Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>4 Nolu Genelge 09.01.1997 (96/8615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 
Bilindiği üzere; Bakanlar Kurulu'nun l9.09.l996 tarih ve 96/86l5 sayılı "Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ)Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar"ı l6.l0.l996 tarih ve 22789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

96/8615 sayılı Karara istinaden Küçük ve Orta Boy İşletmelerin devlet yardımlarından faydalanma esasları 31 Ekim 1996 tarih ve 22803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları ile ilgili Tebliğ"le belirlenmiştir.

Sözkonusu Karar ve Tebliğ kapsamında uygulanacak teşvik unsurları ve teşvik belgesine ilişkin bilgiler özet halinde aşağıda açıklanmıştır.

Kararın Amacı :

Bu uygulama, Gümrük Birliği ve sonrasında gerçekleşecek olan Avrupa Birliği içinde, ekonomik uyum sorunları ile karşı karşıya kalacağı Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ), kalkınma planı ve yıllık proğramlara uygun olarak korunmaları, teşvik edilmeleri, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları ve/veya ürün geliştirmeye yönelik taleplerini karşılamaları, istihdam yaratmaları ve Gümrük Birliği içerisinde rekabet edebilmeleri amacını taşımaktadır.

KOBİ Teşvik Unsurlarından Yararlanabilecek İşletmeler :

-Faaliyetleri ve yatırımları imalat sektöründe olan,

-İşyerinde en çok l50 işçi çalıştıran,

-Kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine-techizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamı net 50 Milyar TL'sını aşmayan,

-Kararnamenin belirlediği şekilde kalkınmada öncelikli yörelerde % 30, diğer yörelerde % 40 olmak üzere, yatırımı gerçekleştirebilecek özkaynağa sahip olan,

-Gerçek usule göre defter tutan,

-Esas itibariyle krediye konu (satın alacağı) makine ve techizatı yeni (kullanılmamış) olan,

-Halkbank tarafından yapılacak mali ve teknik değerlendirmede olumlu bulunan,

-Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) yararlanabilmektedir.

Müracaat Usulleri ve Yatırım Teşvik Belgesi :

KOBİ'lere yönelik teşvik unsurlarından faydalanmak için "Teşvik Belgesi" alınması gereklidir.

KOBİ'lerin makine-techizat ve hammadde (enerji temini hariç) alımlarının desteklenmesi amacı ile Müsteşarlık tarafından Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenir.

Yatırımcı tarafından ilk başvuru, Halkbank'ın ilgili Şubesine yapılır. Yatırımcının müracaat formuna istinaden Halkbank'ın ilgili Şubesince, yatırımcının başvurusu değerlendirilerek, kabulu halinde, yatırımcı gerekli bilgi ve belgeleri temin eder.

Yatırımcı adına düzenlenecek Yatırım Teşvik Belgesi için Müsteşarlığa müracaat, yatırımcı adına Halkbank tarafından yapılır.

Halkbank Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmasını talep ettiği yatırımla ilgili olarak, bilgi ve belgeleri, Müsteşarlığın belirleyeceği ayrı bir form içinde temin eder.

Bu bilgilerin doğruluğundan ve talebin ilgili Karar ve Tebliğlere uygunluğundan Halkbank sorumludur.

Bu form içeriğinde yer alan bilgilerden Müsteşarlıkça belirlenen kısımları, yatırımcı tarafından ek bir form ile yatırımcının bağlı bulunduğu Odaya (Sanayi Odası, Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası) tasdik ettirilir.

Yatırımcının bu Odalardan birine kayıtlı olmaması halinde ise tasdik işlemi yatırımın bulunduğu yerdeki Odaya (Sanayi Odası, Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası) yaptırılır.

Buna göre: "KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları ile İlgili Tebliğ"in Müracaat Usulleri ile Yatırım Teşvik Belgesi başlıklı 3.Maddesinden anlaşıldığı üzere; uygulanacak destek unsurlarından faydalanmak için başvuruda bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarlardan Ticaret veya Sanayi Odalarına kayıt şartı aranmayacaktır.

Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarların başvurularına ilişkin tasdik işlemi yatırımın bulunduğu yerdeki ticaret veya sanayi odasınca onaylanacaktır.

Uygulanacak Destek Unsurları :

KOBİ yatırımlarına;

1- Fon Kaynaklı Kredi

2- Yatırım İndirimi

3- Yerli Makine ve Techizatta KDV Desteği

4- Gümrük Vergisi ve Fon Muafiyeti

5- Damga Vergisi ve Harç İstisnası

destek unsurları uygulanır.

Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımın altı ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Fon Kaynaklı Kredi :

Fon kaynaklı krediler, sadece makine-techizat ile hammadde (enerji temini hariç) alımlarına yönelik olarak kullandırılabilir. KOBİ'lere Fondan aşağıda yer alan şartlar dahilinde, makine-techizat ve hammadde bedeli üzerinden kredi tahsis edilebilir.

Kredi Miktarı - Limiti :Kalkınma daÖncelikliYörelerde;

makine-techizat ve hammaddenin;

* Yatırım kredilerinde azami 20 milyar TL.

* İşletme kredilerinde azami 5 milyar TL. Olmak üzere%70’dir.

Diğer Yörelerde;makine-techizat ve hammaddenin;

* Yatırım kredilerinde azami 15 milyar TL.

* İşletme kredilerinde azami 5 milyar TL. Olmak üzere %60’dır.

Faiz Oranı :Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için %20,diğer yörelerde yapılacaklar için %30’dur.
Vadesi :Yatırım kredilerinde 1 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 3 yıl,işletme kredilerinde 1 yıldır.
Kredinin Ödenmesi :Yatırım kredilerinde anapara ve faiz birinci yılın sonunda başlamak üzere 5 eşit taksitte geri ödenir.İşletme kredilerinde ise anapara ve faizin tamamı, birinci yılın sonunda def’aten ödenir.
Özkaynak Katkı Oranı :Krediye konu makine - techizatta yatırımın; kalkınmada öncelikli yörelerde en az %30’unu diğer yörelerde ise en az %40’ını yatırımcının, özkaynaklarında karşılanması gerekir.

 

Yerli Makine ve Techizatta KDV Desteği :

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında satın alınan her türlü yerli (yurt içinde imal edilmiş )makine-techizattan alınan Katma Değer Vergisi, “Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu’ndan (bundan böyle fon olarak alınacaktır.) KDV desteği olarak yatırımcılara ödenir.

KDV desteğinden yararlanabilmek için satın alınan makine-techizatın yeni ve kullanılmamış olması gerekmektedir. Bu husus ile ilgili ödemeler, Halkbank tarafından “Yatırım Tamamlama Formu”ile yatırımcılara aktarılmak üzere Müşteşarlıktan talep edilir.

Şartların İhlali :

Yatırım Teşvik Belgesi şart ve karakteristiklerinin gereği gibi yerine getirilememesi halinde, Müşteşarlık destek unsurlarını kısmen veya tamamen kaldırarak yararlanılan desteklerin geri alınmasını sağlayabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yerli makine-techizatın satışı ve devri Halkbank aracılığı ile verilen ilgili kredilerin vadesi bitimine kadar,ithal makine-techizatın satışı ve devri ise beş yıl süre ile yapılmaz.

96/8615 sayılı karar incelendiğinde; bu kapsamda düzenlenen belgelerde sanayi ve ticaret odalarının tasdik şartı arandığı görülmektedir.Bu uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi ve bu kapsamda alınacak teşvik belgesinin ilgili kısımlarının ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince onaylanması konusunda Konfederasyonumuzca Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı nezdinde gerekli girişimler başlatılmıştır.

Bu doğrultuda; söz konusu Kararnamenin getirmiş olduğu düzenlemelerden esnaf ve sanatkarlarımızın kolaylıkla faydalanmasını teminen başta Genel Başkanımız Derviş Günday olmak üzere yoğun girişimlerde bulunulmuş ve Devlet Bakanı Sn.Ufuk Söylemez, T.Halk Bankası Genel Müdürü Yenal Ansen ile yapılan görüşmeler sonucu bu kararnameden esnaf ve sanatkarlarımızın da faydalanmasına imkan tanınmıştır. Bu yönde bu desteklerden faydalanmak için esnaf ve sanatkarlarımıza getirilen, sanayi ve ticaret odalarına kayıt mecburiyeti kaldırılmıştır.

Konfederasyonumuzca bu konuda başlatılan girişimler sürdürülmektedir. Ayrıca, T.Halk Bankasının konu ile ilgili uygulamalarında esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetini önleyici çalışmalara devam edilmektedir. Sonuçtan teşkilatımıza ayrıca bilgi verilecektir.

Bu aşamada; uygulamada karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve bunların Konfederasyonumuza bildirilmesi, esnaf ve sanatkarlarımızın bu desteklerden etkin bir şekilde faydalanmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasında büyük önem taşımaktadır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması ve uygulamada karşılaşılan sorunların Konfederasyonumuza bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr