Mevzuat  >> Genelgeler >> 1995 Yılı >>90 Nolu Genelge 06.10.1995 (Birden Fazla Meslegi Olanlarin Oda Kayitlari hk. )
 
Konfederasyonumuza mesleki kuruluşlarımız başta olmak üzere muhtelif oda üyelerinin yaptıkları yazılı ve sözlü başvurularda, örneğin "....başka bir meslek odasına kayıtlı ien ticari taksi ve minübüs gibi toplu taşıt aracı çalıştıran kişilerin ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odasına kayıt olmadıkları, noterlerin defter tastiki

sırasında bu odalarca tanzim edilmiş belgeyi istemediği, sırf bu yüzden haksız eylem ve yasa dışı rekabet nedeniyle aynı mesleği yapan şahıslar arasında çekişmeler olduğu, oda üyesi vergi mükellefi olan bu hususun önlenmesi" istenilmektedir.

507 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi "Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı esnaf ve sanatkararın çalışma bölgesi içindeki ilgili odaya kayıt olmak zorunluluğunu herkesin uyması gerekli amir bir hüküm olarak ifade etmektedir. Bu madde de asıl olan kişi değil "esnaf ve sanatkarlık" hüviyeti ve meslektir. Dolayısıyla bir şahsın birden fazla mesleği olduğu takdirde mesleği ile ilgili "odaların"tümüne kaydolması yasal bir zorunluluktur. Nitekim uygulamada hep bu şekilde olmuştur. Birden fazla mesleği olan kişilerin her bir mesleğ için ilgili odaya, resmi kurum ve kuruluşlara karşı mevzuatın öngördüğü belge ve bilgileri eksiksiz vermesi, ilgili mercilerinde gerçeklere uygun hareket etmesi yasal ödevleridir. Dolayısyla Noterlerin defter tastiki sırasında Esnaf ve Sanatkarların faaliyetlerini yürüttükleri bütün istemeleri ve aramak zorunda oldukları bu belgeler ibraz edilmeden tastik işlemi yapmamaları gerekir.

07 Eylül 1995 gün 22397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 243 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin "f" fıkrası ile 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun 109. Maddesi hükümlerine uygun olarak Konfederasyonumuz tarafından Tanzim edilen "MESLEKİ FAALİYET BELGESİ" formu bütün defterdarlıklara gönderilmiştir. 86.sayılı genelgemize ek açıklama notunda da izah ettiğimiz gibi "her bir hesap döneminde ilk defa noterlerde tastik ettirmek veya anlaşmalı matbaalarda fiş, fatura, benzeri evrakları bastırmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız vergi dairelerine mesleki faliyetlerini kanıtlamak üzere vereceklerdir.

Meslek Kuruluşlarımızın burada önemli üzerinde duracakları husus, yeni olan bu tatbikatta "birden fazla meslekler için ayrı ayrı Mesleki Faliyet Belgesi" istenmesinin sağlanmasına özen göstermek, yukarıda değindiğimiz genelgemizin ışığı altında Maliye Bakanlığı genelge hükümlerini sağlıklı bir şekilde hayata geçirmektedir.

Bilgi edinmenizi ve buna göre işlem yapmanızı rica ederiz.

 

 

Hasan Özcan

Suat YALKIN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr