Mevzuat  >> Genelgeler >> 2010 Yılı >>25 Nolu Genelge 21.04.2010 (Tütün Ürünlerinin Tüketilmemesine ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında Yönetmelik)
 

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

           Bilindiği üzere;  “Tütün Ürünlerinin Tüketilmemesine ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında Yönetmelik” 17/04/2010 tarih ve 27555 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Söz konusu Yönetmelikte; kamu hizmet binaları ve özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültür, sanat, spor, eğlence hizmeti verilen yerler ile benzeri diğer kapalı alanlarda; taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve benzeri toplu taşıma araçlarında asılması zorunlu yasal uyarıların şekli ve içeriğine ilişkin esaslar belirlenerek; yasal uyarıların Türkçe olarak yazılacağı, ancak, Kültür ve Turizm Bakanlığından ve diğer kurumlardan işletme belgesi almış turistik amaçlı ve benzeri tesisler, müzeler, havaalanları ile yabancıların yoğun olarak bulunduğu diğer yerlerde, Türkçe uyarılara ilaveten en çok konuşulan yabancı dillerde uyarıların da asılabileceği, hüküm altına alınmıştır.

            Ayrıca; söz konusu Yönetmelikte yasal uyarıların asılması gereken yerlere, tütün ürünlerinin satışının yapıldığı yerlerde asılması zorunlu yasal uyarılara ve tütün ürünleri tüketimine tahsis edilen alanlarda asılması zorunlu yasal ve sağlık uyarılarına ilişkin esaslar da tespit edilmiştir.

            Anılan Yönetmelikte, belirtilen içerik ve şekil şartlarını taşımayan veya bunlar dışında ilave unsurlar içeren uyarı yazılarının geçerliliğinin olmayacağı; yasal uyarıları asma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile yasal uyarıları belirlenen usul ve esaslara uygun olarak asmadığı belirlenenlerin, 4207 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 11 inci fıkrası uyarınca mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılacağı; idari yaptırım uygulamasında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerinin dikkate alınacağı ve yasal uyarılarla ilgili olarak 4207 sayılı Kanunla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümlerinin uygulanacağı, öngörülmüştür.

Yönetmelik hükümleri ve asılması zorunlu yasal uyarıların şekil ve içerikleri  web sayfamızda yer alan bu genelge ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
        

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 
EKLER:

(Ek-1
Yönetmelik)


Ekleri

(Web Sayfamızda Genelgemiz Ekindedir)

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr