Mevzuat >> Genelgeler >> 2011 Yılı >> 030 Nolu Genelge 22.03.2011 (Eğitim Yönetmelikleri)

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Yönetmelikler başlıklı 75 inci maddesinin (j) bendinde; 5362 sayılı Kanunun 71, 72 ve 73 üncü maddelerinde yer alan, pratik eğitimin verileceği iş yerleri ve bunların denetimine ilişkin hükümlerin usul ve esaslarının, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun uygulanmasında henüz kapsam içine alınmamış il ve meslek dallarında yapılacak uygulama ve verilecek belgelere ilişkin düzenlemelerin, Meslek Eğitimi Fonunun yönetimi ve fon kaynaklarının kullanımının Konfederasyon tarafından çıkarılacak yönetmelikler ile belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm çerçevesinde Konfederasyonumuz tarafından hazırlanan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bazı maddeleri değiştirilerek onaylanan;

1) “Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik”

2) “Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliği”

19 Aralık 2010 tarih ve 27790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bazı teşkilat birimlerimce Konfederasyonumuza iletilen başvurulardan, 2010/91 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulan söz konusu Yönetmelikler ile ilgili uygulamalar hakkında tereddüde düşüldüğü anlaşıldığından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür:

1) Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Uygulamaları:

Söz konusu Yönetmelik ile esnaf ve sanatkar meslek kuruluşları bünyesinde kurulacak olan meslek eğitimi danışmanlığı birimlerinin (MEDB) kuruluşu ve çalışma usul ve esasları ile, eğitim bütçesinin ayrılması, harcanması ve muhasebesi, bunun yanında eğitim sicilinin tutulması hususları düzenlenmiştir.Buna göre;

- Esnaf ve sanatkar meslek kuruluşları bünyesinde, mesleki eğitimle ilgili çalışmaları yürütmek üzere birer meslek eğitimi danışmanlığı birimi (MEDB) kurulacaktır.

- MEDB; müdür, müdür yardımcısı, eğitim uzmanları, danışmanları ve sekreterya görevlilerinden oluşacaktır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik olan “507 sayılı Kanunun Çıraklık ve Mesleki Eğitimle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik”te yer alan MEDB yönetim kuruluna, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17/05/2010 tarihli ve B.14.0.ESG.0.11.00.01-1851 sayılı yazısında dile getirilen, mesleki eğitimle ilgili kurulların (Fon Yönetim Kurulu ve Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi Yönetim Kurulu) genel sekreterliğe bağlı olarak çalışan teknik birimler haline dönüştürülmesi ve yasal dayanağı olmadığı için bu kurullarda görev alanlara hakki huzur ödenemeyeceğine ilişkin görüşü doğrultusunda yeni yönetmelikte yer verilmemiş, bunun yerine MEDB teknik çalışmalar yürüten, kurulduğu teşkilat biriminin mesleki eğitimle ilgili çalışmalarını araştıran, değerlendiren ve yönlendiren bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu birimlerde görev verilen kişilere hakkı huzur ödenmesi söz konusu olmayacak, MEDB personeline sürekli ya da yarı zamanlı çalışma durumuna göre İş Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

- “Meslek Eğitimi Danışmanlığı Biriminin Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

- Oda düzeyinde kurulan MEDB, yıllık olarak bağlı üyelerin eğitim ihtiyaçlarını tespit edecek, planlayacak, takvime bağlayacak ve bütçelendirecektir. Gelecek bir yılı kapsayan eğitim planlaması, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar odalar tarafından birliklerine iletilecek, birlikler de bu planlamaları değerlendirdikten sonra Eylül ayı sonuna kadar Konfederasyona iletecektir. Konfederasyon MEDB gelen eğitim önerilerini değerlendirecek ve gereken destek ve koordinasyonu sağlayacaktır.

- Yönetmeliğin 6., 7. ve 8. maddelerinde eğitim bütçesinin ayrılması, harcanması ve muhasebeleştirilmesi hususları yer almaktadır. Buna göre; esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları yıllık gayrisafi gelirlerinin %5’ini eğitim bütçesi olarak ayıracaktır. Odalar bu ayırdıkları eğitim bütçesinin beşte birini birliğe, beşte birini varsa bağlı olduğu federasyona, beşte birini Konfederasyon bünyesinde bulunan Meslek Eğitimi Fonuna aktaracaktır. Birlik ve federasyonlar ise ayırdıkları payın beşte birini Konfederasyon bünyesinde bulunan Meslek Eğitimi Fonuna aktaracaktır.

- Eğitim bütçesi Yönetmeliğin 7’nci maddesinde sayılan faaliyetler için kullanılacaktır. Bakanlığın görüşü doğrultusunda adı geçen Yönetmelikte Fon Yönetim Kuruluna yer verilmemiştir. Ancak teşkilatın eğitim bütçelerini kullanmak konusunda izin talepleri devam ettiğinden ve esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının eğitim bütçelerini amacı doğrultusunda ve verimli olarak kullanması hususunda oluşan boşluğu doldurmak amacıyla; Konfederasyon Yönetim Kurulunun 07/03/2011 tarihli ve 10 sayılı toplantısında eğitim bütçelerinden yapacakları harcamaların uygunluğu hususunda esnaf ve sanatkarlar odalarının bağlı oldukları birliklerden, birlik ve federasyonların ise Konfederasyondan izin almalarına karar verilmiştir.

- Birliklerimiz odalarına eğitim bütçesini harcama onayı verirken, yapılacak faaliyetin Yönetmeliğin 7. maddesine uygun olup olmadığı ve odalarının eğitim bütçesi ile ilgili olarak yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği kriterlerini esas alacaktır.

- Yönetmeliğin 8’inci maddesinde eğitim bütçesinin muhasebesi hususu düzenlenmiştir. Buna göre yıllık olarak hesaplanan eğitim bütçesi ayrı bir banka hesabında tutulacak ve bu maddede sayılan esaslara uygun olarak muhasebeleştirilecektir. 8’inci maddenin (c) fıkrasına göre, eğitim bütçesinden üst kuruluşlara aktarılacak paylar hesap yılını takip eden Mart ayı sonuna kadar ilgili hesaplara aktarılacaktır. Dolayısıyla teşkilatımızın 2010 yılı eğitim bütçesi Meslek Eğitimi Fonu payını Mart 2011 sonuna kadar Konfederasyonumuzun T.Halk Bankası Yenişehir Şubesinde açılmış olan 16000007 No’lu hesabına aktarması gerekmektedir.

- Yönetmeliğin 9. maddesinde eğitim sicili tutulması hususu düzenlenmiştir. Odalar üyelerinin yanlarında çalışan çırak, kalfa, usta ve meslek okulu öğrencileri için birer dosya tutacak, eğitim ile ilgili bilgi ve belgeleri bu dosyada muhafaza edecek, eğitim kurumları ile bu konuda koordineli çalışacaktır. Dosyada hangi belgelerin olacağı Konfederasyonumuz ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılacak mutabakat sonrası genelge ile duyurulacaktır.

- Yönetmeliğin 10’uncu maddesine göre teşkilatımız mesleki eğitimle ilgili olarak planlamalarını, faaliyetlerini, elde ettikleri sonuçları e-esnaf veri tabanına Mart ayı sonuna kadar kaydedeceklerdir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca veri tabanının yenilenmesi sürecinde, bu maddeye ilişkin gerekli düzenleme yapılacaktır. Teşkilatımızın eğitim çalışmalarının merkezden koordinasyonu ve değerlendirilmesi, karşılaşılan sorunların hızla çözülebilmesi açısından önem taşıyan bu uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesi için Konfederasyonumuzca gerekli çalışma yapılmış olup, Konfederasyonumuzun on-line işlemler bölümünde mesleki eğitimle ilgili faaliyetlerin girileceği bir bölüm hazırlanmıştır. Halen test çalışmaların süren bu uygulama hayata geçirildiğinde teşkilatımıza genelge ile duyurulacaktır.

2) Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliği Uygulamaları:

Söz konusu Yönetmelikte Meslek Eğitimi Fonunun yönetimi, kaynakları, kullanılması ve uygulamaların denetimi ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17/05/2010 tarihli ve B.14.0.ESG.0.11.00.01-1851 sayılı yazısında yer verilen Bakanlık görüşü doğrultusunda Meslek Eğitimi Fonu Yönetim Kuruluna Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliğinde yer verilmemiş, dolayısıyla Fon Yönetim Kurulu uygulamadan kalkmıştır.

Yukarıda da bilgi verildiği üzere; esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının eğitim bütçelerini amacı doğrultusunda ve verimli olarak kullanması hususunda oluşan boşluğu doldurmak, bunun yanında teşkilatımızın eğitim bütçelerini kullanırken gerekli koordinasyonu sağlamak açısından Konfederasyonumuz Yönetim Kurulunca konu değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulunun 07/03/2011 tarihli ve 10 sayılı toplantısında, eğitim bütçelerini harcarken odaların bağlı oldukları birliklerden, birlik ve federasyonların ise Konfederasyondan onay almasına karar verilmiştir.

Fonun idaresi Konfederasyon Yönetim Kurulunca yapılacak, teşkilatımızın Meslek Eğitimi Fonundan destek sağlanması ile ilgili talepleri ilgili Yönetmelik gereğince Konfederasyon Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

M.Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr