Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 75 Nolu Genelge 26.12.2006 ( Vergi Düzenlemeleri )
 

VERGİ DANIŞMANLIĞI

         

Vergi Usul Kanunu ile diğer vergi kanunlarında yer alan ve maktu tutarlardaki vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, her yıl, bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenmektedir. Maliye Bakanlığı, 2006 yılına ait yeniden değerleme oranını %7,8 olarak açıklamıştır. Yeniden değerleme oranına göre belirlenen ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olacak olan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezalarını gösteren tebliğler 20 Aralık 2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

İlgili tebliğlere göre 2006 yılında 520YTL olarak uygulanan fatura kesme zorunluluğuna dair tutar, 2007 yılı için 560YTL’ye yükseltilmiştir. Bir başka ifade ile 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yapılacak olan mal ve hizmet satışları tutarının 560YTL’yi geçmesi halinde perakende satış fişi veya yazarkasa fişi yerine fatura kesilmesi zorunludur. Bu tutarın altında kalmasına rağmen, müşterinin talebi halinde yine fatura kesilmesinin zorunlu olduğu unutulmamalıdır.

2007 yılında uygulanacak amortisman sınırı 560YTL’ye yükselmiştir. Gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlarımız, bu tutarın(KDV hariç) altındaki demirbaş, makine ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri doğrudan gider yazabileceklerdir.

Esnaf ve sanatkarlardan, alım-satım işi ile uğraşanların 2006 yılında, yıllık alış tutarları 100.000YTL’yi, yıllık satış tutarları 140.000YTL’yi; alım-satım işinin dışındaki işlerle uğraşanların 2006 yılında yıllık gayrisafi iş hasılatı 56.000YTL’yi; hem alım-satım hem de hizmet işlerini birlikte yapanların, iş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarlarının toplamı 100.000YTL’yi aşanlar, 2007 yılında birinci sınıf tüccar sayılacak ve bilanço esasına göre defter tutacaklardır.

2006 yılında yıllık alış tutarları 53.000YTL’yi, yıllık satış tutarları 77.000YTL’yi, alım-satım işinin dışındaki işlerle (hizmet) uğraşanların gayrisafi iş hasılatı toplamı 26.000YTL’yi ve hem alım-satım, hem de hizmet işleri ile uğraşanların yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 53.000YTL’yi aşmayan esnaf ve sanatkarlar, 2007 yılında basit usulde vergiye tabi olabileceklerdir. Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar genelgemizin ekindeki sirkülerde yer almaktadır.

Maktu tutarlarda uygulanan vergi cezaları 2007 yılında yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Tüm vergi cezalarının 2007 yılında uygulanacak tutarları ile ilgili olarak hazırlanmış olan 22.12.2006 tarih ve 2006/VUK/03 sayılı sirkülerimiz Konfederasyonumuzun web sayfasında ( http://www.tesk.org.tr/tr/calisma/vergi/s51.html ) bulunmaktadır.

Esnaf ve sanatkarların 2007 yılında ödeyecekleri Çevre Temizlik Vergisi tutarları diğer maktu vergilerde olduğu gibi yine yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Konuyla ilgili açıklamalar Konfederasyonumuzun web sayfasında yayımlanmakta olan 20.12.2006 tarih ve 2006/ÇTV/02 sayılı sirkülerimizde mevcuttur.

Gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarların 2007 yılında kullanacakları ticari defterlerin tasdikinin Aralık/2006 ayının sonuna kadar yapılması zorunludur.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

 
 
 

Naci SULKALAR

Demirhan ELÇİN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

1.Sayfa

2.Sayfa

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr