Mevzuat  >> Genelgeler >> 2010 Yılı >>41 Nolu Genelge 17.05.06.2010 (Ustalık Belgesi)
 

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

          Bilindiği üzere, 1 Haziran 2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 102. maddesinde yer alan “ Ticaret siciline kayıtlı olanlardan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda öngörülen ustalık belgesi istenmez.” hükmü ile, ticaret siciline kayıtlı olan kişi ve işletmeler 3308 sayılı Kanunun 30. maddesinin uygulaması dışına çıkmıştır. Böylece hem ülkemizin mesleki eğitim sistemi ve iş yaşamını olumsuz etkileyen, hem de Avrupa Birliğine girme sürecinde bulunan ülkemizin AB uyum yasaları çerçevesinde hazırlanan bazı mevzuat çalışmalarını olumsuz etkileyen bir uygulamanın önü açılmıştır.

21 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 68 inci maddesinin ilk fıkrasının son cümlesinde ise “…..3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili ustalık belgesi istenir. “ hükmü yer almaktadır.

3308, 5174 ile 5362 sayılı Kanunların ustalık belgesine ilişkin hükümleri içeren söz konusu maddeleri arasındaki çelişki, aynı sektörde faaliyet gösteren ancak farklı hukuki yapılara sahip gerçek ve tüzel kişiler arasında bir haksız rekabet yaratmıştır. Ayrıca esnaf-sanatkarlar odalarının oda kaydı sırasında ustalık belgesi ararken, ticaret ve sanayi odalarının aramaması, ustalık belgesi sahibi olmayan ancak esnaf-sanatkar statüsünde olan kişilerin ticaret ve sanayi odalarına yönelmelerine de neden olmuştur.

Konfederasyonumuz 5174 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu haksız uygulamanın kaldırılması için, başta Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Makamı olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve TOBB nezdinde pek çok girişimde bulunmuştur. Bu girişimler sonucunda, ustalık belgesi sorunu mesleki eğitim ve istihdamla ilgili strateji ve eylem planları yanında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinesinde hazırlanan Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek Strateji ve Eylem Planına da girmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ustalık belgesi sorunundan kaynaklanan kayıt karmaşasını gidermek amacıyla bir çalışma başlatmıştır.

Bu çerçevede; Konfederasyonumuza Sanayi ve Ticaret Bakanlığından (Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü) gelen 10/06/2010 tarih ve 2145 sayılı yazıda; esnaf ve sanatkar ile tacir ve sanayici ayrımında,  tacir işletmeler ile esnaf ve sanatkarların tescillerinde, ve işyerlerinin açılması esnasında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince, ilgililerden ustalık belgesi istenmesinde yaşanan sorunların azaltılması ve uygulamaya açıklık getirilmesi amacıyla Bakanlıklarınca (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) bir genelge hazırlandığı ve genelgenin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderildiği belirtilmektedir.

 Bakanlığın bir örneği ekte yer alan genelgesinde özetle; esnaf ve sanatkar ile tacir ve sanayicinin işyerlerinin  tescil işlemlerine  ilişkin ilgili mevzuat açıklandıktan sonra; Ticaret Sicil Memurluklarının, tescili istenilen işletmenin aranılan diğer kanuni şartların yanında, ticari işletme niteliğinde olup olmadığı hususunda resen araştırma yapmakla yükümlü olduğu ve esnaf ve sanatkar olanların ticaret siciline tescilinden kesinlikle kaçınmaları gerektiği, 

 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu  ve Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen kriterlere göre esnaf sayılanların ise esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlarının yapılmasının sağlanması,

 5174 sayılı Kanunun 102’nci maddesi hükmüne binaen, esnaf ve sanatkarlar siciline verilmesi gereken ustalık belgesi yükümlülüğünden kaçınmak için ticaret siciline başvuran ve tacir niteliğinde bulunmayan kişilerin (ESNAF ve SANATKARLARIN),  ticaret siciline ve ticaret odalarına tescillerinin yapılmaması ve uygulamanın buna göre yürütülmesi için ilgili bütün ticaret odalarına keyfiyetin duyurulması, talimatı verilmiştir.

 Talimat konusu iş ve işlemlere ticaret odalarınca riayet edilip edilmediğinin teşkilatımızca yakından ve titizlikle takip edilmesi, talimata aykırı uygulamaların öncelikle Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine, sonuç alınamaması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesi uygun olacaktır.

 Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin bağlı odalarınıza bildirilmesini önemle  rica ederiz.
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


EKLER:
Ek-1 Bakanlık Yazısı ( 1 Adet- 4 Sayfa)

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr