Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 64 Nolu Genelge 06.11.2006 (Sosyal Güvenlik Destek Primi)
 

TEŞKİLAT ve İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

          Bilindiği üzere, yürürlükte bulunan uygulamaya göre;  1479 sayılı Kanununa (BAĞ-KUR) göre emekli olup ta vergiye konu olan bir faaliyeti sürdürmeyi devam eden Esnaf ve Sanatkarların yaşlılık aylıklarından   % 10  oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmektedir. 

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununda yapılan değişiklikleri içeren 4956 sayılı Kanunla sosyal güvenlik destek primi yeniden düzenlenmiş yalnızca kesimimize reva görülen bu kesintinin diğer sosyal güvenlik kurumlarından   aylık almakla emekli olduktan sonra çalışmaya başlayan tüm emekli çalışanlar için aylıklarından kesilmesine ilişkin düzenleme yapılarak kapsam genişletilmiştir. Yine Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olduktan sonra tekrar Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak çalışmaya başlayanlar içinde aynı uygulama yapılmaktadır. 

Diğer taraftan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde,  ilgili Bakanlıklar, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları ile Konfederasyonumuz ve diğer meslek kuruluşlarının katılımı ile  yürütülen “Sosyal Güvenlik Reformu” çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun hazırlık aşamalarında; 

29 Temmuz 2004,    18 Ocak 2005,    28 Eylül 2005  tarihinde Sosyal     Sigortalar Kurumu Başkanlığında yapılan Sosyal Güvenlik Yüksek        Danışma Kuruluna,

20 - 22  Eylül 2004 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında      yapılan “Sosyal Güvenlik Reformu” toplantısına,

21 Nisan 2005 TBMM  Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler         Komisyonuna,

2 – 6 Haziran 2005 TBMM  Sağlık Aile, Çalışma ve  Sosyal İşler    Komisyonuna   (Sosyal   Sigortalar  ve  Genel  Sağlık  Sigortası  Kanunu  Alt  Komisyonu)

25 Ocak 2005 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna,

1 Kasım 2005 - 13 Aralık 2005 tarihinde yapılan ve gündemi olan “sosyal güvenlik reformu” olan Ekonomik ve Sosyal Konseyine,

katılım sağlanmış ve bu toplantılarda sosyal güvenlik destek primi uygulamasının kaldırılmasının gerekliliği ve zorunluluğu  hususu yazılı ve sözlü olarak dile getirilmiştir. 

         Ayrıca bu çalışmalar kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına , 26 Eylül 2003 tarih ve 4342  ve 14.01.2005 tarih ve 323 sayılı yazılarımızla sosyal güvenlik reformuna ilişkin görüşlerimiz iletilmiştir.  

         Yasa Taslağının,  Cumhurbaşkanı Sayın  Ahmet Nejdet SEZER tarafından yayımlanması uygun bulunmayan ve Kanunun 3,28,29,31,40,46,55,63,80,82, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 4, Geçici 6, Geçici 9uncu maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 uncu ve 104 üncü maddeleri uyarınca, TBMM‘ye geri gönderilmiştir.  

Ancak, konuya ilişkin olarak yapılan tüm girişimlerimize rağmen, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 16/06/2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaşmış olup                1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Söz konusu Kanunun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81 inci maddesi ile,  emekli olan esnaf ve sanatkarların aldıkları aylığın % 10‘u oranında  kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi   bu Kanun ile % 33’e yükseltilmiştir.  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “İptal Davası” başlıklı 150 inci maddesinde, “.......Anayasa Mahkemesine  doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve Ana Muhalefet Partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir….” hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda yer alan Anayasa  hükmü doğrultusunda; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun sosyal güvenlik destek primi oranını belirleyen 81 inci maddesinin  (e) bendi ile diğer bazı maddelere ilişkin olarak 15/07/2006 tarihinde, Ana Muhalefet Patisi Milletvekillerinden  Samsun Milletvekili Sayın Haluk KOÇ ve  İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU ile birlikte 118 milletvekilince  Anayasa Mahkemesine iptal davası açılmıştır. Söz konusu iptal davası halen Anayasa  Mahkemesinin gündeminde yer almaktadır.
 

Emekli olduktan sonra çalışmalarına devam eden esnaf ve sanatkarlarımızı mağdur eden bu uygulamanın kaldırılmasına ilişkin çalışmalarımız ilgili makam ve merciler nezdinde devam ettirilmektedir.  

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 
 
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

1.Sayfa
2.Sayfa

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr