Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 28 Nolu Genelge 17.02.2006 (Basit Usul Muhasebe Bürosu)
 

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen 06/02/2006 tarihli ve B.14.0. ESG.0.10.00.01/953 sayılı yazıda; esnaf ve sanatkarlar odaları bünyesinde kurulmuş olan basit usul muhasebe bürolarında, gerçek usule tabi üyelerinin muhasebe işlemlerinin yapılıp yapılamayacağına ilişkin olarak, Maliye Bakanlığı tarafından gönderilmiş olan açıklamaların teşkilatımıza duyurulması istenmektedir.
 

Gelir Vergisi Kanununun “Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre, “basit usulde vergilendirilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur. Bu bürolarda 13.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanun'a göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun çalıştırılması zorunludur.”
 

Öte yandan 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu ve 4 Sıra No'lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğe göre muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu; gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak olarak belirlenmiştir. Mükelleflerin beyannameleri, kendilerine bu hizmetleri bir bütün olarak, fiilen veren meslek mensupları tarafından imzalanacaktır. Beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmaları gerektiği halde imzalatmayan veya belirtilen esaslara uyulmaksızın imzalatan mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre cezai işlem yapılacak ve re'sen takdiri gerektirdiğinden, durum vergi dairelerince takdir komisyonuna intikal ettirilecektir. Ayrıca, söz konusu mükelleflerin öncelikle incelenmesine özen gösterilecektir.
 

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda; işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler defterlerini meslek mensubu olan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci malî müşavirlere tutturmak zorundadır. Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesi çerçevesinde, odalarımız ve birliklerimiz bünyesinde oluşturulan bürolar yalnızca basit usule tabi mükelleflerin kayıtlarının tutulması ile görevlendirildiğinden, bu bürolarda gerçek usule tabi mükelleflerin kayıtlarının tutulması mümkün değildir.
 

Basit usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkarlarımız, kullanacakları belgeleri bağlı oldukları oda veya birliklerden temin edecek, isteyen oda üyeleri, bağlı oldukları oda veya birliklerimiz bünyesinde kurulan ve yeterli sayıda yetkili meslek mensubunun çalıştırıldığı muhasebe bürolarında kayıtlarını tutturabilecek, kayıtlarını kendileri tutmak isteyen mükellefler, belgelerini bağlı oldukları oda veya birlikten temin edecekler ve vergilendirme ile ilgili tüm işlemleri kendileri yerine getireceklerdir.    
 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

 

 

Naci SULKALAR

Uğur BEKTAŞ

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr