Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>6 Nolu Genelge 13.01.1997 (MEBD ve YDDG)
 
İLGİ: a) 2 Ocak 1992 tarih ve 21099 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “507 sayılı Kanunun Çıraklık ve Mesleki Eğitimle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik”

İLGİ: b) 5 Ocak 1992 tarih ve 21102 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik”

Bilindiği üzere 507 sayılı Kanunda değişiklik yapan 3741 sayılı Kanunun ek l8.maddesi, Kanunun çıraklık ve mesleki eğitimle ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenleme hususunda Konfederasyonumuza yönetmelik çıkarma görevini vermiştir.

Bu çerçevede, ilgi a ve b’de kayıtlı yönetmelikler hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

İlgi a’da kayıtlı Yönetmeliğin 5.maddesine göre her düzeydeki meslek eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi için odaların, birliklerin, federasyonların ve Konfederasyonun bünyesinde birer Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi kurulacaktır.

Bu birimler, meslek eğitimini ilgilendiren her konuda araştırma ve çalışmalar yapmak; uygulamayı izlemek; bağlı olduğu Yönetim Kurulu’na öneriler götürmek ve danışmanlık yapmakla yükümlüdürler.

Konfederasyonumuzun son yıllarda büyük ilerleme kaydettiği mesleki eğitim alanındaki başarılı çalışmalarının sürdürülmesi, çıraklık eğitiminin aksayan yönlerinin tespit edilmesi ve çıraklık eğitiminin yaygınlaştırılması açısından bu birimlerin aktif çalışmaları çok büyük önem taşımaktadır.

Bunun yanında bu birimlerin kurulması kanuni bir zorunluluktur.

İlgi b’de kayıtlı Yönetmelik ise pratik meslek eğitiminin verildiği işyerlerinin bu eğitime elverişliliği ve denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler getirmektedir.

Sözkonusu Yönetmeliğin l0.maddesine göre oda, birlik ve Konfederasyon bünyesinde İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları kurulacaktır.

Bu Gruplar, işletmelerde yapılan pratik meslek eğitiminin gereğince yapılabilmesi için alt yapı eksikliklerinin giderilmesinde yol gösterici ve yardımcı olmak, rehberlik etmek, denetimlerde bulunmak, kurallara aykırı durumları Birlik Disiplin Kuruluna ve İl Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kurulu’na bildirmekle yükümlüdürler.

Bu Grupların etkin bir şekilde çalışması çıraklık eğitiminde kalitenin artmasını sağlayacaktır.

MEDB ve İDDG’lerin kurulması kanuni bir zorunluluk olduğu halde yapılan incelemede teşkilatımızın sayı olarak çok azının bu birimleri kurduğu görülmüştür.

Oda, birlik ve federasyonlarımızdan sözkonusu birimleri kurmayanların en kısa zamanda kurarak Konfederasyonumuza bildirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr