Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 26 Nolu Genelge 15.02.2006 (Muhasebe Müdürlüğü)
 

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 21 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 76 ncı maddesi ile 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 5362 sayılı Kanunda getirilen yeni düzenlemeler ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının ödeyecekleri katılım payı ile ayıracakları eğitim payı oranları ve bunların hesaplanma şekilleri konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması uygulamada birliğin sağlanması bakımından gerekli görülmüştür.

5362 sayılı Kanunun “Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri” başlıklı 61 inci maddesinin (d) bendinde;

“ Odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona, her yıl ödeyecekleri katılma payı, ödemeyi yapacak esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşunun bir önceki yıl gayri safi gelirlerinin %3’üdür. Katılma payı hesaplanmasında; bu Kanuna göre üst kuruluşlardan satın alınan evrakın maliyet bedeli ile bu Kanun dışındaki diğer kanuni düzenlemeler nedeniyle elde edilen gelirlerin maliyet bedelleri ve bunlar için yapılan giderler gayri safi gelirden mahsup edilir.” ,

Yine Kanunun “Meslek Eğitiminin Finansmanı” başlıklı 74 üncü maddesinde ise;

“ Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları bu Kanunda Belirtilen meslek eğitimine ilişkin görevleri yerine getirmek için, katılma paylarının hesaplanmasında kullanılan yöntem esas alınarak, yıllık gayri safi gelirlerinin %5’ini ayırmak suretiyle eğitim bütçesi yapmak zorundadırlar.

Odalar ayırdıkları bu payın beşte birini birliğe, beşte birini varsa federasyona, beşte birini Konfederasyon bünyesindeki Meslek Eğitimi Fonuna, hesap yılını takip eden mart ayı sonuna kadar öderler. Geri kalan miktarı da kendileri mesleki eğitim için kullanırlar. Birlik ve federasyonlar ayırdıkları bu payın beşte birini Konfederasyon bünyesindeki Meslek Eğitimi Fonuna öderler, geri kalan miktarı da kendileri mesleki eğitim için kullanırlar. Konfederasyon ise ayırdığı payın tamamını Fona aktarır” denilmektedir.

Söz konusu Kanunun 21/06/2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle bazı alt teşkilat birimlerimizin katılım payı ve eğitim paylarının hesaplanmasında tereddüte düştükleri görülmektedir. 2005 yılına ait katılım payı ve eğitim payı hesaplanırken; o meslek kuruluşunun 31/12/2005 tarihi itibariyle oluşan gayri safi yıllık gelirinin tamamı hesaplamaya matrah oluşturacaktır.

Katılım ve eğitim payının hesaplanmasında Kanunun 61 inci maddesinin (d)  bendinde belirtilen hesaplama yöntemi kullanılacaktır. Yani;

·        5362 sayılı Kanun gereğince üst kuruluşlardan satın alınan evrakın maliyet bedeli ile,

·        Bu Kanun dışındaki diğer kanuni düzenlemeler (210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4369 sayılı Basit Usul Vergi Kanunu gibi) nedeniyle elde edilen gelirlerin maliyet bedelleri ve bunlar için yapılan giderler

yıllık gayri safi gelirden mahsup edildikten sonra %3’lük katılma payı ve %5’lik eğitim payı ayrılacaktır. Hesaplanan katılım payları en geç NİSAN 2006 ayı sonuna kadar, eğitim bütçesi payları ise en geç MART 2006 ayı sonuna kadar ilgili hesaplara aktarılacaktır.

Kanunun 61 inci maddesinin 9 uncu fıkrasına göre; katılma paylarını tam olarak ve zamanında ödemeyen esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları hakkında ilgili meslek kuruluşu tarafından alacağın tahsili için doğrudan icra dairelerine başvurulabileceği hususunun da özellikle bilinmesi gerekmektedir.

Birlik ve federasyonlar katılım paylarını aşağıda gösterilen hesaba havale edeceklerdir. 

Banka Adı                    Şubesi                                    Hesap No

 T. Halk Bankası            Bakanlıklar Şubesi                   16000004

 

Kanuna göre ayrılması gereken  eğitim payları odalar, birlikler ve federasyonlarca ayrı bir banka hesabında izlenecektir. 5362 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, birlik ve federasyonların, açtırdıkları bu eğitim payı hesap numaralarını bağlı odalarına bildirmeleri gerekmektedir. Konfederasyon bünyesinde kurulan Mesleki Eğitim Fonuna aktarılacak paylar ise aşağıda gösterilen hesaba gönderilecektir.

Banka Adı                    Şubesi                                    Hesap No

 T. Halk Bankası            Yenişehir  Şubesi                     16000007

Eğitim bütçesine giren gelirlerin ve yapılan harcamaların muhasebeleştirilmesi ve harcanması ile ilgili ayrıntılı bilgiler Kanunun öngördüğü eğitim yönetmelikleri yürürlüğe girdikten sonra alt teşkilat birimlerimize ayrıca bildirilecektir.

5362 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (r) bendi gereğince odalar, bilanço ve gelir ve gider hesap cetvellerini ŞUBAT ayı sonuna kadar bağlı bulundukları birlik ve federasyonlara, yine aynı Kanunun 22 nci maddesinin (r) bendi ve 30 uncu maddesinin (k) bendi gereğince de birlik ve federasyonlar,  bilanço ve gelir ve gider hesap cetvellerini ŞUBAT ayı sonuna kadar Konfederasyona göndermek zorundadırlar.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması ile öngörülen hususlara riayet edilmesini önemle rica ederiz.

 

 

Naci SULKALAR

Uğur BEKTAŞ

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
1.Sayfa
2.Sayfa

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr