Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 62 Nolu Genelge 20.10.2006 (Basılı Evrak Stok Takip Programı)
 

BİLGİ - İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

         

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 60’ncı maddesinin; bu Kanuna tâbi meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, beyanname, makbuz, fiş ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin basım ve dağıtımında Konfederasyonumuzu yetkili kıldığı bilinmektedir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca bazı teşkilat birimlerimiz nezdinde yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen raporlarda; basılı evrakın temini, muhafazası, esnaf ve sanatkarlara satışı, kayıtlarının tutulması ve bunların muhasebe hesaplarında izlenmesi konularında yeknesak kuralların bulunmadığı ve her bir kuruluşun birbirinden farklı uygulamalar yaptığı ve bu durumun sağlıklı ve güvenilir sonuçlar doğurmadığı tesbitine yer verilerek, uygulamada birliğin sağlanması açısından basılı evrakın teslim alınmasından, elden çıkarılmasına kadar devam eden sürecin takip ve kontrolüne imkan sağlayan bir sistem kurulması öngörülmüştür.

Konfederasyonumuz, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca dağıtımı yapılan  basılı  evrak  konusunda  uygulamada  birliğin  sağlanabilmesi  için, kolay ve pratik bir uygulama yapılmasına elverişli bir bilgisayar paket programı hazırlanarak teşkilatımıza bedelsiz olarak verilmesini uygun bulmuştur.

Sözü edilen program 20/10/2006 tarihinden itibaren tüm esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarımızın kullanımına açılmıştır. www.tesk.org.tr/belge adresinde açılan bu programın tüm teşkilat birimlerimizce kullanılması zorunludur. Programdan sağlıklı ve güvenilir veriler alınabilmesi için teşkilat birimlerimizin halen stoklarında mevcut bulunan basılı evraklarının sayımını yaparak toplamını, cins ve türlerine göre programa girmeleri gerekli bulunmaktadır.

Programın başarı ile uygulamaya konulabilmesi için gerektiğinde ve ihtiyaç duyulması durumunda Konfederasyonumuzca hizmet içi eğitim çalışmaları da planlanarak gerçekleştirilecektir.

Programın yürütülmesi, gereken tedbirlerin zamanında alınması ve vaki olabilecek  sorunların  giderilmesi  ile  soruların  cevaplandırılması  hususlarında Konfederasyon Bilgi-İşlem ile Muhasebe Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

Programın kullanımına ilişkin yapılması gereken işlemleri anlatan doküman ile şifre talep formu genelge ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

 
 
 

Naci SULKALAR

Demirhan ELÇİN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

Ekler:

 

Ek1: Stok takip programı hakkında bilgi
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr