Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>1 Nolu Genelge 02.01.1997 ( Harçlar Kanunu)
 

(Esnaf ve Sanatkar İl Sicil Memurluğu’na)

27 Aralık 1996 tarih ve 22860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı’nın 29 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'ndaki maktu harç miktarları ile maktu ve nisbi harçların asgari ve azami miktarları açıklanmış olup, l.l.l997 tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktır.

507 sayılı Kanunun 3l53 Sayılı Kanunla değişik l20.maddesine istinaden Esnaf ve Sanatkarların “Sicil”e kayıt ve tescil, tadil ve terkin işlemleri sırasında ödeyecekleri harçların tutarları ilişik listede PARANTEZ içinde belirtilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve Esnaf ve Sanatkar Sicil Memurluklarına duyurulmasını rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr