Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 22 Nolu Genelge 09.02.2006 (Vergi Düzenlemeleri)
 

VERGİ DANIŞMANLIĞI

1. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşların Bankalardaki Mevduatları ile Diğer Menkul Kıymetlerinin Vergilendirilmesi
 

Bilindiği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 65. maddesine göre ’’Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.’’
 

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarımızın, gerek 5362 sayılı Kanunun 65. maddesi gereğince, gerekse yürürlükten kaldırılan 507 sayılı Kanunun ek 11. maddesi gereğince elde ettikleri menkul kıymet gelirleri üzerinden 31 Aralık 2005 tarihinde kadar bir gelir vergisi kesintisi yapılmamıştır.
 

Ancak, 31 Aralık 2004 tarihinde 5281 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen ve 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren geçici 67. madde ile her türlü menkul kıymetlerden elde edilen gelirler, 10 yıl süreyle %15 oranında gelir vergisi kesintisine tabi tutulmuştur. Aynı maddenin 5. fıkrasında, söz konusu gelirleri elde edenlerin vergi mükellefiyetinin bulunup bulunmamasının veya vergiden muaf olup olmamasının, bu gelirler üzerinden vergi kesintisi yapılmasına engel olmayacağı hüküm altına alınmıştır
 

Sonuç olarak, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi gereğince Türkiye’deki bütün gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri tüm menkul kıymet gelirlerinden, 1 Ocak 2006 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında, %15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.
 

2. Basit Usulde Vergiye Tabi Esnaf ve Sanatkarların Gelir Vergisi Beyanı
 

Ticari kazançları basit usulde vergiye tabi bulunan esnaf ve sanatkarların, 2005 yılında elde ettikleri kazançlarını beyan edecekleri Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilmesinde son gün 15 Şubat 2006’dır. Konuyla ilgili detaylı bilgi, genelgemizin ekinde bulunan 3 şubat 2006 tarih ve 2006/Gelir Vergisi/02 sayılı vergi sirkülerinde bulunmaktadır. Aynı sirküler, Konfederasyonumuzun resmi internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
 

 3. Gerçek Usulde Vergiye Tabi Esnaf ve Sanatkarların Geçici Vergi, Muhtasar ve KDV Beyanname Verme Sürelerinin Uzatılması
 

Maliye Bakanlığı, 46 numaralı Gelir Vergisi Sirküleri ile gerçek usulde Gelir Vergisi mükellefi bulunan esnaf ve sanatkarların, 10 Şubat 2006 tarihine kadar vermeleri gereken 2005 yılının son üç aylık dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesinin verilme süresini 14 Şubat 2006 (Salı) gününe; 20 Şubat 2006 gününe kadar vermeleri gereken Ocak/2006 ayına ait muhtasar beyannamenin verilme süresini 22 Şubat 2006 (Çarşamba) gününe kadar uzatıldığını bildirmiştir. Geçici Vergi Beyannamesi ile beyan edilen verginin son ödeme tarihi 17 Şubat 2006, Muhtasar Beyanname ile beyan edilen verginin son ödeme tarihi ise 27 Şubat 2006’dır. Bakanlık, 37 numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile de gerçek usulde KDV mükellefi bulunan esnaf ve sanatkarların, 20 Şubat 2006 tarihine kadar vermeleri gereken Ocak/2006 ayına ait Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme süresini 22 Şubat 2006(Çarşamba) gününe kadar uzatmıştır. Verginin son ödeme tarihi ise 27 Şubat 2006’dır. Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu sirkülerlerde, söz konusu vergilerin beyan süresinin uzatılmasına gerekçe olarak ülkemizde son zamanlarda yaşanmakta olan olumsuz hava koşulları gösterilmiştir.
 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

 

Naci SULKALAR

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

EKLER     :

Ek-1: Sirküler

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
1.Sayfa

2.Sayfa
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr