Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 52 Nolu Genelge 18.08.2006 ( Yargı Kararı )
 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Bilindiği üzere; 13/06/2003 tarih 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin, “Kapıdan Satış Yetki Belgesi Başvurusu” başlıklı 5’inci maddesi ile, Kapıdan Satış Yetki Belgesi almak isteyen satıcı ve sağlayıcılara, Ödenmiş sermayelerinin en az 25 milyar TL olması şartı getirilmiş ve yine aynı maddenin (c) bendinde istenilecek belgeler arasında Ticaret sicil tasdiknamesinin bir sureti, (e) bendinde Satıcı veya sağlayıcının ticari faaliyet alanını ve kuruluşunu gösteren ticaret sicil gazetesi, (f) bendinde “Satıcı veya sağlayıcının ödenmiş sermayesini gösteren serbest muhasebeci, mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen rapor” sayılmış ve bu düzenlemeler ile, gerçek ve tüzel kişi tacirlere kapıdan satış yapma imkanı verilirken, esnaf ve sanatkarlarımız bu haktan mahrum bırakılmışlardı.

Yukarıda yer verilen söz konusu Yönetmelik hükmü Anayasa ile güvence altına alınan kanun önünde eşitlik prensibi ile, çalışma ve sözleşme yapma hürriyetine aykırılık teşkil ettiğinden, Konfederasyonumuzca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı aleyhine söz konusu Yönetmeliğin yukarıda yer verilen düzenlemelerinin iptali istemiyle Danıştay Onuncu Dairesi’nde Esas: 2003/3533 sayılı Dosya Nosu tahtında açılan dava, bir örneği ilişik, Karar: 2006/2667 sayılı İlam ile lehimize sonuçlanarak, 14/08/2006 tarihinde Konfederasyonumuza tebliğ edilmiştir.

Danıştay Onuncu Dairesi’nin söz konusu kararıyla; esnaf ve sanatkarlarımızın kapıdan satış yapabilmelerinin önündeki yasal engel kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 
 
 

Naci SULKALAR

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Eki : Danıştay Onuncu Dairesi'nin Esas: 2003/3533 ve Karar: 2006/2667 sayılı İlamı (1 Adet - 6 Sayfa)
 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr