Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 76 Nolu Genelge 28.12.2006 ( Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat )
 

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

          Bilindiği üzere, 5362 sayılı Kanun 21 Haziran 2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kanunun 68 inci maddesinde kayıt ücreti yıllık aidat, düzenlenecek  belge ve hizmet  karşılığında alınacak ücretleri düzenlenmiştir.  

Aynı Kanunun 75/e maddesinde ise; kayıt ücretleri ve yıllık aidatlar ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının düzenleyecekleri belgeler ve yaptıkları hizmetler karşılığında anılan maddede belirtilen hadler içinde kalmak kaydıyla iller ve meslek gruplarının özellikleri dikkate alınarak belirlenecek tarifelere göre tahsil edecekleri ücretleri düzenleyecek yönetmeliğin, Konfederasyon tarafından çıkarılacağı hüküm altına alınmıştır.  

Söz konusu Yönetmelik, Konfederasyonumuzun 28 Ocak 2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda onaylanmış ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir.Ancak söz konusu Yönetmelik henüz Resmi Gazetede yayımlanmadığından   “Üyelerin odalarına, kayıt sırasında ödeyecekleri kayıt ücreti ve her yıl ödeyecekleri yıllık aidat” ile “odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların ise Konfederasyona ödeyecekleri kayıt ücretleri ve düzenlenecek belgeler karşılığında tahsil edilecek ücretler” halen yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.   

28 Aralık 2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca asgari ücret, 16 yaşını doldurmuş işçiler için                 01/01/2007-30/06/2007 tarihleri arasında günlük brüt  18.75 YTL olarak, 

01/07/2007-31/12/2007 tarihleri arasında ise, 19.50.-YTL olarak belirlenmiştir.  

Buna göre asgari ücret 01/01/2007-30/06/2007 tarihleri arasında brüt             562.50.- YTL  olacaktır.

Kayıt ücreti ve yıllık aidatların 01/01/2007–30/06/2007 dönemini kapsayacak uygulama esasları, Konfederasyonumuzca belirlenmiş olup, yazımız ekinde gönderilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve genelgenin süratle bağlı odalarınıza iletilmesini ve uygulamanın yasa, yönetmelik ve genelge hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesini önemle rica ederiz.

 
 
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER   :
Ek-1 Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tablosu (1 Adet - 3 Sayfa)
Ek-2 Asgari Ücret Komisyonu Kararı (1 Adet - 1 Sayfa)

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr