Mevzuat  >> Genelgeler >> 2008 Yılı >> 24 Nolu Genelge 20.02.2008 (5362 Sayılı Kanun hk.)
 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

     1) 08 Şubat 2008 tarih 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 5728 sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 573’üncü maddesi ile 07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 50’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri birleştirilmiş ve (c) bendi “Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak” şeklinde değiştirilmiştir.


     2) Yine aynı Kanunun 574’üncü maddesi ile 5362 sayılı Kanun’un 58’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “takipsizlik veya beraat kararlarının verilmesi halinde”, ibaresi “kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği ya da mahkumiyet kararı verilmediği takdirde” olarak; aynı fıkrada yer alan “soruşturma evrakının” ibaresi “evrakın” olarak değiştirilmiştir.


     3) Söz konusu Kanunla, Vergi Usul Kanunu’nun suç ve cezalara ilişkin bazı hükümlerinde de değişiklikler yapılmıştır. Özellikle vergi suçlarına uygulanan hapis cezaları, Türk Ceza Kanunu’na uyarlanmış ve sahte belgeleri bilmeyerek kullananlara hapis cezası uygulamasına son verilmiştir. Bununla beraber, sahte belgeleri (naylon faturaları) basanlarla, bu belgeleri bilerek kullananlara uygulanan hapis cezasının süreleri artırılmış ve bu suçları işleyenlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanması düzenlenmiştir.

    4) Ayrıca; aynı kanunla, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun’un, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanunun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunu’nun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun, 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu’nun, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunu’nun cezalara ilişkin bazı hükümleri Türk Ceza Kanunu’na ve Kabahatler Kanunu’na uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve idari para cezaları genel olarak arttırılmıştır.

     Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

 

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr