yeterli gelir sahibi olmayan alt Teşkilatımızın uygulamalarına esneklik getirilmesi ile ilgili bir karar almıştır.

Alt Teşkilatımız ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucu 1992 ve 1993 yılları için geçerli olmak üzere bir esneklik formülü oluşturulmuş ve 9.11.1992 tarih ve 93 sayılı Genelge ile Teşkilata duyurulmuştur.

1994 yılında günün koşulları dikkate alınarak, esneklik formülü Konfederasyonumuzca yeniden düzenlenmiş ve limitler arttırılarak ilgide kayıtlı genelge ile Teşkilatımıza duyurulmuştur.

Ancak alt Teşkilatımızdan gelen talepler dikkate alınarak ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle esneklik formülünün yeniden belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bunun üzerine teknik bir çalışma yapılmış ve % 20’lik eğitim bütçelerinin hesaplanmasında oda, birlik ve federasyonlarımız tarafından uygulanacak esneklik formülü 1996 yılı için yeniden belirlenmiştir.

Odalar, birlikler ve federasyonlarımızın 1996 yılı kesin eğitim bütçelerinin hesaplanmasında kullanılacak esneklik tedbirleri ekte sunulmaktadır.

Teşkilatımızın sözkonusu formül çerçevesinde 1996 yılı eğitim bütçesini oluşturmaları.

% 25’lik Konfederasyon payını ilgili hesaba yatırmaları, yazı ekinde bulunan 1996 yılı Eğitim Bütçesi Durum Tablolarını doldurarak kati hesap bütçesi ve banka dekontu ile birlikte Konfederasyonumuza göndermeleri gerekmektedir.

Federasyon, birlik ve odalarımızın yıl sonu hesap kapatma (Mali Yılbaşı) zamanlarının farklı olması nedeniyle eğitim bütçelerinden aktarılacak % 25’lik payları;

Federasyonlarımız NİSAN ayı sonu itibariyle, Birliklerimiz ŞUBAT ayı sonu itibariyle,Odalarımız ARALIK ayı sonu itibariyle hesaplayıp,Konfederasyonumuzun T.Halk Bankası Yenişehir-Ankara şubesi nezdindeki 66030 numaralı hesabına yatıracaklardır.

Teşkilatımızdan gelen talepler doğrultusunda eğitim bütçelerinin hesaplanmasında ve harcanmasında dikkat edilmesi gereken kriterler hakkında bilgi verilmesi yararlı görülmektedir.

Eğitim bütçesinin hesaplanması :

I. Teşkilatımız eğitim bütçesini hesaplarken ilk olarak yıllık gayri safi gelirlerinden aşağıdaki giderleri düşebilecektir.

1) 210 ve 2918 sayılı Kanunlarda belirtilen basılı kağıtlara ait giderler,

2) Düzenlenen fuar, sergi, piyango vb. organizasyonlara ait gideler,

3) Maliki bulunan gayrimenkullerin tamiratına ait giderler,

4) Ücret tarifelerinin alımlarından üst kuruluşlara ödenen ücretler,

5) Üst kuruluşlara ödenen katılım payları.

II. Yukarıda belirtilen giderler gelirden düşüldükten sonra, esneklik formülü de dikkate alınarak eğitim bütçeleri hesaplanacaktır.

III.Daha sonra eğitim bütçesi için ayrı bir banka hesabı açtırılacak ve ayrı bir muhasebe defteri tanzim edilecektir.

IV. Hesaplanan eğitim bütçesinin % 25’i bir harcama yapılmadan Konfederasyon bünyesinde kurulmuş bulunan Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu hesabına aktarılacaktır.

V. Her yıl hesaplanan eğitim bütçelerinden % 25’lik Fon payı ayrıldıktan sonra arda kalan % 75’lik kısımdan harcama yapılmadığı takdirde veya bakiyesi hesap faizleri ile birlikte bir sonraki yıla aktarılacaktır.

Eğitim bütçelerinin harcanmasında dikkat edilecek hususlar ise aşağıda özetlenmiştir.

l. Meslek Eğitimi Merkez Şurası’nın 10 No.lu kararı gereğince Teşkilatımız eğitim bütçelerini aşağıdaki kriterler ve oranlar çerçevesinde harcayacaklardır :

I) Alt Teşkilatımız eğitim bütçelerinin % 50’sini geçmemek kaydıyla aşağıda sıralanan giderlerini eğitim bütçelerinden karşılayabileceklerdir.

a) İlgili Teşkilat Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi ve İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu üyelerinin yolluk ve huzur hakları,

b) İlgili Teşkilatta eğitim amacıyla istihdam edilen eğitim müdürü ve diğer eğitim personelinin personel giderleri,

c) Milli Eğitim Bakanlığı’nca görevlendirilecek temsilcilere verilecek yolluk ve huzur hakkı.

II. Alt Teşkilatımız aşağıda sayılan eğitim faaliyetlerini belirtilen oranlar ve diğer şartlar dahilinde eğitim bütçelerinden karşılayabileceklerdir.

a) Eğitim bütçesinin % 10’unu geçmemek kaydıyla Konfederasyondan izin alınarak düzenlenecek meslek kurslarının giderleri,

b) Eğitim bütçesinin % 10’unu aşmamak kaydıyla eğitim amaçlı kitap, dergi, broşür vb.nin basımı, yayımı, dağıtımı, satın alınması ile diğer eğitim materyallerini satın alma giderleri,

c) Konfederasyon tarafından organize edilecek işletmelerüstü eğitim merkezlerinin kurulması ve işletilmesi vs. eğitim faaliyetleri harcamaları,

Yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde tüm Teşkilatımızın eğitim bütçelerini oluşturmaları mevzuat ile getirilmiş kanuni bir zorunluluktur.

507 sayılı Kanunun 108.maddesinin “Birlik ve federasyona katılma payını ödemeyen oda yöneticileri, Konfederasyon katılma payını aynı şekilde ödemekte ihmali görülen birlik ve federasyon yönetim üyeleri hakkında, Konfederasyon Yönetim Kurulunca 30'uncu maddedeki para cezaları uygulanır." Hükmüne göre Konfederasyon payı ödenmediği takdirde30.madde gereğince yıllık aidatın iki katı tutarında para cezası verilecek ve 6l83 sayılı Amme Alacakları Kanununun ilgili zorlayıcı hükümleri uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr