Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 35 Nolu Genelge 04.04.2006 (Mesleki Eğitim)
 

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 
         İLGİ: Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün  08/03/2006 tarih ve B.08.0.KTÖ.0.11.01.02-510/43-0592 sayılı (2006/20) Nolu Genelge 

A) Telafi Eğitimi: Bilindiği üzere, 10 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4702 sayılı Kanunun 23. maddesi ile 3308 sayılı Kanuna eklenen Geçici 9. maddenin ilk fıkrasında;

“ Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki mesleklerde ustalık belgesi sahibi olmadığı halde işyeri açmış olanlara, kapsam ve süresi ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecek telafi eğitimine katılmaları ve bu eğitim sonundaki sınavlarda başarılı olmaları halinde doğrudan ustalık belgesi verilir. Bu gibilere telafi eğitimlerini tamamlamaları için beş yıl süre tanınır.”

denilmektedir.

Yani bu madde ile, 4702 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 10 Temmuz 2001 tarihinden önce çıraklık eğitimi uygulama kapsamında bulunan 109 meslek dalında (Ek-1) Kanuna aykırı olarak ustalık belgesi olmadan işyeri açanlara, belgeye ulaşmaları için  bir hak tanınmış olmaktadır.

Bu sürenin 10 Temmuz 2006 tarihinde dolacağı göz önünde bulundurularak bu durumda bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın en kısa zamanda bilgilendirilmeleri ve  bulundukları bölgedeki Mesleki Eğitim Merkezlerine yönlendirilmeleri gerekmektedir.

 

B) İşletmelerde Mesleki Eğitim: Okul/kurum ve işletmelerde yapılan mesleki eğitimin, iş hayatının ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine göre daha etkili ve verimli şekilde mevzuatına uygun olarak yürütülmesi, okul/kurum-işyeri ortaklaşa eğitim esasına dayalı, katılımcı bir anlayışla yapılması, mesleki ve teknik eğitim sisteminin geliştirilerek kalitesinin çağdaş standartlara yükseltilmesi amacıyla  Mili Eğitim Bakanlığı tarafından ilgide kayıtlı genelge hazırlanmış ve gereğinin yapılması amacıyla Konfederasyonumuzda dahil olmak üzere mesleki eğitime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile Valiliklere gönderilmiştir.

Söz konsu genelge işletmelerde yapılan mesleki eğitimle ilgili ayrıntılı açıklamalar içermekte olup, aşağıda sadece esnaf-santkar kesimi ile doğrudan ilgili bulunan çıraklık eğitimine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

·        3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25’ inci maddesinde “…. Ancak işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin %30’ undan aşağı ücret ödenemez…..”  hükmü bulunmasına rağmen bazı işletmelerce birtakım gerekçelerle meslek eğitimi yapan öğrencilere ücret ödenmediği, bu konunun mesleki eğitimi ve öğrencileri olumsuz etkilediği dikkate alınarak işletmelerle iş birliğinin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

·        İşletmede mesleki eğitim gören öğrencilerin/çırakların 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve Mesleki Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre sözleşme ile güvence altına alınan  ücretli ve ücretsiz izinlerinin kullandırılması konusunda herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

·        İşletmelerde mesleki eğitim gören bazı öğrencilerin sözleşmelerinin işletmelerce değişik gerekçelerle  tek taraflı olarak  feshedilmesi sebebiyle, okul/kurum ile işletme arasında  bazı olumsuzlukların meydana gelmemesi için bu konuda sağlıklı bir veli-okul/kurum-işletme işbirliği kurulmasına önem verilecek, sözleşmenin tek taraflı feshedilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

 

Söz konusu genelgeye Konfederasyonumuzun (www.tesk.org.tr) web adresinden ulaşılabilmektedir.Genelgede bahsi geçen konuların üye esnaf ve sanatkarlarımıza   duyurulması önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun   bağlı  odalarınıza  duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

 

Naci SULKALAR

Uğur BEKTAŞ

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Ekler
Ek1: Meslek dalları listesi (1 adet-2 sayfa)
 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
1.Sayfa
2.Sayfa

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr