Mevzuat  >> Genelgeler >> 2010 Yılı >>013 Nolu Genelge 09.03.2010 (AB Teklif Çağrıları)
 

PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

     Avrupa Birliği (AB) tarafından, teşkilatımızın da proje teklifi sunabileceği ya da ortak olarak katılım sağlayabileceği  yeni teklif çağrıları yapılmış bulunmaktadır. Söz konusu çağrılara ilişkin olarak Konfederasyonumuzun internet sayfasında başvuru dokümanlarının da yer aldığı ayrıntılı bilgilendirme dosyası yer almakta olup, aşağıda teklif çağrılarına ilişkin özet bilgi verilmiştir:

1- IPA SOSYO-EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PROGRAMI HİBE BAŞVURUSU

Çok Yararlanıcılı IPA Programı kapsamında finanse edilen Sosyo-ekonomik İşbirliği Hibe Programı proje teklif çağrısı Avrupa Komisyonu tarafından duyurulmuştur. Sosyo-ekonomik İşbirliği Hibe Programının amacı kendi bölgesinde sosyoekonomik konularla ilgili  sivil toplum kuruluşları ile AB’deki benzerleri ve kamu makamları  arasında güçlü bölgesel ortaklıklar geliştirmek ve STK’ların şeffaflığı ile hesap verebilirliğini geliştirmektir.

Programın özel amacı, aday ve potansiyel aday ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, odalar, işçi ve işveren örgütleri, tüketici örgütleri, araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşları (think tank) vb. kuruluşlar ile söz konusu kuruluşların AB üyesi ülkelerdeki muhatapları arasında AB müktesebatının uygulanmasına destek olmak amacıyla kalıcı işbirliklerinin oluşturulmasını sağlamaktadır.

Bu teklif çağrısı aşağıdaki hususları desteklemektedir;

·  Profesyonelce çalışan sivil toplum,

·  Yeni STK ağları, ortak stratejiler ve öncelikler,

·  Bölgede daha kaliteli hizmetler ve ortak değerlerin daha iyi yaygınlaştırılması,

·  Kültürler arası diyalog aracılığıyla kamu otoriteleri ve vatandaşlar arasındaki ilgili konuların farkındalığını arttırmanın da dahil olduğu demokratik önceliklerin desteklenmesinin arttırılması,

Bu bağlamda STK’lar arasındaki sinerji; bölgedeki potansiyel aday ülkelerde AB değerlerinin ve ilkelerinin desteklenmesine, hassasiyetlere saygı duyulmasına, bölgesel işbirliklerine ve iyi komşuluk ilişkilerine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede, aday ve potansiyel ülkelerdeki kuruluşlar ile AB üyesi kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri ve sosyo-ekonomik konularda işbirliği kurulmasını hedefleyen projelere hibe desteği sağlanacaktır. Program kapsamında aşağıda konularda projeler sunulabilir:

·  İş sağlığı ve güvenliği

·  Ürün güvenliği ve tüketici sağlığı

·  Rekabetçilik, yenilikçilik ve AR-GE

·  Özelleştirme ve özel sektörün güçlendirilmesi

·  Çevre ve yenilenebilir enerji

·  Sosyal sorumluluk

·  Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması

 Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyo-ekonomik İşbirliği Hibe Programının bütçesi 5.000.000 Avro olup, proje başına sağlanacak en yüksek hibe desteği 500.000 Avro olacaktır. Projeler için başvurular Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğünün Brüksel’deki merkezine yapılacaktır. Başvurular 6 Mayıs 2010 tarihinde sona erecektir. Projelerde AB katkısı uygun olan faaliyetlerin %20’sinden az, %80’inden fazla olamayacaktır.

2- SİVİL TOPLUM DİYALOĞU- II: KÜLTÜR VE SANAT HİBE PROGRAMI:

Kültür ve Sanat Hibe Programının genel hedefi, kültürel alanda işbirliği için bir çerçeve oluşturmak, ortaklıkları desteklemek, Kültür ve Sanat alanında Türk sivil toplum kuruluşları ve Avrupa Birliği'ndeki benzer örgütler arasındaki diyaloğu geliştirmek ve kültür-sanat alanındaki potansiyel faydalanıcıların birbirleriyle ve Kültür ve Sanat alanında çalışan diğer kuruluşlarla işbirliği yapması için fırsatlar geliştirmektir. Türkiye genelinde uygulanacak programın toplam bütçesi 1.800.000 Avro’dur.

Teşkilatımız söz konusu teklif çağrısına başvuru sahibi ya da ortağı olarak katılım sağlayamamakta, bulundukları ilde/ilçede dernek veya vakıflar tarafından hazırlanan projelere iştirakçi olarak katılım sağlayabilmektedir.

3- TÜRKİYE’NİN AZ GELİŞMİŞ BÖLGELERİNDEKİ KADINLARIN VE KADIN STK’LARININ GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI:

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafında yürütülen "Türkiye'nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Hibe Programı"na ilişkin teklif çağrısı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından duyurulmuştur.

Bu Program Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki 30 ili kapsamaktadır. Bu 30 il aşağıda listelenmektedir:

·        Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis,  Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri

·        Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri

·        Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri.

Teşkilatımızın başvuru sahibi kuruluş olarak katılım sağlayamadığı ancak ortak olarak yer alabildiği Hibe Programının amacı; toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa, kadın haklarına yönelik ihlallere karşı mücadelede; kadının sosyal, siyasal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesinde genel bilinç ve duyarlılık ve kapasite geliştirilmesidir. Bu çerçevede, bu alanlarda faaliyet gösteren bölgedeki kadın STK'larının proje geliştirme ve yönetme kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlamaktır. 

Hibe Programı için başvuru 30 Nisan 2010 saat 16:00'da sona ermektedir. Hibe başvuruları Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılacaktır.  

Konfederasyonumuz internet sayfasından ve http://www.cfcu.gov.tr/ internet adresinden her 3 proje teklif çağrısı için Türkçe ve İngilizce rehber, formlar ve ek belgelere  ulaşılabilir.

Bilgilerinizi rica ederiz.
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


EKLER:

Ek1- Sosyo - Ekonomi İşbirliği Programı

Ek2- Kültür Sanat Hibe Programı

Ek3- Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Programı
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr