Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 27 Nolu Genelge 16.02.2006 (Sicil İşlemleri)
 

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerince e-esnaf ve sanatkar veri tabanında yapılarak elektronik ortamda Konfederasyonumuza gönderilen işlemlerle ilgili olarak, uygulamada birliğin sağlanması ve ortaya çıkacak hataların önlenmesi bakımından aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

Bilindiği üzere; 5362 sayılı Kanunun 70’inci maddesi gereğince, sicile kayıt edilen ve yayımlanması gereken hususlar, elektronik ortamda Bakanlık e- esnaf ve sanatkar veri tabanı kullanılarak 01 Şubat 2006 tarihinden itibaren,  Konfederasyonumuzca Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde yayımlanmaya başlandığından, yapılan sicil kayıtlarına ilişkin ilan metinleri, belirtilen  tarihten  itibaren posta ile Sicil Gazetesi Müdürlüğüne gönderilmeyecektir.   

1) Esnaf ve sanatkar siciline, üyenin faaliyette bulunduğu her bir meslek için ayrı ayrı  kayıt yapılacaktır. Bu kayıtlar aynı sicil numarası üzerinden  yapılacak, her bir mesleki faaliyet için aynı sicil numarası kullanılacaktır.  Bu işlemlerde her bir meslek  için tüm ücretler ayrı ayrı  tahsil edilecektir.  

2) Esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğüne kayıt için gelen üyenin  daha önceden almış olduğu bir sicil numarası var ise bu sicil numarası kullanılmaya devam edilecek,  bu durumdaki ilgiliye yeni bir sicil numarası verilmeyecektir. Sistem ilgilinin eski sicil numarasını otomatik olarak devam ettirecektir. Sicile kayıt tarihi olarak ise önceki  sicile kayıt tarihi değil son işlemin yapıldığı tarih dikkate alınacaktır. 

3) Herhangi bir meslekten dolayı sicile kayıtlı iken, bu mesleği bırakıp başka bir mesleki faaliyete başlayacak olan esnaf ve sanatkarın, önce faaliyetine başladığı meslek dalından dolayı tescil işlemi, daha sonrada faaliyetine son verdiği meslekten dolayı meslek terkin işlemi  yapılacaktır.  

4) Birden fazla mesleki faaliyet nedeniyle esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanların, bu mesleki faaliyetlerinden birine son vermeleri durumunda da,  faaliyetine son verdikleri meslek dalından dolayı meslek terkin  işlemi yapılacaktır. 

5) Sicil ilan ücretleri manuel olarak tahsil edilmekle birlikte, elektronik ortamda yapılan işlemlerde,  MUTLAKA “tahsilat yapılacak mı” kutusu işaretlenecek ve tahsilat işlemi elektronik olarak da tamamlanacaktır.    Aksi halde sistemde tahsilat işlemi görünmeyen ilanlar,  sistem üzerinden iade edilecektir. 

 6) İlgililerin sicile kayıtları sırasında, Sicil ilan bedelleri, sicil harçları ve kayıt ücreti Konfederasyonumuzun  genelgeleri   ile teşkilatımıza duyurulan  ücretler dikkate alınarak   (elektronik ortamda tahsilat başlayıncaya kadar)  şimdilik manuel olarak  tahsil edilecektir.  (Pilot uygulamaya başlayan Ankara ili hariç).  

 Elektronik ortamda yapılan sicil işlemleri için manuel ortamda tahsil edilen ücretlere ilişkin  banka dekontlarının bir örneği, üyenin dosyasında  muhafaza edilecektir.  Sicil ilan bedelleri, sicil harçları ve kayıt ücreti ve yıllık aidat genelgelerimizde yer alan ücretler ile e-esnaf ve sanatkar veri tabanında görünen ücretler arasında farklılık söz konusu olduğunda  genelgelerimizde yer alan ücretler dikkate alınacaktır.  Katılma payı olarak görünen ücretler, üyeden ayrıca talep edilmeyecektir. 

7)Birden fazla meslekten dolayı sicile kayıtları yapılan esnaf ve sanatkarların ilgili ihtisas odalarına ayrı ayrı kayıtlarının yapılması sırasında kayıt ücreti de her bir oda için ayrı ayrı tahsil edilecek  ve bunların da  yarısı  birlik hesabına aktarılacaktır .                                                                                                                   

            8)Üyenin aynı meslek dalında farklı çalışma bölgelerinde de işyeri varsa bu faaliyeti gereği ilgili çalışma bölgelerindeki odalara da  kayıtları yapılacak sicilde bu işlemler tescil  işlemi olarak gerçekleştirilecektir.  

 Aynı çalışma bölgesinde, aynı meslekten dolayı, aynı oda üyesi olarak, ikinci bir işyeri açılmış ise bu durum sicilde şube ekle bölümünden tadil işlemi (adres ilave) olarak gerçekleştirilecektir. İkinci bir kayıt ücreti alınmayacaktır. 

9) Oda kurulamayan ilçelerde faaliyette bulunan üyelerin kayıtları, Birlik tarafından şube açılmak ve/veya şube açmak ekonomik olarak verimli  görülmüyorsa, haftanın belirli günlerinde görevlendirilecek bir Birlik personeli aracığıyla hizmet verilmek suretiyle tutulacaktır. İlçe sınırları içinde herhangi bir oda varsa bu ilçede şube açılmayacaktır. 

10)Üyenin mesleği ile ilgili o yerde bir  ihtisas odası kurulması halinde kayıtlı bulunduğu  oda değişeceğinden  oda ve birlik kayıt ücreti alınmayacaktır. Bu işlem yalnızca sicil kayıtlarında  oda değişikliği olarak gerçekleştirilecektir.  

11)Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Müdürlüğünce eksik ve hatalı olduğu tespit edilen ilanlar, gerekli açıklamalar yapılarak elektronik ortamda esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerine iade edilecektir.   Sicil Müdürlüğüne iade edilen bu ilan metinleri   günlük olarak kontrol edilecek ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra Sicil Gazetesi Müdürlüğüne  yayınlanmak üzere tekrar  gönderilecektir. 

12)İl Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan tüm esnaf ve sanatkarların bugüne kadar sisteme girilmesi 5362 sayılı Yasa gereğince zorunludur. Ancak bazı sicil müdürlükleri yalnızca günlük kayıtları girdiğinden eski kayıtlar sistemde görünmemektedir. Bu nedenle,  bugüne kadar sisteme girilmeyen eski kayıtlar da sisteme girilecek, ancak bu kayıtlardan tahsilat yapılmayacak ve bu kayıtlar sicil gazetesine gönderilmeyecektir 

13)Sicil Gazetesine  yayımlanmak üzere gönderilen bilgiler aşağıdaki gibi olacaktır.                                     

14) Sicil ilan bedeli hesap numaraları aşağıdaki gibidir.Ancak e-esnaf sanatkar veri tabanında teknik nedenlerle zaman zaman hesap numaralarının  yer değiştirdiği veya farklı numaraların yer aldığı  görülmektedir.  Bu durum fark edildiğinde sorun,  derhal TESK Sicil Gazetesi Müdürlüğüne bildirilecektir. Yanlış ya da farklı hesap numaraları manuel  olarak  düzeltilecektir.  

TESK Katılma payı hesabı:

Banka Adı                               Şubesi                                     Hesap No:

T.Halk Bankası                        Bakanlıklar-408                       16000004 

Sicil İlan Bedeli:  

Banka Adı                               Şubesi                                     Hesap No: 

T.Halk Bankası                        Bakanlıklar-408                      6000016

T.Halk Bankası                        Merkez Şube-194                  16000031

Ziraat Bankası                         Yenişehir Şubesi                    39805033-5001

 

15) 1 Şubat 2006 tarihinden itibaren,  sicil ilan bedelleri tahsil edilirken, üyeden ayrıca posta ücreti alınmayacaktır.

16) Sicil gazetesinin ilgili 2 nüshası  ilan sahiplerine  ücretsiz olarak verilecek, ilan sahibi iki nüshadan fazla talepte bulunursa, bedelini sicile ödemek suretiyle sicil müdürlüğünden  alabilecektir. Gazetenin satış bedeli halen Kalkınmada öncelikli yöreler dışında bulunan iller için 1,00 YTL kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan illerde ise 0,55 YTL’dir  .

             17) 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 67nci maddesinin ikinci fıkrası ve Esnaf ve Sanatkar Sicil Yönetmeliğin 5inci maddesi gereğince; Sicil işlemleri birlik yönetim kurulunun teklif edeceği aday veya adaylar arasından Bakanlık tarafından onaylanacak sicil müdürleri tarafından yürütülür. Sicil müdürlerinin en az ön lisans diplomasına sahip olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları haiz bulunmaları gereklidir. Gerek görülmesi halinde en az lise mezunu olmak kaydı ile sicil müdürüne yardımcı olacak personelin ataması birlik yönetim kurulunca yapılır ve Bakanlığa bilgi verilir. Sicil müdürlerinin ve personelinin görevden alınmaları atanmalarındaki usule tabidir. Sicil müdürleri ve personelinin yukarıda belirtilen şekilde  atama ve görevden alınma işlemleri, Konfederasyonumuz aracılığıyla Bakanlığa iletilecektir.  

Bilgilerinizi ve gereğini önemle  rica ederiz.

 

 

Naci SULKALAR

Uğur BEKTAŞ

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
1.Sayfa

2.Sayfa
3.Sayfa
4.Sayfa

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr