Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 31 Nolu Genelge 21.03.2006 (Katılım Payları)
 

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ:  15/02/2006  tarih ve 2006/26 sayılı genelgemiz           

Bilindiği gibi, İlgi genelgemiz ile; 5362 sayılı Kanun gereğince esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarınca ayrılması gereken katılım payları ile eğitim paylarının nasıl hesaplanacağı, ne zaman ve hangi hesaplara aktarılacağı konusunda alt teşkilat birimlerimize ayrıntılı bilgi verilmişti. 

Konfederasyonumuza bağlı birlik ve federasyonlarımızdan gelen yazılı ve sözlü başvurulardan, eğitim bütçesi ile ilgili konularda bazı tereddütlerin yaşandığı anlaşılmaktadır. 

Uygulamada birliğin sağlanarak, eksik ve yanlış işlemlerin önlenmesi ile standart ve tek düzen bir uygulama yapılabilmesinin gerçekleştirilebilmesini teminen ;

1- 5362 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde, odalar tarafından ayrılacak %5 oranındaki eğitim bütçesinin bağlı bulundukları birlik ve federasyonlara aktarılacak beşte bir oranındaki bölümünün, söz konusu birlik ve federasyonların herhangi bir banka şubesine açtıracakları oda mevduatlarının yatırıldığı hesap haricinde, ayrı bir mevduat hesabında takip edilmek üzere Eğitim bütçesi hesabına yatırılması gerekmektedir. Bu payların en geç Mart ayı sonuna kadar ödeneceği dikkate alındığında, birlik ve federasyonlarımızın bu ay içinde (Mart-2006) eğitim bütçesi hesaplarını açtırarak bağlı odalarına bildirmeleri önem arz etmektedir. 

2-Bağlı odalar tarafından birlik ve federasyonlarımızın eğitim bütçesi hesaplarına aktarılan %1 lik eğitim payları, yıl sonunda katılım payı ve eğitim payı hesaplanırken, birlik ve federasyonlarımızın gayri safi yıllık gelirlerine dahil edilmeyecektir.Bir başka anlatımla bu paylar katılım payı ve eğitim payı matrahına dahil edilmeyecektir. 

3- Tüm teşkilat birimlerimiz için geçerli olmak üzere, bir önceki yıl eğitim bütçesinde bulunan ve harcanmadığı için ilgili hesapta bulunan ve bir sonraki yıla devreden meblağlar faizleri ile birlikte, bir sonraki yılın katılım ve eğitim payı hesaplanırken gayri safi yıllık gelire dahil edilmeyecektir. 

4- Eğitim bütçelerine ilişkin bilgileri içeren eğitim bütçesi durum tablosu 5362 sayılı Kanunun öngördüğü eğitim yönetmeliklerinin yürürlüğe girmesini müteakiben Konfederasyonumuzca hazırlanıp teşkilatımıza genelge edilecektir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

 

 

 

Naci SULKALAR

Demirhan ELÇİN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
1.Sayfa
2.Sayfa

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr