Mevzuat  >> Genelgeler >> 2017 Yılı >> 070 Nolu Genelge 25.08.2017 (Yönetmelik Değişikliği Hk.)

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

20/09/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tam metni Genelgemiz ekine konulmuştur.

Diğer taraftan söz konusu Yönetmeliğin;

1- 4’üncü maddesinde yer alan “Bakanlık, Temsilci ve Toplantı” tanımlarında değişiklik yapılmış,

2- 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “en az iki yıldır” ibaresinden önce gelmek üzere “kesintisiz” ibaresi eklenmiş,

3- 15’inci maddesi, “Konfederasyon ve federasyon toplantılarına Genel Müdürlük, birlik ve oda toplantılarına Valilik tarafından temsilci görevlendirilir. Genel Müdürlük, gerek görülmesi halinde birlik ve oda toplantılarına temsilci görevlendirebilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiş,

4- 16’ncı maddesindeki “kaymakamlık” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,

5- 18’inci maddesinde yapılan değişiklikle toplantı yeter sayısına ulaşılamaması halinde durumu tespit edecek tutanağı imza etme yetkisi temsilci ile beraber “iki genel kurul üyesine” verilmiş,

6- 19’uncu maddesi yeniden düzenlenerek madde sadeleştirilmiş, “onaltı yaşından büyük işçiler” ibaresi madde metninden çıkarılmış,

Ayrıca “Temsilcilere ödenecek ücret görevlendirmeyi yapan kurumun bildirdiği banka hesabına görevlendirmenin yazılı olarak bildirilmesinden sonraki üç işgünü içinde yatırılır.” hükmü konulmuştur.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


Ek: 1- 25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr