Mevzuat >> Genelgeler >> 2011 Yılı >> 040 Nolu Genelge 27.04.2011 (3D Esnaf Strateji Belgesi ve Çalışmalar)

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere, Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek Strateji Belgesinin 6.6 nolu “Öncelik ve Tedbir” başlığında “esnaf ve sanatkarların kamu ihalelerine katılmalarının kolaylaştırılması” öngörülmüştür. Söz konusu öncelik ve tedbir başlığında sorumlu kuruluş Kamu İhale Kurumu, ilgili kuruluşlar ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Konfederasyonumuz olarak belirlenmiştir.

6.6 nolu tedbirle ilgili çalışma takvimi, performans göstergeleri ve eylemin tanımı içinde “Mal ve hizmet alımı uygulama yönetmeliklerindeki ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerinin esnaf ve sanatkarlar açısından değerlendirilmesi ve gerekmesi durumunda değişiklik önerilerinin hazırlanması” birinci tedbir olarak yer almıştır.

Yapılan toplantılarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesinde; sadece yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı sağlandığı, oysa ki esnaf ve sanatkarların daha çok yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan mal alımı ihalelerine katıldıkları ifade edilerek, bu durumun yerli malı üreten veya teklif eden esnaf ve sanatkarlar lehine bir uygulama olmadığı dile getirilmiştir.

Bu çerçevede Kamu İhale Kurumunca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesinde 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan mal alım ihalelerinde de yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınması sağlanmıştır.

Ayrıca, anılan Kanunun 63 üncü maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlanması ve uygulamada karşılaşılan tereddütlere açıklık getirmek üzere “Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16/03/2011 tarihli ve 27876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Uygulama Yönetmeliği ekindeki tip idari şartnamelerin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin alt maddesinde değişiklik yapılarak “Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesinin” sunulabileceği ifade edilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr