Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 60 Nolu Genelge 17.10.2006 (MYK Kanunu)
 

EĞİTİM ve PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Ülkemizde eğitim ile istihdam arasında yaşanan kopukluk iş piyasasını son derece olumsuz etkilemekte, bir yandan %20’lere ulaşan işsizlik oranı yaşanırken, diğer yandan iş piyasasında nitelikli ara insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim ile istihdam arasındaki bu kopukluk hem eğitime yapılan yatırımlar bakımından, hem de istediği kalitede işgücü bulamadığı için verimliliği düşen işletmelerin ekonomik kayıpları bakımından ciddi bir kaynak israfına yol açmaktadır.

Bilindiği gibi bu sorunun çözümünün temelinde iş piyasası ile eğitim kurumları arasında kurulacak sıkı bağlar ve işbirliği yatmaktadır. 1990’lı yılların başlarından itibaren gündeme gelen meslek standartlarının hazırlanması, sınav ve belgelendirme sisteminin kurulmasına ilişkin konular, Dünya Bankası destekli İstihdam ve Eğitim Projesi ile ele alınmış, bu proje çerçevesinde 250 meslek standardı hazırlanmış, sınav ve belgelendirme sistemine ilişkin temeller oluşturulmuş ve bu sistemi yönetecek bir kurumun kurulmasına ilişkin yasa taslağı hazırlanmıştı.

2002 yılında yürürlüğe giren Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) ile bu konu genişleterek yeniden ele alınmış ve yürütülen uzun çalışmalardan sonra 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 7 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yukarıda belirtilen her iki geniş kapsamlı projede Konfederasyonumuz partner olarak yer almış ve alt teşkilatı ile birlikte yapılan çalışmalara katkı ve katılım sağlamıştır.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile;• Ulusal yeterlilikler çerçevesinin oluşturulması,

• Ulusal yeterlilikler çerçevesinin oluşturulması,
• Meslek standartlarının hazırlanması,
• Mesleki yeterliliklerin belirlenmesi,
• Eğitim programlarının hazırlanması
• Sınav ve belgelendirme sisteminin kurulması,
• Standart hazırlayacak, eğitim verecek ve sınav yapacak kurumların yetkilendirilmesi,

gibi temel konularda düzenlemeler bulunmaktadır. Hem iç iş piyasası hem de başta AB olmak üzere dış iş piyasasında işgücümüzün rahat hareket edebilmesi ve yaşam boyu öğrenme felsefesi içinde kendini geliştirerek niteliğini sürekli arttırabilmesi açısından son derece gerekli olan bu düzenlemeler, bu Kanun ile yasal çerçeveye oturtulmuş bulunmaktadır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu bazı iş ve işlemlerden doğrudan sorumlu bulunmakta, bazılarını akredite edilen kuruluşlara ihale edebilmekte, bazı konularda ise ilgili kurum ve kuruluşlarla (MEB ve YÖK gibi) işbirliği yapmayı öngörmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olacak olan Kurum, başta sosyal taraflar olan meslek kuruluşları, işçi ve işveren örgütleri olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi bir çok kurum ve kuruluşla da yakın işbirliği içinde çalışacaktır.

Kurumun genel kurulunda ve yönetim kurulunda Konfederasyonumuz temsil edilmekte olup, 5544 sayılı Kanun gereğince oluşturulan ve Kurumu ilk genel kuruluna götürecek olan çalışma grubunda da yer alınmaktadır. Kanunun öngördüğü yönetmeliklerin çıkarılması sürecinde Konfederasyonumuz esnaf-sanatkar camiası ve teşkilatımızın çıkarlarının korunması için gereken duyarlılığı ve çabayı gösterecektir. Bu süreç içinde alt teşkilat birimlerimizin görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulacak olup, kaydedilen gelişmeler konusunda da bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununa Konfederasyonumuzun web sitesinden (www. tesk.org.tr) ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 
 
 

Naci SULKALAR

Uğur BEKTAŞ

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

1.Sayfa

2.Sayfa

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr