Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 33 Nolu Genelge 29.03.2006 (Primlerin Yeniden Yapılandırılması)
 

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

 04 Mart 2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.2.2006 tarih ve 5458 sayılı Kanun ile Bağ-Kur ve SSK’ nın sosyal güvenlik prim alacakları yeniden yapılandırılmış ve Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye  Sosyal Sigortalar Kurumu ve  Bağ-Kur Yönetim Kurulları yetkili kılınmıştır.    

            Bağ-Kur Yönetim Kurulunun 9.3.2006 tarih ve 2006/175 sayılı Kararı ile tespit edilen uygulamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda gösterilmiştir.

1 Nisan 2005 tarihinden 28 Şubat 2006 tarihine kadar geçen dönemde tahakkuk ettiği halde ödenmeyen prim, sosyal güvenlik destek primi ve gecikme zammı borçları da yeniden yapılandırılan borca eklenerek Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre taksitlendirilebilecektir. 

Kanun hükümlerinden faydalanmak isteyen sigortalıların, haksahiplerinin veya kanuni vekillerinin 01/04/2006-31/05/2006 tarihleri arasında şahsen il müdürlüklerine talepte bulunmaları gerekmekte olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul ed,ilmeyecektir.

Yeniden yapılandırılan borçların ilk taksidini ödeme süresi, talep tarihini takip eden ayın son gününe kadar olacaktır.

Örneğin: 31 Nisan 2006 tarihinde başvuru yapıldı ise ilk taksit 31.5.2006’ ya kadar, 31 Mayıs 2006 da başvuru yapıldı ise ilk taksit 31 Haziran 2006 tarihine kadar ödenecektir.

*Sadece gecikme zammı borcu bulunanlar ile borç tutarı ile

  500 YTL’ den az olanlar borçlarını def’ aten  (taksitlendirme yapılmaksızın) ödeyeceklerdir.

 *501.- YTL- 3.000.- YTL arasında olanlar 12 aya kadar 

*3001.- YTL – 6.000.- YTL arasında olanlar 24  aya kadar 

*6.001.- YTL-10.000.- YTL arasında olanlar 36  aya kadar 

*10.001.- YTL’den fazla olanlar 60 aya kadar taksitlendirme yapabileceklerdir.  

Taksitlendirilen toplam borca,

*12  aylık sürede ödenirse yıllık % 4, 

*24  aylık sürede ödenirse yıllık %5,

*36 aylık sürede ödenirse yıllık %6,

 oranında taksitlendirme farkı hesaplanarak ayrıca ilave edilecektir.

 Taksitlendirilen toplam borç, bu oranlarda artırıldıktan sonra bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık taksitler tespit edilecektir.

 Başlangıçta taksitle ödeme yolunu seçip, daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenilmesi halinde, uygulanan taksitlendirme farkının kalan aylara isabet eden kısmı indirilerek bakiye borç miktarı tahsil edilecektir.

Yeniden yapılandırılmış olan borcun tamamını 31.6.2006 tarihine kadar ödenmesi halinde borç peşin ödenmiş sayılacak ve taksitlendirme farkı alınmayacaktır.

Ayrıca tabi afet nedeniyle, afet erteleme talebi olanların başvuru süresi içerisinde yeniden yapılandırma talebinde bulunmaları halinde, daha önce yapılmış olan yeniden yapılandırma ve afet erteleme taleplerinden feragat ettiklerine dair talep alındıktan sonra yeniden yapılandırma talepleri İl Müdürlüklerince, afet erteleme talepleri ise Sigortalılar Dairesi Başkanlığınca iptal edildikten sonra uygulamaya ilişkin yeniden yapılandırma talepleri işleme alınacaktır.

Bir takvim yılında 3  ay veya daha az süre için taksitlerin ödenmemesi halinde toplam taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla ödeme imkanı bulunmakla beraber gecikilen her ay için ayrıca faiz işletilecektir.

Borçlarını yapılandırarak, sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaya başlayan sigortalılar, bir önceki ay sonu itibarıyla ödenmemiş taksit ve cari ay prim  borcunun bulunmaması halinde sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaya devam edeceklerdir. 

Borçlarını yeniden yapılandırmak suretiyle Bağ-Kur sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaya başlayan sigortalıların borçlarının yapılandırılmalarının herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda Bağ-Kur tarafından karşılanan muayene ve tedavi giderleri kanuni faizi ile birlikte sigortalıdan tahsil edilecektir. 

Örnek:Sigortalı, 31.03.2006 tarihine kadar olan borcunu 10.000.-YTL olarak yapılandırmıştır. Bu borcun %25’lik kısmı olan 2.500.-YTL tutarındaki kısmını 20.04.2006 tarihinde ödemiştir. Yapılandırılmış tutar 31.03.2006 tarihine kadar olan kısmı kapsadığından ayrıca cari ay Nisan 2006 borcunu da ödemesi halinde her iki borcun da ödendiği tarihten itibaren sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilecektir.

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından belirlenen Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün 2006/3 sayılı genelgesinde yer alan Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ve başvuru formları, Konfederasyonumuzun www.tesk.org.tr adresli web sayfasında yer almaktadır.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini  rica ederiz.

 

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
1.Sayfa
2.Sayfa

3.Sayfa

4.Sayfa

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr