Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 39 Nolu Genelge 28.04.2006 (Basılı Evrak Hk.)
 

TEŞKİLAT ve İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

 

             04/11/1984 tarih ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ nin “Elektrik Tesisatçılarının İşletmeye Kaydolması” başlıklı 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, yetkili tesisatçının bağlı bulunduğu meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin bir örneğini vermesinin yeterli olduğu belirtilmekte olup; bu kişilere ait belgelerin, ayrıca elektrikçiler odası tarafından  onaylanması gerekmemektedir

 

Bilindiği üzere; 21/06/2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Kullanılacak beyanname, defter ve makbuzlar” başlıklı 60’ ıncı maddesininde yer alan; “Bu Kanuna tabi meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, beyanname, makbuz, fiş ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmî kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin basım ve dağıtımında Konfederasyon yetkilidir. Bu belgelerden Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından elektronik ortamda düzenlenenlerinin bedeli, bunu düzenleyen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunca Konfederasyona ödenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda açıklanan hükümler doğrultusunda, “İşe Başlama” ve “İş Bitirme” evrakının, Konfederasyonumuzca bastırılması ve bastırılan bu belgelerin Elektrikçiler ve Elekronikçiler Odalarına, ilgili ihtisas Federasyonunca, karma odalara ise bağlı bulundukları birlikler aracılığıyla dağıtılması Konfederasyonumuzun 09/03/2006 tarihli ve 3 sayılı Yönetim Kurulu  toplantısının 5’inci maddesi ile karara bağlanmış olup;  sözü edilen evrakın birer örneği ekte yer almaktadır. 

 

Konfederasyonumuzca bastırılan işe başlama ve iş bitim evrakının bir cildinin (50 takım) fiyatı tüm illerde  4,00-YTL (dörtyenitürklirası) olarak belirlenmiş olup; ilgili Federasyon bağlı odalarına, Birlikler ise karma odalara, söz konusu evrakın satış fiyatını yönetim kurulu kararı alarak  en fazla  % 100 oranında arttırarak satabileceklerdir.

 

 Bilgilerinizi ve  gereğini rica ederiz.

 

Çetin DEMİRKAZIK

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER V.

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Ekler
Ek1: Evrak Örneği ( 2 adet-2 sayfa )

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr