Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>3 Nolu Genelge 06.01.1997 (Ticari Taşıt Kullanma Belgesi)
 
Bilindiği üzere, 29l8 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun bazı maddelerini değiştiren 4l99 sayılı Kanun'un Ek-l. maddesi ile; gerek şehiriçi gerekse şehirlerarası yollarda yük ve yolcu nakliyatı yapan araç sahibi şoförler ile bu araçlarda çalışan şoförlerin Ticari Taşıt Kullanma Belgesi almaları mecburiyeti getirilmiş, 01 Ocak l997 tarihinden itibaren de bu belgeyi bulundurmayan şoförlere 14.400.000.-TL para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Ancak, bağlı odalarınıza kayıtlı olan üyelerin Ticari Taşıt Kullanma Belgesi eğitimi çalışmaları henüz sonuçlanmadığından ve belge verme işlemleri tamamlanamadığından dolayı, esnafımızın yapılacak trafik kontrollerinde mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı’na müracaat edilerek, GEÇİCİ TİCARİ TAŞIT KULLANMA BELGESİ verilmesine imkan tanınması, bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için 6 aylık bir süre verilmesi ve bu süre zarfında cezai işlem uygulanmaması talep edilmiştir.

Sözkonusu talep İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ve Bakanlığın 26.l2.l996 tarih ve 165 sayılı genelgesi ile Valiliklere uygulama talimatı olarak duyurulmuştur.

Sözkonusu genelge ile, ekli uygulama talimatının Ticari Taşıt Kullanma Belgesine ilişkin bölümü ekte gönderilmiştir.

Buna göre,

l- 01.01.l997 - 01.07.l997 tarihleri arasında ticari taşıt kullanacak araç sahipleri ile bu araçlarda şoför olarak çalışanlar GEÇİCİ TİCARİ TAŞIT KULLANMA BELGESİ almak zorundadırlar.

Bu süre içinde gerek Ticari Taşıt Kullanma Belgesi, gerekse Geçici Ticari Taşıt Kullanma Belgesi bulunmayan şoförlere 4199 sayılı Kanun'un Ek l.maddesi hükümlerine göre cezai işlem uygulanmayacaktır.

2- Gerek şehiriçi gerekse şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ve yapacak olan şoförler 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'na göre ilgili meslek odalarımıza üye olmak zorunda olduklarından, bu kişilerin kayıtlı oldukları odadan “Geçici Ticari Taşıt Kullanma Belgesi” almaları gerekmektedir.

3- Ticaret ve Sanayi Odalarına bağlı olarak çalışan ticari araç sahibi şoförler ile bu araçlarda çalışan şoförlerde bu belgeyi almak zorunda olduklarından, bu kişilerin, kayıtlı oldukları Ticaret ve Sanayi Odalarından aldıkları belgeyi ibraz etmek şartı ile, bölgelerindeki Şoförler ve Otomobilciler Odalarından üyelik sıfatı aranmaksızın “Geçici Ticari Taşıt Kullanma Belgesi” ni alabileceklerdir.

4- 2. ve 3. maddelerde sayılan araç sahibi şoförler ile bu araçlarda çalışan şoförlere verilecek olan “Geçici Ticari Taşıt Kullanma Belgesi” nin şekli ve içeriği ekli örnekte gösterilmiştir.

Bu belgeler açık kahverengi renkte olup, odalarımız sözkonusu belgeleri bağlı bulundukları Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlıklarından temin edebileceklerdir.

Belgelerin düzenlenmesi ve verilmesi işlemleri sırasında kişilerden, Konfederasyonumuzun tespit ve ilan etmiş olduğu belge ücreti haricinde, herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

5- Ticari Taşıt Kullanma Belgesi ile Geçici Ticari Taşıt Kullanma Belgesi verilenlere ait liste, belgeyi veren oda başkanlığı tarafından mahallin Tescil Şube ve Bürolarına her ayın ilk haftası içinde ve aylık olarak gönderilecek , bu listenin bir sureti de T.Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na iletilecektir.

Ticaret ve Sanayi Odalarına bağlı olanlar, ayrı bir deftere kayıt edilecek, bunların listeleri de ayrıca düzenlenerek gönderilecektir.

6- Geçici Ticari Taşıt Kullanma Belgesi, odalarımızın eğitim çalışmaları başlayıncaya kadar kullanılacak, belge alan kişi eğitime katılıp belge almaya hak kazandıktan sonra ve kendisine Ticari Taşıt Kullanma Belgesi verildikten sonra iptal edilecektir.

Bu konuyla ilgili uygulama talimatı bilahare odalarımıza iletilecektir.

7- 29l8 sayılı Kanun’un Ek l.maddesinin öngördüğü Yönetmeliğin hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

Kanun'un bu hükmüne ve Yönetmelikte belirtilecek esas ve usüllere aykırı olarak belge düzenleyenler ve verenler Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılacaklarından, gerek Geçici Ticari Taşıt Kullanma Belgesi, gerekse Ticari Taşıt Kullanma Belgesi verme yetkisine sahip olan oda yöneticilerinin konuyla ilgili Kanun, Yönetmelik ve genelge hükümlerine uygun işlem yapmaları önem arzetmektedir.

Uygulamada karşılaşılan ve tereddüte yol açan konularda, T.Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna yazılı ve sözlü olarak danışılması gerekmektedir.

8- 01 Temmuz l997 tarihinden itibaren yapılacak trafik kontrollerinde ticari taşıt şoförlerinden geçici de olsa Ticari Taşıt Kullanma Belgesi aranacak belgesi olmayan şoförler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Uygulamanın yukarıda belirtilen esaslara göre yapılması, konunun acilen odalırımıza duyurulması, odalarımızın da konu ile ilgili üyelerini haberdar ederek bir an evvel Geçici Ticari Taşıt Kullanma Belgesi almalarının sağlanması ve üyelerimizin mağduriyetine yol açabilecek eksik ve yanlış uygulama yapılmaması önem arzetmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr