Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 34 Nolu Genelge 03.04.2006 (Fiyat Tarifeleri Hk.)
 

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

          
           Konfederasyonumuza Rekabet Kurumundan gelen 16/03/2006 tarih ve 000786 sayılı yazıda özetle; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun amacının, Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak olduğu belirtilmekte, “Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Ücretlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” in  4 üncü maddesi gereğince Esnaf ve Sanatkarlar Odaları tarafından hazırlanıp Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerince onaylanan fiyat tarifelerinde yer alan fiyatların azami hadleri gösterdiği ifade edilerek, tarifelerde yer alan azami fiyatların altında da satış yapabileceğinin mümkün olduğunu belirtir bir açıklayıcı notun fiyat tarifelerinde yer almasının sağlanması talep edilmektedir.   

            Mülga olan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu gereğince daha önce yayımlanmış olan   Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Ücretlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin “Tarife tespit esasları” başlıklı 4 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan “Tarifede yer alan fiyatlar azami hadleri gösterir.” hükmü, 21/06/2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun “Fiyat tarifelerinin tespit şekli” başlıklı 62 nci maddesinin birinci fıkrasında ; “……. Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterir.” ifadesi eklenerek  Kanun hükmü haline getirilmiştir. 

Diğer taraftan, Konfederasyonumuzca 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi hükmü gereğince, bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerinin belirlenmesi ile uygulama ve denetimine dair usul ve esasların tespit edilebilmesi için hazırlanan ve Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girecek olan “Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi  Hakkında Yönetmelik Taslağında”; fiyat tarifelerinde, bu tarifelerde yer alan fiyatların azami hadleri gösterdiğini belirtir  açıklayıcı not konulması zorunlu hale getirilmiştir.  

            Yukarıda yapılan açıklamalar ve Kanun hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve yürürlüğe girecek olan ilgili yönetmelik yayımlanıncaya ve yeni fiyat tarifelerinin Konfederasyonumuzca basımı ve satış işlemleri gerçekleştirilinceye kadar, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerince onaylanarak yürürlüğe giren  fiyat tarifelerinde bu fiyatların azami hadleri gösterdiğini belirtir, açıklayıcı bir notun eklenmesi gerekmektedir.   

            Bilgilerinizi ve  bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
1.Sayfa
2.Sayfa

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr